Mobilita a UJEP, kam jsme zatím postoupili?

Seminář projektu Smart City – Smart Region – Smart Community, který byl věnován zejména problematice mobility proběhl ve čtvrtek 6. února 2020 na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Semináře se účastnili zástupci projektového týmu SMART ITI z UJEP i z FD ČVUT, zástupci kraje, města a další odborníci věnující se tématům dopravy a dopravního chování.

Cílem semináře bylo představit současné aktivity projektu v oblasti Smart mobility a diskutovat možnosti spolupráce mezi projektovým týmem a krajem, městy a obcemi z Ústeckého kraje. Neméně důležité bylo také zaměření na možnosti využití výstupů projektu v praxi.

V úvodním bloku představila Jiřina Jílková projekt Smart City a aktivity, které v rámci tohoto projektu probíhají a následně Hana Brůhová Foltýnová blíže upřesnila aktivity projektu v oblasti Smart mobility.  Ondřej Přibyl, Eliška Vejchodská a Michaela Zachová informovali posluchače o výsledcích provedených analýz zaměřených na dopravní chování a potenciál nástrojů Smart v oblasti dopravy.

Odpolední blok byl věnován dopravnímu modelu pro Ústeckou aglomeraci a datům v dopravě – zejména vznikajícímu Dash Bordu a digitální platformě Portabo. Následovala závěrečná neformální diskuse určena pro navázání užších spoluprací či zodpovězení dotazů.

 • Prezentace z workshopu jsou k dispozici zde.
Program akce

9.30 – 9.45         Úvodní blok

 • Jiřina Jílková (UJEP): Přivítání a představení aktivit UJEP v oblasti Smart City

9.45 – 11.15       SMART Mobilita – Analýza dopravního chování a příležitosti Smart opatření

 • Hana Brůhová Foltýnová (UJEP): Představení aktivit projektu v oblasti Smart mobilita
 • Ondřej Přibyl (ČVUT): Analýza dopravního chování uživatelů car-sharingu a jeho potenciál na Ústecku
 • Eliška Vejchodská (UJEP): Analýza dopravního chování zaměstnanců magistrátu, krajského úřadu a UJEP, potenciál pro ride-sharing v těchto institucích
 • Tomáš Horák, Michaela Zachová (ČVUT): Analýza potenciálu nástrojů Smart v oblasti dopravy
 • Diskuze: Průběžné výstupy a aplikace výzkumných aktivit

11.10 – 11.30     Přestávka na kávu

11.30 – 12.00     Dopravní model pro Ústeckou aglomeraci

 • Ondřej Přibyl (ČVUT), Hana Brůhová Foltýnová (UJEP): Představení modelu, zdrojových dat
 • Diskuse – územní pokrytí modelu, možné scénáře, vazby na další aktivity města a kraje

12.00 – 13.00     Data v dopravě a možnosti Smart

 • Ondřej Smíšek (ČVUT): Dash Board – Stav řešení, výzvy, spolupráce, další kroky
 • Jan Jelínek (Krajský úřad Ústeckého kraje): Portabo – digitální platforma pro Ústecký kraj
 • Diskuse, závěry, ukončení oficiální části semináře

13.00 – 17.00     Občerstvení, neformální diskuse

   

Pro srovnání, jaký vývoj jsme za rok usilovné práce zaznamenali, se můžete podívat na výstupy z loňského semináře:

Z Texasu do Ústí nad Labem se přestěhovala konference PLPR

Naše univerzita pořádá konferenci mezinárodní asociace International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights (PLPR). Konference začíná v pondělí 17. února a program potrvá po celý týden za účasti mnoha významných odborníků z celého světa.

UJEP bude hostit 14. ročník konference, kterou si „převzala“ vloni přímo v Texasu. Každoroční PLPR konference poskytuje příležitost pro akademickou sféru vyjádřit se a diskutovat průnik témat plánování, práva a vlastnických práv (jako využití regulace a správy půdy, regionální a lokální plánování, rozvoj měst atd.). Letos budou značná část konference a hlavní přednášky věnovány problému fragmentace (ať už půdy, institucí či procesu plánování). To reflektuje realitu post-socialistické střední Evropy, která čelí vysoké fragmentaci vlastnictví půdy a roztříštěné zodpovědnosti a pravidlům pro využití veřejného prostoru.

Konference se zúčastní 120 odborníků z více než 24 zemí a 5 kontinentů. Klíčovými tématy budou vysidlování a transformace měst, bytová politika, hodnota půdy, kompenzace soukromým vlastníkům za omezení jejich práv ve veřejném zájmu a problematika zmírňování povodňových rizik.

Porta Bohemica, source: https://www.usti-nad-labem.cz/en/

Hlavními řečníky konference jsou:

Stručný přehled programu:

 • Pondělí 17. února se budou konat PhD workshopy.
 • Úterý 18. února se konají komentované prohlídky města Ústí nad Labem a exkurze do pivovaru a především oficiální zahájení konference, kde vystoupí děkan Fakulty sociálně ekonomické Jaroslav Koutský.
 • Středa 19. února bude nejprve věnována úvodním projevům rektora univerzity Martina Baleje a Richarda D. Nortona, prezidenta PLPR. Dále vystoupí Karel Maier. Konference poté bude pokračovat jednáním v sekcích, další společnou přednáškou Kariny Pallafst a kulatému stolu vedenému prof. Jiřinou Jílkovou.
 • Čtvrtek 20. února je věnován příspěvkům v rámci dalších tematických sekcí a kulatému stolu vedenému Elisabeth Marquard a gala večeři účastníkův na Větruši.
 • Pátek 21. února opět pokračují diskuse v sekcích a v odpoledních hodinách bude konference oficiálně zakončena, proběhne jednání výboru PLPR a večerní závěrečné neformální rozloučení.

Program všech aktivit na celý týden lze naleznout zde.

Ze seznamu zajímavých hostů, kteří do Ústí nad Labem v únoru přijedou, upozorňujeme zejména úvodní přednášku profesorky Kariny Pallagst (Fakulta územního plánování, Univerzita v Kaiserslauternu v Německu). Ta bude zaměřena na problémy transformujících se evropských měst (tzv. shrinking cities), která jsou postižen úpadkem tradičních odvětví, zejména útlumem těžby uhlí a hutnictví. „Tato města hledají cesty budoucí ekonomické prosperity v situaci omezených rozpočtů, specifické skladby obyvatelstva, problematického image a odlivu kvalifikované pracovní síly,“ vysvětluje doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. z PřF UJEP.

Dalším významným hostem bude emeritní izraelská profesorka práv Rachelle Alterman (Fakulta architektury, Technologický institut v Haifa). Zabývá se zaváděním veřejných politik a dalšími tématy zejména v oblasti bydlení (sociální bydlení, samospráva bytových domů, vyvlastňování opuštěných objektů). Na konferenci přednese příspěvek o efektivní správě bytových domů a problému koordinace spoluvlastníků za účelem obnovy společného majetku.

Záštitu nad konferencí převzali doc. Martin Balej (rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně), Oldřich Bubeníček (hejtman Ústeckého kraje) a doc. Jaroslav Koutský (děkan Fakulty sociálně ekonomické).

Konferenci spoluorganizují dvě ústecké fakulty, sociálně ekonomická a přírodovědecká. V souvislosti s ní vydala FSE UJEP, ve spolupráci s hnutím Re-vize Ústí.

V souvislosti s konferencí vydala Fakulta sociálně ekonomická ve spolupráci s hnutím Re-vize anglický překlad osvětové brožury Ústí nad Labem – Post-industrial Diamond.

Vodíkové partnerství

Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoji komplexního využití vodíku jak zdroje čisté energie v Ústeckém kraji bylo podepsáno 18 subjekty 19. listopadu na půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Ve firmách realizujících svou činnost v Ústeckém kraji vzniká vodík, který má velký potenciál využití. Jeho následné zpracování a distribuce jako „čistého“ zdroje energie je předmětem memoranda, které představuje jedinečný projekt v rámci celé ČR.

Přehled zapojených institucí a firem memoranda:

 • Ústecký kraj
  Se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad Labem
 • INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z. s.
  Se sídlem: Pasteurova 3544/1, 400 96, Ústí nad Labem
 • Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s.
  Se sídlem: Budovatelů 2532, 434 01, Most
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  Se sídlem: Pasteurova 3544/1, 400 96, Ústí nad Labem
 • AIR PRODUCTS spol. s r.o.
  Se sídlem: Ústecká 1335/30, Děčín V-Rozbělesy, 405 02, Děčín
 • Chart Ferox, a.s.
  Se sídlem: Ústecká 30, 405 30, Děčín
 • Linde Material Handling Česká republika s.r.o.
  Se sídlem: Polygrafická 622/2, 108 00, Praha 10
 • Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
  Se sídlem: Revoluční 1930/86, 400 32, Ústí nad Labem
 • UNIPETROL, a.s.
  Se sídlem: Milevská 2095/5, Krč, 140 00, Praha 4
 • ÚJV Řež, a. s.
  Se sídlem: Hlavní 130, Řež, 250 68, Husinec
 • VODNÍ CESTY a.s.
  Se sídlem: Na Pankráci 1148/57, Nusle, 140 00, Praha 4
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
  Se sídlem: Štěpánská 15, 120 00, Praha 2
 • Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
  Se sídlem: Revoluční 1521/84, 400 01, Ústí nad Labem
 • České vysoké učení technické v Praze – pracoviště Děčín
  Se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice
  Adresa pracoviště Děčín: Pohraniční 1288/1, 405 01, Děčín
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – univerzitní centrum v Litvínově
  Se sídlem: Technická 5, 166 28 Praha 6
  Adresa univerzitního centra v Litvínově: V Záluží 1, Litvínov 1, 436 01, Litvínov
 • Statutární město Ústí nad Labem
  Se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 400 01, Ústí nad Labem
 • Statutární město Děčín
  Se sídlem: Mírové nám. 1175/5, 405 38, Děčín IV
 • Statutární město Most
  Se sídlem: Radniční 1/2, 434 01, Most 1

Stvrzená spolupráce přináší mnoho pozitiv, neboť v technologických procesech vodík již běžně vzniká a nyní je šance, jak jej efektivně využít v rámci energetiky ohleduplné k životnímu prostředí. Vodík má potenciál v mnoha oblastech života, zejména v energetice a mj. ve veřejné dopravě. Výzkumné instituce stojí před výzvou tento potenciál dále zkoumat, ale také hledat cesty, jak co nejbezpečněji s vodíkem zacházet.

 

Digitální datová platforma Ústeckého kraje

Portabo – to je vstupní brána k regionálním datům a efektivní práci s nimi. Jednotná datová platforma Ústeckého kraje bude k dispozici obcím, městům, kraji, mimo jiné odborníkům, kteří budou moci data vyhodnocovat. Smysluplné využití dat by mělo vést ke zvýšení atraktivity a kvality života v kraji.

Memorandum o společné platformě PORTABO bylo podepsáno 3. října 2019 zakládajícími členy:

Pod krajskou datovou platformou si lze představit soubor nástrojů (softwarových aplikací), které společně dohromady budou plnit řadu funkcí, počínaje sběrem dat z různých zdrojů (kamery, dopravní řadiče, senzory, informační systémy, veřejně dostupná data, atd.), přes uchovávání dat v datovém skladu, zpracovávání, až po jejich vizualizaci nebo publikaci.

Oblasti, které bude datová platforma zahrnovat, jsou doprava, energetika, životní prostředí, ale třeba i ekonomika. Má vzniknout jednotné prostředí, skrze které budou k interpretovaným a vizualizovaným datům přistupovat jak veřejnost, tak například management města.

Krajská datová platforma má tu výhodu, že pro všechna města bude k dispozici jednotné prostředí a zapojené subjekty nebudou muset vytvářet nějaká vlastní řešení. Díky jednotnému řešení napříč městy bude platforma atraktivnější i pro komerční subjekty, z jejichž systémů budou data získávána. Už nyní probíhají jednání s některými dodavateli v oblasti dopravy nebo energetického managementu.

Jednotlivá zapojená města mají přispívat do datové platformy svými daty a získané zkušenosti budou pak přenositelné na další subjekty. Součástí datové platformy bude také řada případových řešení pro její snazší pochopení. Tato případová řešení jsou například monitorování stavu ovzduší, správa veřejného osvětlení, sledování stavu dopravy.

Tvůrci platformy předpokládají, že celá datová platforma se bude kontinuálně vyvíjet a rozšiřovat o další nástroje a funkcionality. Sjednocení a otevření dat je nutný předpoklad pro tzv. chytrý region. V budoucnu budou moci do platformy přistupovat i další města.

Web se základními informacemi a budoucím portálem: https://portabo.ujep.cz/

Zeleň v obcích a městech Ústeckého kraje

V listopadu 6. – 7. proběhne konference v oblasti životního prostředí na téma zeleně ve městech, která je primárně určena pro zástupce měst a obcí Ústeckého kraje otevřena je i veřejnosti. Místem konání je Výstaviště Zahrada Čech Litoměřice.

Veřejná zeleň je důležitým prvkem životního prostoru obyvatel, který významným způsobem ovlivňuje život celé populace. Její vytváření a údržba není úkolem pouze správců veřejné zeleně, ale mnoha dalších oborů. Cílem konference je na tyto souvislosti upozornit.

Konferenci bude zahajovat Jan MacháčFakulty sociálně ekonomické UJEP odbornou přednáškou na téma „Zeleň v obcích jako multifunkční opatření ve světle přizpůsobení na změnu klimatu“.

Další program je bohatý na témata, mezi něž patří vhodnost rostlin pro veřejné prostory, jejich netradiční využití, dále zelené střechy, ale také voda, která k zeleni neodmyslitelně patří. Dostane se také na nové trendy a institucionální uchopení péče o zeleně. Účastníci budou mít také možnost zúčastnit se komentovaných prohlídek a ochutnávky vína. Kompletní program:

V rámci večerního programu proběhne mj. vyhlášení celorepublikové soutěže PARK ROKU 2019. Soutěž pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně ‑ http://www.parkroku.cz/cs/menu/o‑soutezi/.

Jak do školy či do práce? Spolujízda!

Jezdíte i vy sami autem do práce či školy, aniž by s vámi jel někdo další? Aut vezoucích jen jednoho pasažéra je bohužel většina. Nový společný výzkum UJEP a Dopravní fakulty ČVUT přichází s aktivitou na podporu spolujízdy. S využitím aplikace Nadace Partnerství „Cesty městy“ nabízí možnost lépe zorganizovat společné dojíždění za prací či školou, a to zaměstnancům Magistrátu města Ústí nad Labem, Krajského úřadu Ústeckého kraje a pracovníkům i studentům UJEP.

V rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií „Smart City – Smart Region – Smart Community“ se UJEP věnuje problematice dopravního chování obyvatel a možnostem snižování negativních dopadů dopravy na naše životy a zdraví včetně vlivu moderních technologií na volbu dopravního prostředku. Jedna z realizátorek výzkumu, Hana Brůhová z UJEP, vysvětluje: „Náš výzkum řeší možnosti snížení negativních dopadů dopravy, jako jsou např. znečištění ovzduší a hluku na zdraví obyvatel a životní prostředí, zatraktivňování veřejného prostoru měst a snižování potřeby parkovacích míst v ulicích, či podporu aktivního způsobu života.“

Jedním z výzkumných témat je i potenciál spolujízdy na pravidelných cestách do práce a zaměstnání. Aktuálně v této souvislosti probíhá sběr dat o dopravním chování mezi zaměstnanci a studenty UJEP, zaměstnanci Magistrátu města Ústí nad Labem a Krajského úřadu Ústeckého kraje, který je v takovém rozsahu první v ČR. Hana Brůhová k tomu dodává: „Cílem prováděného výzkumu je mimo jiné zjištění, jakou měrou je o aplikaci, která by zprostředkovávala možnost sdílení automobilové dopravy, zájem.“ Po vyhodnocení získaných dat bude aplikace pro participující organizace spuštěna a její využívání pravidelně měsíčně analyzováno.

Spolujízda, jež je označována také jako car-pooling nebo ride-sharing, představuje ekonomicky zajímavou alternativu dopravy za zaměstnáním či školou, pokud nelze využít alternativní druhy dopravy, jako např. hromadnou dopravu. Zároveň se tím ušetří mnohá parkovací místa ve městech a sníží dopad škodlivých látek na zdraví obyvatel měst. Kladnou stránkou spolujízd je i navázání nových, přátelských vztahů, a to jak na pracovišti, tak ve škole.

Aplikace pro spolujízdu, která bude na uvedených institucích využita, poskytla Nadace Partnerství, se kterou bylo uzavřeno memorandum pro využití aplikace Cesty Městy pro sdílení cest k výzkumným účelům. Univerzita bude nadále pravidelně informovat o výsledcích výzkumu. Jak těch teoretických, tak těch skutečných.

Univerzita, která ve svém kraji představuje významného zaměstnavatele a vzdělávací instituci, pracuje i na dalších projektech, které jsou svou aktivitou uváděnému výzkumu blízké. Probíhá např. projekt Strategické nástroje na podporu rozhodování municipalit v oblasti udržitelné mobility. Dalším projektem, vztahujícím se přímo k dopravně ve městech, je i projekt S@mpler na vytvoření elektronických výukových materiálů k problematice udržitelné dopravy, ve kterém je kromě UJEP zapojena také Univerzita v Gdaňsku či Technická univerzita v Drážďanech.

 

HR Excellence in Research Award na UJEP

Naše univerzita splnila náročné podmínky Evropské komise a dne 3. 6. 2019 získala prestižní evropské ocenění „HR Excellence in Research Award“. Je tak teprve čtvrtou univerzitou v ČR, která získala tento certifikát kvality jako celek.

Pro UJEP představuje ocenění mezinárodní atraktivitu a viditelnost, propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací, zvýšení její atraktivity při oslovování vědeckých pracovníků ze zahraničí či zvýhodnění při získávání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu.

Informace o procesu HRS4R, jeho realizaci na UJEP a Akčním plánu UJEP.

HR Award představuje pro jak pro začínající, tak pro zkušené výzkumníky záruku evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenost a transparentnost výběrového řízení, rozvoj profesního růstu či vytvoření podmínek na přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje na UJEP.

Strategické řízení lidských zdrojů ve výzkumu (HRS4R) doporučuje Evropská komise již od roku 2005. Před dvěma lety se k tomuto procesu připojila také UJEP prostřednictvím projektu s názvem U21-Kvalitní výzkum a vývoj pro konkurenceschopnost v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Při řešení stěžejní klíčové aktivity byly vytvořeny strategické dokumenty, které pracují s principy Charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Získání ocenění HR Award považuji za mimořádný úspěch. Obdržení evropského certifikátu kvality v tak náročném procesu a do tak lukrativní společnosti si vysoce považuji. Uvědomuji si, že se jednalo o administrativně velice náročný proces, a děkuji všem zaměstnancům univerzity za skvěle odvedenou práci,“ uzavírá rektor UJEP doc. Martin Balej.

Zdroj informací: Tisková zpráva UJEP

Smart region fórum Ústeckého kraje

Na konci roku 2017 byl vytvořen Koncepční dokument Smart Region Ústecký kraj. V tomto dokumentu si vzala Komise Smart region za cíl, aby města a kraje spolupracovaly na rozvoji Smart konceptů. Po více než roce působení pracovní skupiny jsou vytvářeny konkrétní dílčí koncepty, prováděny datové inventury. To vše směřuje k tomu, jak propojovat nejen data, ale také lidi, občany a návštěvníky Ústeckého kraje. Pro lepší rozvoj se rozhodli členové Komise uspořádat diskuzi s mnoha odborníky a jedním z nich byl i zástupce Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Smart Region Fórum Ústeckého kraje, tak zněl název akce, jehož organizaci si vzal na starost Ústecký kraj. Událost se uskutečnila 25. dubna 2019 v Chomutově a byla složena ze tří částí. Jednou z nich byla konference Smart Region, která se zabývala koordinací konceptů Smart Region a Smart Cities. Druhou částí byla konference Smart Voda, která se zaměřila na řešení pro udržitelný rozvoj Ústeckého kraje a poslední částí byl veletrh Technodays. V rámci Technodays proběhla prezentace firem technických a řemeslných oborů.

Konferenci Smart Voda zahájil radní Ústeckého kraje Mgr. Ing. Miroslav Andrt a předsedkyně krajské tripartity a národní manažerka programu RE:START Gabriela Nekolová, DiS. Za Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně zde vystoupil Ing. Jiří Louda, Ph.D., který představil zelenou a modrou infrastrukturu, ve které se konkrétně zaměřil na to, jak vrátit krajinu do měst a tím tak snížit teplotu ve městech. Nebyl však jediným odborníkem, který zde vystoupil.

Další odborníci:

 

Komise Smart region

SMART
SMART projekty

Smart City: Možnosti Interdisciplinarity

Co znamená “smart city” pro sociologa, geografa, ekonoma, umělce, designéra? Odpovědi budeme hledat na workshopu, který se zaměří na možnosti interdisciplinární spolupráce ve výzkumu problematiky ‘smart cities’, s primárním fokusem na témata vztahující se k socioekonomickému rozvoji města Ústí nad Labem.

Výzkum a vývoj smart cities je široká mezioborová oblast, která nabízí ideální prostor pro testování možností interdisciplinární akademické spolupráce. Co ovšem tento ideál interdisciplinarity znamená v reálné výzkumné praxi a jak je možné navázat funkční spolupráci mezi autory z různých oborů?

Workshop otevřeme teoretickým představením problematiky smart city, a to na příkladech vybraných případových studií z různých geografických oblastí a metodologických kontextů. Na teoretický úvod navážeme sérií praktických kolaborativních aktivit, zaměřených na testování hranic interdisciplinarity v praxi.

Cílem workshopu je zmapování různých přístupů k výzkumu smart cities a vytvoření série vizí budoucnosti Ústí nad Labem tak, jak si ji představují experti z různých oborů. Tyto vize slouží jako nástroj k otevření kritické debaty o lokální socioekonomické situaci a možnostech budoucího zlepšení.

Akce se uskuteční 25. 4. 2019 v budově FSE v místnosti 223 od 10 do 13 hodin a je otevřena všem zaměstnancům a studentům UJEP různého disciplinárního zaměření i zájemcům z řad veřejnosti.

Více informací na marketa.dolejsova@ujep.cz

Workshop se koná za podpory:
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008492
U21 – Kvalitní lidské zdroje pro posílení mezinárodního prostředí

Studenti UJEP prezentovali výsledky hodnocení děčínské zeleně v Drážďanech

Poslední lednový pátek se čeští a němečtí studenti věnovali prezentaci finálních výsledků hodnocení zelenomodré infrastruktury v Děčíně. Třetí a konečné setkání v rámci semestrálního studentského kurzu „Identifikace a hodnocení ekosystémových služeb poskytovaných městskou zelenou a modrou infrastrukturou v Děčíně“ se uskutečnilo v Leibniz Institut pro ekologický a územní rozvoj v Drážďanech (IÖR).

Setkání bylo završením půlroční práce, která obsahovala mapování městských ekosystémů v Děčíně (první polovina října) v oblasti Kvádrberku, zámku Děčín a Mariánské louky. V průběhu listopadu pak smíšené česko-německé skupiny studentů zpracovávaly semestrální projekty, které byly zaměřeny na hodnocení ekosystémových služeb, biologické rozmanitosti a zeleno-modré infrastruktury v mapovaných oblastech. Na konci listopadu v Drážďanech proběhla první prezentace projektů.

Debata studentů z UJEP a z Anhaltské univerzity aplikovaných věd v Bernburgu, autor: Ondřej Šmíd

V prosinci 2018 a v lednu 2019 pak studenti postupovali podle předem vybrané metodiky a rozdělily jednotlivé vymezené plochy do 3 kategorií: stanovištní podmínky, rekreační funkce a kulturní dědictví. K těmto plochám poté přiřazovali jednotlivé indikátory. Pro indikátory byla vytvořena 4 bodová škála od nízké, přes střední, vysoké až po velmi vysoké hodnoty. Studenti tak v lokalitě hodnotili například produkci chladného vzduchu a ochlazování, propustnost povrchů, nebo možnosti k rekreaci. Pomocí nástrojů GIS pak byly tyto výsledky vizualizovány v podobě několika digitálních map.Prezentace studentských projektů, autor: Ondřej Šmíd

„Dnes jsme společně s kolegy z Ahaltské univerzity prezentovali výsledky hodnocení jednotlivých zelených a modrých ploch mapovaných v Děčíně. V průběhu zpracovávání jsme narazili na řadu problémů, které jsme však s pomocí vyučujících dokázali vyřešit. Zajímavý byl též trochu odlišný pohled českých a německých studentů na hodnocení jednotlivých funkcí městské infrastruktury. Díky tomuto kurzu jsme si prohloubili komunikaci v jiných jazycích, zjistili, že se i v zemích západně od nás používají při výzkumu podobné metody a hlavně jsme získali nové zahraniční přátele, což je podle mého názoru jeden z neméně důležitých přínosů těchto mezinárodních kurzů,“ komentuje práci v projektu Ondřej Šmíd, student z katedry geografie Přírodovědecké fakulty UJEP.

Výsledné hodnoty ekosystémových služeb, autor: Ondřej Šmíd

Studenti obou univerzit ještě musí do konce března výsledné poznatky zpracovat do podoby 10 stránkové eseje.

Kurz organizuje IEEP (UJEP-FSE) a je pořádán v rámci česko‑saského projektu Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN, reg. č. 100282320) financovaného z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Louda, Ph.D., IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku FSE UJEP, jiri.louda@ujep.cz, 608 468 676