Projekty MATEQ

METAMORPH – pokročilé hybridní nanovlákenné membrány pro záchyt a zpracování CO2

Poskytovatel: TAČR
Doba řešení: 1/2021 – 4/2024
Řešitel: prof. Pavla Čapková, DrSc.
Číslo projektu: TO01000329
Fakulta: PřF
Parter: IonCure, VŠCHT, SINTEF Energy Research (Norsko)
Web: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TO01000329

Emise CO2 jsou globálním problémem 21 století. V současné době neexistuje efektivní technologie pro záchyt CO2 a jeho průmyslové využití. Cílem projektu je tvorba systémů pro záchyt CO2 pomocí kombinace nanočástic a nanovláken. CO2 sorpční materiály na báze karbonizovaného polyanilínu (PANi) budou kombinovaný s fotokatalytickými nanočásticemi umožňující nejen sorpci CO2 z průmyslových par, ale také jeho proměnu na etanol/metanol s využitím pro tvorbu ekologických paliv nebo bioprodukci. Pro zvýšení účinnosti a užitných vlastností budou nanočástice kombinovaný s nanovlákny v procesu vysokokapacitního zvlákňování. Projekt propojuje experty na CO2 sorpční nanočástice (VŠCHT, UJEP) s experty na fotokatalýzu (SINTEF) a technologickou společností na výrobu nanovláken (InoCure).

Inteligentní magnetické materiály: od objemových systémů ke “spinterface”

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 1/2020 – 12/2022
Řešitel: doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.
Číslo projektu: 20-01768S
Fakulta: PřF
Parter: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie
Web: https://starfos.tacr.cz/en/project/GA20-01768S

Charakteristika: Cílem projektu je příprava nových magnetických materiálů, vyladění jejich magnetických vlastností systematickými úpravami jejich struktury a složení a následným studiem převážně kvantových interakcí mezi spinem a hostitelským médiem. Jedno-iontové magnety, systémy s křížením spinových stavů a magneticky dvourozměrné magnety budou připraveny a charakterizovány v objemové formě, ukotvené v polymerním médiu, organokovové síti a/nebo deponovány na různých substrátech na bázi polymerů. Materiálové vlastnosti deponovaných složek (struktura povrchu, morfologie, chemické složení, náboj, optické vlastnosti, povrch a porozita, magnetické vlastnosti) budou studovány různými metodami. Připravené materiály umožní systematické studium spinově-mřížkové relaxační doby, změnu magnetické rozměrnosti a odezvy na externí excitaci. Navržené studie přispějí k pochopení jevů předpokládaných v novém typu uspořádání zvaném „spinterface“.

Hybridní nanovesikuly exosom-dendrimer pro genovou terapii a cílenou dopravu léčiv

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 4/2020 – 12/2022
Řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Číslo projektu: GA20-21421S
Fakulta: PřF
Parter: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Web: Zde

Charakteristika: Projekt je zaměřen na přípravu hybridních nanovesikulů exosom-dendrimer (EMD) pro aplikace v cílené dopravě léčiv a genové terapii. EMD budou připraveny z exosomů (EMs) izolovaných z různých přírodních zdrojů a dendritických karbosilanových nanostruktur. Syntetickými postupy připravíme definované rozvětvené molekuly – dendritické klíny (csDWs), které budou použity pro přípravu dendrimerů Janusova typu (J-csDDM), dendronů (csDD) a amfifilních dendronů (Amp-csDD). Interakce těchto nanostruktur elektrostatickými nebo hydrofobními interakcemi s membránami EM vyústí ve spontánní tvorbu hybridních nanovesikul (EMD). Vzniklé EMD budeme studovat širokou škálou biofyzikálních metod, mikroskopických technik a počítačovým modelováním. Nejslibnější EMD budou modifikovány proteinovými / peptidovými ligandy pro zacílení na rakovinné buňky, naplněné pro-apoptotickými siRNA nebo protinádorovými léčivy (popř. oběma) a bude studována jejich výsledná toxicita vůči nádorovým buňkám in vitro na 2D / 3D buněčných kulturách a in vivo pomocí xenograftů na embryích ryby Danio rerio.

Nová generace organicko/anorganických materiálů pro detekci, zachycení a využití oxidu uhličitého

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 1/2020 – 12/2022
Řešitel: doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.
Číslo projektu: 20-01639S
Fakulta: PřF
Parter: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie (doc. Ing. Jakub Siegel, Ph.D.)
Web: https://starfos.tacr.cz/cs/project/GA20-01639S

Charakteristika: Cílem projektu je vyvinout novou generaci pokročilých multifunkčních materiálů na bázi nanomateriálů a nanostrukturovaných materiálů s revolučním využitím v technologii detekce, zachycování a využití CO2. Současné přístupy k řešení tohoto problému jsou založeny na drahých, vzácných materiálech, které často vyžadují extrémní podmínky pro chemickou přeměnu CO2. V rámci tohoto projektu budou navrženy a připraveny nové multifunkční materiály, založené na bázi plazmonově-aktivní kovové nanostruktury v kombinaci s organokovovou sítí (MOF). Projekt je zaměřen zejména na přípravu materiálů, které mohou být použity i jako dálkové optické emisní senzory CO2, selektivní zachycovače CO2 umožňující světlem přepínatelné inteligentní uvolňování CO2, s následným účinným využitím CO2 v kombinaci s přístupem obnovitelné energie (pomocí slunečního záření).

MOF – Fosfinátové metal-organické sítě pro odstraňování emergentních polutantů a těžkých kovů

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 1/2020 – 12/2022
Řešitel: prof. Ing. Pavel Janoš CSc.
Číslo projektu: 20-04408S (44201 21 3408 01)
Fakulta: FŽP
Parter: UACH AV

Charakteristika: Příprava nových fosfinátových metal-organických sítí (MOF) pro odstraňování emergentních polutantů a těžkých kovů.

Lignit – Výzkum podmínek a forem aplikace produktů lignitu jako sorbentu amoniaku a stimulátorů biologické aktivity rostlinných buněk

Poskytovatel: TAČR
Doba řešení: 3/2019 – 12/2022
Řešitel: prof. Ing. Pavel Janoš CSc.
Číslo projektu: FV40141 (44201 39 3141 01)
Fakulta: FŽP
Parter: MikroChem LKT s.r.o.
Web: https://starfos.tacr.cz/cs/project/FV40141

Charakteristika: Předmětem projektu je zkoumání podmínek k dosažení vyšších užitných hodnot lignitu oproti současným, kdy je téměř výhradně používán jako tzv. méněhodnotné palivo. Dosažení jeho vyšší užitné hodnoty bude postaveno na možnosti využívat v něm přítomných biochemicky aktivních látek, respektive jejich funkčních skupin na nich vázaných, pro aplikace ve vybraných chemických a biochemických procesech.

CeO2 – Příprava a charakterizace oxidu ceričitého pro pokročilé aplikace

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 1/2019 – 12/2021
Řešitel: prof. Ing. Pavel Janoš CSc.
Číslo projektu: 19-07460S (44201 21 2060 01)
Fakulta: FŽP
Parter: UACH AV Řež

Charakteristika: V poslední době byly objeveny některé nové vlastnosti oxidu ceričitého (pseudo-enzymatická aktivita, schopnost rozkládat toxické organofosfáty, vysokoteplotní feromagnetismus) a rovněž byly zavedeny nové (zelené) způsoby přípravy. Jejich efektivní využití vyžaduje hlubší pochopení těchto jevů a stanovení vztahů mezi charakteristikami oxidu ceričitého a jeho užitnými vlastnostmi, čehož lze dosáhnout, pouze pokud budou k dispozici dobře charakterizované materiály na bázi oxidu ceričitého s definovanými vlastnostmi. V rámci projektu budou metody přípravy oxidu ceričitého kriticky zhodnoceny a použity při přípravě definovaných vzorků oxidu ceričitého, které budou charakterizovány řadou pokročilých metod. Budou zkoumány vybrané vlastnosti důležité z hlediska nových aplikací (defosforylační aktivita, interakce s environmentálně a biologicky významnými sloučeninami, magnetické vlastnosti) s cílem najít vztahy mezi způsobem přípravy oxidu ceričitého, jeho fyzikálně-chemickými charakteristikami a užitnými vlastnostmi.

Detekce a posuzování cirkulujících nádorových buněk (CTC) u pacientů s plicním adenokarcinomem pomocí technologie mikrofluidních čipů

Poskytovatel: AZV
Doba řešení: 2016 – 2019
Řešitel: Jan Malý, Ph.D.
Číslo projektu: AZV 16-29738A
Fakulta: PŘF

Charakteristika: Cirkulující nádorové buňky (CTC) představují jeden ze slibných diagnostických cílů v monitorování progrese plicního adenokarcinomu a jeho maligní transformace. V naší práci navrhneme mikrofluidní čip (MLC čip), který umožní izolovat (a spočítat), populaci CTC ze vzorku periferní krve pacientů, s histologicky prokázaným adenokarcinomem ve stádiu IIb-IV,  a třídit buňky dle jejich příslušného fenotypu (epiteliální / mesenchymální) na úrovni jednotlivých buněk, s možností následného uvolnění buněk z čipu pro kultivaci a / nebo profilování genové exprese. MLC čip s filtrační jednotkou a jednotkou pro třídění buněk bude představen společně s novými typy vazebných proteinů, pro zachycení CTC na čipu, pro markery EpCAM a N-Cadherin. Cílem výzkumu je zhodnotit klinickou relevanci různých fenotypů CTC pro časnou diagnostiku plicního adenokarcinomu, korelovat výskyt CTC se stádiem a progresí karcinomu, rozdělit populaci pacientů do vysoko / nízko rizikových skupin, předpovědět diagnózu pacienta a nakonec upravit léčbu na míru pro jednotlivé pacienty.

Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost (NanoEnviCz)

Poskytovatel: MŠMT
Doba řešení: 2016 – 2022
Řešitelé: Jan Malý, Ph.D., Marcel Štofik, Ph.D., Dr. Dominika Wróbel, Doc. Ing. Zdena Kolská, Ph.D.
Číslo projektu: LM2015073
Fakulta: PŘF

Charakteristika: NanoEnviCz integruje infrastrukturní kapacity několika výzkumných organizací ČR v oblasti komplexního interdisciplinárního výzkumu širokého spektra nanomateriálů a nanotechnologií. Portfolio provozovaných zařízení a expertíz poskytované NanoEnviCz pokrývá různé oblasti výzkumu nanomateriálů, povrchů a nanokompozitů, jakožto materiálů pro ochranu životního prostředí a další související aplikace. Služby výzkumné infrastruktury NanoEnviCz zahrnují řízené syntézy nanostrukturních materiálů, jejich komplexní chemické, strukturální, morfologické a povrchové charakterizace, optimalizaci jejich funkčních vlastností, sledování jejich potenciální toxicity a nebezpečnosti pro životní prostředí a rozvoj jejich aplikací pro pokročilé technologie. Výzkumná infrastruktura NanoEnviCz vytváří efektivní víceúčelovou platformu jak pro partnerské výzkumné organizace podílející se na jejím provozu a činnostech, tak pro uživatele z akademické obce, průmyslové sféry a vládních organizací. NanoEnviCz poskytuje otevřený centralizovaný přístup ke všem kapacitám této „distribuované“ výzkumné infrastruktury pro tuzemské i zahraniční uživatele.

LIGMIG – optimalizace procesu produkce energetické biomasy z hlediska obsahu ligninu

Poskytovatel: TAČR
Doba řešení: 4/2019 – 3/2021
Řešitel: Mgr. Hana Malinská, PhD
Číslo projektu: TJ02000172
Fakulta: FŽP
Partner: Wekus spol. s r.o.

Charakteristika: Předmětem řešení projektu je aplikace vybraných stresových faktorů na rostliny Miscanthus x giganteus (ozdobnice obrovská) za účelem zvýšení odolnosti rostlin za současné optimalizace množství ligninu v biomase pro následné energetické využití. Vybrané v laboratoři experimentálně ověřené varianty budou ve spolupráci s aplikačním garantem testovány v reálných podmínkách za účelem vyprodukovat větší množství upravené biomasy a ověřit její vlastnosti pro energetické využití.

Funkcionalizace nanovlákenné struktury

Poskytovatel: MŠMT OPPIK
Doba řešení: 2018  – 2020
Řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012271
Fakulta: PřF UJEP

Charakteristika: Projekt je zaměřen vývoj funkcionalizovaných materiálu vhodných pro krytí ran.  Materiály zajistí řízené uvolňování léčiv – analgetik, antibiotik, nebo aditivaci biologicky aktivních látek např. enzymů. Projekt navazuje na předchozí aktivity žadatele a spolupracující VaV organizace v oblasti vývoje materiálů na krytí ran. Projekt využívá nové postupy přípravy nanovlákenných struktur obsahujících modifikovaný chitosan. Tato technologie je předmětem patentu CZ 307059.

Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost (Pro-NanoEnviCZ)

Poskytovatel: MŠMT OPVVV
Doba řešení: 2016  – 2020
Řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821
Fakulta: PřF UJEP

Charakteristika: Navrhovaný projekt přímo navazuje na program stávající infrastruktury VI NanoEnviCz a doplňuje ji v oblasti kriticky chybějícího přístrojového vybavení a expertíz. Pořízení nových přístrojů posílí výzkumný potenciál VI a povede k úspěšnému splnění vědeckých cílů zaměřených na syntézu, komplexní charakterizaci, optimální nastavení funkčních vlastností a objasnění možných aplikací nanomateriálů v rámci ochrany životního prostředí a při stanovení jejich potenciální nebezpečnosti.

Cancer nanomedicine – from the bench to the bedside (NANO2CLINIC)

Poskytovatel: COST
Doba řešení: 9/2018 – 9/2022
Řešitel (za UJEP): Dr. Dominika Wróbel
Číslo projektu: CA17140
Fakulta: PřF UJEP
Partneři: https://www.cost.eu/actions/CA17140/#tabs|Name:parties
Web: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA17140?

Charakteristika: Podporou vědeckých výměn, technologického provádění a inovačních řešení bude tato akce poskytovat včasný nástroj k racionalizaci a zaměření výzkumného úsilí na úrovni EU při řešení velkého problému překladu nanomedicíny v oblasti rakoviny, jedné z hlavních lidských společenských patologií, které jsou zátěží pro společnost. Díky své kvalitě bude akční síť vytvářet také výzkumné týmy pro financování žádostí, vyplňování patentů a objevování významných vědeckých dopadů. Síť bude také aktivně věnována zvyšování informovanosti o vysokém potenciálu nanomedicíny prostřednictvím publikací v mezinárodních recenzovaných časopisech a prezentací na otevřených akcích.

H2PLAZMON – Pokročilá plazmonová technologie pro výrobu, skladování a využití “zeleného“ vodíku

Poskytovatel: TAČR
Doba řešení: 9/2018 – 8/2024
Řešitel (za UJEP): Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.
Číslo projektu: TK01030128
Fakulta: PřF UJEP
Partneři: VŠCHT Praha (prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., Hlavní příjemce); Západočeská univerzita v Plzni (doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.); LISS, akciová společnost (Ing. Robert Lovecký)

Charakteristika: Projekt je zaměřen na implementaci inovativních technologií na bázi plazmon-indukovaných procesů při výrobě, skladování a využití tzv. „zeleného“ vodíku, tzn. vodíku získaného z obnovitelných zdrojů. Projekt předpokládá využití plazmonové rezonance při komplexním řešení problematiky vodíkových technologií, tzn. jak při výrobě H2, tak i při jeho skladování a utilizaci. Konkrétně pak bude pozornost zaměřena na implementaci plazmoniky pro efektivní fotolýzu vody, plazmon-asistovanou syntézu látek pro pevnofázové skladování vodíku na bázi organických kovalentních sítí (COFs), implementaci plazmoniky v palivových článcích jako možné náhrady katalytické platiny a podstatné snížení pracovní teploty palivových článků.

Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace (NKMEA)

Poskytovatel: OP VVV
Doba řešení: 4/2018 – 3/2021
Řešitel: prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Číslo projektu: CZ.021.01/0.0/0.0/17_48/0007399
Fakulta: FŽP
Partneři: VŠB TU Ostrava (hlavní řešitel)

Charakteristika: Hlavním cílem projektu je vývoj, příprava, charakterizace, optimalizace přípravy a analýza použitelnosti speciálních kompozitních materiálů schopných detekovat, resp. odstranit, nebezpečné látky z životního prostředí v různém skupenství v oblasti ostravské aglomerace. Tyto materiály přispějí k likvidaci starých zátěží, následků průmyslových a jiných havárií, čištění určitých typů odpadních vod a ovzduší, dekontaminaci vymezených prostor, apod. Umožní tak zlepšit kvalitu života a sníží zdravotní rizika, zvýší bezpečnost obyvatel a atraktivitu ostravské aglomerace pro její obyvatele a sníží počet lidí odcházejících z regionu v důsledku nekvalitního životního prostředí. Dalšími cíli projektu je analýza praktického využití výzkumných výsledku projektu, realizace společných aktivit partnerů směřujících k aplikaci výsledků v dlouhodobém horizontu, navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační sférou, pořízení infrastruktury nezbytné pro realizaci výzkumných záměrů a šíření výsledků výzkumné činnosti a jejich výstupů.

Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v ústeckochomutovské aglomeraci (CACTU)

Poskytovatel: OP VVV
Doba řešení: 1/2018 – 12/2023
Řešitel: doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008397
Fakulta: FŽP

Charakteristika: Hlavním cílem strategického projektu CACTU je vznik partnerství s významným subjektem z aplikační sféry (UNIPETROL RPA s.r.o.) a dobudování otevřené výzkumné infrastruktury na spojených pracovištích UJEP, UniCRE (Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.) a UNIPETROL RPA s.r.o. (konsorcium 3U), která bude v oblasti chemických a příbuzných technologiích garantovat dlouhodobou mezisektorovou spolupráci výzkumu s aplikační sférou se zaměřením na výzkum chemických procesů transformace surovinových zdrojů v regionu na tzv. zelené chemikálie.

Výzkum a vývoj technologie získávání zinkových surovin materiálovým využitím odpadů a vývoj inovativních výrobků z recyklátu (ZINEK 2)

Poskytovatel: OP PIK
Doba řešení: 1/2018 – 10/2020
Řešitel: Ing. Miroslav Richter, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_107/0012435
Fakulta: FŽP
Partneři: COTTEX Trade s.r.o. (hlavní řešitel)

Charakteristika: Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj nové technologie na materiálové využití zinkových odpadů vznikajících při zpracovávání zinku v průmyslu. Jedná se především o materiály ve formě zinkových stěrů, úkapů, sušin, popelů, úletů z filtrů, odprašků, šupin a aglomerovaných prachových části, což je materiál kontaminovaný ostatními nežádoucími složkami, jako např. sloučeniny ZnAl, ZnO, ZnPb, Cl a Ca. Následně bude realizován vývoj inovativních zinkových výrobků za použití produkovaných recyklátů.

Alotermní zařízení pro využití čístírenského kalu

Poskytovatel: OP PIK
Doba řešení: 1/2018 – 10/2020
Řešitel: doc. Ing. Karel Svoboda, CSc.
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_107/0012490
Fakulta: FŽP
Partneři: MPS Gradior s.r.o. (hlavní řešitel)

Charakteristika: Podstatou projektu je realizace pokročilých aktivit průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výstupem bude celosvětově unikátní prototyp Alotermního zařízení pro využití čistírenského kalu. Výsledek projektu v podobě prototypu bude překračovat technické parametry známých řešení, neboť prostřednictvím komplexní změny principu technologie nabídne vysoce inovativní kombinaci alotermní pyrolýzy a alotermního zplyňování s následným spalováním primárního pyrolýzního plynu.

MATEQ 2018 – Rozvoj excelentního výzkumného týmu

Poskytovatel: Ústecký kraj
Doba řešení: 01/2018 – 12/2018
Řešitel: prof. Pavla Čapková, DrSc.
Číslo projektu: 17/SML1267/SOPD/OKH
FakultaPŘF, FŽP
Partneři: Ústecký kraj

Charakteristika: Posílení lidských zdrojů pro excelentní výzkumný tým MATEQ, který je součástí velké výzkumné infrastruktury NanoEnviCz. Posílení bude směrováno do dvou oblastí: 1. udržení mladých výzkumníků v týmu MATEQ, 2. podpora výzkumníků spolupracujících s průmyslem v regionu v aplikovaném výzkumu. Menší část podpory věnujeme na PR aktivity, které jsou nedílnou součástí výzkumné strategie. Projektový tým zahrnuje pracovníky dvou fakult UJEP: Přírodovědecké fakulty a Fakulty životního prostředí. Obě fakulty v týmu na výzkumných projektech úzce spolupracují.
Projekt je podpořen Ústeckým krajem.

UniQSurf – Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů

Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba řešení: 4/2018 – 12/2022
Řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007411
FakultaPŘF

Charakteristika: Projekt je zaměřen na předaplikační výzkum a vývoj funkčních povrchů a hybridních materiálů pro aplikace v biomedicíně, bioanalytických metodách, katalýze a sorpčních procesech. Projekt se zabývá vývojem mikrozařízení pro testování léčiv na 3D buněčných kulturách, vývojem bioadhezivních a antiadhezivních povrchů a novými hybridními materiály pro organokatalýzu, separační procesy a sekvestraci plynů.

ZEBRACHIP – mikrofluidní čip pro automatizované masivní in vivo testování biologických účinků aktivních látek

Poskytovatel:  TAČR
Doba řešení: 1/2018 – 12/2019
Řešitel: Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D.
Číslo projektu:  TJ01000077
Fakulta: PŘF
Partneři: DRAKISA s.r.o.

Charakteristika: Projekt si klade za cíl vyvinout nový nástroj pro automatizované a vysoce paralelizované in vivo studie biologických účinků látek na rybím modelu Danio rerio. Bude vyvinut prototyp mikrofluidního zařízení, které umožní kultivaci rybích embryí s automatizovatelným způsobem plnění, kontrolu stěžejních podmínek kultivace, řízení toku látek a vyhodnocení vývoje embryí sběrem obrazové dokumentace. Cíl bude dosažen řešením dílčích úkolů: (i) návrh a modelování designu zařízení; (ii) studium využití 3D tiskové technologie pro výrobu prototypů zařízení; (iii) vývoj jednotky pro kontrolu podmínek kultivace; (iv) testování funkčnosti zařízení pro automatizované plnění embryí, kultivaci a kontinuální sběr obrazové dokumentace; (vi) ověření parametrů systému na modelových testech toxicity.

INVUST Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba řešení: 1/2018 – 7/2022
Řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002678
Fakulta: FŽP, PŘF
Web: http://projects.fzp.ujep.cz/stuvin-invust/  

Charakteristika: Projekt je zaměřen na modernizaci infrastruktury pro výzkum spojené s výukou na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci komplementárního projektu STUVIN jsou plánovány inovace stávajících a tvorba nových studijních doktorských programů Aplikovaná fyzika materiálů, Aplikované nanotechnologie, Environmentální analytická chemie a Obnova krajiny. Tento projekt je zaměřen na vytvoření nezbytného infrastrukturního zázemí pro akreditaci těchto programů a realizaci všech cílů projektu STUVIN.

STUVIN Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba řešení: 1/2017 – 9/2022
Řešitel: Doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002735
Fakulta: FŽP, PŘF
Web: http://projects.fzp.ujep.cz/stuvin-invust/

Charakteristika: Cílem projektu je tvorba dvou nových a rozvoj dvou stávajících přírodovědných a technických doktorských programů. Rozvoj zahrnuje rozšíření témat, zapojení nových školitelů, rozvoj doctoral-schools se třemi ústavy AV ČR a intenzivnější spolupráci fakult přírodovědecké a životního prostředí. Potřeba rozvoje programů vychází z růstu výzkumných aktivit, zejména činnosti výzkumné infrastruktury NanoEnviCz.

Výzkum zinkových odpadů a vývoj zinkových produktů

Poskytovatel: Operační program Podnikání Inovace Konkurenceschopnost
Doba řešení: 5/2017 – 3/2020
Řešitel: Ing. Miroslav Richter, Ph.D. EUR ING
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0 /16_084/0010353
Fakulta: FŽP
Partneři: Cottex Trade s.r.o. (hlavní řešitel)

Charakteristika: Předmětem projektu je výzkum zpracování zinkových úletů a zinkových inkrustů, to je zinkových odpadů vznikajících při termickém nástřiku, neboli žárové metalizaci zinkem v průmyslu a vývoj zinkových produktů „Zinkový prášek“ (Fine Zinc Powder) a „Zinkové abrazivo“ (Zinc Shot) přímým přepracováním těchto odpadů.

Produkce biocharu termickým rozkladu kalů z ČOV

Poskytovatel: OP PIK
Doba řešení: 5/2017 – 10/2019
Řešitel: doc. Ing. Karel Svoboda, CSc.
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_084/0010363
Fakulta: FŽP
Partneři: Agmeco LT, s.r.o. (hlavní řešitel)

Charakteristika: Projekt je ve své podstatě zaměřen na environmentálně příznivé řešení jedné části problematiky odpadového hospodářství, kterou jsou kaly z čistíren odpadních vod. Tento projekt přináší technické řešení přepracování těchto kalů jednoduchým termickým (pyrolýzním) procesem na látky využitelné v zemědělství jako hnojiva. Očekávaným výsledkem projektu je zhotovení funkčního prototypu pro ověření všech vlastností jak vlastní termolýzní jednotky, tak i produktů vznikajících tímto termickým procesem.

Vývoj sedimentace v přehradních nádržích jako antropogenních bariérách v říčních systémech

Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 2017 – 2019
Řešitel: RNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc.
Číslo projektu: GAČR 17-06229S
Fakulta: FŽP
Partneři: Univerzita Palackého v Olomouci (hlavní řešitel)

Charakteristika: Cílem projektu je zjistit materiálovou bilanci přehradních nádrží a porozumět účinkům hrazení řek na distribuci sedimentu podél říčních toků včetně jejich zátěže antropogenními polutanty na základě multidisciplinárního studia geomorfologie, stratigrafie a geochemie přehradních sedimentů.

Inovativní čištění vod pomocí magnetických sorbentů

Poskytovatel: Operační program Podnikání Inovace Konkurenceschopnost
Doba řešení: 3/2017 – 9/2019
Řešitel: doc. Ing. Pavel Kuráň, Dr.
Číslo projektu: CZ.1.1.02/0.0/0.0/15_019/0004779
Fakulta: FŽP
Partneři: MikroChem LKT spol. s r. o. (hlavní řešitel), ASIO, spol. s. r. o.

Charakteristika: Cílem je vývoj produkce reaktivních magnetických sorbentů z levných materiálů pro použití v sanačních technologiích k odstraňování vybraných polutantů z kontaminovaných vod.

Detekce cirkulujících nádorových buněk (CTC) u pacientů s adenokarcinomem plic pomocí mikrofluidního čipu

Poskytovatel:  Agentura zdravotnického výzkumu MZD ČR
Doba řešení: 4/2016 – 12/2019
Řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Číslo projektu:  16-29738A
Fakulta: PŘF

Charakteristika: Cirkulující nádorové buňky (CTC) jsou jedním z významných diagnostických markerů pro monitorování metastatické progrese adenokarcinomu plic. Projekt je zaměřen na vývoj mikrofluidního čipu (MLC čip), který umožní izolovat (kvantifikovat) populace CTC buněk ve vzorku periferní krve pacientů s histologicky prokázaným adenokarcinomem plic fáze IIb-IV a rozdělit je dle jejich fenotypového projevu (epiteliální/mesenchymální) na úrovni jednotlivých buněk, s možností jejich následného uvolnění z čipu pro in vitro kultivaci, popř. analýzu genové exprese. MLC čip se bude skládat z filtrační a buněčné sortovací jednotky s imobilizovanými vazebnými proteiny pro zachycení buněk pomocí povrchových membránových markerů EpCAM a N-cadherinu. Hlavním cílem projektu je zhodnocení klinické relevance různých fenotypů CTC buněk na včasnou diagnostiku adenokarcinomu plic, korelovat je se stádiem onemocnění, rozdělit pacienty na high/low risk skupiny, predikovat diagnózu a ve výsledku uzpůsobit léčbu z hlediska individuálních potřeb pacienta.

Hi-tech materiály pro kosmické aplikace

Poskytovatel: Operační program Podnikání Inovace Konkurenceschopnost
Doba řešení:
1/2016 – 9/2019
Řešitel:
prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Číslo projektu: CZ.1.1.02/0.0/0.0/15_019/0005028
Fakulta: FŽP
Partneři:
TOSEDA s.r.o. (hlavní řešitel), ROKOSPOL a.s.

Charakteristika: Cílem je průmyslový výzkum, experimentální vývoj a realizace (výroba) hi-tech materiálů pro vesmírné aplikace v souladu s programovým zaměřením Evropské Kosmické Agentury (ESA). Dojde k těsné spolupráci mezi malým podnikem, univerzitou a výrobním podnikem a výsledky jejich činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů.

New Phytotechnology for Cleaning Contaminated Military Sites

Poskytovatel: NATO Science for Peace and Security
Doba řešení: 6/2016 – 4/2021
Řešitel: Prof. Ing. Valentina Pidlisnyuk, DrSc.
Číslo projektu: NATO SPS MYP G4687
Fakulta: FŽP, KTEV
Partneři: Kansas State University (USA), National University of Life and the Environmental Sciences, Kyjev (Ukrajina), National University Lvivska Polytechnika (Ukrajina), Institute of Plant Biology and Biotechnology, Almata (Kazachstán), University of Zagreb (Chorvatsko).
Web: http://military-site-cleaning.cz/

Charakteristika: Náplní projektu je výzkum pěstování energetických rostlin (především Miscanthus x giganteus) na lokalitách kontaminovaných vojenskou činností s cílem dosáhnout současného snížení znečištění, zlepšení půdních vlastností, obnovy ekosystémových funkcí a produkce energetické biomasy.

COMNID Podpora transferu výsledků aplikovaného výzkumu do nových technologií a služeb

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Doba řešení: 01/2016 – 12/2019
Řešitel: prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Číslo projektu: TG02010049
Fakulta: FŽP
Partneři: Ústav anorganické chemie AVČR, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Web: http://ctt.ujep.cz/COMNID.html

Charakteristika: Cílem projektu je vybudovat společnou infrastrukturu a mechanismy pro komercionalizaci výsledků v oblasti materiálového výzkumu, vývoje nových materiálů a jejich aplikací zejména v oblasti ochrany životního prostředí, případně v medicíně. Transformací a harmonizací činností existujících systémů pro komercionalizaci výsledků výzkumu jednotlivých účastníků projektu vznikne jednotný systém pro transfer idejí z fáze základního výzkumu přes aplikovaný výzkum po jejich realizaci ve formě nových výrobků a služeb.

Polymerní nanovlákenná antibakteriální filtrační média

Poskytovatel: Operační program Podnikání Inovace Konkurenceschopnost
Doba řešení: 9/2015 – 6/2018
Řešitel: prof. RNDr. Pavla Čapková, DRSc.
Číslo projektu: CZ.1.1.02/0.0/0.0/15_019/0001680
Fakulta: PŘF, FŽP
Partneři: NANOVIA s.r.o.,  Rakovník (hlavní řešitel)

Charakteristika: Cílem je vývoj nových filtračních nanotextílií s antimikrobiálními účinky pro použití např. v klimatizacích nebo lékařských rouškách dle požadavků partnera Nanovia s.r.o. Litvínov.

Nové karbosilanové dendrimery pro biomedicínské aplikace – interakce s biomolekulami a biomembránami

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2015 – 2017
Řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Číslo projektu: 15-05903S
Fakulta: PŘF
Partneři: Ústav chemických procesů AV ČR (hlavní řešitel)
Web: http://www.icpf.cas.cz/cs/nove-karbosilanove-dendrimery-pro-biomedicinske-aplikace-interakce-biomolekulami-biomembranami

Charakteristika: Projekt je zaměřen na vývoj nových typů glykodendrimerů, založených na karbosilanovém jádru povrchově dekorovaném (oligo)sacharidy a studium jejich interakcí s modelovými lipidickými dvojvrstvami a biomolekulami (anti-sense oligonukleotidy, amyloidní a prionické peptidy) pomocí komplexních biofyzikálních metod a počítačového modelování.

 

Výzkumné týmy MATEQ
Výzkumná oblast MATEQ