Projekty SMART

PotravSOS: Zvýšením potravinové soběstačnosti k odolnosti společnosti vůči dopadům krize

Poskytovatel: TA ČR
Doba řešení: 2021 – 2023
Řešitel: Ing. Lenka Dubová
Číslo projektu: TL05000718
Fakulta: FSE
Partneři: KOKOZA, o.p.s.
Web: https://www.ieep.cz/potravsos-potravinova-sobestacnost/

Charakteristika: Cílem tohoto mezioborového projektu je určení potenciálu snížení negativních dopadů krizí pomocí zřizování komunitních zahrad na městských pozemcích vedoucí ke zvýšení potravinové soběstačnosti obyvatel měst. Výzkumem mezi členy komunitních zahrad, koordinátory, ale i obyvateli a zastupiteli měst dojde k určení přínosu komunitních zahrad v době krize (spojené s COVID-19), k identifikaci bariér k zakládání městských KZ a nalezení nejvhodnějších pozemků, a rovněž k ověření poptávky obyvatel po zapojení se do městského zemědělství v komunitních zahradách. Nakonec tak bude určen celkový potenciál zakládání KZ městy pro zmírňování dopadů negativních ekonomických a sociálních krizí na obyvatele.

Obce mluví o vodě: Komunikace implementace opatření na hospodaření s dešťovou vodou ve městech

Poskytovatel: TA ČR
Doba řešení: 2021 – 2023
Řešitel: Ing. Lucie Povolná, Ph.D.
Číslo projektu: TL05000674
Fakulta: FSE
Partneři: UCEEB ČVUT
Web: https://www.ieep.cz/obce-mluvi-o-vode/

Charakteristika: Dobrá komunikace mezi městem a veřejností je základním předpokladem pro efektivní plánování, vyšší prosaditelnost i lepší pochopení smyslu konkrétních opatření. V praxi však pro zapojení veřejnosti do plánování a realizace opatření HDV nadále existuje řada bariér. To se projevuje mimo jiné v tom, že veřejnost není dostatečně informována a ztotožněna se smyslem konkrétních opatření. Zároveň některá města nedisponují dostatečnými kapacitami pro tvorbu srozumitelného obsahu tak, aby veřejnost zaujal a poučil. Častým výsledkem je poté zakonzervování stávajících nevyhovujících způsobů jak komunikace, tak ale i samotného nakládání s dešťovou vodou. V rámci řešení projektu budou zjišťovány potřeby obcí pro lepší komunikaci opatření HDV a testována účinnost komunikačních možností ve vztahu ke konkrétním opatřením a konkrétním cílovým skupinám veřejnosti.

Integrovaný systém nízkonákladových retenčních prvků v krajině pro podporu evapotranspirace s rychlým realizačním potenciálem

Poskytovatel: TAČR
Doba řešení: 1/2021 – 12/2023
Řešitel: Ing. Jiří Brychta
Číslo projektu: SS03010167
Fakulta: PřF
Parter:  VUMOP
Web: https://starfos.tacr.cz/cs/project/SS03010167

Cíle projektu jsou následující: 1) Vytvoření metodiky pro návrh a realizaci integrovaného systému nízkonákladových retenčních prvků v krajině pro podporu evapotranspirace s rychlým realizačním potenciálem a minimalizací majetkoprávních a administrativních problémů, jako podklad pro pozemkové úpravy i samostatnou činnost obcí a jednotlivých vlastníků půdy. 2) Vyhodnocení zvýšení retence a evapotranspirace území díky navrženým adaptačním opatřením (AO) pro řadu variant a kombinací s klasickými protierozními opatřeními. 3) Ověření účinnosti AO v několika praktických aplikacích pomocí specializovaných čidel. 4) Možnosti návrhu AO v suburban. území pomocí mapy ekohydrologického managementu. 5) Zhodnocení ekologických a ekonomických přínosů navržených AO.

Dopady a adaptace inovativních řešení mobility na strukturální změny a funkční rozvoj sídel v Ústeckém kraji

Poskytovatel: TA ČR
Doba řešení: 2020 – 2023
Řešitel: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
Číslo projektu: CK01000156
Fakulta: FSE

Charakteristika: Cíle projektu jsou následující: Sledovat, prognózovat a kartograficky vyjádřit dopady konkrétních inovativních, plánovaných či možných, řešení/opatření mobility na udržitelný rozvoj měst a regionů – Navrhnout městům optimální ucelený koncept řešení služeb inovativní mobility a optimalizovat jejich dopravní plánování – Formulovat konkrétní doporučení (návrhy, postupy) na realizaci řešení inovativní mobility promítnuté do strategických a koncepčních dokumentů měst Cíle budou řešeny ve spolupráci, pro situaci a pro potřeby Ústeckého kraje a konkrétních měst (Ústí nad Labem, Lovosice). Řešená města jsou však vybrána záměrně jako typové příklady s cílem tvorby i obecněji platných výsledků pro využití v ostatních městech a regionech ČR.

Chytrý venkov: udržitelný rozvoj venkova s využitím Smart řešení

Poskytovatel: TA ČR
Doba řešení: 2020 – 2022
Řešitel: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.
Číslo projektu: TL03000066
Fakulta: FSE UJEP
Partneři: ICUK

Charakteristika: V diskurzu rozvoje venkova se stále častěji objevuje pojem Smart, který se snaží podpořit aplikaci chytrých řešení (často postavených na základě digitálních technologií) pro řešení problémů lokálního rozvoje. Není však příliš jasné, jaký je přínos této nové „Smart“ rozvojové strategie oproti doposud vyvinutým konceptům rozvoje, které také, byť spíše implicitně, podporují aplikaci technologií do rozvojových snažení. Někteří kritici tohoto konceptu se dokonce domnívají, že koncept byl vyvinut za účelem snadnějšího přístupu technologických firem k veřejným zakázkám. Koncept Smart nejdříve prostoupil urbánní dimenzi a v posledních přibližně pěti letech stále více prostupuje do venkovských oblastí. Objevují se tak pojmy ‘chytrý venkov’ či ‘chytrá vesnice’, nicméně doposud není zcela jasné, jaké jsou základní pilíře, opatření, akce, které danou vesnici či venkovské oblasti učiní ‚Smart‘. Hlavním cílem projektu je vyvinout koncept a metodiku Chytrého venkova, která napomůže k rozvoji venkovských oblastí. Na základě zhodnocení potřeb venkova bude vyvinut koncept Chytrého venkova, následně metodika Chytrého venkova a implementační rámec metodiky, včetně definice role inovačního brokera.

MOBESA Podpora alternativních řešení mobility v environmentálně citlivých oblastech

Poskytovatel: TAČR program Doprava 2020
Doba řešení: 03/2020 – 06/2023
Řešitel: Ing. Mgr. Hana Brůhová Foltýnová, Ph.D.
Číslo projektu: CK01000067
Fakulta: FSE UJEP
Partneři: STEMMARK, a.s.
Web: http://www.mobilita-ieep.cz/projekty/mobesa_cz/

Charakteristika: Cílem projektu je vytvořit metodiku pro management velkoplošných chráněných území (zejména národních parků a vyšších zón chráněných krajinných oblastí), jak efektivně řešit problémy spojené s nadměrnou dopravní zátěží a jak zahrnout plánování rozvoje udržitelné mobility do jejich strategických dokumentů a rozhodovací praxe. Hlavním výstupem projektu je certifikovaná metodika na tvorbu plánů mobility pro environmentálně citlivá území doplněná databází příkladů dobré praxe řešení dopravy do/na a po chráněných oblastech. Dále vzniknou datové soubory ze sociologických šetření ve vybraných územích a technická zpráva z těchto šetření. Budou zpřesněny počty a struktura návštěvníků. Zjištěné poznatky budou postupně publikovány v relevantních odborných časopisech a v technických zprávách.

COVID Změny dopravního chování způsobené Covid-19 a jejich společenské dopady

Poskytovatel: TAČR Éta
Doba řešení: 2020-2022
Řešitel: Ing. Mgr. Hana Brůhová Foltýnová, Ph.D.
Číslo projektu: TL04000094
Fakulta: FSE UJEP
Partneři: STEM/MARK, a.s.
Web: http://www.mobilita-ieep.cz/projekty/covid_cz/

Charakteristika: Cílem projektu je zkoumat krátkodobé i dlouhodobé změny dopravního chování v důsledku vzniku epidemie Covid-19 a širší společenské dopady, které se změnou mobility souvisejí – změny nákupního chování, volnočasových aktivit, v dojížďce do zaměstnání/za studiem apod. Znalost těchto trendů je klíčová pro nasměrování strategického rozvoje a formulaci doporučení pro podporu udržitelné městské mobility. Projekt dále přinese znalost o osvědčených přístupech k dopravním opatřením v období největší krize spojené s Covid-19 tak, aby se česká města mohla v rámci vlastního dopravního plánování na další případnou krizi efektivně připravit. Projekt využije především výzkumné metody ekonomie, ekonometrie, sociologie a geografie. Řešitelský tým tvoří společenskovědní výzkumníci a sociologové z praxe.

Povaha a dynamika lokálních konfliktů o využití území v polyracionálním prostředí

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2020 – 2022
Řešitel: doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.
Číslo projektu: GA20-11782S
Fakulta: PřF
Web: https://starfos.tacr.cz/cs/project/GA20-11782S

Charakteristika: Rostoucí tlak na území vyvolává hodnotové a argumentační střety, které mohou vyústit v sociální konflikty o využití území. Ty představují celosvětově zásadní dilema pro rozhodovací sféru. Projekt využívá socio-geografických přístupů pro pochopení lokálních konfliktů o využití území − tj. situací, v nichž obecnější strategie a politiky narážejí na rozdílné perspektivy v lokální úrovni. Na příkladu Česka se zaměřujeme na rozdílné priority (regenerace brownfieldů, energetická soběstačnost, povodňový management a rozvoj venkova), které jsou často naplňovány ve shodných územích a ústí v konfliktní situace. Nejprve bude na celostátní úrovni kvantitativně hodnocen rozsah konfliktních změn využití území. Dále bude aplikován přístup ‚process-tracing‘ v případových studiích, opřený o dokumentární data, polostrukturované rozhovory se stakeholdery a dotazování v lokálních komunitách s cílem zmapovat argumentace vedoucí k rozhodnutí o využití území. Nakonec bude navržena typologie lokálních konfliktů o využití území a regionálně ukotvené principy pro jejich adaptivní management.

PUVACA Public value capture of increasing property values

Poskytovatel: COST (European Cooperation in Science & Technology)
Doba řešení: 2019 – 2022
Řešitel: za ČR je členkou Management Committee doc. Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.
Číslo projektu: CA17125
Fakulta: FSE
Partneři: partnerství mezi vědeckou komunitou napříč státy EU a dalšími státy
Web: https://puvaca.eu/

Charakteristika: Cílem projektu je vývoj obecně platného rámce pro pochopení zachycení renty, na základě komparativní analýzy poskytnutí know-how o inovativních nástrojích v oblasti zachycení renty, jejichž ultimátním cílem je optimalizace alokování nákladů a benefitů spojených s územním rozvojem a pomoc veřejným rozpočtům při financování veřejných potřeb.

S@mpler Integrované vzdělávání založené na projektech udržitelné městské mobility

Poskytovatel: Erasmus+, akce KA 3 – Podpora reforem vzdělávací politiky
Doba řešení: 09/2019 – 08/2022
Řešitel: Ing. Mgr. Hana Brůhová Foltýnová, Ph.D.
Číslo projektu: 2019-1-PL01-KA203-065244
Fakulta: FSE
Partneři: Technická univerzita v Gdaňsku, Technická univerzita v Drážďanech
Web: http://www.mobilita-ieep.cz/projekty/sampler_cz/

Charakteristika: Hlavním cílem projektu je zkvalitnit výuku v oblasti plánování udržitelné městské mobility. Snahou je rozšíření praktických dovedností studenta použitím metody výuky zaměřené na praktické projekty. Cílem této metody je zajistit soulad výzev reálného světa s požadavky na implementaci Plánu udržitelné městské mobility (PUMM), které Evropská komise považuje za měřítko pro plánování městské mobility, které je mnohými evropskými městy široce přijímáno. Dalším cílem je podpora studentů v osvojování znalostí a dovedností. Ke splnění tohoto požadavku bude vytvořena společná internetová výuková platforma. Jejím hlavním úkolem bude poskytnout přístup ke všem výukovým materiálům, pokynům a případovým studiím vytvořeným jako intelektuální výstupy projektu. Tato platforma však přesahuje zadanou funkci a poskytuje též místo pro zakládání mezinárodních projektových týmů studenty, pokládání otázek a hledání řešení s pomocí uživatelů z jiných univerzit.

VODA VE MĚSTĚ: Modrá a zelená infrastruktura mezioborově

Poskytovatel: TA ČR
Doba řešení: 5/2019 – 4/2021
Řešitel: Ing. Jan Macháč, Ph.D.
Číslo projektu: TJ020000672
Fakulta: FSE
Partneři: ČVUT UCEEP (hlavní řešitel)
Web: https://www.ieep.cz/voda-ve-meste-modra-a-zelena-infrastruktura-mezioborove/

Charakteristika: Vhodně zvolená přírodě blízká opatření mají potenciál výrazně přispívat k adaptaci měst na změnu klimatu a snižovat negativní důsledky spojené např. s bleskovými povodněmi, suchem nebo tepelnými ostrovy. Přestože se obce ČR snaží těmto dopadům předcházet, realizace opatření podporujících hospodaření s dešťovou vodou v praxi velmi často naráží na nedostatečné kapacity a nedostatek informací potřebných při jejich plánování, zadávání, realizaci a propagaci. Velmi často tak vznikají jednostranná řešení, která plně nevyužívají potenciálu zvyšování kvality života ve městech pomocí zavádění funkčního systému modré a zelené infrastruktury. Cílem mezioborového projektu je vytvoření metodiky a katalogu opatření, které budou sloužit zejména obcím jako srozumitelný podklad pro snadnější plánování, zadávání a realizaci přírodě blízkých opatření pro hospodaření s dešťovou vodou v zastavěném území.

Strategické nástroje na podporu rozhodování municipalit v oblasti udržitelné mobility

Poskytovatel: TA ČR
Doba řešení: 4/2018 – 6/2021
Řešitel: Ing. Mgr. Hana Brůhová Foltýnová, Ph.D.
Číslo projektu: TL01000462
Fakulta: FSE
Web: http://www.mobilita-ieep.cz/projekty/strategicke_nastroje_cz/

Charakteristika: Cílem projektu je podpořit municipality při strategickém rozhodování o rozvoji udržitelné mobility s důrazem na využívání moderních technologií, inovativních opatření a integrovaném rozhodování (zahrnujícím mezisektorovost a interdisciplinaritu) a s důrazem na (ex-ante) evaluaci dopadů. Záměrem projektu je přispět k lepší funkčnosti a efektivnosti veřejné politiky a správy díky kvalitnějšímu strategickému dopravnímu plánování. Hlavními výstupy projektu budou certifikovaná metodika na výběr a evaluaci opatření doplněná softwarovým nástrojem (do 06/2021), odborná monografie, která představí kontext a postupy při evaluaci nástrojů udržitel. mobility (do 06/2021), a průběžná komunikace s uživateli (městy a obcemi) formou rozhovorů, workshopů, školení a závěrečné konference projektu.

Agents of Change in Old-industrial Regions in Europe (ACORE)

Poskytovatel: VOLKSWAGEN STIFTUNG
Doba řešení: 01/2019 – 12/2021
Řešitel: Leibniz Institute for Regional Geography
Číslo projektu: A126123
Fakulta: PŘF
Partneři: Leibniz Institute for Regional Geography (DEU), Lund University (SWE), Cardiff University (UK), Hungarian Academy of Sciences (HUN)
Web: https://acore-project.eu/

Charakteristika: Hlavním cílem projektu je zkoumat, jak staré průmyslové regiony situované mimo velké aglomerace v Evropě mohou pracovat s nepříznivými strukturálními podmínkami a trendy a jak mohou vytvářet nové cesty k prosperitě a kvalitním životním podmínkám, které přispívají společenské soudržnosti a stabilitě Evropy jako celku.

SMART UK 2018 – Rozvoj výzkumného týmu UJEP

Poskytovatel: Ústecký kraj
Doba řešení: 01/2018 – 12/2018
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Číslo projektu: 18/SML1659/SOPD/KH
Instituce: UJEP
Partneři: Ústecký kraj

Charakteristika: Cílem projektu je posílení lidských zdrojů v rámci výzkumného týmu UJEP – SMART, který je složen nejen z akademiků několika fakult UJEP (FSE, PřF, PF, FF), ale i dalších odborníků z dalších českých veřejných škol (ČVUT, CEVRO, VŠTE). Tým SMART bude usilovat o další rozvoj spolupráce se zahraničními partnery i klíčovými cílovými skupinami v regionu (veřejná správa, soukromý sektor). Důležitou roli hraje získání a podpora mladých výzkumných pracovníků a investice do jejich vědecké specializace a prohloubení jejich vědecko-výzkumných kompetencí. Finanční podpora bude směřována do následujících hlavních oblastí: 1. podpora mladých vědeckých pracovníků (noví docenti, doktorandi, mladí výzkumní pracovníci), 2. rozvoj spolupráce se zahraničními odborníky, 3. rozvoj spolupráce s ÚK v oblasti témat Smart City – Smart Region.
Projekt je podpořen Ústeckým krajem.

Smart City – Smart Region – Smart Community

Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba řešení: 3/2018 – 12/2022
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435
Fakulta: FSE, FŽP, PŘF
Web: http://smart-mateq.cz/projekty/projekty-smart/smart-iti/ 

Charakteristika: Projekt představuje komplexní pohled na vytváření kvalitní infrastruktury pro život člověka a poskytování kvalitních veřejných služeb s návazností na společenské výzvy. Projekt podporuje spolupráci výzkumných organizací, soukromého a veřejného sektoru, posiluje specializaci oborového zaměření UJEP, interdisciplinární spolupráci, rozvoj výzkumných týmů témat SMART. Projekt se skládá ze čtyř výzkumných záměrů. Hlavní oborová osa projektu je veřejná správa, administrace a řízení.

LAND4FLOOD: Realizace přírodě blízkých retenčních opatření na soukromé půdě

Poskytovatel: COST European Cooperation in Science and Technology
Doba řešení: 11/2017 – 9/2021
Řešitel: doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
Číslo projektu: CA16209
Fakulta: FSE, PŘF
Partneři: http://www.land4flood.eu/core-group/
Web: http://www.land4flood.eu/

Charakteristika: Celosvětové škody působené povodněmi mají vzrůstající tendenci. Pozornost se obrací k přírodě blízkým retenčním opatřením, která mohou vhodně doplnit technická opatření ve městech. Problémem těchto opatření je, že „spotřebují“ více půdy, která je obvykle v soukromých rukou. To zahrnuje jak ekonomické (jak kompenzovat vlastníky za retenci) a právní aspekty (jak nastavit práva a povinnosti zúčastněných stran), tak problematiku participativního řízení povodňových rizik. Projekt je multidisciplinární – sdružuje hydrology, ekology, krajinné inženýry, geografy, ekonomy a sociology z celé Evropy.

Rozvoj metod ekonomického hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Poskytovatel: TA ČR
Doba řešení: 10/2017 – 07/2019
Řešitel: Ing. Jan Macháč, Ph.D.
Číslo projektu: TJ01000109
Fakulta: FSE
Partneři: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.; GreenVille service s.r.o., Ministerstvo životního prostředí (partneři se podílí formou připomínkování výstupů)

Charakteristika: Realizace přírodě blízkých opatření stále častěji naráží na jejich prosaditelnost a nízké povědomí o jejich vedlejších přínosech. Ekonomické hodnocení konkrétních opatření může posloužit jako významný argument pro realizaci (plánování) těchto opatření a vede k zvýšení povědomí o jejich významu. Cílem projektu je tak nalezení, definování, systematizování a ověření metod pro ekonomické hodnocení různých kategorií přírodě blízkých opatření (např. zelené zdi a střechy, stromy apod.) v inteligentních lidských sídlech využívajících zelenou a modrou infrastrukturu. Hlavním výstupem projektu bude Metodika k ekonomickému hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech.

REG BE Centrum regulace a behaviorálních studií pro výzkumně zaměřené studijní programy UJEP

Poskytovatel: MŠMT, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba řešení: 09/2017 – 09/2022
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_017/0002689
Fakulta: FSE, PF, PŘF
Partneři: CEPS Uni Basel, SPECTRA STU Bratislava, IOER Dresden, Uni Mannheim, CzechGlobe, CEBEX, CETA, Komise RIA, veřejná správa
Web: http://www.fse.ujep.cz/cz/staff-faculty-1392504830/staff-faculty-1392504830/stranky-projektu-1055757469/regbe-1702320580.html

Charakteristika: Cílem projektu je vybudovat vědecko-výzkumnou infrastrukturu pro tvorbu a rozvoj doktorských programů „Školy doktorských studií – aplikovaná a behaviorální studia“. Projekt počítá s vytvořením komplexního systému behaviorálních laboratoří pro společensko-vědní výzkum na UJEP, jejichž charakter a zaměření bude zcela jedinečné v kontextu vědy a výzkumu v ČR.

STRIMAII: Sasko-český management povodňových rizik II

Poskytovatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020
Doba řešení: 7/2017 – 6/2020
Řešitel: Ing. Jan Macháč, Ph.D.
Číslo projektu: 100282105
Fakulta: FSE, PŘF
Partneři: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IOER), ČVUT v Praze, Agentura regionálního rozvoje v Liberci
Web: http://voda.arr-nisa.cz/, http://www.ieep.cz/strimaii-sasko-cesky-management-povodnovych-rizik-ii/

Charakteristika: Cílem projektu je prohlubovat přeshraniční řízení povodňových rizik, zlepšovat prevenci (potenciálních) škod na budovách a infrastruktuře a podporovat setkávání v rámci přeshraničních fór managementu povodňových rizik. Významnou součástí projektu je i ekonomická a institucionální analýza opatřeních v ploše povodí s retenčním potenciálem. Navazuje na projekt STRIMA.

REG BES Škola doktorských studií – aplikovaná a behaviorální studia

Poskytovatel: MŠMT, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba řešení: 06/2017 – 09/2022
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_018/0002727
Fakulta: FSE, PF, PŘF
Web: http://www.fse.ujep.cz/cz/staff-faculty-1392504830/staff-faculty-1392504830/stranky-projektu-1055757469/regbes-1676200638.html

Charakteristika: Cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro výzkumné vzdělávání UJEP vytvořením doktorského programu „Regulace a behaviorální studia“ a modernizací doktorských programů „Didaktika primárního přírodovědeckého vzdělávání“ a „Aplikovaná ekonomie a veřejná správa“.

Kultura.digital

Poskytovatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020
Doba řešení: 4/2017 – 6/2019
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Číslo projektu: 100281746
Fakulta: FSE
Partneři: Technická univerzita Drážďany, Státní umělecké sbírky Drážďany, Euroregion Elbe/Labe
Web: http://kultura.digital/

Charakteristika: Cílem je digitalizace současného umění, jeho představení a zpřístupnění zjistit, co lidi zajímá na současném umění a co je od něj odrazuje. Na obou stranách hranice existují již nyní mnohá současná umělecká díla a umělecké aktivity, veřejnost však o nich neví, nebo ví, ale z nějakých důvodů je nevyužívá. Hlavním výsledkem projektu bude digitální platforma, na které najde každý, kdo bude o současném umění něco hledat, ty správné informace: co, kde, kdy, jak, za kolik, … v moderní jednoduché digitální podobě.

Rozvoj výzkumného týmu SMART a popularizace témat SMART v Ústeckém kraji

Poskytovatel: Ústecký kraj
Doba řešení: 01/2017 – 12/2017
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Číslo projektu: 17/SML1268/SOPD/OKH
Instituce: UJEP
Partneři: Ústecký kraj

Charakteristika: Projekt se zaměřuje na posílení lidských zdrojů ve výzkumném záměru SMART na UJEP a popularizaci témat SMART v Ústeckém kraji. Cíle projektu: podpora mladých vědeckých pracovníků (doktorandi, mladí výzkumní pracovníci), rozvoj spolupráce se zahraničními odborníky, rozvoj spolupráce s ÚK v oblasti témat Smart Region, podpora odborných vědeckých výstupů Smart

BIDELIN: Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína; Identifikace, kvantifikace a hodnocení ekosystémových služeb ve městech Drážďany, Liberec a Děčín

Poskytovatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020
Doba řešení: 1/2017 – 12/2019
Řešitel: Ing. Jiří Louda, Ph.D.
Číslo projektu: 100282320
Fakulta: FSE, PŘF, FŽP
Partneři: Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), města Liberec, Děčín, Dresden
Web: http://www.bidelin.ioer.eu/cs/

Charakteristika: Cílem projektu je zvýšit význam ekosystémových služeb a hodnot přírody v urbánním prostředí za pomoci zhodnocení zelené a modré infrastruktury ve městech na příkladu Děčína, Drážďan a Liberce podle jednotné metodiky. Výsledky této analýzy lze využít při rozhodovacích procesech v oblasti územního plánování, ochrany přírody a při práci s veřejností.

Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Česko – Sasko; Podpora rozvoje železniční dopravy v úseku Praha – Drážďany

Poskytovatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020
Doba řešení: 1/2017 – 12/2019
Řešitel: Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D.
Číslo projektu: 100283037
Fakulta: FSE, PŘF
Partneři: Správa železniční dopravní cesty
Web: http://www.szdc.cz/interreg-sn-cz.html

Charakteristika: Cílem projektu je zintenzivnění a prohloubení spolupráce institucí za účelem podpory a rozvoje přeshraniční železniční dopravy mezi Českou republikou a Saskem, a to zejména ve vazbě na připravovanou a plánovanou vysokorychlostní železniční trať (VRT) Drážďany – Ústí nad Labem – Praha. Projekt poskytne důležité vstupy do rozhodovacího procesu v rámci plánů rozvoje dopravy obou stran.

CE-HEAT: Comprehensive Model of Waste Heat Utilization in CE Regions; Podpora využití potenciálu odpadního tepla k dosažení úspor energie

Poskytovatel: Interreg Central Europe
Doba řešení: 5/2016 – 4/2019
Řešitel: Ing. Jiří Louda, Ph.D.
Číslo projektu: CE 622
Fakulta: FSE
Partneři: Národní centrum energetických úspor (Česká republika)E-ZAVOD (Slovinsko)APE FVG – Agenzia Per l’Energia del Friuli Venezia Giulia (Itálie), Energetski institut Hrvoje Požar (Chorvatsko)Dravske elektrarne Maribor (Slovinsko), Technologieoffensive Burgenland GmbH (Rakousko), Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH (Německo), Poltegor – Instytut (Polsko)
Web: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/CE-HEAT.html

Charakteristika: Projekt se zaměřuje na využití odpadního tepla, tedy na úspory energie. Odpadní teplo je teplo, které jeho výrobce (firma, obec) neumí využít. Jedná se např. o teplo z chladících zařízení, ze spalovacích procesů apod. Toto teplo však může být využito jiným subjektem, který si ho nyní musí vyrábět. Cílem projektu je také vytvořit systém, který by i po skončení projektu umožnil identifikovat příležitosti k využití odpadního tepla v území například pomocí datových toků v rámci zákonných povinností firem a obcí. CE-HEAT též napomůže ke vzájemné spolupráci zahraničních pracovišť s českou akademickou sférou, krajskou a obecní samosprávou i s firemní sférou.

Vliv demografického vývoje a ‚vytěsňovacího efektu‘ na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 1/2016 – 12/2018
Řešitel: doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.
Číslo projektu: 16-14409S
Fakulta: FSE, IEEP
Partneři: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, INESAN
Web: http://www.ieep.cz/vliv-demografickeho-vyvoje-a-vytesnovaciho-efektu-na-poplatkovou-politiku-obci-v-odpadovem-hospodarstvi/

Charakteristika: Vyhodnocení dopadů demografických změn, behaviorálních aspektů (především tzv. vytěsňovacího efektu) a struktury obecních nákladů na odpadové hospodářství na účinnost systému plateb za odpady v České republice.

Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Doba řešení: 1/2016 – 2/2017
Řešitel: doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
Číslo projektu: TD020352
Fakulta: FSE, IEEP
Partneři: CzechGlobe
Web: http://www.ieep.cz/podpora-rozvoje-adaptacnich-opatreni-a-strategii-ve-mestech/

Charakteristika: Tři čtvrtiny obyvatel Evropy žijí ve městech, která jsou často zranitelná a nedostatečně připravena na dopady klimatické změny (vlny veder, nedostatek vody, sucho, záplavy). Cílem projektu je s využitím metodických přístupů ekonomického hodnocení, analýzy stávajících politik (bariér a příležitostí) v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a na základě zhodnocení možností implementace přírodě blízkých opatření ve městech.

 

Výzkumné týmy SMART
Výzkumná oblast SMART