SMART ITI

Smart City – Smart Region – Smart Community

SMART ITI = komplexní pohled na vytváření kvalitní infrastruktury pro život člověka a poskytování kvalitních veřejných služeb s návazností na společenské výzvy.

„Smart City je místo, kde jsou tradiční sítě a služby poskytovány efektivněji s využitím digitálních a telekomunikačních technologií ve prospěch jejich obyvatel a firem.“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/smart-cities) Tato definice Smart City Evropské komise se stala základem pro naše aktivity.

Na rozdíl od většiny aktivit v oblasti Smart City v České republice, které se snaží o implementaci nejnovějších IT řešení, tým UJEP na první místo staví spokojenost, participaci a kvalitu života občanů.

Kdy: 3/2018 – 12/2022
Kde: Ústí nad Labem, aglomerace ITI ÚChA
Kdo: UJEPFSE, FŽP, PŘF, FUD, FF
Partner projektu: České vysoké učení technické v Praze
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435

Zkoumané oblasti:
Veřejná správa
Veřejné služby a infrastruktura
Kvalita života a životního prostředí
Sociální soudržnost

Cíle projektu:

 • Rozvíjet odbornou kompetenci a infrastrukturu pro výzkum a aplikací prvků SMART City, SMART Region a SMART Komunita
 • Přispět k řešení dlouhodobých společenských potřeb obyvatel, zlepšení kvality života a konkurenceschopnosti v ÚK
 • Efektivnější spolupráce mezi veřejnou správou, univerzitou, občany a soukromým sektorem, princip partnerství
 • Vyšší počet nových výzkumných pracovníků ve výzkumných organizacích, v soukromém a veřejném sektoru
 • Rozšíření a modernizace výzkumných pracovišť
 • Odborné publikace s mezinárodním přesahem

SMART veřejná správa se opírá o dobře nastavený institucionální rámec a podporuje vyšší zapojení občanů do veřejného rozhodování a veřejných aktivit v rámci konceptu Smart City SMART veřejná správa usiluje o efektivnější fungování veřejných institucí, podporuje vyšší zapojení občanů do veřejného rozhodování a veřejných aktivit v rámci konceptu Smart City a napomáhá hledání „smart řešení“ každodenních problémů v  životě obyvatel regionu.

Cíle WP SMART Veřejná správa

 • Vyšší efektivita veřejných služeb
 • Pomoc při řešení každodenních problémů obyvatel regionu
 • Nový management veřejných služeb
 • Vyšší participace občanů na rozhodovacích procesech
 • Efektivnější spolupráce mezi veřejnou správou, univerzitou, občany a soukromým sektorem
 • Analýza diskurzu pojmu „Smart City“, zakotvení vědecko-výzkumní roviny tohoto pojmu
 • Pilotní ověření inovativních nástrojů a řešení běžných i komplikovaných problémů občanů regionu
 • Analýzy případových studií regulačních intervencí do života občanů

Pilíře

 • Moderní technologie
 • Open data
 • Sdílení informací, služeb, kapitálu, know how
 • Orientace na občana/spotřebitele
 • Expertní politika
 • Experimentální metody výzkumu
 • Využití konceptu living lab
 • Aktivní spolupráce se soukromým sektorem a veřejnou správou

Nahoru

Veřejné služby a infrastruktura v obcích a regionech významně utváří prostředí pro fungování měst, obcí a regionů. Moderní přístupy k poskytování veřejných služeb „Smart Administration“ mají za cíl:

 • Zvýšit efektivitu poskytování veřejných služeb
 • Zvýšit jejich kvalitu (resp. subjektivní vnímání kvality ze strany veřejnosti)

Cíle WP SMART Veřejné služby

 • Zkoumat náklady a přínosy aplikace vybraných SMART opatření do praxe s pilotním ověřením na příkladech měst a obcí, resp. soukromých subjektů v regionu ÚChA
 • Vytvořit analytické a metodické podklady pro aplikaci SMART přístupů a formulovat doporučení pro aplikační sektor (zda vůbec, jak, či v jaké formě SMART opatření implementovat)
 • Aplikovat digitální a telekomunikační technologie, IT řešení a další inovace

Pilíře

 • Energetika
 • Vodní hospodářství
 • Odpadové hospodářství
 • Mobilita a doprava
 • Financování a územní rozvoj

Nahoru

Kvalita života je úzce provázána s kvalitou životního prostředí. V současnosti pozorujeme problémy, které jeho kvalitu zásadně ovlivňují. S postupující klimatickou změnou ale i se změnami v urbanizaci, v životním stylu, věkové skladbě obyvatel a dalšími vlivy se tyto problémy mohou prohlubovat. Naším cílem je hledat, navrhovat a hodnotit komplexní řešení založená na multioborové spolupráci.

Cíle WP SMART Kvalita života a životního prostředí

 • Tvorba nástrojů pro zvýšení kvality života a životního prostředí ve městech k vazbě na klimatickou změnu a další environmentální rizika
 • Ověřování jejich účinnosti, vztahu a preferencí jednotlivých aktérů vůči nim
 • Ekonomické hodnocení přírodě blízkých adaptačních opatření využívajících zelenou a modrou infrastrukturu
 • Vývoj komplexních nástrojů pro hodnocení zranitelnosti území
 • Experimentální testování různých nástrojů v oblasti povodňového managementu rizik

Bližší informace o jednotlivých výzkumných oblastech:

Pilíře

 • Příroda a ekosystémové služby
 • Zranitelnost města a adaptační opatření
 • Voda, sucho, povodně

Nahoru

Kvalita veřejného prostoru, participace na jeho utváření a vzdělávání jako nástrojů zvyšování konkurenceschopnosti starých průmyslových regionů. Negativní vnímání regionu působí na potenciální residenty, návštěvníky a investory, což přispívá k dalšímu zhoršování socioekonomické situace regionu a snižování konkurenceschopnosti.

Cíle WP SMART People:

 • Testovat inovativní přístupy a nástroje ke změně percepce a zvýšení míry identifikace s místem svého bydliště na příkladu starého průmyslového regionu
 • Ověřit možnosti inovativních přístupů ve vzdělávání ke zvýšení kvality a efektivity výuky

Principy aktivity:

 • Interdisciplinarita a mezioborovost
 • Atraktivní grafický design a intervence do veřejného prostoru
 • Cílová skupina mezi 15-30 lety nejlépe a nejaktivněji přijímá novinky a inovace doprovázející koncept Smart City
 • Specifický prostor univerzity, kde dochází transferu znalostí, dovedností a zkušeností
 • Propojení studentů magisterského a doktorského stupně studia s vědeckými týmy

 

Pilíře:

 • SMART Community
 • SMART Education

Nahoru

Zapojené instituce

Vedoucí aktivit

WP1 – SMART Veřejná správa:
PhDr. Radek Soběhart, Ph.D.

WP2 – SMART Veřejné služby
doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

WP3 – Kvalita života a životního prostředí
Ing. Jan Macháč, Ph.D.

WP4 – SMART People
Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.

 

Výzkumné týmy
Další projekty SMART na UJEP