Projekty SMART

Agents of Change in Old-industrial Regions in Europe (ACORE)

Poskytovatel: VOLKSWAGEN STIFTUNG
Doba řešení: 01/2019 – 12/2021
Řešitel: Leibniz Institute for Regional Geography
Číslo projektu: A126123
Fakulta: PŘF
Partneři: Leibniz Institute for Regional Geography (DEU), Lund University (SWE), Cardiff University (UK), Hungarian Academy of Sciences (HUN)
Web: https://acore-project.eu/

Hlavním cílem projektu je zkoumat, jak staré průmyslové regiony situované mimo velké aglomerace v Evropě mohou pracovat s nepříznivými strukturálními podmínkami a trendy a jak mohou vytvářet nové cesty k prosperitě a kvalitním životním podmínkám, které přispívají společenské soudržnosti a stabilitě Evropy jako celku.

SMART UK 2018 – Rozvoj výzkumného týmu UJEP

Poskytovatel: Ústecký kraj
Doba řešení: 01/2018 – 12/2018
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Instituce: UJEP
Partneři: Ústecký kraj

Charakteristika: Cílem projektu je posílení lidských zdrojů v rámci výzkumného týmu UJEP – SMART, který je složen nejen z akademiků několika fakult UJEP (FSE, PřF, PF, FF), ale i dalších odborníků z dalších českých veřejných škol (ČVUT, CEVRO, VŠTE). Tým SMART bude usilovat o další rozvoj spolupráce se zahraničními partnery i klíčovými cílovými skupinami v regionu (veřejná správa, soukromý sektor). Důležitou roli hraje získání a podpora mladých výzkumných pracovníků a investice do jejich vědecké specializace a prohloubení jejich vědecko-výzkumných kompetencí. Finanční podpora bude směřována do následujících hlavních oblastí: 1. podpora mladých vědeckých pracovníků (noví docenti, doktorandi, mladí výzkumní pracovníci), 2. rozvoj spolupráce se zahraničními odborníky, 3. rozvoj spolupráce s ÚK v oblasti témat Smart City – Smart Region.

Smart City – Smart Region – Smart Community

Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba řešení: 3/2018 – 12/2022
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435
Fakulta: FSE, FŽP, PŘF
Web: http://smart-mateq.cz/projekty/projekty-smart/smart-iti/ 

Charakteristika: Projekt představuje komplexní pohled na vytváření kvalitní infrastruktury pro život člověka a poskytování kvalitních veřejných služeb s návazností na společenské výzvy. Projekt podporuje spolupráci výzkumných organizací, soukromého a veřejného sektoru, posiluje specializaci oborového zaměření UJEP, interdisciplinární spolupráci, rozvoj výzkumných týmů témat SMART. Projekt se skládá ze čtyř výzkumných záměrů. Hlavní oborová osa projektu je veřejná správa, administrace a řízení.

LAND4FLOOD: Realizace přírodě blízkých retenčních opatření na soukromé půdě

Poskytovatel: COST European Cooperation in Science and Technology
Doba řešení: 11/2017 – 9/2021
Řešitel: doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
Číslo projektu: CA16209
Fakulta: FSE, PŘF
Partneři: http://www.land4flood.eu/core-group/
Web: http://www.land4flood.eu/

Charakteristika: Celosvětové škody působené povodněmi mají vzrůstající tendenci. Pozornost se obrací k přírodě blízkým retenčním opatřením, která mohou vhodně doplnit technická opatření ve městech. Problémem těchto opatření je, že „spotřebují“ více půdy, která je obvykle v soukromých rukou. To zahrnuje jak ekonomické (jak kompenzovat vlastníky za retenci) a právní aspekty (jak nastavit práva a povinnosti zúčastněných stran), tak problematiku participativního řízení povodňových rizik. Projekt je multidisciplinární – sdružuje hydrology, ekology, krajinné inženýry, geografy, ekonomy a sociology z celé Evropy.

Rozvoj metod ekonomického hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Poskytovatel: TA ČR
Doba řešení: 10/2017 – 07/2019
Řešitel: Ing. Jan Macháč
Číslo projektu: TJ01000109
Fakulta: FSE
Partneři: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.; GreenVille service s.r.o., Ministerstvo životního prostředí (partneři se podílí formou připomínkování výstupů)

Charakteristika: Realizace přírodě blízkých opatření stále častěji naráží na jejich prosaditelnost a nízké povědomí o jejich vedlejších přínosech. Ekonomické hodnocení konkrétních opatření může posloužit jako významný argument pro realizaci (plánování) těchto opatření a vede k zvýšení povědomí o jejich významu. Cílem projektu je tak nalezení, definování, systematizování a ověření metod pro ekonomické hodnocení různých kategorií přírodě blízkých opatření (např. zelené zdi a střechy, stromy apod.) v inteligentních lidských sídlech využívajících zelenou a modrou infrastrukturu. Hlavním výstupem projektu bude Metodika k ekonomickému hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech.

REG BE Centrum regulace a behaviorálních studií pro výzkumně zaměřené studijní programy UJEP

Poskytovatel: MŠMT, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba řešení: 09/2017 – 09/2022
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_017/0002689
Fakulta: FSE, PF, PŘF
Partneři: CEPS Uni Basel, SPECTRA STU Bratislava, IOER Dresden, Uni Mannheim, CzechGlobe, CEBEX, CETA, Komise RIA, veřejná správa
Web: http://www.fse.ujep.cz/cz/staff-faculty-1392504830/staff-faculty-1392504830/stranky-projektu-1055757469/regbe-1702320580.html

Charakteristika: Cílem projektu je vybudovat vědecko-výzkumnou infrastrukturu pro tvorbu a rozvoj doktorských programů „Školy doktorských studií – aplikovaná a behaviorální studia“. Projekt počítá s vytvořením komplexního systému behaviorálních laboratoří pro společensko-vědní výzkum na UJEP, jejichž charakter a zaměření bude zcela jedinečné v kontextu vědy a výzkumu v ČR.

STRIMAII: Sasko-český management povodňových rizik II

Poskytovatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020
Doba řešení: 7/2017 – 6/2020
Řešitel: Ing. Jan Macháč
Číslo projektu: 100282105
Fakulta: FSE, PŘF
Partneři: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IOER), ČVUT v Praze, Agentura regionálního rozvoje v Liberci
Web: http://www.ieep.cz/strimaii-sasko-cesky-management-povodnovych-rizik-ii/

Charakteristika: Cílem projektu je prohlubovat přeshraniční řízení povodňových rizik, zlepšovat prevenci (potenciálních) škod na budovách a infrastruktuře a podporovat setkávání v rámci přeshraničních fór managementu povodňových rizik. Významnou součástí projektu je i ekonomická a institucionální analýza opatřeních v ploše povodí s retenčním potenciálem. Navazuje na projekt STRIMA.

REG BES Škola doktorských studií – aplikovaná a behaviorální studia

Poskytovatel: MŠMT, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba řešení: 06/2017 – 09/2022
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_018/0002727
Fakulta: FSE, PF, PŘF
Web: http://www.fse.ujep.cz/cz/staff-faculty-1392504830/staff-faculty-1392504830/stranky-projektu-1055757469/regbes-1676200638.html

Charakteristika: Cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro výzkumné vzdělávání UJEP vytvořením doktorského programu „Regulace a behaviorální studia“ a modernizací doktorských programů „Didaktika primárního přírodovědeckého vzdělávání“ a „Aplikovaná ekonomie a veřejná správa“.

Kultura.digital

Poskytovatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020
Doba řešení: 4/2017 – 6/2019
Řešitel: Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Číslo projektu: 100281746
Fakulta: FSE
Partneři: Technická univerzita Drážďany, Státní umělecké sbírky Drážďany, Euroregion Elbe/Labe
Web: http://kultura.digital/

Charakteristika: Cílem je digitalizace současného umění, jeho představení a zpřístupnění zjistit, co lidi zajímá na současném umění a co je od něj odrazuje. Na obou stranách hranice existují již nyní mnohá současná umělecká díla a umělecké aktivity, veřejnost však o nich neví, nebo ví, ale z nějakých důvodů je nevyužívá. Hlavním výsledkem projektu bude digitální platforma, na které najde každý, kdo bude o současném umění něco hledat, ty správné informace: co, kde, kdy, jak, za kolik, … v moderní jednoduché digitální podobě.

Rozvoj výzkumného týmu SMART a popularizace témat SMART v Ústeckém kraji

Poskytovatel: Ústecký kraj
Doba řešení: 01/2017 – 12/2017
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Číslo projektu: 17/SML1268/SOPD/OKH
Instituce: UJEP
Partneři: Ústecký kraj

Charakteristika: Projekt se zaměřuje na posílení lidských zdrojů ve výzkumném záměru SMART na UJEP a popularizaci témat SMART v Ústeckém kraji. Cíle projektu: podpora mladých vědeckých pracovníků (doktorandi, mladí výzkumní pracovníci), rozvoj spolupráce se zahraničními odborníky, rozvoj spolupráce s ÚK v oblasti témat Smart Region, podpora odborných vědeckých výstupů Smart

BIDELIN: Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína; Identifikace, kvantifikace a hodnocení ekosystémových služeb ve městech Drážďany, Liberec a Děčín

Poskytovatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020
Doba řešení: 1/2017 – 12/2019
Řešitel: Ing. Jiří Louda, Ph.D.
Číslo projektu: 100282320
Fakulta: FSE, PŘF, FŽP
Partneři: Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), města Liberec, Děčín, Dresden
Web: http://www.bidelin.ioer.eu/cs/

Charakteristika: Cílem projektu je zvýšit význam ekosystémových služeb a hodnot přírody v urbánním prostředí za pomoci zhodnocení zelené a modré infrastruktury ve městech na příkladu Děčína, Drážďan a Liberce podle jednotné metodiky. Výsledky této analýzy lze využít při rozhodovacích procesech v oblasti územního plánování, ochrany přírody a při práci s veřejností.

Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Česko – Sasko; Podpora rozvoje železniční dopravy v úseku Praha – Drážďany

Poskytovatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020
Doba řešení: 1/2017 – 12/2019
Řešitel: Mgr. Kristýna Rybová
Číslo projektu: 100283037
Fakulta: FSE, PŘF
Partneři: Správa železniční dopravní cesty
Web: http://www.szdc.cz/interreg-sn-cz.html

Charakteristika: Cílem projektu je zintenzivnění a prohloubení spolupráce institucí za účelem podpory a rozvoje přeshraniční železniční dopravy mezi Českou republikou a Saskem, a to zejména ve vazbě na připravovanou a plánovanou vysokorychlostní železniční trať (VRT) Drážďany – Ústí nad Labem – Praha. Projekt poskytne důležité vstupy do rozhodovacího procesu v rámci plánů rozvoje dopravy obou stran.

CE-HEAT: Comprehensive Model of Waste Heat Utilization in CE Regions; Podpora využití potenciálu odpadního tepla k dosažení úspor energie

Poskytovatel: Interreg Central Europe
Doba řešení: 5/2016 – 4/2019
Řešitel: Ing. Jiří Louda, Ph.D.
Číslo projektu: CE 622
Fakulta: FSE
Partneři: Národní centrum energetických úspor (Česká republika)E-ZAVOD (Slovinsko)APE FVG – Agenzia Per l’Energia del Friuli Venezia Giulia (Itálie), Energetski institut Hrvoje Požar (Chorvatsko)Dravske elektrarne Maribor (Slovinsko), Technologieoffensive Burgenland GmbH (Rakousko), Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH (Německo), Poltegor – Instytut (Polsko)
Web: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/CE-HEAT.html

Charakteristika: Projekt se zaměřuje na využití odpadního tepla, tedy na úspory energie. Odpadní teplo je teplo, které jeho výrobce (firma, obec) neumí využít. Jedná se např. o teplo z chladících zařízení, ze spalovacích procesů apod. Toto teplo však může být využito jiným subjektem, který si ho nyní musí vyrábět. Cílem projektu je také vytvořit systém, který by i po skončení projektu umožnil identifikovat příležitosti k využití odpadního tepla v území například pomocí datových toků v rámci zákonných povinností firem a obcí. CE-HEAT též napomůže ke vzájemné spolupráci zahraničních pracovišť s českou akademickou sférou, krajskou a obecní samosprávou i s firemní sférou.

Vliv demografického vývoje a ‚vytěsňovacího efektu‘ na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 1/2016 – 12/2018
Řešitel: Ing. Jan Slavík, Ph.D.
Číslo projektu: 16-14409S
Fakulta: FSE, IEEP
Partneři: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, INESAN
Web: http://www.ieep.cz/vliv-demografickeho-vyvoje-a-vytesnovaciho-efektu-na-poplatkovou-politiku-obci-v-odpadovem-hospodarstvi/

Charakteristika: Vyhodnocení dopadů demografických změn, behaviorálních aspektů (především tzv. vytěsňovacího efektu) a struktury obecních nákladů na odpadové hospodářství na účinnost systému plateb za odpady v České republice.

Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Doba řešení: 1/2016 – 2/2017
Řešitel: doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
Číslo projektu: TD020352
Fakulta: FSE, IEEP
Partneři: CzechGlobe
Web: http://www.ieep.cz/podpora-rozvoje-adaptacnich-opatreni-a-strategii-ve-mestech/

Charakteristika: Tři čtvrtiny obyvatel Evropy žijí ve městech, která jsou často zranitelná a nedostatečně připravena na dopady klimatické změny (vlny veder, nedostatek vody, sucho, záplavy). Cílem projektu je s využitím metodických přístupů ekonomického hodnocení, analýzy stávajících politik (bariér a příležitostí) v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a na základě zhodnocení možností implementace přírodě blízkých opatření ve městech.

 

Výzkumné týmy SMART
Výzkumná oblast SMART