V březnu začne již 17. ročník školy o energetických systémech v ČR a Rakousku

Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FSE UJEP ve spolupráci s FEL ČVUT a Technickou univerzitou ve Vídni organizuje již 17. rokem Interdisciplinární bilaterální jarní a letní školu o energetických systémech v ČR a Rakousku.

 Jarní a letní škola je organizována jako mimo semestrální kurz s dotací
4 ECTS kredit, který je zaměřen na interdisciplinární souvislosti výroby a spotřeby energie jako statku, který významně ovlivňuje kvalitu života společnosti a představuje důležitý faktor fungování hospodářství. Výuka není zaměřena na technická témata, ale je určena pro všechny studenty vysokých škol se zájmem o společenské, politické, technické, environmentální a sociální souvislosti výroby a využití energie.

Jarní část proběhne v Praze ve dnech 28.3. – 1.4.2022.

Letní část  bude 20.-24.6.2022 ve Vídni.

Zdroj: pixabay.com

Kurzu se účastní vždy maximálně 10 českých a 10 rakouských studentů vybraných na základě zaslané přihlášky (viz níže). Na kurz se mohou hlásit studenti ze všech univerzit v ČR a Rakousku a otevírá se tak prostor pro zajímavé diskuse různých aspektů energetiky z pohledu oborů, které jednotliví studenti studují. Vedle absolvování přímé výuky a exkurzí studenti vypracují bilaterální (česko-rakouskou) seminární práci na vybrané téma, kterou budou v rámci letní školy ve Vídni prezentovat. Kurz probíhá v angličtině, avšak bilaterální spolupráce studentů může probíhat v jakémkoliv jazyce.

Zapisování/přihlašování na kurs: vyplněnou přihlášku, která je ke stažení  na http://www.ieep.cz/energie-a-spolecnost/, studenti zašlou do 28.2.2022 na adresu simunek@ieep.cz. Pokud budou vybráni k účasti na kurzu, bude jim kurz individuálně zapsán do STAGU (X0002 nebo W0002 – Energie a společnost).

Více informací o kurzu na http://www.ieep.cz/energie-a-spolecnost.

Odkaz na leták ZDE.

Oživeno designem, pozvánka na zámek

Průmyslové dědictví ústeckého kraje je jedním z významných témat v projektu Smart City – Smart Region – Smart Community. Nyní si můžeme prohlédnout originální zpracování průmyslového dědictví na výstavě v Litvínově.

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na výstavu Oživeno designem, která začala 23. listopadu a bude probíhat do 6. února 2022 na zámku Valdštejnů v Litvínově.

Výstava vznikla na základě projektu Smart City – Smart Region – Smart Community realizovaného pod vedením Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Jedním z cílů tohoto projektu je chytře využít průmyslového dědictví Ústeckého kraje pro jeho budoucí rozvoj, a právě proto spojili síly geografové, regionalisté, historici s umělci a grafiky a představují průmyslové dědictví kraje tak trochu jinak.

Obr. Plakát  

S negativními důsledky, které přinesla proměna průmyslu po roce 1989, se Ústecký kraj potýká dodnes. „I přes zlepšení v některých oblastech je kraj stále vnímán jako území s velkými problémy v oblasti sociální, ekonomické i v oblasti životního prostředí” popisuje situaci Vladan Hruška, pracovník katedry geografie na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Na druhou stranu to byl právě tento kraj, který v době průmyslového rozkvětu od 19. století byl hospodářsky velmi prosperující oblastí Česka, kde vznikaly významné průmyslové podniky, inovace, atraktivní architektura či se zde formoval čilý kulturní a společenský život. „Z tohoto důvodu tak průmyslová historie kraje může být i něco, čím se tato oblast může chlubit”, dodává Hruška.

Obr. Proslov během vernisáže – starostka Litvínova Kamila Bláhová, vedoucí sekcí projektů Vladan Hruška a Jakub Konůpka

V jiných průmyslových regionech západní Evropy či Severní Ameriky je pozitivní odkaz průmyslu (průmyslové dědictví) často považován za jedinečný nástroj a zdroj energie pro oživení veřejného prostoru či zvýšení zaměstnanosti. “Stačí se podívat například do Porúří v Německu, britského Manchesteru, do Tate Modern muzea v Londýně” doplňuje světový kontext doktorandka Eva Nedorostová. „Nicméně i v Česku se již dají najít příklady úspěšných revitalizací průmyslové architektury – takovým vlajkovým projektem je areál Dolních Vítkovic v Ostravě.” Starý průmyslový objekt, který lze využívat nejen ke kulturním akcím, ale zároveň zde lze zachovat jeho unikátní ráz, může výrazně posílit místní identitu a také zlepšit vnímání dané obce či města návštěvníky z širokého okolí. V tomto ohledu se průmyslová architektura může stát cenným zdrojem místního patriotismu – např. Ostravané hrdě nazývají již zmíněnou oblast Dolních Vítkovic ostravskými Hradčany.

Obr. Původní tapety z Rieckenovy vily

V rámci projektu Smart City – Smart Region – Smart Community se vědci a umělci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně zabývají tím, jakým způsobem je vnímána průmyslová minulost, současnost i budoucnost kraje, a jak je možné propagovat průmyslové dědictví regionu tak, aby pomáhalo rozvoji Ústeckého kraje a posilovalo vztah místních obyvatel k němu. První výstupy je možno shlédnout na výstavě Oživeno designem, která probíhá na zámku Valdštejnů v Litvínově, a to od listopadu do 6. února 2022. Výstava se věnuje příběhu významné litvínovské rodiny Rieckenů, která ve městě provozovala textilní továrnu a nechala si postavit reprezentativní vilu, která nyní bohužel chátrá. Studenti využili původní tapety z vily a přetvořili je v moderní dekorativní látky, které si na výstavě můžete prohlédnout. Dalšími dílčími projekty, které staré průmyslové objekty „oblékají do nového kabátu“ a dávají jim nový význam, jsou průmyslový vodovod Dolní Zálezly – Ledvice, objekt bývalé ústecké loděnice na Střekově a továrna na gramofonové desky rovněž v Ústí nad Labem.

Obr. Studenty vytvořené motivy látek z původních tapet

Na Vaši návštěvu se těší tým pracovníků Fakulty umění a designu, Přírodovědecké fakulty a Fakulty sociálně ekonomické UJEP.

SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435

 

Přínos zelených střech odhalíme na přednášce na UJEP

V rámci cyklu přednášek pro veřejnost Piknik Nobel vystoupí 25. srpna 2021 od 18 hodin ve venkovním amfiteátru v univerzitním kampusu Jan Macháč z Fakulty sociálně ekonomické UJEP. Téma je Zelené střechy a jejich přínos pro města z pohledu ekosystémových služeb.

Před pár lety byly zelené střechy v České republice považovány za neobvyklý a jen zřídka se vyskytující prvek. Vlivem osvěty a jejich přínosu k adaptaci měst na změnu klimatu, zvyšování komfortu uvnitř budovy i estetické stránce se ale postupně stávají běžným opatřením, za kterým už není třeba se vypravovat jen do velkých měst. Každým rokem se jich buduje více a více.

Ač to málokdo ví, i univerzita má své zelené střechy. V roce 2020 jsme vybudovali experimentální zelenou střechu UJEP, která nám umožňuje měřit řadu vlivů zeleného souvrství na budovu i blízké okolí.

Jak zelené střechy mohou vypadat a co vše přinášejí pro společnost jako celek? Vedle „naší“ střechy tak budou na setkání představeny i další typy a realizace z různých měst. Jak lze jejich přínosy snadno uchopit? Jedná se o ekonomicky smysluplné opatření? Veškeré přínosy zelených střech lze snadno popsat i peněžně vyjádřit pomocí ekosystémových služeb. Představení konceptu ekosystémových služeb tak nebude chybět. Všechna tato témata i další postihne během své přednášky v amfiteátru univerzity environmentální ekonom Ing. Jan Macháč, Ph.D. z Fakulty sociálně ekonomické.

Ing. Jan Macháč, Ph.D.

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Ekonomika životního prostředí. Získal zde i v roce 2018 doktorát v oboru Hospodářská politika. Na Fakultě sociálně ekonomické působí od roku 2013, kde je mimo jiné nedílnou součástí Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku.

Ve své vědecké práci se zaměřuje na problematiku ekonomického oceňování přírodních statků (zejména vody a přírodě blízkých opatření) a aplikací her v oblasti ochrany životního prostředí (zejména povodní). Tato témata jsou zkoumána v kontextu adaptace na globální změnu klimatu. V poslední době je spoluautorem několika publikací a článků zabývajících se hospodařením s dešťovou vodou (např. metodika Voda ve městě) a zelenými střechami.

V roce 2019 založil celostátní soutěž bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí Czech Envi Thesis, kterou od té doby každoročně organizuje. Když zrovna nepracuje, tak ho nejšťastnějšího uvidíte na procházce v přírodě nebo v zimě na běžkách.

Jsou zelené střechy opravdu zelené?

Otázka je pochopitelně nadsázkou. Zelené střechy patří mezi významná adaptační opatření na změnu klimatu ve městech, kterým se aktivně věnují odborníci z IEEP.

28. července 2021 proběhne webinář Ekonomika a přínosy zelených střech, kde Jan Macháč z FSE UJEP představí zelené střechy a jejich výhody nejen z pohledu společenský přínosů, ale i z perspektivy investora samotného.

Vyplatí se do nich investovat? Ano i ne, více 28. 7. od 16 hodin; veškeré informace zde. Mj. se tu dozvíte i o nové publikaci, která se zeleným střechám komplexně věnuje. A mimochodem, i UJEP má svou zelenou střechu.

Třetí ročník Czech Envi Thesis vyhlášen

Hledají se nejlepší závěrečné práce s tématikou životního prostředí. Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku a Fakulta sociálně ekonomická UJEP vyhlásila celostátní soutěž bakalářských a diplomových prací, aneb studenti pro přírodu 2021.

Do soutěže Czech Envi Thesis se mohou přihlásit všichni, kdo od 1. října 2020 do konce září 2021 obhájili nebo obhájí svou bakalářskou nebo diplomovou práci, která se zabývá životním prostředím ze společenskovědního pohledu.

Soutěžící budou usilovat o titul nejlepšího studenta bojující v Česku za životní prostředí, ale také budou mít možnost získat 30 tis. korun.

Přihlášky mohou studenti českých vysokých škol zasílat do 30. 9. 2021 a reprezentovat v soutěži sebe, svoji univerzitu i životní prostředí.

Více informací na: www.czechenvithesis.cz

Za první dva ročníky se do soutěže přihlásilo ke stovce studentů napříč všemi českými vysokými školami. Soutěž ukazuje, že se v současné mladé generaci vytvořila skupina bojující o ochranu životního prostředí. Czech Envi Thesis je příležitostí sdílet jejich postoje, myšlenky a závěry s ostatními.

Zde se můžete podívat, jak to dopadlo:
Vloni (2020): https://smart-mateq.cz/2020/12/10/cesko-po-roce-opet-naslo-nejlepsiho-studenta-bojujiciho-za-prirodu/
Předloni (2019): https://smart-mateq.cz/2019/12/06/cesko-zna-nejlepsiho-studenta-bojujiciho-za-prirodu/

Škola o energetických systémech v ČR a Rakousku

IEEP UJEP ve spolupráci s FEL ČVUT a Technickou univerzitou ve Vídni otevírá již 16. ročník Interdisciplinární bilaterální školy o energetických systémech v ČR a Rakousku.

Kurz je zaměřen na interdisciplinární souvislosti výroby a spotřeby energie jako statku, který významně ovlivňuje kvalitu života společnosti a představuje důležitý faktor fungování hospodářství. Výuka není zaměřena na technická témata, ale je určena pro všechny studenty vysokých škol se zájmem o společenské, politické, technické, environmentální a sociální souvislosti výroby a využití. Kurs probíhá v angličtině a je určen pouze pro 10 vybraných studentů ze všech univerzit v ČR.

Jarní část proběhne v online prostředí ve dnech 28. – 30. dubna 2021.

Letní část bude ve dnech 28. června  – 2. července 2021  ve Vídni (pokud to situace dovolí), případně také online. Termín bude upřesněn na základě aktuální epidemiologické situace.

Kredity: Studentu UJEP získají za absolvování tohoto mimosemestrálního předmětu 4 ECTS. Na (FSE) UJEP je kurz veden pro zkratkou X0002 „Energie a společnost“

Přihláška: Vyplněná formulář (ke stažení na http://www.ieep.cz/energie-a-spolecnost/) zasílejte do 14. 4. 2021 na adresu simunek@ieep.cz.

Více informací o kursu naleznete na http://www.ieep.cz/energie-a-spolecnost

Odkaz na leták.

CZECH ENVI THESIS hledá bojovníky za přírodu na českých VŠ

Celostátní soutěž bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí, aneb studenti pro přírodu, to je základní charakteristika již druhého ročníku soutěže Czech Envi Thesis, která proběhne na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Soutěž hledá nejlepší studenty, kteří prostřednictvím svých závěrečných prací usilují o ochranu přírody na českých vysokých školách. Cílem soutěže je úspěšné bojovníky za přírodu nejen najít, ale také vytáhnout na světlo jejich závěrečné práce a zároveň je popularizovat.

Soutěže se mohou účastnit ti, kteří v roce 2020 obhájili (nejpozději v září) svou bakalářskou nebo diplomovou práci zabývající se životním prostředím ze společenskovědního pohledu. Harmonogram soutěže je následující:

 • září 2020: poslední den pro podávání přihlášek
 • listopadu 2020: účastníci se dozvědí o svém postupu do finále
 • listopadu 2020: proběhne školení pro finalisty v Praze
 • prosince 2020: finálové kolo v Ústí nad Labem

Soutěž se zaměřuje na společenskovědní aspekty ochrany životního prostředí, které jsou vedle standardních přírodovědných a technických oborů velmi často neprávem opomíjeny. Společenskovědní obory poskytují vysvětlení celé řady společenských fenoménů (prostorová rozložení environmentální zátěže, dopady nárůstu populace, rozdílné preference lidí, determinanty chování), pomáhají hledat přijatelná, společensky optimální řešení, či navrhují optimální způsoby komunikace environmentálních témat.

Kvalitní životní prostředí patří mezi klíčové potřeby lidské společnosti. Naším cílem je podporovat studenty v jejich zájmu o životní prostředí a jejich práci popularizovat a ty nejlepší výsledky patřičně odměnit.

Czech Envi Thesis pořádá Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) při Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Záštitu soutěži uděluje ministr životního prostředí ČR Richard Brabec.

Ve vědecké radě zasednou:

 • Ing. Jiřina Jílková, CSc. (Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická)
 • RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c. (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií)
 • Ing. Eva Cudlínová, CSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta)
 • Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta)
 • Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D. (Moravská vysoká škola Olomouc, Ústav ekonomie)
 • Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. CSc. (Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská)
 • Anna Pasková, M.A. (Ministerstvo životního prostředí, Odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje)

Veškeré informace jsou k dispozici na webu soutěže Czech Envy Thesis: https://czechenvithesis.cz/.

Vítězové prvního ročníku, jejich medailonky a práce jsou na webu Czech Envy Thesis: https://czechenvithesis.cz/1-rocnik/.

Zprávy o loňském ročníku na webu https://smart-mateq.cz/ jsou zde:

Tradiční Academic Writing na UJEP

Jak na vědecké publikace, jak zpracovat nápad do článku, jak uspět v seriózním časopise, čeho se vyvarovat a jak bude Váš článek hodnocen… Na takové otázky dá odpovědi seminář, kterým Vás provedou dva velice úspěšní akademičtí kolegové z UJEP Lenka Slavíková a Josef Trögl.

Seminář se uskuteční v úterý 24. března 2020 v zasedací místnosti 1. 14 MFC UJEP, Pasteurova 1, Ústí nad Labem.

Program semináře

9:30 – 11:00 doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.

Úvod – význam publikování, charakteristika vědecké publikace, specifika vědeckého publikování, typy publikačních výstupů, aplikované vers. publikační výstupy, primární a souhrnné publikace

Struktura vědecké publikace a publikační strategie (co, jak, kam (ne))

11:00 – 11:15 Přestávka na kávu

11:15 – 12:30 doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D

Od nápadu k publikaci – vztah mezi výzkumem a publikacemi, plánování, provádění, vyhodnocení výzkumu, co, kdy, jak publikovat, výběr vhodného média (časopisu)

Autoři, recenzenti a ti další – role autorů, editorů, recenzentů, vydavatelů a dalších ve vědeckém publikování, peer-review a jeho význam, ekonomika, předplatitelský systém vers. open-access, predátorské aktivity, databáze a indexy, k čemu jsou a k čemu ne, autorská práva

Od rukopisu do časopisu

12:30 – 13:15 přestávka na občerstvení

Foto Trogl, Slavíková

13:15 – 14:30 doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.

Co se nedělá + nejčastější chyby – publikační etika, falšování, selekce a fragmentace výsledků, plagiáty, účelovost a další prohřešky

Výhody a úskalí kvalitativního výzkumu – kdy to projde i bez statistiky (a kdy ne), co je potřeba neopomenout při prezentaci postupů, výsledků a z nich plynoucích závěrů

14:30 – 15:00 Přestávka na kávu

15:00 – 16:30 prof. Hermann Heilmeier, Technická univerzita Freiberg, doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D., doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.

Meet the editors – pohled z druhé strany, jak se rozhoduje v redakci, antiplagiátorské systémy, spolehlivé cesty k odmítnutí článku, nejčastější chyby a jak jim předcházet, beseda s editory impaktovaných časopisů

17:00 Neformální diskuse

Z Texasu do Ústí nad Labem se přestěhovala konference PLPR

Naše univerzita pořádá konferenci mezinárodní asociace International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights (PLPR). Konference začíná v pondělí 17. února a program potrvá po celý týden za účasti mnoha významných odborníků z celého světa.

UJEP bude hostit 14. ročník konference, kterou si „převzala“ vloni přímo v Texasu. Každoroční PLPR konference poskytuje příležitost pro akademickou sféru vyjádřit se a diskutovat průnik témat plánování, práva a vlastnických práv (jako využití regulace a správy půdy, regionální a lokální plánování, rozvoj měst atd.). Letos budou značná část konference a hlavní přednášky věnovány problému fragmentace (ať už půdy, institucí či procesu plánování). To reflektuje realitu post-socialistické střední Evropy, která čelí vysoké fragmentaci vlastnictví půdy a roztříštěné zodpovědnosti a pravidlům pro využití veřejného prostoru.

Konference se zúčastní 120 odborníků z více než 24 zemí a 5 kontinentů. Klíčovými tématy budou vysidlování a transformace měst, bytová politika, hodnota půdy, kompenzace soukromým vlastníkům za omezení jejich práv ve veřejném zájmu a problematika zmírňování povodňových rizik.

Porta Bohemica, source: https://www.usti-nad-labem.cz/en/

Hlavními řečníky konference jsou:

Stručný přehled programu:

 • Pondělí 17. února se budou konat PhD workshopy.
 • Úterý 18. února se konají komentované prohlídky města Ústí nad Labem a exkurze do pivovaru a především oficiální zahájení konference, kde vystoupí děkan Fakulty sociálně ekonomické Jaroslav Koutský.
 • Středa 19. února bude nejprve věnována úvodním projevům rektora univerzity Martina Baleje a Richarda D. Nortona, prezidenta PLPR. Dále vystoupí Karel Maier. Konference poté bude pokračovat jednáním v sekcích, další společnou přednáškou Kariny Pallafst a kulatému stolu vedenému prof. Jiřinou Jílkovou.
 • Čtvrtek 20. února je věnován příspěvkům v rámci dalších tematických sekcí a kulatému stolu vedenému Elisabeth Marquard a gala večeři účastníkův na Větruši.
 • Pátek 21. února opět pokračují diskuse v sekcích a v odpoledních hodinách bude konference oficiálně zakončena, proběhne jednání výboru PLPR a večerní závěrečné neformální rozloučení.

Program všech aktivit na celý týden lze naleznout zde.

Ze seznamu zajímavých hostů, kteří do Ústí nad Labem v únoru přijedou, upozorňujeme zejména úvodní přednášku profesorky Kariny Pallagst (Fakulta územního plánování, Univerzita v Kaiserslauternu v Německu). Ta bude zaměřena na problémy transformujících se evropských měst (tzv. shrinking cities), která jsou postižen úpadkem tradičních odvětví, zejména útlumem těžby uhlí a hutnictví. „Tato města hledají cesty budoucí ekonomické prosperity v situaci omezených rozpočtů, specifické skladby obyvatelstva, problematického image a odlivu kvalifikované pracovní síly,“ vysvětluje doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. z PřF UJEP.

Dalším významným hostem bude emeritní izraelská profesorka práv Rachelle Alterman (Fakulta architektury, Technologický institut v Haifa). Zabývá se zaváděním veřejných politik a dalšími tématy zejména v oblasti bydlení (sociální bydlení, samospráva bytových domů, vyvlastňování opuštěných objektů). Na konferenci přednese příspěvek o efektivní správě bytových domů a problému koordinace spoluvlastníků za účelem obnovy společného majetku.

Záštitu nad konferencí převzali doc. Martin Balej (rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně), Oldřich Bubeníček (hejtman Ústeckého kraje) a doc. Jaroslav Koutský (děkan Fakulty sociálně ekonomické).

Konferenci spoluorganizují dvě ústecké fakulty, sociálně ekonomická a přírodovědecká. V souvislosti s ní vydala FSE UJEP, ve spolupráci s hnutím Re-vize Ústí.

V souvislosti s konferencí vydala Fakulta sociálně ekonomická ve spolupráci s hnutím Re-vize anglický překlad osvětové brožury Ústí nad Labem – Post-industrial Diamond.

Život s povodněmi

Steven Forrest z Holandska se na nás chystá s přednáškou Život s povodněmi: občanská společnost a odolnost proti povodním. Steven s UJEP spolupracuje v projektu Smart City a společně s kolegy rozvíjí experiment, který má prozkoumat vyjednávání při budování ochrany proti povodním.

Přednáška se bude konat ve středu 27. listopadu od 10:30 na FSE v místnosti M010.

O přednášce

Flooding is an increasingly urgent problem globally and can cause severe societal disruption. Flood risk management (FRM) approaches focus on dealing with flooding and this presentation explores two important and ongoing FRM shifts that are currently occurring:

 • Firstly, the paradigm shifts from ‘resistance’-based perspectives in FRM focusing on ‘keeping water out’ towards more holistic, ‘resilience’-based perspectives that encourage the narrative of ‘living with floods’ in FRM.
 • Secondly, the shift in FRM governance arrangements towards an increasing civil society role.

Despite these two shifts, the concept of ‘flood resilience’ is still vague and ambiguous and there is limited research into what it means in practice and how civil society can contribute to flood resilience. Furthermore, there is a need to understand how these two shifts potentially exacerbate or even create socio-spatial inequalities in our local urban environments.

The presentation introduces the concept of ‘resilience’ and what it means for FRM. The role of civil society is then explored and two conceptual approaches are introduced to enable the operationalisation of flood resilience for practice. The presentation ends by questioning the value of resilience and the unforeseen socio-spatial inequalities it can exacerbate or even create. The presentation mixes theoretical discussions with recent fieldwork in the Upper Calder Valley in England and the city of Arnhem in the Netherlands to present an engaging story for both beginners and experts to the topic.

O Stevenovi

Steven Forrest is currently a postdoctoral researcher at UJEP and is collaborating with Jan Macháč to develop a flood risk management board game as part of the ‘Smart City – Smart Region – Smart Community’ project. Steven undertook his PhD research into ‘local level flood resilience in England and the Netherlands’ at the Department of Spatial Planning and Environment at the University of Groningen (the Netherlands).

He is currently finalising his PhD thesis. Prior to this, Steven worked as an environmental consultant at Collingwood Environmental Planning in London on flood risk management, energy and socio-environmental issues. He completed his master’s degree at King’s College London and his bachelor’s degree at Royal Holloway University of London.