Žížala na Terase a UJEP

Záhonky se zeleninou, sudy s dešťovkou, bylinková zahrádka. To byly netradiční kulisy setkání, které proběhlo 11. září 2019 v Ústí nad Labem. Tématem akce, kterou za UJEP pořádali Jan Macháč a Marek Hekrle, totiž bylo představení přínosů komunitních zahrad v Ústí nad Labem s podtitulem „Aneb u pěstování to nekončí.“

Pokud slyšíte termín komunitní zahrada poprvé, věřte, že se jedná o typ městského zahradničení, které je mezi obyvateli měst stále populárnější. Počet komunitních zahrad stále narůstá. Sousedé se v nich setkávají, pěstují zeleninu i pořádají spoustu akcí a workshopů. Velmi často vznikají komunitní zahrady na místech, kde do té doby rostla vysoká tráva a kupily se odpadky. Kromě vztahů mezi sousedy kultivují tato místa i veřejný prostor a životní prostředí a přinášejí významné benefity pro jejich uživatele i okolí.

Dvě komunitní zahrady existují i v Ústí nad Labem. Najdete je na Severní terase a v Krásném Březně a jmenují se Žížala na Terase a Krásné sousedění.

Tématem komunitních zahrad jako prvku zelené infrastruktury ve městech a jeho celospolečenskými přínosy se tým z UJEP dlouhodobě zabývá. Účelem setkání, které se konalo v kulisách komunitní zahrady Žížala na terase na Severní terase, bylo představení dílčích výzkumných výsledků v rámci projektu SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY.

Setkání začalo komentovanou prohlídkou a obecným představením přínosů komunitní zahrady. Zástupci UJEP poté přítomným představili tyto přínosy tak, jak jsou chápány v rámci konceptu ekosystémových služeb neboli přínosů, které lidé čerpají z životního prostředí. V případě komunitních zahrad jsou to nejenom produkční, ale také regulační ekosystémové služby jako zvýšení retence vody a pozitivního vlivu na lokální klima. Významné jsou i kulturní ekosystémové služby v návaznosti na zvýšení atraktivity území a pořádání různých vzdělávacích akcí.

Tyto přínosy, oceněné některou z výzkumných metod, vstupují společně s investičními a provozními náklady do ekonomického hodnocení. Ekonomické hodnocení umožňuje v peněžních jednotkách vyjádřit přínosy opatření i stanovit, zda je toto opatření v porovnání s náklady z ekonomického pohledu celospolečensky přínosné. Takového zhodnocení opatření může sloužit jako podpůrný argument pro podporu a popularizaci opatření, které zlepšuje kvalitu života obyvatel. Tým UJEP letos dokonce vydal certifikovanou metodiku, která popisuje postup takového hodnocení.

Výsledky ekonomického hodnocení pro obě ústecké zahrady byly také hlavním bodem setkání na komunitní zahradě. I když si jsou členové vědomi pozitivních efektů jejich působení, byly pro ně výsledky zajímavé. Dozvěděli se mimo jiné, že např. jenom hodnota vypěstovaných plodin, vyjádřená v tržních cenách za tyto plodiny, se pohybuje v řádu nižších desítek tisíc Kč za rok.  Po představení ekonomických výsledků následovala diskuse mezi přítomnými, zejména o motivacích členů pro založení komunitní zahrady i jejím rozvoji do budoucna. Jelikož se setkání zúčastnil i starosta místní městské části, došlo ke zhodnocení role komunitní zahrady v území i z hlediska místní samosprávy.

Tyto podněty využije tým UJEP pro další popularizaci SMART opatření využívající zelenou a modrou infrastrukturu ve městech

Pokud vás zajímají předchozí výstupy ekonomického hodnocení pro jednotlivá SMART opatření, podívejte se zde.

O tom, zda nefunguje nebo právě nevzniká komunitní zahrada i ve vaší čtvrti, se můžete přesvědčit na mapě komunitních zahrad, kterou vytvořila Kokoza.

Komunitní zahrada v Ústí nad Labem

Neformální setkání v komunitní zahradě Žížala na Terase se zúčastní Jan Macháč a Marek Hekrle. Představí zde své dosavadní výsledky ekonomického hodnocení komunitních zahrad v Ústí a přínosy těchto zahrad nejen pro samotné členy, ale i pro širší okolí.

Setkání se uskuteční 11. září 2019 od 17:30 do 18:30 přímo v Komunitní zahradě Žížala na Terase, ve Větrné ulici na Severní terase. Naši environmentální ekonomové budou hovořit na téma: „Jaké jsou přínosy naší komunitní zahrady? Aneb u pěstování to nekončí“.

V rámci setkání budou představeny dílčí výzkumné výsledky z projektu SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY.

Kurz o ekosystémových službách tentokrát v Drážďanech

V zimním semestru akademického roku 2019/2020 se uskuteční česko-německý výběrový kurz pro studenty UJEP, Hochschule Anhalt v Bernburgu a TU Dresden. Kurz “Identifikace a hodnocení ekosystémových služeb poskytovaných městskou zelenou a modrou infrastrukturou v Drážďanech” se tentokrát přesune do německých Drážďan.

V rámci kurzu bude studentům představena a na vybraných příkladech aplikována metodika hodnocení ekosystémových služeb. Studenti budou pracovat v česko-německých skupinách. Jazykem výuky je angličtina, ale způsobům komunikace se meze nekladou. Kurz je vhodný především pro studenty od 2. ročníku Bc. studia.

Kurz je součástí přeshraničního projektu „Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)“, který je podpořen Evropskou unií. Další informace o projektu. Výsledky práce studentských skupin jsou využívány v projektu.

Program výuky ve třech soustředěních:

7. – 9. 10. 2019
Úvodní workshop v Drážďanech (odborné přednášky, exkurze, zadání úkolů a mapování ekosystémových služeb).

29. 11. 2019
Jednodenní setkání v Ústí nad Labem (diskuse metodického postupu a prezentace průběžných výsledků).

25. 2. 2020
Jednodenní závěrečné hodnocení v Drážďanech (prezentace výsledků a diskuse).

Zájemci se mohou přihlásit do 30. září 2019 přes IS/STAG (KGEO/0153), zároveň kontaktujte Dr. Rieznera (jiri.riezner@ujep.cz), Dr. Loudu (louda@ieep.cz), Dr. Moravce (jiri.moravec@ujep.cz) e-mailem.

Leták kurzu se všemi informacemi.

Kurz probíhá již několikátý ročník, o loňském ročníku a jeho výsledcích jsme již informovali.

Czech Envi Thesis

Soutěž Czech Envi Thesis chce zvýšit informovanost o řešeních zabývajících se problematikou životního prostředí z pohledu společenských věd. Soutěž je určena autorům bakalářských a diplomových prací, které byly a budou obhájeny do konce září 2019.

Cílem soutěže je zvýšit povědomí odborné veřejnosti o výsledcích vědecké činnosti studentů vysokých škol v České republice, a to prezentací výsledků bakalářských a diplomových prací zabývajících se problematikou životního prostředí. Vedle standardních přírodovědných a technických oborů jsou společenskovědní obory v otázkách životního prostředí velmi často neprávem opomíjeny, proto se soutěž bakalářských a diplomových prací ve svém prvním ročníku na společenskovědní aspekt zaměřuje a dává ho do popředí.

Společenskovědní obory poskytují vysvětlení celé řady společenských fenoménů (prostorová rozložení environmentální zátěže, dopady nárůstu populace, rozdílné preference lidí, determinanty chování), pomáhají hledat přijatelná, společensky optimální řešení, či navrhují optimální způsoby komunikace environmentálních témat.

Soutěž slouží nejen k ocenění nejlepších prací, má zároveň poskytnout nové zkušenosti autorům prací. Finální kolo soutěže je vedeno formou veřejné konference s odbornou porotou. Možnost prezentovat své práce a získat zpětnou vazbu od předních odborníků přispívá nejen k osobnímu rozvoji, ale taktéž k rozvoji tématu samému. Soutěž je pořádaná jako dvoukolová, termín pro přihlášení prací je 30. 9. a finálové kolo proběhne v prosinci. Autoři tří nejlepších finálových prací budou finančně odměněni (30.000, 20.000 a 10.000 tis. Kč).

Soutěž je organizována Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, odbornou porotu budou tvořit přední čeští odborníci napříč univerzitami a jinými vědeckými pracovišti v České republice.

Členy vědecké rady jsou:

Záštity nad soutěží se ujal ministr životního prostředí Richard Brabec, podporu poskytly společnosti Vodafone, Metrostav a Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Odkaz na soutěž: https://www.czechenvithesis.cz/o-soutezi

Městská zeleň v rukou studentů z celého světa

Mezinárodní letní škola o integraci konceptu ekosystémových služeb do územního plánování měst proběhla na UJEP ve dnech 17. – 21. června. Sjeli se k nám studenti z celého světa. Seznamovali se s konkrétními metodami mapování a hodnocení ekosystémových služeb.

Letní škola probíhala v režii dvou fakult – Fakulty sociálně ekonomické a Přírodovědecké fakulty. Cílem celotýdenních aktivit bylo seznámit studenty s vybranými metodami mapování a hodnocení ekosystémových služeb a vč. jejich aplikace v konkrétním modelovém území.

Hlavní organizátor Letní školy a řešitel projektu BIDELIN Jiří Louda prozradil, že se jednalo o první letní školu tohoto typu – přihláška byla otevřena všem studentům vysokých škol z celého světa bez ohledu na studovaný obor. Zájem byl vysoký (40 studentů), do konečného výběru se dostalo 17 studentů reprezentujících 10 zemí světa (Alžír, Bulharsko, Čína, Česko, Maďarsko, Německo, Rusko Španělsko, Švýcarsko, Turecko).

Součástí kurzu byly nejen teoretické přednášky od renomovaných evropských odborníků (mj. Dr. Daria Sikorska z Warsaw University of Life Sciences, Dr. Olaf Bastian z městského úřadu v Drážďanech, doc. Pavel Raška z katedry geografie přírodovědecké fakulty UJEP, nebo Dr. Karsten Grunewald z Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung v Drážďanech) ale také praktické aktivity. Studenti zmapovali zeleň ve čtyřech vybraných lokalitách v Ústí nad Labem, po té získaná data analyzovali a navrhovali možná opatření na zlepšení současné situace.

V rámci Letní školy studenti pracovali s metodami pro sběr, kvantifikaci a hodnocení ekosystémových služeb, které ústečtí akademici vyvíjeli v projektu BIDELIN společně s německými partnery. Studenti pracovali celý týden 4-5 členných mezinárodních týmech a, podle slov Jiřího Loudy, atmosféra mezi studenty byla výborná, ale zároveň velmi pracovní.

Organizátoři do budoucna uvažují o formátu bienále, pravidelně se opakující letní školy každé dva roky. Konkrétní zaměření se může podle Jiřího Loudy mírně lišit, vždy ale půjde o vztah člověka a přírody kolem něj z pohledu různých vědeckých disciplín – příroda ve městech, horské oblasti a lesy nebo voda kolem nás.

Celá akce proběhla v rámci projektu BIDELIN – Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno‑modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína, financovaného z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, který je na univerzitě řešen od roku 2017. Letní škola volně navazuje na tradici česko-německých mimosemestrálních kurzů zaměřených na téma ekosystémových služeb, které UJEP ve spolupráci s Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung v Drážďanech a Anhalt University of Applied Sciences v Bernburgu.

Reportáž Českého rozhlasu a doprovodné video:
https://www.facebook.com/FSE.UJEP/videos/357806991548461/

 

Nová řešení starých problémů: Smart City v Brně

V rámci veletrhu URBIS SMART CITY FAIR dne 5. 6. 2019 se uskuteční seminář, na kterém se sejdou odborníci, vědci, zástupci vysokých škol a municipalit a budou usilovat o posun řešení problémů v konceptu Smart city. Heslem akce je: „posuňme společně obce a města správným směrem“. Všichni, kdo se o téma zajímají, jsou srdečně zváni. Účast na semináři je i vstupenkou na veletrh.

Organizátoři usilují o to, aby “smart” nebyla jen města, ale také vesnice, chtějí SMART ČESKO. To znamená hledat pro chronické i okamžité problémy, které obce a města mají, nová řešení – v dopravě, v zásobování pitnou vodou a nakládání s odpadními vodami a odpady, v energetických úsporách, ale také v chodu radnice a obecních rozpočtech, zdravotnických a sociálních službách nebo v tom, jak zajistit dobré školy pro děti v obci nebo ve městě. Nové recepty mohou připravit lidé z vysokých škol nebo jiných výzkumných pracovišť. Je jen třeba, aby si starostové a výzkumníci k sobě našli cestu. K tomu má seminář přispět.

Přijďte se inspirovat diskusí s odborníky, vědci a zástupci vysokých škol, kteří spolupracují s obcemi a městy.  Na seminář Smart City – najděme nová řešení starých  problémů za pomoci (nejen) odborníků z vysokých škol je možné se registrovat prostřednictvím tohoto registračního formuláře. Seminář je zdarma, po registraci obdrží registrovaní také kód k získání bezplatné vstupenky na veletrh URBIS SMART CITY FAIR.

Více informací o semináři a aktuálním programu najdete na webu Svazu měst a obcí České republiky (prozatímní pozvánku a přehled přednášejících zasílám v příloze).

Program semináře:

Ing. Rut Bízková
Jaké jsou výzvy současnosti – nové technologie dávají nové možnosti pro rozvoj České republiky ve prospěch jejích občanů

Ing. Jan Brabec
Energetické hospodářství a obce: Odpadní teplo jako příležitost k úsporám

RNDr. Jiří Schlanger
Chytrá řešení pro lidi

Bc. Roman Dostál
Jak vnímáme koncepce dopravy ve Smart City

Ing. Filip Hrůza, Ph.D.
Smart City jsou i o chytrém a aktivním finančním řízení

Ing. Filip Kučera
Behaviorální ekonomie pro města: jak se lépe rozhodovat a šetřit výdaje

Ing. Jan Macháč, Ph.D.
Zelená a modrá infrastruktura jako účinný nástroj v rámci Smart City konceptu

Mgr. Tomáš Vácha
Město jako živá laboratoř: Participativní design a pilotní projekty v městských inovacích

Video pozvánka

Smart region fórum Ústeckého kraje

Na konci roku 2017 byl vytvořen Koncepční dokument Smart Region Ústecký kraj. V tomto dokumentu si vzala Komise Smart region za cíl, aby města a kraje spolupracovaly na rozvoji Smart konceptů. Po více než roce působení pracovní skupiny jsou vytvářeny konkrétní dílčí koncepty, prováděny datové inventury. To vše směřuje k tomu, jak propojovat nejen data, ale také lidi, občany a návštěvníky Ústeckého kraje. Pro lepší rozvoj se rozhodli členové Komise uspořádat diskuzi s mnoha odborníky a jedním z nich byl i zástupce Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Smart Region Fórum Ústeckého kraje, tak zněl název akce, jehož organizaci si vzal na starost Ústecký kraj. Událost se uskutečnila 25. dubna 2019 v Chomutově a byla složena ze tří částí. Jednou z nich byla konference Smart Region, která se zabývala koordinací konceptů Smart Region a Smart Cities. Druhou částí byla konference Smart Voda, která se zaměřila na řešení pro udržitelný rozvoj Ústeckého kraje a poslední částí byl veletrh Technodays. V rámci Technodays proběhla prezentace firem technických a řemeslných oborů.

Konferenci Smart Voda zahájil radní Ústeckého kraje Mgr. Ing. Miroslav Andrt a předsedkyně krajské tripartity a národní manažerka programu RE:START Gabriela Nekolová, DiS. Za Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně zde vystoupil Ing. Jiří Louda, Ph.D., který představil zelenou a modrou infrastrukturu, ve které se konkrétně zaměřil na to, jak vrátit krajinu do měst a tím tak snížit teplotu ve městech. Nebyl však jediným odborníkem, který zde vystoupil.

Další odborníci:

 

Komise Smart region

SMART
SMART projekty

Voda ve městech: Organica Water a my

Smart a voda? Čištění vody může vypadat různě, my se byli inspirovat tam, kde čistička nemusí být před obyvateli měst schovaná a může se stát platnou součástí rekreačních zón.

5. – 6. března 2019 se konala dvoudenní studijní návštěva v Budapešti, která byla organizována Svazem zakládání a údržby zeleně v rámci projektu „Smart and Green – On the Spot in Visegrad Cities“. Tento projekt je tematicky spřátelený projektu „Smart city – Smart region – Smart community“, do jehož řešení je zapojen také řešitelský tým z UJEP, za který se návštěvy zúčastnil Marek Hekrle.

Studijní návštěva se zaměřila na úspěšně realizované příklady chytrého nakládání s odpadní vodou a modrou a zelenou městskou infrastrukturou. Důležitým účelem návštěvy bylo také mezioborové čerpání podnětů a znalostí o chytrých technologiích a navázání mezinárodní spolupráce mezi účastníky z visegrádských zemí.

Obrázek 1: Exteriér ČOV Organica water. Budapešť.

První den byl věnován chytrému nakládání s odpadními vodami ve městě na příkladu společnosti Organica Water. Tato společnost vytvořila v Budapešti moderní čistírnu odpadních vod založenou na využívání přírodních procesů a čištění vody za využití kořenů rostlin a biofiltrů. Jedná se o inovativní a udržitelný přístup k čištění odpadů, který oproti tradičním ČOV má menší prostorové nároky, je využitelný lokálně a svojí podobou přináší možnost rekreačních a estetických užitků.

Obrázek 2: Interiér ČOV Organica water, Budapešť. Kořeny rostlin jsou využívány v procesu zachytávání odpadních látek.

Druhý den studijní návštěvy byl zaměřen na projekty společnosti The City and the River Association (VALYO), která se zaměřuje na kultivaci příbřežních zón a veřejného prostoru obecně v okolí Dunaje.

Obrázek 3: Jeden z příkladů projektu k oživení břehu Dunaje. Voda z městských lázní je přiváděna do Dunaje.

Marek: „V průběhu studijní návštěvy jsme si na zhlédnutých projektech ověřili, že tyto „SMART projekty“ mohou skutečně přinést pozitivní změny jak pro životní prostředí, tak pro jejich uživatele. Z diskusí s projektanty i ze zkušeností ostatních účastníků však jednoznačně vyplynulo, že důležitým faktorem k úspěšné realizaci a akceptaci jednotlivých SMART i přírodě blízkých opatření je nezbytné, aby do celého procesu byla kromě odpovědných autorit zahrnuta i odborná veřejnost, včetně např. architektů a designérů. Neméně důležité je správně zvolený způsob mediace a komunikace směrem k občanům.  Výrazným způsobem tak lze zvýšit kvalitu realizovaných projektů ale i dosáhnout vyšší míry jejich akceptace širokou veřejností. Nejenom tyto poznatky si kromě kontaktů na odborníky z Maďarska, Polska a Slovenska odnášíme pro naši další práci.“

Obrázek 4: Ukázka experimentálního ochranného povrchu, který chrání kořeny stromů a je voděpropustný.

 

Projekty SMART
Výzkumný tým SMART
Smart city – Smart region – Smart community

 

Smart City: Možnosti Interdisciplinarity

Co znamená “smart city” pro sociologa, geografa, ekonoma, umělce, designéra? Odpovědi budeme hledat na workshopu, který se zaměří na možnosti interdisciplinární spolupráce ve výzkumu problematiky ‘smart cities’, s primárním fokusem na témata vztahující se k socioekonomickému rozvoji města Ústí nad Labem.

Výzkum a vývoj smart cities je široká mezioborová oblast, která nabízí ideální prostor pro testování možností interdisciplinární akademické spolupráce. Co ovšem tento ideál interdisciplinarity znamená v reálné výzkumné praxi a jak je možné navázat funkční spolupráci mezi autory z různých oborů?

Workshop otevřeme teoretickým představením problematiky smart city, a to na příkladech vybraných případových studií z různých geografických oblastí a metodologických kontextů. Na teoretický úvod navážeme sérií praktických kolaborativních aktivit, zaměřených na testování hranic interdisciplinarity v praxi.

Cílem workshopu je zmapování různých přístupů k výzkumu smart cities a vytvoření série vizí budoucnosti Ústí nad Labem tak, jak si ji představují experti z různých oborů. Tyto vize slouží jako nástroj k otevření kritické debaty o lokální socioekonomické situaci a možnostech budoucího zlepšení.

Akce se uskuteční 25. 4. 2019 v budově FSE v místnosti 223 od 10 do 13 hodin a je otevřena všem zaměstnancům a studentům UJEP různého disciplinárního zaměření i zájemcům z řad veřejnosti.

Více informací na marketa.dolejsova@ujep.cz

Workshop se koná za podpory:
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008492
U21 – Kvalitní lidské zdroje pro posílení mezinárodního prostředí

Z Texasu do Ústí na UJEP

Konference Planning, Law and Property Rights se příští rok uskuteční pod naší taktovkou. Naši kolegové se účastnili letošního ročníku konference v Texasu, aby mohli převzít štafetu a příští ročník přinést do Ústí nad Labem na UJEP.

Na letošní ročník konference na Texas A&M University  zavítali Lenka Slavíková s Eliškou Vejchodskou a Janem Brabcem se dvěma úkoly.

Měli za úkol převzít pořadatelství dalšího ročníku konference, který se bude konat příští rok v únoru. Konference se koná každý rok v únoru a příští ročník bude už čtrnáctý. Díky aktivitě Lenky Slavíkové z FSE UJEP, konference navštíví Ústí nad Labem a uskuteční se na UJEP.

Druhým významným úkolem bylo prezentovat výsledky výzkumu, který probíhá na UJEP a představit se tak v mezinárodní komunitě. Lenka Slavíková reprezentovala IEEP UJEP s příspěvkem „Different approaches to implementation of natural water retention measures on private land“. Jde v zásadě o to, jak najít řešení, aby se opatření na zadržování vody implementovala i na soukromé půdě. Eliška Vejchodská hovořila o možných inverzních následcích environmentálních daní na příkladu poplatku za odnětí půdy ze zemědělského půdních fondu v České republice. Jan Brabec přednesl prezentaci o připravované experimentální hře pro starosty obcí ohrožených povodněmi a zjištění, že vyjednáváním lze docílit lepšího řešení pro všechny i přesto, že jsou vlastnická práva nedokonale rozdělena.

Hlavním pořadatelem konference je mezinárodní akademická asociace Planning, Law and Property Rights (Mezinárodní akademická asociace pro plánování, právo a vlastnická práva). Za své si vzala motto: „Planning matters. Law matters. Property matters.“ Asociace upozorňuje především na komplikované vztahy mezi veřejnými a soukromými zájmy ve věcech užití půdy.