HR Excellence in Research Award na UJEP

Naše univerzita splnila náročné podmínky Evropské komise a dne 3. 6. 2019 získala prestižní evropské ocenění „HR Excellence in Research Award“. Je tak teprve čtvrtou univerzitou v ČR, která získala tento certifikát kvality jako celek.

Pro UJEP představuje ocenění mezinárodní atraktivitu a viditelnost, propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací, zvýšení její atraktivity při oslovování vědeckých pracovníků ze zahraničí či zvýhodnění při získávání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu.

Informace o procesu HRS4R, jeho realizaci na UJEP a Akčním plánu UJEP.

HR Award představuje pro jak pro začínající, tak pro zkušené výzkumníky záruku evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenost a transparentnost výběrového řízení, rozvoj profesního růstu či vytvoření podmínek na přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje na UJEP.

Strategické řízení lidských zdrojů ve výzkumu (HRS4R) doporučuje Evropská komise již od roku 2005. Před dvěma lety se k tomuto procesu připojila také UJEP prostřednictvím projektu s názvem U21-Kvalitní výzkum a vývoj pro konkurenceschopnost v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Při řešení stěžejní klíčové aktivity byly vytvořeny strategické dokumenty, které pracují s principy Charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Získání ocenění HR Award považuji za mimořádný úspěch. Obdržení evropského certifikátu kvality v tak náročném procesu a do tak lukrativní společnosti si vysoce považuji. Uvědomuji si, že se jednalo o administrativně velice náročný proces, a děkuji všem zaměstnancům univerzity za skvěle odvedenou práci,“ uzavírá rektor UJEP doc. Martin Balej.

Zdroj informací: Tisková zpráva UJEP

Smart region fórum Ústeckého kraje

Na konci roku 2017 byl vytvořen Koncepční dokument Smart Region Ústecký kraj. V tomto dokumentu si vzala Komise Smart region za cíl, aby města a kraje spolupracovaly na rozvoji Smart konceptů. Po více než roce působení pracovní skupiny jsou vytvářeny konkrétní dílčí koncepty, prováděny datové inventury. To vše směřuje k tomu, jak propojovat nejen data, ale také lidi, občany a návštěvníky Ústeckého kraje. Pro lepší rozvoj se rozhodli členové Komise uspořádat diskuzi s mnoha odborníky a jedním z nich byl i zástupce Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Smart Region Fórum Ústeckého kraje, tak zněl název akce, jehož organizaci si vzal na starost Ústecký kraj. Událost se uskutečnila 25. dubna 2019 v Chomutově a byla složena ze tří částí. Jednou z nich byla konference Smart Region, která se zabývala koordinací konceptů Smart Region a Smart Cities. Druhou částí byla konference Smart Voda, která se zaměřila na řešení pro udržitelný rozvoj Ústeckého kraje a poslední částí byl veletrh Technodays. V rámci Technodays proběhla prezentace firem technických a řemeslných oborů.

Konferenci Smart Voda zahájil radní Ústeckého kraje Mgr. Ing. Miroslav Andrt a předsedkyně krajské tripartity a národní manažerka programu RE:START Gabriela Nekolová, DiS. Za Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně zde vystoupil Ing. Jiří Louda, Ph.D., který představil zelenou a modrou infrastrukturu, ve které se konkrétně zaměřil na to, jak vrátit krajinu do měst a tím tak snížit teplotu ve městech. Nebyl však jediným odborníkem, který zde vystoupil.

Další odborníci:

 

Komise Smart region

SMART
SMART projekty

Smart City: Možnosti Interdisciplinarity

Co znamená “smart city” pro sociologa, geografa, ekonoma, umělce, designéra? Odpovědi budeme hledat na workshopu, který se zaměří na možnosti interdisciplinární spolupráce ve výzkumu problematiky ‘smart cities’, s primárním fokusem na témata vztahující se k socioekonomickému rozvoji města Ústí nad Labem.

Výzkum a vývoj smart cities je široká mezioborová oblast, která nabízí ideální prostor pro testování možností interdisciplinární akademické spolupráce. Co ovšem tento ideál interdisciplinarity znamená v reálné výzkumné praxi a jak je možné navázat funkční spolupráci mezi autory z různých oborů?

Workshop otevřeme teoretickým představením problematiky smart city, a to na příkladech vybraných případových studií z různých geografických oblastí a metodologických kontextů. Na teoretický úvod navážeme sérií praktických kolaborativních aktivit, zaměřených na testování hranic interdisciplinarity v praxi.

Cílem workshopu je zmapování různých přístupů k výzkumu smart cities a vytvoření série vizí budoucnosti Ústí nad Labem tak, jak si ji představují experti z různých oborů. Tyto vize slouží jako nástroj k otevření kritické debaty o lokální socioekonomické situaci a možnostech budoucího zlepšení.

Akce se uskuteční 25. 4. 2019 v budově FSE v místnosti 223 od 10 do 13 hodin a je otevřena všem zaměstnancům a studentům UJEP různého disciplinárního zaměření i zájemcům z řad veřejnosti.

Více informací na marketa.dolejsova@ujep.cz

Workshop se koná za podpory:
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008492
U21 – Kvalitní lidské zdroje pro posílení mezinárodního prostředí

Studenti UJEP prezentovali výsledky hodnocení děčínské zeleně v Drážďanech

Poslední lednový pátek se čeští a němečtí studenti věnovali prezentaci finálních výsledků hodnocení zelenomodré infrastruktury v Děčíně. Třetí a konečné setkání v rámci semestrálního studentského kurzu „Identifikace a hodnocení ekosystémových služeb poskytovaných městskou zelenou a modrou infrastrukturou v Děčíně“ se uskutečnilo v Leibniz Institut pro ekologický a územní rozvoj v Drážďanech (IÖR).

Setkání bylo završením půlroční práce, která obsahovala mapování městských ekosystémů v Děčíně (první polovina října) v oblasti Kvádrberku, zámku Děčín a Mariánské louky. V průběhu listopadu pak smíšené česko-německé skupiny studentů zpracovávaly semestrální projekty, které byly zaměřeny na hodnocení ekosystémových služeb, biologické rozmanitosti a zeleno-modré infrastruktury v mapovaných oblastech. Na konci listopadu v Drážďanech proběhla první prezentace projektů.

Debata studentů z UJEP a z Anhaltské univerzity aplikovaných věd v Bernburgu, autor: Ondřej Šmíd

V prosinci 2018 a v lednu 2019 pak studenti postupovali podle předem vybrané metodiky a rozdělily jednotlivé vymezené plochy do 3 kategorií: stanovištní podmínky, rekreační funkce a kulturní dědictví. K těmto plochám poté přiřazovali jednotlivé indikátory. Pro indikátory byla vytvořena 4 bodová škála od nízké, přes střední, vysoké až po velmi vysoké hodnoty. Studenti tak v lokalitě hodnotili například produkci chladného vzduchu a ochlazování, propustnost povrchů, nebo možnosti k rekreaci. Pomocí nástrojů GIS pak byly tyto výsledky vizualizovány v podobě několika digitálních map.Prezentace studentských projektů, autor: Ondřej Šmíd

„Dnes jsme společně s kolegy z Ahaltské univerzity prezentovali výsledky hodnocení jednotlivých zelených a modrých ploch mapovaných v Děčíně. V průběhu zpracovávání jsme narazili na řadu problémů, které jsme však s pomocí vyučujících dokázali vyřešit. Zajímavý byl též trochu odlišný pohled českých a německých studentů na hodnocení jednotlivých funkcí městské infrastruktury. Díky tomuto kurzu jsme si prohloubili komunikaci v jiných jazycích, zjistili, že se i v zemích západně od nás používají při výzkumu podobné metody a hlavně jsme získali nové zahraniční přátele, což je podle mého názoru jeden z neméně důležitých přínosů těchto mezinárodních kurzů,“ komentuje práci v projektu Ondřej Šmíd, student z katedry geografie Přírodovědecké fakulty UJEP.

Výsledné hodnoty ekosystémových služeb, autor: Ondřej Šmíd

Studenti obou univerzit ještě musí do konce března výsledné poznatky zpracovat do podoby 10 stránkové eseje.

Kurz organizuje IEEP (UJEP-FSE) a je pořádán v rámci česko‑saského projektu Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN, reg. č. 100282320) financovaného z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Louda, Ph.D., IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku FSE UJEP, jiri.louda@ujep.cz, 608 468 676

 

Smart mobility – Smart doprava

Jak je v současnosti vnímán pojem Smart City? Jak zavádět car-sharing? Jak dopravu obyvatel ovlivní lepší dostupnost informačních a komunikačních technologií? Existuje potenciál pro snížení celkového počtu najetých vozo-kilometrů? Odpovědi na tyto a další otázky hledali účastníci pracovního semináře 11. prosince, kteří se sešli na půdě UJEP v rámci projektu Smart City – Smart Region – Smart Community.

Seminář Smart Mobilita se uskutečnil na půdě Pedagogické fakulty za účasti odborníků UJEP a Fakulty dopravní ČVUT s pracovníky z měst, Ústeckého kraje a ICUK, aby diskutovali výzkum možností Smart city v oblasti dopravy pro využití ve městě Ústí nad Labem, v Ústeckém kraji a v dalších městech našeho kraje. Cílem semináře bylo představit výzkumné aktivity projektu Smart City – Smart Region – Smart Community v oblasti Smart mobilita a diskutovat možnosti spolupráce mezi projektovým týmem a krajem, městy a obcemi z Ústeckého kraje a možnosti využití výstupů projektu v praxi.

Výzkumný tým UJEP a FD ČVUT bude řešit řadu případových studií věnovaných různým aspektům chytré dopravy a udržitelného rozvoje mobility měst v Ústeckém kraji. Jako hlavní cíl výzkumu si výzkumníci kladou zjistit potenciál smart technologií k podpoře alternativ k individuální automobilové dopravě (IAD). IAD nejvíce zatěžuje města svými dopady na zdraví obyvatel a životní prostředí a záborem prostoru; města se dlouhodobě musí s těmito dopady vyrovnávat. Podpora alternativ může pomoci těmto negativním dopadům předcházet.  Tomáš Horák z ČVUT upozornil, že: „Smart City není jenom o technologiích, ale především o zvýšení kvality života.“

Řešení problematiky probíhá prostřednictvím řady případových studií. Vznikne také dopravní model, který umožní analyzovat dopady různých změn a opatření na dopravu na území celého města. V rámci projektu vzniká také městský dashboard, což je interaktivní platforma pro ukládání, automatické zpracování a zobrazování široké škály dat, jejíchž součástí bude i portál otevřených dat.

Ondřej Přibyl přestavil Modelování dopravní poptávky a potenciál změny ve prospěch udržitelných druhů dopravy, resp. jak se lidé rozhodují při výběru dopravního prostředku. Michaela Zachová představila stav průzkumu strategie smart a poznatkem z akce EXPO Barcelona, že: „jako nevíce smart city vyhrálo město Singapur a na druhém místě se umístila Vídeň.“ Jednou z prezentovaných případových studií byl Efekt smart aplikace pro Car-pooling (sdílení jízd). Eliška Vejchodská k prozatímním výsledkům říká, že: „aktéři tíhnou k udržitelné mobilitě s nižším dopadem na životní prostředí, avšak různí se cesty, jak toho dosáhnout.“ Jan Husák z MmÚL představil stav Plánu udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem, kde mj. prezentoval výsledky průzkumů, které na území města a regionu průběžně vznikají.

Široká škála prezentovaných informací různého charakteru má za účel zlepšení kvality každodenního života ve městě. Tohoto cíle se snaží dosáhnout umožněním obyvatelům města činit informovaná rozhodnutí na základě znalosti aktuální situace ve městě. Řešitelský tým plánuje v průběhu celého projektu úzkou spolupráci s městem Ústí nad Labem, krajem a dalšími městy z kraje, jejíž součástí budou i další podobná pracovní setkání, jako bylo toto.

   

 • Prezentace si můžete prohlédnout zde.
 • Program akce si můžete prohlédnout zde.
 • Galerii fotografií si můžete prohlédnou zde.

Mladí vědci představili práci v týmech SMART a MATEQ

Druhý ročník workshopu vztahujícího se k aktivitám výzkumných týmů Smart a Mateq na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně proběhl 5. listopadu 2018. Koncept Smart byl reprezentován tématem Smart Community, konkrétně problematikou vnímání a konstruktu regionu. Mladí kolegové z týmu Mateq ukázali možnosti využití nanotechnologií v běžném životě.

 

Workshop zahájila Jiřina Jílková, která ocenila spolupráci Ústeckého kraje (ÚK) s Univerzitou J. E. Purkyně (UJEP), která spočívá jednak v podpoře budování vědeckých týmů, ale také ve stále větší provázanosti při strategického plánování rozvoje regionu.

Odkaz na prezentace

Za Ústecký kraj se workshopu zúčastnili Mgr. Ing. Miroslav Andrt, předseda výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova a předseda komise pro Smart Region Ústecký kraj, Ing. Bohumil Ježek z Rady pro vědu, výzkum a inovace a Ing. Josef Svoboda, vedoucí oddělení regionálního rozvoje.

V dopolední části workshopu kolegové zabývající se kulturním dědictvím regionu upozornili na dosud nevyužité možnosti pro jeho zpracování a propagaci s cílem vytvoření silnějších kolektivních identit a pozitivního image regionu. Silvie Kučerová vybídla účastníky k úvaze nad tím, co pro ně Ústecký kraj znamená, Vladan Hruška hovořil o využití průmyslu v propagaci města a kraje, neboť „z historických pramenů vyplývá, že přes oblast Ústecka přicházela průmyslová revoluce do Českých zemí“ a proto vidí za jeden z hlavních cílů tématu Smart People „nalézt historické průmyslové artefakty, které by mohly ÚK reprezentovat navenek“. Dále Petr Hlaváček představil výstupy z jarního workshopu skupiny Smart People, jimiž bylo umělecké ztvárnění témat, jež rezonují v povědomí obyvatel o realitě v ÚK (např. brownfields, braindrain, povodně atd.).

Projekty zaměřené na pozitivní vnímání regionu představili R. Soběhart a M. Jánská. Řeč byla o projektu kultura.digital, na němž UJEP spolupracuje mj. s Technickou univerzitou v Drážďanech. R. Soběhart především zdůraznil podstatu „objevování“, neboť „kulturu nenajdeme jen v kamenném muzeu, ale je všude kolem nás a my ji každý den vytváříme a objevujeme“.

Odpolední část zahájila paní Pavla Čapková představením oblastí nanotechnologií, kterým se vědci na UJEP věnují, a také výsledků, které již byly uvedeny do praxe. Také upozornila na specifika aplikačního výzkumu, který nelze vždy vykazovat jen přes odborné studie. Jak dodala: „Řešením je právě současná a snad i budoucí spolupráce s Ústeckým krajem, díky jehož podpoře dokáže univerzita motivovat mladé vědce k další činnosti.“ Josef Trögl k tomu doplnil, že: „bez personálního rozvoje nelze využít moderní techniku pro výzkumné aktivity, kterou univerzita hradí např. z fondů EU či ministerstev ČR“.

Následovalo představení výsledků práce z nanosvěta v oblastech nanomateriály pro filtrační média nové generace (Petr Ryšánek), nanovlákenné struktury pro medicínské aplikace (David Poustka), nanomateriály jako nové lékové formy (Regina Herma) a (nano)materiály na bázi koordinačních polymerů a jejich využití v environmentální praxi a medicíně (Daniel Bůžek). Posluchači ocenili formu těchto prezentací, neboť byly velice srozumitelné a názorné. Mladým vědcům se podařilo zpopularizovat svá témata v té nejlepší formě.

Závěr workshopu byl věnován diskusi o významu propojení univerzity s „krajem“. Také tomu, jak je důležité pokračovat v rozvoji vědeckého poznávání a sdílení jeho výsledků s dalšími institucemi, firmami i občany samotnými.

 

Diskusní fórum proběhlo za finanční podpory Ústeckého kraje.

Ceny hejtmana Ústeckého kraje za vědu a výzkum

Další laureátka ceny hejtmana za vědu a výzkum z týmu MATEQ na UJEP.

Letos obdržela cenu hejtmana Zdeňka Kolská z Přírodovědecké fakulty jako ocenění za vědu a výzkum v oboru fyzikální chemie za rok 2017. „Příběh UJEP“ Zdeňky Kolské naleznete zde, bezprostřední reakce v článku Ústeckých novinek.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Cenu hejtmana Ústeckého kraje jako ocenění za vynikající občanské zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje nebo hrdinské a jiné výjimečné činy jednotlivých osob skupin osob. Mezi pět oblastí patří i věda a výzkum (ostatní jsou: regionální rozvoj, sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života, kultura, sport).

V minulých letech se laureáty této ceny stali další dva kolegové z týmu MATEQ, a to: Jaroslav Pavlík (2013) a Pavel Janoš (2016).

Jaroslav Pavlík Pavel Janoš

Komise pro Smart Region Ústecký kraj

Vytváření koncepčního a technologického prostředí pro lepší možnosti rozvoj „chytrých řešení“ v Ústeckém kraji je cílem poradního orgánu – Komise pro Smart Region Ústeckého kraje, která vznikla již na počátku tohoto roku.

V komisi jsou zástupci politických klubů, zástupci institucí výzkumné a akademické sféry (např. UJEP, ČVUT – Fakulty  dopravní), zástupce Inovačního centra ÚK (podpůrná infrastruktura VVI založená krajem), odborník (supervisor, facilitátor) pro celkovou koncepci Smart region, který má zkušenosti s realizací Smart konceptů a je schopen koordinovat výstupy komise do smysluplného tvaru.

Jmenovitě to jsou:

 • Ing. Jana Nedrdová, vedoucí oddělení, tajemnice komise pro Smart Region Ústecký kraj,
 • Mgr. Ing. Miroslav Andrt, předseda výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova a předseda komise pro Smart Region Ústecký kraj
 • Bc. Milan Rychtařík, Zastupitelstvo Ústeckého kraje
 • Bc. Hynek Hanza, Zastupitelstvo Ústeckého kraje, Výbor pro kulturu a památkovou péči
 • Ing. Lukáš Pařízek, Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova
 • Mgr. Bc. Petr Šmíd, náměstek hejtmana (kompetence – školství, mládež a sport)
 • Ing. Tomáš Siviček, PhD., Inovační centrum Ústeckého kraje
 • PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
 • Ing. Ondřej Smíšek, České vysoké učení technické
 • Gabriela Nekolová, DiS., Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký

Pro prioritní oblasti Komise zřídila pracovní skupiny:

PS IT architektura a data
Vedoucí PS Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí KÚÚK

PS Doprava
Vedoucí PS Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚÚK

PS Sociální věci
Vedoucí PS Petra Lafková, vedoucí odboru sociálních věcí KÚÚK

PS Energetická efektivita
Vedoucí PS Vladimír Skalník, energetik, KÚÚK

PS Pro města a obce
Vedoucí PS Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana

PS Věda a vzdělávání
Vedoucí PS Mgr. Roman Kovář, vedoucí odd. organizací a koncepcí, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Náplň činnosti komise:

 • řídí a zodpovídá za naplňování strategie koncepce Smart Region
 • koordinuje přípravu, realizaci a vyhodnocování jednotlivých systémových opatření přímé i nepřímé podpory smart aktivit na území Ústeckého kraje
 • monitoruje a hodnotí dosažení očekávaných výstupů a výsledků smart projektů, navrhuje a doporučuje Radě kraje priority pro realizaci smart projektů včetně doporučení možností financování těchto aktivit
 • navrhuje případné změny a aktualizaci koncepce Smart Region s ohledem na vývoj smart aktivit měst (smart cities) v kraji
 • napomáhá dosažení shody a synergie v kraji mezi klíčovými aktéry, uplatňující smart řešení, rozvíjí spolupráci všech zainteresovaných subjektů, tj. veřejného sektoru, podnikatelské sféry, akademické sféry, neziskových organizací apod.
 • pracovní skupiny odborně posuzují jednotlivé projekty, průběžně vyhodnocují jejich realizaci, navrhují technologická řešení, provázanost dat a jejich využití novým inovativním způsobem, dohlíží nad synergií a koncepčností jednotlivých řešení

Zdroj informací:
Tisková zpráva ze dne 10. října 2018, Ing. Lucie Dosedělová, odkaz: https://www.kr-ustecky.cz/radni-zridili-svuj-poradni-organ-komisi-pro-smart-region-ustecky-kraj/d-1729216

Komise pro Smart Region Ústecký kraj, odkaz: https://www.kr-ustecky.cz/komise%2Dpro%2Dsmart%2Dregion%2Dustecky%2Dkraj/os-17654/p1=204831