Komunitní zahrada v Ústí nad Labem

Neformální setkání v komunitní zahradě Žížala na Terase se zúčastní Jan Macháč a Marek Hekrle. Představí zde své dosavadní výsledky ekonomického hodnocení komunitních zahrad v Ústí a přínosy těchto zahrad nejen pro samotné členy, ale i pro širší okolí.

Setkání se uskuteční 11. září 2019 od 17:30 do 18:30 přímo v Komunitní zahradě Žížala na Terase, ve Větrné ulici na Severní terase. Naši environmentální ekonomové budou hovořit na téma: „Jaké jsou přínosy naší komunitní zahrady? Aneb u pěstování to nekončí“.

V rámci setkání budou představeny dílčí výzkumné výsledky z projektu SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY.

Mezinárodní konference Applied Natural Sciences 2019

Na konci září se sejdou na konferenci na Slovensku odborníci a budou se věnovat chemii, biologii, biotechnologii a informatice. Zájemci z řad vědců a především těch mladých jsou srdečně zváni k účasti. 

Ve dnech 25. – 27. září 2019 se bude konat 7. ročník mezinárodní vědecké konference Applied Natural Sciences 2019, který se uskuteční ve městě Tále na Slovensku. Organizátorem konference je Fakulta přírodních věd Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě.

Konference se orientuje převážně na doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Všichni účastníci mají možnost předložit v rámci konference své odborné příspěvky, které budou publikovány ve speciálních vydáních vybraných časopisů, jako je například International Journal of Environmental Science and Technology.

Účastníci konference

Klíčová sympozia

Chemie a biomedicínská chemie
Symposium zahrnuje všechna odvětví čisté chemie (analytická, anorganická, fyzikální, organická). V letošním roce bude sekce rozšířena o biochemii, lékařskou a farmaceutickou chemii, která nabízí zajímavé diskuse o screeningu – léčbě zvláště náročných nemocí, biochemické farmakologii, enzymologii a o nových přístupech k objevování léčiv.

Biologie a molekulární biologie
Tradičními tématy této sekce jsou současné poznatky a metody biologické a biochemické analýzy, biologicky aktivní látky mikroorganismů a rostlin, biochemie a enzymologie, molekulární biologie a genetika, genomika, proteomika a bioinformatika. Tato sekce slibuje poutavou prezentaci technik a experimentů vědců.

Biotechnologie a environmentální technologie
Sympozium se zaměřuje na konvenční a moderní mikrobiální a biochemické technologie. Vytváří platformu pro prezentaci nedávných úspěchů a pokroku v technologii rekombinantní DNA a genetické modifikaci mikroorganismů a rostlin se zlepšenými vlastnostmi. Zvláštní pozornost bude věnována technologiím a přístupům (bio) sanace kontaminovaných prostředí. Témata zahrnují: modelování toxických prvků v půdně-rostlinných systémech; dopravu a přeměnu toxických a radioaktivních znečišťujících látek v životním prostředí; analýzu vody a atmosféry; analýzu půdy, pevných látek a odpadů; nukleární a elektro-analytické metody; monitorování životního prostředí.

Aplikovaná informatika
Toto sympózium je zaměřeno na teoretický a aplikovaný výzkum v oblasti aplikované a teoretické informatiky, distribuovaných a paralelních počítačů, počítačového zpracování jazyků, informačních a komunikačních systémů, internetu a multimédií, databázových systémů, softwarového designu a objektově orientovaného programování, vzdělávání a výuky a ostatní oblasti aplikované informatiky.

Mladí vědci
Konference poskytuje fórum pro mladé výzkumné pracovníky (především doktorandy a postdoktorandy) pracující v různých vědních oborech, včetně chemie, biologie, biotechnologie, fyziky a informatiky. Všichni budou mít možnost prezentovat svou práci v animovaných ústních nebo e‑posterových prezentacích. Studenti s nejlepšími prezentacemi a ti s nejlepšími e-postery budou oceněni. Konference podporuje interdisciplinární a mezinárodní komunikaci mezi mladými výzkumnými pracovníky s cílem usnadnit společný výzkum, vytváření sítí a přenos znalostí.

Nová řešení starých problémů: Smart City v Brně

V rámci veletrhu URBIS SMART CITY FAIR dne 5. 6. 2019 se uskuteční seminář, na kterém se sejdou odborníci, vědci, zástupci vysokých škol a municipalit a budou usilovat o posun řešení problémů v konceptu Smart city. Heslem akce je: „posuňme společně obce a města správným směrem“. Všichni, kdo se o téma zajímají, jsou srdečně zváni. Účast na semináři je i vstupenkou na veletrh.

Organizátoři usilují o to, aby “smart” nebyla jen města, ale také vesnice, chtějí SMART ČESKO. To znamená hledat pro chronické i okamžité problémy, které obce a města mají, nová řešení – v dopravě, v zásobování pitnou vodou a nakládání s odpadními vodami a odpady, v energetických úsporách, ale také v chodu radnice a obecních rozpočtech, zdravotnických a sociálních službách nebo v tom, jak zajistit dobré školy pro děti v obci nebo ve městě. Nové recepty mohou připravit lidé z vysokých škol nebo jiných výzkumných pracovišť. Je jen třeba, aby si starostové a výzkumníci k sobě našli cestu. K tomu má seminář přispět.

Přijďte se inspirovat diskusí s odborníky, vědci a zástupci vysokých škol, kteří spolupracují s obcemi a městy.  Na seminář Smart City – najděme nová řešení starých  problémů za pomoci (nejen) odborníků z vysokých škol je možné se registrovat prostřednictvím tohoto registračního formuláře. Seminář je zdarma, po registraci obdrží registrovaní také kód k získání bezplatné vstupenky na veletrh URBIS SMART CITY FAIR.

Více informací o semináři a aktuálním programu najdete na webu Svazu měst a obcí České republiky (prozatímní pozvánku a přehled přednášejících zasílám v příloze).

Program semináře:

Ing. Rut Bízková
Jaké jsou výzvy současnosti – nové technologie dávají nové možnosti pro rozvoj České republiky ve prospěch jejích občanů

Ing. Jan Brabec
Energetické hospodářství a obce: Odpadní teplo jako příležitost k úsporám

RNDr. Jiří Schlanger
Chytrá řešení pro lidi

Bc. Roman Dostál
Jak vnímáme koncepce dopravy ve Smart City

Ing. Filip Hrůza, Ph.D.
Smart City jsou i o chytrém a aktivním finančním řízení

Ing. Filip Kučera
Behaviorální ekonomie pro města: jak se lépe rozhodovat a šetřit výdaje

Ing. Jan Macháč, Ph.D.
Zelená a modrá infrastruktura jako účinný nástroj v rámci Smart City konceptu

Mgr. Tomáš Vácha
Město jako živá laboratoř: Participativní design a pilotní projekty v městských inovacích

Video pozvánka

Smart City: Možnosti Interdisciplinarity

Co znamená “smart city” pro sociologa, geografa, ekonoma, umělce, designéra? Odpovědi budeme hledat na workshopu, který se zaměří na možnosti interdisciplinární spolupráce ve výzkumu problematiky ‘smart cities’, s primárním fokusem na témata vztahující se k socioekonomickému rozvoji města Ústí nad Labem.

Výzkum a vývoj smart cities je široká mezioborová oblast, která nabízí ideální prostor pro testování možností interdisciplinární akademické spolupráce. Co ovšem tento ideál interdisciplinarity znamená v reálné výzkumné praxi a jak je možné navázat funkční spolupráci mezi autory z různých oborů?

Workshop otevřeme teoretickým představením problematiky smart city, a to na příkladech vybraných případových studií z různých geografických oblastí a metodologických kontextů. Na teoretický úvod navážeme sérií praktických kolaborativních aktivit, zaměřených na testování hranic interdisciplinarity v praxi.

Cílem workshopu je zmapování různých přístupů k výzkumu smart cities a vytvoření série vizí budoucnosti Ústí nad Labem tak, jak si ji představují experti z různých oborů. Tyto vize slouží jako nástroj k otevření kritické debaty o lokální socioekonomické situaci a možnostech budoucího zlepšení.

Akce se uskuteční 25. 4. 2019 v budově FSE v místnosti 223 od 10 do 13 hodin a je otevřena všem zaměstnancům a studentům UJEP různého disciplinárního zaměření i zájemcům z řad veřejnosti.

Více informací na marketa.dolejsova@ujep.cz

Workshop se koná za podpory:
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008492
U21 – Kvalitní lidské zdroje pro posílení mezinárodního prostředí

Staré průmyslové regiony a UJEP

Dne 22. listopadu od 15:00 hodin vystoupí na FSE odborník na regionální problematiku z institutu Leibniz-Institut für Landerkunde v Lipsku cílem probrat úlohu stakeholderů a vlastníků při správě starých průmyslových regionů.

Dr. Thilo Lang bude přednášet na téma governance ve starých průmyslových regionech (název přednášky bude ještě upřesněn) na půdě Fakulty sociálně ekonomické ve Vysokoškolském klubu (Moskevská 54, 4. patro). Přednáška je primárně zaměřena na akademiky, doktorandy především, ale i magistry. Odborná veřejnost je vítána. Probíhá v anglickém jazyce.

Dr. Thilo Lang pracuje v Leibniz-Institut für Landerkunde v Lipsku  kde vede oddělení Regionální geografie Evropy a je koordinátorem Výzkumné oblasti Produkce prostoru: Polarizace a Periferalizace.

Thilo Lang na Researgate

Dr. Lang se ve svém výzkumu zabývá mj. procesem periferalizace jako víceúrovňového procesu, inovacemi mimo metropolitní oblasti, smršťujícími se městy a jejich regenerací. Je autorem celé řady publikací a úspěšným řešitelem mnoha mezinárodních projektů (více info zde).

Naší univerzitu navštíví ve dnech 22. – 23. listopadu v rámci projektu Smart City – Smart Region – Smart, kde se bude podílet na aktivitách vědeckého týmu Smart People.

Australský odborník na FSE UJEP

Profesor John Sheehan z University of Technology in Sydney hostuje na Fakultě sociálně ekonomické a v listopadu je možnost zúčastnit se jeho přednášky.

V rámci doktorského kurzu na FSE Spatial Planning and Governance se bude konat veřejná přednáška s názvem „Current developments in compensation for private property rights compulsorily acquired: the Australian experience“.

Kdy: 20. 11. 2018, 16 hodin
Kde: FSE UJEP, MO 409

Profesor John Sheehan je odborník na oblast vlastnických práv a na FSE UJEP přednášel vloni v listopadu. Jednalo se o přednášku s názvem: „Innovative Instruments of the Land Governance: Transferable Developmennt Rights in Australia“

Přednáška je součástí kurzu Spatial Planning and Governance určeném doktorandům FSE. Na vedení tohoto kurzu se podílejí Prof. Dr. John Sheehan a Dr. Thomas Hartmann. Oba pánové hostují na naší univerzitě, jejich domovskými pracovišti jsou University of Technology in Sydney v případě J. Sheehana a Wageningen University & Research v Holandsku v případě T. Hartmanna.

V rámci kurzu se studenti zúčastní dalších přednášek a aktivit:

 • Exploring dilemmas of planning and scarcity of land
 • Effective, efficient, legitimate and just instruments of spatial planning
 • Theory in spatial research
 • Academic writing workshop
 • Working session: peer-review

Tisková zpráva UJEP: http://fsetest.ujep.cz/img/upload/18/files/Sheehan_Hartmann_Final.pdf

Aktualita na UJEP: https://www.ujep.cz/cs/16585/ucime-se-od-expertu-australie-nizozemi

Aktualita FSE: http://www.fse.ujep.cz/cz/novinky/doktorandy-na-fse-prijedou-vyucovat-experti-z-australie-a-nizozemi.html?id=234

Testování účinnosti rozkladu bojových chemických látek

Seminář, který představí výzkum probíhající na FŽP a Vojenského výzkumného ústavu v Brně. Dostane se i na Novičok.

Přijměte pozvání na seminář Testování účinnosti rozkladu bojových chemických látek, který pořádá Fakulta životního prostředí. Bude se konat 18. 6. 2018 od 14.30 v učebně č. 404 v budově FŽP UJEP, Králova Výšina 7, Ústí nad Labem.

Na úvod stručně představí prof. Pavel Janoš a Ing. Jiří Henych dlouholetý společný výzkum Ústavu anorganické chemie AV ČR Řež a na FŽP UJEP v oblasti vývoje reaktivních sorbentů pro rozklad bojových obranných látek a metody a možnosti testování rozkladu reálných bojových látek (Soman, VX, Novičok…) a ochrany proti nim.

Poté přednese přednášku Ing. Karel Mazanec, Ph.D. na téma Testování účinnosti rozkladu bojových chemických látek.

Dr. Mazanec je vědeckým pracovníkem Vojenského výzkumného ústavu v Brně. Zabývá se vývojem nových prostředků ochrany proti nebezpečným chemickým látkám, zejména proti bojovým chemickým látkám, a rovněž testováním účinnosti těchto dekontaminačních prostředků. Podílí se na řešení výzkumných projektů bezpečnostního výzkumu i projektů mezinárodních (NATO aj.).

Vědecká konference SEDER na UJEP

Přijměte pozvání na již 18. ročník mezinárodní konference o ekonomickém a společenském rozvoji regionů a adaptaci postindustriální společnosti na globální změny.

Konference s názvem Social and Economic Development & Regional Policy – Adaptation of Post-Industrial Society to Global Changes se bude konat 27. a 28. června 2018 v prostorách naší univerzity.

Na organizaci se podílí Fakulta sociálně ekonomická a Katedra geografie Přírodovědecké fakulty spolu s IEEP (Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku – http://www.ieep.cz/en/o-institutu/) a RSA (Regional Studies Association – http://www.regionalstudies.org/).

Další informace o konferenci se dozvíte buď na webu: https://seder.ujep.cz/ nebo na emailové adrese seder@ujep.cz.

ABSTRAKTY PŘIJÍMÁME DO 20. DUBNA 2018.

Semináře při konferenci:

 • Academic writing (lead by the editor-in-chief of scientific journal)
 • Working on European scientific projects

Naše témata:

 • Regional Development and Finance (incl. Financial Analysis, Fundraising)
 • Quantitative Methods in Regional Economy (incl. Regional Based Case Studies)
 • Regional Policy and its Effectiveness (incl. Restructuring of Regions, Innovations in Regions)
 • Local Economy and Regional Competitiveness (incl. Markets for Local Products)
 • Management and ICT (incl. Knowledge Management, Innovation Management, Governance)
 • Environment and Regional Development (incl. Revitalization after Coal Mining, revitalization of Brownfields)
 • Marketing and Regions (incl. Social Marketing, Marketing of Municipalities, Cities and Regions)
 • Social Opportunities and Risks in the Post-industrial Region (incl. Social Exclusion, Poverty, Migration, Data Sources)
 • Quality of Life (Regional Determinants, Health, Addictions)
 • Section for Young Researchers (under 26 years old)

ACADEMIC WRITING

Univerzita J. E. Purkyně pořádá odborný vědecký seminář Academic Writing. Seminář se uskuteční v termínu 19. a 20. dubna 2018 v prostorách multifunkčního centra v kampusu univerzity za účasti významných zahraničních hostů. Jste srdečně zváni.

Náplň semináře:

Úvod – význam publikování, charakteristika vědecké publikace, specifika vědeckého publikování, typy publikačních výstupů, aplikované vers. publikační výstupy, primární a souhrnné publikace

Autoři, recenzenti a ti další – role autorů, editorů, recenzentů, vydavatelů a dalších ve vědeckém publikování, peer-review a jeho význam, ekonomika, předplatitelský systém vers. open-access, predátorské aktivity, databáze a indexy, k čemu jsou a k čemu ne, autorská práva

Jak to má vypadat – Struktura vědecké publikace, význam jednotlivých částí, integrita, originalita, přínos, jak prezentovat a diskutovat výsledky, kdo je autor

Od nápadu k publikaci – vztah mezi výzkumem a publikacemi, plánování, provádění, vyhodnocení výzkumu, co, kdy, jak publikovat, výběr vhodného média (časopisu)

Konečně píšeme… – čtením k psaní, specifika odborného textu, sloh, styl, revize, jazyk, pár obecných rad

Od rukopisu do časopisu – od dopsání k přijetí, jak se vypořádat s připomínkami, co dělat při zamítnutí, jak psát recenze, hlavní důvody zamítání

Co se nedělá – publikační etika, falšování, selekce a fragmentace výsledků, plagiáty, účelovost a další prohřešky

Statistika nuda je – význam statistiky při analýze a prezentaci experimentálních dat, parametrické a neparametrické testy, přehled vícerozměrných metod, hlavní chyby

Meet the editors – pohled z druhé strany, hlavní příčiny odmítání rukopisů, volná beseda, možnost individuální konzultace rozpracovaného rukopisu s editory

Účast na semináři je bezplatná, ale prosíme o potvrzení účasti nejpozději do 15. 4. 2017 na adresu lenka.hyklova@ujep.cz.

 Pro zájemce je možné rezervovat ubytování na kolejích UJEP (cca 15 minut chůze od kampusu) za 300-510 Kč/noc.

Přednášející:

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
katedra regionálního rozvoje a veřejné správy, Fakulta sociálně-ekonomická, Univerzita J. E. Purkyně
Doc. Slavíková je odbornicí v oblasti ekonomie životního prostředí a institucionální ekonomie. Její výzkumné oblasti zahrnují fungování ekonomických nástrojů, resp. institucí obecně, v oblasti vodního hospodářství a ekosystémových služeb. Je autorkou nebo spoluautorkou 25 vědeckých publikací (z toho 16 evidovaných na WOS, h-index 6).

doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.
katedra technických věd, Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně
Doc. Trögl je odborníkem v oblasti environmentální mikrobiologie a biotechnologie. Jeho výzkumné aktivity zahrnují studium půdních mikrobních společenstev a použitím mikroorganismů pro detekci a odstraňování polutantů z vody a půdy. Je autorem nebo spoluautorem 30 vědeckých prací (z toho 25 evidovaných na WOS, h-index 9). Působí jako Associate Editor časopisu International Journal of Environmental Science and Technology (Springer, IF = 1,915).

prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
katedra technických věd, Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně
Prof. Janoš je předním odborníkem v oblasti chemie životního prostředí. Jeho výzkumné aktivity zahrnují širokou oblast znečištění životního prostředí, zejména detekci polutantů v různých matricích, studium jejich vazby, přeměn a šíření v ŽP, procesy pro jejich eliminaci z ŽP včetně vývoje tzv. reaktivních sorbentů. Je autorem nebo spoluautorem ca. 100 odborných prací (z toho 95 na WOS, h-index 21) a 8 patentů. Je šéfredaktorem časopisu Studia Oecologica.

Ing. Jan Popelka, Ph.D.
katedra informatiky a geoinformatiky, Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně
Dr. Popelka je odborníkem na statistické a geostatistické zpracování experimentálních dat. Jeho výzkumné aktivity zahrnují analýzu vícerozměrných datových souborů, časových řad, prostorově uspořádaných dat a dále aplikaci robustních statistických metod. Je autorem nebo spoluautorem 33 odborných prací (z toho 14 na WOS, h-index 4).

Zahraniční hosté:

prof. Hermann Heilmeier
Institut für Biowissenschaften, TU Bergakademie Freiberg, Německo
Prof. Heilmeier je světovým odborníkem v oblasti aplikované botaniky. Jeho výzkumné aktivity zahrnují studium výživových strategií rostlin, adaptací a stresových odpovědí rostlin na těžké kovy, nedostatek vody nebo oxidační stres, a na praktické využití rostlin při fytoremediacích a pro získávání kovů.  Je autorem nebo spoluautorem 125 vědeckých prací (z toho 62 evidovaných na WOS, h-index 19). Působí jako Editor-in-Chief časopisu Flora (Elsevier, IF=1,125).

prof. Steven S. Ripp
Center for Environmental Biotechnology, University of Tennessee, Knoxville, USA
Prof. Ripp je předním odborníkem oblasti environmentální mikrobiologie a biotechnologií. Jeho specializací je konstrukce a použití geneticky modifikovaných buněk (tzv. bioreportérů) pro snadnou detekci metabolických reakcí, probíhajících biotechnologických procesů nebo speciální toxicity. Je autorem nebo spoluautorem 117 vědeckých prací evidovaných na WOS, h-index 32. Působí jako Editor časopisu Ecological Indicators (Elsevier, IF=3,898).

SMART CITY kritická reflexe – Diskusní fórum

Termín: 6. 12. 2017, 9:00 – 16:00 hodin, místo: UJEP. Co znamená koncept Smart City? Jak souvisí s naší univerzitou a jak s Ústeckým krajem?

Co znamená koncept Smart City? Jak souvisí s naší univerzitou a jak s Ústeckým krajem? Jaké aktivity se pod tímto konceptem aktuálně rozvíjí?

O těchto tématech bude řeč na diskusním fóru „Smart City – kritická reflexe“, na němž se nejen akademičtí zástupci UJEP a ČVUT, ale také představitelé soukromého sektoru a veřejné správy budou zabývat využitím konceptu Smart pro zvyšování kvality života v regionu.

V rámci příspěvků budou představeny vědeckovýzkumné aktivity UJEP a Ústeckého kraje v oblasti Smart City. Stranou nezůstanou dobré a špatné příklady praxe z České republiky a zahraničí a diskuze kritických a alternativních přístupů.

„Fórum bude rozděleno do tří bloků. V prvním se představí profilové týmy UJEP ve výzkumných tématech SMART a MATEQ, ve druhém proběhne diskuse samotného konceptu Smart City a třetí blok se zaměří na Smart řešení v dopravě,“ uvádí za organizátory fóra prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

Diskuzní fórum nebude sloužit jen jako platforma pro představení různých názorových pohledů na koncept Smart City, ale také bude prostorem pro networking mezi zástupci univerzit, veřejné sféry a soukromého sektoru.

Vítáni jsou pracovníci veřejné správy, akademici, ale také pracovníci konzultačních firem, IT firem.

Program: Program (PDF)

Termín: 6. 12. 2017, 9:00 – 16:00 hodin

Místo konání: místnost MF 1.14, budova rektorátu UJEP, Pasteurova 1, Ústí nad Labem

Svou účast, prosím, potvrďte na e-mail jitka.jezkova@ujep.cz.