Platforma pro zelenou a modrou infrastrukturu

Platforma pro zelenou a modrou infrastrukturu byla založena v rámci projektu SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY. Cílem Platformy je propojovat zástupce z řad výzkumníků, aplikační sféry, samosprávy a státní správy v ČR, sdílet poznatky a získávat zpětnou vazbu k dílčím výstupům projektu a naleznout společné průniky pro budoucí rozvoj v tématech, kterými se aktuálně ve vazbě na klimatickou změnu a zelenou a modrou infrastrukturu zabývají města a obce v ČR.

Cíl

Hlavním smyslem Platformy je:

 • Propojit odborníky napříč České republiky z rozdílných oblastí
 • Diskutovat aktuální témata napříč obory
 • Naleznout společná řešení a průniky pro budoucí rozvoj v tématech ve vazbě na klimatickou změnu a zelenou a modrou infrastrukturu
 • Přispívat k rozvoji tématu a poznání. Usilovat o celospolečenskou diskusi nad řešením problémů
Co

Důraz je kladen na palčivé problémy měst spojené s klimatickou změnou a přírodou ve městě obecně, mezi které patří:

 • tepelný ostrov měst (přehřívání měst v letních měsících),
 • sucho a povodně (především v podobě hospodaření s dešťovou vodou),
 • kvalita zeleně a její výsadba a údržba,
 • změny v životním stylu obyvatel (změna v pohledech na veřejná prostranství a jejich využití),
 • vzrůstající zájem o rekreační a kulturní služby městské zeleně,
 • otázka urbanizace a změny ve věkové skladbě obyvatel.

Mezi výzvy pak patří také podpora fenoménu městského zemědělství (zahrádkaření, zajištění částečné potravinové soběstačnosti a rekreační funkce zahrádek, zahrádkových kolonií, komunitní zahrady apod.).

Aktivity v oblasti životního prostředí v projektu Smart City – Smart Region – Smart Community jsme sdružili pod „Platformu pro zelenou a modrou infrastrukturu.“

Zelená a modrá infrastruktura:
změny v zastavitelném území i ve volné krajině
= řešení v drobném měřítku v podobě úpravy zeleně nebo hospodaření s vodou spojených s konkrétním domem, ulicí či jiným veřejným prostorem
= řešení ve velkém měřítku při komplexních úpravách rozsáhlých území (např. brownfieldech či územích po těžbě)

Pro koho?

Platforma pro zelenou a modrou infrastrukturu je postavena na tematicky zaměřených multioborových setkávání zástupců z řad:

 • Výzkumníků
 • Aplikační sféry
 • Samosprávy
 • Státní správy v ČR
 • Neziskového sektoru
Výstupy

Platforma vydává k aktuálním tématům Zprávy pro klíčové aktéry (ve formě tzv. policy brief nebo otevřených dopisů – viz „Výstupy“ níže). Jejich účelem je poskytnout praktická doporučení a zvýšit povědomí o daných tématech napříč společností, případně reagovat a na základě mezioborové diskuse se vyjadřovat k současnému dění.

Zpráva pro klíčové aktéry No. 1: Sázení stromů (Sázení stromů ve městě a v krajině – výsadbou to nekončí. Strom jako součást města, krajiny, jeho funkce a význam.) 

Zpráva pro klíčové aktéry No. 2: Dešťovka a domácnosti (Proč a jak české domácnosti (ne)hospodaří se srážkovou vodou? Aby bylo možné dosáhnout udržitelnějšího a efektivnějšího nakládání s vodou v domácnostech, je nutné znát motivace domácností a bariéry s tím spojené.)

Zpráva pro klíčové aktéry No. 3: Komunitní zahradničení (Komunitní zahrady aneb pěstování plodin i sousedských vztahů. Co to komunitní zahrady jsou, jakou mají funkci a komu slouží? Nejen pěstování motivuje k tomu stát se členem. Proč a jak zahrady podporovat? A co na to říkají sousedé?)

 

Uskutečněné workshopy
Workshopy Platformy pro zelenou a modrou infrastrukturu:

Stav

Čtvrtý workshop: Městské zemědělství (zahrádkářské kolonie a komunitní zahrady) – květen/červen 2021 (Praha – Ministerstvo životního prostředí) – přesný termín bude upřesněn, původně byl připravován na září 2020, ale z důvodů COVID byl přesunut.

Klíčová slova

Klimatická změna, ekosystémové služby, adaptační opatření, tepelný ostrov města, zelená infrastruktura, modrá infrastruktura, povodně, multioborová spolupráce

Kdo?

Platformu organizují:
Ing. Jan Macháč, Ph.D. (jan.machac@ujep.cz) a Ing. Marek Hekrle (marek.herkle@ujep.cz)

 

Platforma byla založena v rámci projektu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY (Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435). Více o projektu: www.smart-mateq.cz/projekty/projekty-smart/smart-iti/.