Příležitosti a výzvy pro transformaci energetiky ve střední Evropě

 

V Praze se 22. 11. 2021 sešli přední odborníci v oblasti energetiky a diskutovali, jaké příležitosti a výzvy čeká region střední Evropy v následujících dekádách v souvislosti s očekávanou transformací energetiky  umožňující přechod k nízkouhlíkové ekonomice.

Mezinárodní diskusní seminář „Opportunities and Challenges for Energy Transformation in Central Europe“ byl organizován v rámci spolupráce Česko-rakouské expertní skupiny pro energetiku (CZ-AT EEG) s Institutem pro ekologickou a ekonomickou politiku z FSE UJEP, ČVUT a Technickou univerzitou ve Vídni.

Klimaticky neutrální Evropa do roku 2050 patří mezi jeden z nejdůležitějších, ale také nejambicióznějších cílů Evropské unie. Do roku 2030 by členské země EU měly snížit emise skleníkových plynů o 55 % (oproti roku 1990). V souvislosti s nečekaným výrazným růstem cen energií (nejen v ČR) v důsledku nižší produkce energie z obnovitelných zdrojů, nepředpokládanému růstu cen emisních povolenek a dalších faktorů zaznívají pochybnosti o dosažitelnosti a společenské akceptovatelnosti cílů tzv. Zeleného údělu EU.

Obr. 1: Jaroslav Míl

„Jsme rádi, že se nám i v této covidem silně ovlivněné době podařilo zorganizovat interdisciplinární seminář pro odbornou veřejnost s osobní účastí zahraničních expertů. Přítomní tak měli možnost živě diskutovat aktuální otázky transformace energetiky s kolegy z Rakouska a Řecka, což je vždy přínosnější, než pouhé online setkání.“ Uvedl po akci Dr. Jiří Louda, tajemník Česko-rakouské expertní skupiny pro energetiku a vědecký pracovník IEEP (FSE UJEP).

Diskusní seminář, kterého se zúčastnilo 25 účastníků z řad akademiků, soukromých firem, veřejné správy a neziskových organizací, proběhl hybridní formou. Tedy většina presentujících i hostů byla účastna osobně, někteří se však připojili online.

Obr. 2: Participanci semináře

Celou akci otevřel Mag Georg Zehetner, LL.M. (rada-vyslanec a zástupce velvyslankyně Rakouska v ČR) společně s prof. Ing. Jaroslavem Knápkem, CSc. (vedoucím Katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd, FEL ČVUT), který měl zároveň přednášku o  aktuálních výzvách transformace české energetiky. Dipl. Ing. Jaroslav Míl, MBA, který dříve působil mj. jako předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a.s., vládní zmocněnec pro jadernou energetiku, nebo prezident Svazu průmyslu a dopravy, hovořil o energickém výhledu ČR a střední Evropy do roku 2040. V rámci prvního bloku vystoupili dále prof. Reinhard Haas, vedoucí Energy Economic Group z Technické univerzity ve Vídni a Dr. Nikolaos Koltsaklis ze Západomakedonské univerzity v Řecku.

Obr. 3: Jaroslav Knápek

Druhý blok diskusního semináře byl zaměřen na rozvoj udržitelné a nízkoemisní dopravy. Zde vystoupili Ing. Tomáš Chmelík, Ph.D. – vedoucí manažer čisté mobility skupiny ČEZ, doc. Dr. Amela Ajanovic z Technické univerzity ve Vídni a doc. Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D., která působí na UJEP.

Celý diskusní seminář pak přednáškou o rakouském přístupu k nízkouhlíkovému stavitelství zakončil prof. Dr. Wolfgang Streicher, prorektor Univerzity Innsbruck.

POZVÁNKA A PROGRAM

Prezentace z diskusního semináře bude možné nalézt webových stránkách www.energy-europe.org.

Energetičtí experti na Rakouském velvyslanectví v Praze 3. 12. 2019

Povede pandemie covid-19 k výraznému nárůstu městské cyklistiky?

Podpora alternativních druhů dopravy k dopravě automobilové je ve světě hojně diskutovaným tématem. Této oblasti se věnuje také expertní tým Doprava a mobilita z FSE UJEP, jehož zástupci se účastnili červnového semináře k podpoře cyklistiky ve městech u příležitosti oslav Světového dne kola (3. 6. 2021).

Na mezinárodní akci vystoupili mluvčí z řad tuzemských i zahraničních odborníků, za tým Doprava a mobilita prezentovala Ing. Mgr. Hana Brůhová Foltýnová, Ph.D. prezentaci s názvem Změny dopravního chování během pandemie.

Ve svém příspěvku se věnovala dopravnímu chování ekonomicky aktivních obyvatel městských oblastí ve věku 18+, a to při cestách do zaměstnaní, za nákupy nebo za volnočasovými aktivitami během největších omezení pohybu u jednotlivých vln pandemie Covid-19 v roce 2020 a na jaře 2021. „U cest do zaměstnání zůstal podíl pěších a cyklistů poměrně stabilní, došlo dokonce k jejich mírnému navýšení. Přitom lidé očekávají, že nemotorové způsoby dopravy budou více využívat i po skončení pandemie. Pandemie však vedla k výraznému snížení podílu cestujících dojíždějících do práce veřejnou hromadnou dopravou a ani očekávaný nárůst po jejím skončení by již neměl dosáhnout úrovně před začátkem roku 2020,“ uvedla Brůhová Foltýnová. Naopak u cest za volnočasovými aktivitami došlo překvapivě k mírnému poklesu podílu cest nemotorovou dopravou a lidé se za tímto účelem dopravovali dominantně automobilovou dopravou. Zřetelný byl také nárůst online nákupů (zvláště v kategorii četnosti méně než 1x týdně). U cest za nákupy, které lidé fyzicky realizovali, použili v polovině případů automobil, na kole a pěšky pak byla realizována přibližně čtvrtina cest.

Zdroj: YouTube.com

Celkově data ukazují, že nárůst těch, kteří mají jízdní kolo jako převažující dopravní prostředek za různými typy cest, je v důsledku pandemie Covid-19 překvapivě malý. „Je to způsobeno tím, že dopravní chování je habitualizované a lidé se často vrací do svých zažitých vzorců chování. Významným faktorem je ale také to, že česká města většinou nerealizovala, na rozdíl od některých evropských měst, razantnější opatření na podporu cyklistiky, například v oblasti zlepšení cyklistické infrastruktury nebo organizace dopravy,“ dodala Brůhová Foltýnová.

Seminář pořádala Nadace Partnerství ve spolupráci s Praha.eu a spolkem AutoMat. Nad akcí převzal záštitu Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy. Záznam z celé akce a prezentace přednášejících je k dispozici online na https://1url.cz/@cykloseminar.

Bezprostředně na seminář pak navazovala Velká jarní cyklojízda v režii spolku AutoMat, která přilákala na atraktivní trasu centrem Prahy na 520 účastníků.

Podpora cyklistické dopravy přináší zdravější, udržitelnější a bohatší společnost. Benefitují z ní i ti, kteří na kole nejezdí. To dokazuje infografika #Bikeconomics (viz níže), jejíž český překlad je k dispozici na http://bit.ly/bikeconomics-cz.

Tým Doprava a mobilita z FSE UJEP se věnuje společensko-vědním a interdisciplinárním aspektům udržitelné dopravy a mobility. Jejich výzkumné aktivity se konkrétně dotýkají dopravního chování, managementu mobility, strategického dopravního plánování, udržitelného turismu nebo smart technologií. Konkrétní informace jsou k dispozici na webových stránkách e-academia.eu nebo na facebookových stránkách Doprava a mobilita UJEP.

Přínos zelených střech odhalíme na přednášce na UJEP

V rámci cyklu přednášek pro veřejnost Piknik Nobel vystoupí 25. srpna 2021 od 18 hodin ve venkovním amfiteátru v univerzitním kampusu Jan Macháč z Fakulty sociálně ekonomické UJEP. Téma je Zelené střechy a jejich přínos pro města z pohledu ekosystémových služeb.

Před pár lety byly zelené střechy v České republice považovány za neobvyklý a jen zřídka se vyskytující prvek. Vlivem osvěty a jejich přínosu k adaptaci měst na změnu klimatu, zvyšování komfortu uvnitř budovy i estetické stránce se ale postupně stávají běžným opatřením, za kterým už není třeba se vypravovat jen do velkých měst. Každým rokem se jich buduje více a více.

Ač to málokdo ví, i univerzita má své zelené střechy. V roce 2020 jsme vybudovali experimentální zelenou střechu UJEP, která nám umožňuje měřit řadu vlivů zeleného souvrství na budovu i blízké okolí.

Jak zelené střechy mohou vypadat a co vše přinášejí pro společnost jako celek? Vedle „naší“ střechy tak budou na setkání představeny i další typy a realizace z různých měst. Jak lze jejich přínosy snadno uchopit? Jedná se o ekonomicky smysluplné opatření? Veškeré přínosy zelených střech lze snadno popsat i peněžně vyjádřit pomocí ekosystémových služeb. Představení konceptu ekosystémových služeb tak nebude chybět. Všechna tato témata i další postihne během své přednášky v amfiteátru univerzity environmentální ekonom Ing. Jan Macháč, Ph.D. z Fakulty sociálně ekonomické.

Ing. Jan Macháč, Ph.D.

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Ekonomika životního prostředí. Získal zde i v roce 2018 doktorát v oboru Hospodářská politika. Na Fakultě sociálně ekonomické působí od roku 2013, kde je mimo jiné nedílnou součástí Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku.

Ve své vědecké práci se zaměřuje na problematiku ekonomického oceňování přírodních statků (zejména vody a přírodě blízkých opatření) a aplikací her v oblasti ochrany životního prostředí (zejména povodní). Tato témata jsou zkoumána v kontextu adaptace na globální změnu klimatu. V poslední době je spoluautorem několika publikací a článků zabývajících se hospodařením s dešťovou vodou (např. metodika Voda ve městě) a zelenými střechami.

V roce 2019 založil celostátní soutěž bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí Czech Envi Thesis, kterou od té doby každoročně organizuje. Když zrovna nepracuje, tak ho nejšťastnějšího uvidíte na procházce v přírodě nebo v zimě na běžkách.

Studkon po čtvrté

Přestože akademický rok 2020/2021 už proběhl na Fakultě životního prostředí (FŽP) a Přírodovědecké fakultě (PřF) UJEP v nových prostorách Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO), studenti si budovu vzhledem k pandemii COVID-19 zatím moc užít nemohli. Na konci června tu však bylo živo. Konal se totiž čtvrtý ročník studentské konference STUDKON, kterou FŽP a PřF společně pořádají pro své studenty doktorských programů s přírodovědným a technickým zaměřením.

 

Konference STUDKON je už tradičním zakončením akademického roku pro studenty doktorských programů Environmentální chemie a technologie (FŽP), Aplikované nanotechnologie (PřF) a Počítačové modelování ve vědě a technice (PřF). Letos se poprvé odehrála pod společnou střechou obou fakult v budově CPTO. V ostatních ohledech si akce držela svůj standard z předchozích let. Studenti prezentovali v angličtině pokrok ve svých výzkumných projektech formou ústní nebo posterové prezentace a měli pak možnost diskutovat s ostatními studenty, absolventy, školiteli, zástupci oborových rad studijních programů i pozvanými hosty z dalších univerzit a aplikační sféry.

Stejně jako v předchozích letech byla paleta prezentovaných témat velmi pestrá. Zazněly příspěvky například z oblastí materiálové chemie, přípravy a analýzy nanomateriálů, vývoje nových postupů pro testování toxicity materiálů, environmentální analytické chemie, technologií pro přepracování a využití odpadů, matematického modelování a simulací, fytoremediací a mnoha dalších.

Přestože se účastníci konference shodli na tom, že všechny příspěvky dosahovaly vysoké kvality, několik z nich bylo navíc komisemi složenými z odborníků UJEP i dalších institucí oceněno Cenou Miroslava Broula za nejlepší ústní prezentaci a poster. Na nejvyšší ocenění dosáhli student druhého ročníku Aplikovaných nanotechnologií Mgr. David Poustka za prezentaci o izolaci „nanováčků“, tzv. exosómů, pomocí mikrofluidních čipů s potenciálním využitím v moderní medicíně. V posterové sekci komisi nejvíce zaujalo vystoupení studenta čtvrtého ročníku Počítačových metod ve vědě a technice Mgr. Jana Dočkala, který se zabýval modely pro předpověď vlastností skupiny vybraných elektrolytů, tzv. alkalických halidů.

Součástí programu konference je vždy i přednáška pozvaného hosta, který se se studenty podělí o zkušenosti z některé oblasti jejich studia. Tentokrát pozvání přijal prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc. z Univerzity Pardubice, který se studenty debatoval na téma „Doktorské studium – role školitele a moje zkušenosti“. Studenti tuto možnost velmi ocenili s ohledem na to, že vztah studenta a školitele je jedním z klíčových aspektů pro úspěšné dokončení doktorského studia.

„Jsme rádi, že se konferenci navzdory nepříznivé situaci v průběhu roku podařilo zorganizovat ve srovnatelné kvalitě s předchozími ročníky a studenti tak nepřišli o možnost představit pokrok ve své výzkumné práci, procvičit si prezentační schopnosti v angličtině, reagovat na dotazy, získat podněty pro jejich další práci i navázat nové kontakty. To všechno jsou důvody, proč konferenci pořádáme a doufáme, že další ročníky budou stejně úspěšné jako ten letošní,“ shrnuje Ing. Daniel Bůžek, Ph.D. z organizačního výboru konference.

Kompletní pořadí výherců ceny Miroslava Broula je

Přednášky:

 1. David Poustka
 2. Norchene Aloui
 3. Petr Panuška

Postery:

 1. Jan Dočkal
 2. Jan Štěpka
 3. Dominik Pilnaj

Další informace jsou k dispozici na webu konference STUDKON: http://projects.fzp.ujep.cz/studkon/

Psali jsme o:

STUVIN – Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n.L.,
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002735

Třetí ročník Czech Envi Thesis vyhlášen

Hledají se nejlepší závěrečné práce s tématikou životního prostředí. Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku a Fakulta sociálně ekonomická UJEP vyhlásila celostátní soutěž bakalářských a diplomových prací, aneb studenti pro přírodu 2021.

Do soutěže Czech Envi Thesis se mohou přihlásit všichni, kdo od 1. října 2020 do konce září 2021 obhájili nebo obhájí svou bakalářskou nebo diplomovou práci, která se zabývá životním prostředím ze společenskovědního pohledu.

Soutěžící budou usilovat o titul nejlepšího studenta bojující v Česku za životní prostředí, ale také budou mít možnost získat 30 tis. korun.

Přihlášky mohou studenti českých vysokých škol zasílat do 30. 9. 2021 a reprezentovat v soutěži sebe, svoji univerzitu i životní prostředí.

Více informací na: www.czechenvithesis.cz

Za první dva ročníky se do soutěže přihlásilo ke stovce studentů napříč všemi českými vysokými školami. Soutěž ukazuje, že se v současné mladé generaci vytvořila skupina bojující o ochranu životního prostředí. Czech Envi Thesis je příležitostí sdílet jejich postoje, myšlenky a závěry s ostatními.

Zde se můžete podívat, jak to dopadlo:
Vloni (2020): https://smart-mateq.cz/2020/12/10/cesko-po-roce-opet-naslo-nejlepsiho-studenta-bojujiciho-za-prirodu/
Předloni (2019): https://smart-mateq.cz/2019/12/06/cesko-zna-nejlepsiho-studenta-bojujiciho-za-prirodu/

Eye-tracking při výzkumu rozhodování člověka

Na konci září 2020 se v Praze odehrála mezioborová konference s názvem „Eye-tracking v akademickém výzkumu“, která se zaměřila na možnosti tohoto nového nástroje v kontextu behaviorálních studií o rozhodovacích mechanismech člověka.

Už na začátku měla tato konference několik NEJ:

 • Byla první konferencí, jež se věnovala tomuto tématu v České republice.
 • Jednalo se o akci, která byla organizována vysokoškolským pracovištěm (Tým Smart ITI UJEP Ústí nad Labem pod vedením dr. Radka Soběharta) a soukromou firmou (UXFocus, zastoupený ředitelem p. Miroslavem Suchým). Obdobná spolupráce bohužel dosud v České republice v oblasti humanitních a společenských věd není příliš obvyklý model, ačkoliv na západních univerzitách se tímto mj. prokazuje aktuálnost a společenský dopad tématu konference. Také se tím potvrzuje určitá specifičnost behaviorálních věd, které stojí na pomezí mezi lékařskými a humanitními obory.
 • Zároveň to bylo první setkání, kde se potkali zástupci řady výzkumných pracovišť (UJEP, UHK, AV, ČVUT, NUDZ) se zástupci soukromého sektoru.
 • Konference kvůli zhoršené epidemiologické situaci probíhala spíše ve virtuálním prostoru, kdy se osobně účastnili jen vystupující a potřebný technický personál s tím, že celá konference mohla být streamována, a to jak ve zkrácené podobě (https://smartcity.ujep.cz/cs/videos), tak i v celém rozsahu (https://www.uxfocus.cz/eye-tracking/konference-o-eye-trackingu).

Úvodní slova hlavních organizátorů se nesla v duchu snahy o propojení mezi soukromým a akademickým prostředím, neboť právě absence vzájemných aktivit tvoří jeden z hlavních deficitů českého akademického prostředí. Pan Suchý ve svém úvodním proslovu zároveň upozornil, jak je pro soukromý sektor akademický svět nepřehledný, komplikovaný s vysokými administrativními náklady, kde často konkrétní spolupráce stojí a padá na rozhodnutí člověka, který s dotyčnou aktivitou nemá nic společného. Kriticky se také vyjádřil k vnitřním mechanismům českých univerzit, kdy je vyžadována celá řada formulářů, aby se o spolupráci mohlo vůbec začít jednat, což je doprovázeno i dlouhými časovými prodlevami, což je další bariéra efektivní spolupráce mezi oběma oblastmi. Přesto pan Suchý končil optimisticky tím, že lze už najít první vlaštovky vzájemné spolupráce, které se odrazily ve společné přípravě projektů i konkrétních výzkumných aktivit.

Druhý z organizátorů, p. Soběhart, v úvodu představil hlavní zaměření projektu Smart-ITI „Smart City-Smart Region-Smart Community“, jež se nesoustředí primárně na drahé technologie, ale vnímá jejich roli právě jako nástrojů k lepšímu poznání člověka a společnosti. Také se vyjádřil ke spolupráci se soukromým sektorem z pohledu akademického pracovníka, kde upozornil podmínky a nastavení jednotlivých projektů ze strany zadavatele (MŠMT), které paradoxně přispívají k dalším administrativním nákladům i na straně univerzity, potažmo jednotlivých fakult i samotných výzkumných týmů.

Po úvodních slovech začal první blok konference (program konference zde). Prvním vystupujícím byl dr. Jiří Lukavský z Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, který představil práci svého týmu zaměřenou základní výzkum v oblasti sledování více objektů, což je jedna z oblastí, čím se aktuální výzkum eye-trackingu zabývá, neboť většinový výzkum vychází z pasivní vizualizace ve 2D. Jakmile se zobrazené body dají do pohybu, tak nastává mnohem komplikovanější situace pro sledování a interpretaci dat. Jiří Lukavský v závěru svého příspěvku zároveň upozornil na další segment výzkumu eye-trackingu spočívající v přístupu kvalitativního a kvantitativního výzkumu, kdy na jedné straně eye-tracking umožňuje kvantitativní výzkum, ale práce s participantem, jeho usazení, sběr dat a jejich interpretace mnohem více odpovídají kvalitativnímu způsobu sběru dat, a to i s ohledem na nedostatek kvalifikovaného personálu, jež tuto technologii v České republice ovládá.

Další z vystupujících, Mgr. Petr Adámek z Národního ústavu duševního zdraví AV ČR v Klecanech, v úvodu svého příspěvku upozornil na další specifikum výzkumu biologické zpětné vazby spočívající v propojování eye-trackingu s dalšími přístroji, v tomto případě s magnetickou rezonancí, kdy se využily dva špičkové přístroje, které však nebyly navzájem kompatibilní, což velmi komplikuje práci se získanými daty. Petr Adámek tím zároveň zmínil další z možných problémů využití eye-trackingu v České republice, kdy stále více výzkumných pracovišť investuje do pořízení HW eye-trackingu, ale opomíjí z různých důvodů nezbytné softwarové vybavení, které však hraje nezastupitelnou roli v interpretaci dat. Sice již i v České republice existuje řada „domácích“ softwarových řešení, jež však často fungují na principu „pokus-omyl“ při dalším vývoji.

Druhý blok zahájil zástupce Univerzity v Hradci Králové, Mgr. Jan Petružálek, který vnesl do diskuse velmi přínosný pohled původního IT praktika, jenž se po určité době v soukromém sektoru rozhodl pro doktorské studium. Jan Petružálek na několika příkladech ukázal, že právě technologie eye-trackingu nabízí něco, o co je mezi soukromými firmami velký zájem a na co samotné firmy nemají dostatek finančních prostředků, proto uvítají spolupráci s akademickým prostředím, a to například v oblasti marketingu, chování spotřebitele či roli biasů v rozhodování zákazníků. Zároveň se nevyhnul ani kritickému pohledu na danou problematiku, která však spočívala především v nedostatečné znalosti akademiků dané technologie. Tím se ocitl u dalšího obecnějšího problému, jenž spočívá v tom, že řada akademiků jaksi „omylem“ objeví tuto technologii, ale nevěnuje se jí cíleně, ale pouze dodatečně ke svému hlavnímu výzkumu.

Druhou vystupující byla kolegyně z Českého vysokého učení technického v Praze, Ing. Alina Mashko, jež prezentovala první návrhy vizuálního prostředí pro výzkum chování řidiče pro Škodu Auto. Alina Mashko ve svém příspěvku podtrhla význam propojení HW a SW eye-trackingu a zároveň vyzdvihla, že pro řadu konkrétních výzkumných otázek bude potřeba vytvořit i specifické vizuální prostředí, což vyžaduje zkušený personál, čas a nemalé finanční prostředí. Opět komponenty, jež jsou v lékařském či technickém prostředí pevně spjaty s výzkumnou činností, ale humanitní a společenské vědy v České republice stále operují s tzv. výzkumem od kancelářského stolu. V závěru svého vystoupení potvrdila zájem soukromého sektoru o spolupráci s akademickým prostředí v oblasti poznání rozhodování člověka, což se odráží ve stále vyšším počtu udělených projektů TAČRu, které se opírají o metody eye-trackingu.

Poslední část konference byla zahájena panelovou diskusí, jíž se účastnili i dva zástupci UJEP (dr. Soběhart a Ing. Vojtěch Zíka). Radek Soběhart ve svém úvodním vystoupení stručně představil vývoj pořízení technologie eye-rackingu v rámci investic projektu Smart-ITI (prezentace zde), ale soustředil se především na popis aktuálního stavu budování Laboratoří behaviorálních studií na UJEP, kde eye-tracking hraje jednu z klíčových rolí. Benefit těchto laboratoří vidí především v propojení s dalšími přístroji měřícími biologickou zpětnou vazbu a v samotném vytvoření laboratorního prostředí, kdy se laboratoře vytvářely tzv. na zelené louce dle zadání a potřeb výzkumníků a nejednalo se o nějaké dočasné kancelářské řešení.

Velký prostor věnoval personálnímu rozvoji, kdy využil osobní účasti dalších kolegů, aby otevřel téma získávání dalších pracovníků napříč jednotlivými obory a pracovišti. Nejen ze své zkušenosti, ale i z vyjádření dalších kolegů vyplynulo, že v této oblasti fakticky neexistuje volný trh s odborníky na eye-tracking, neboť se jedná o tak specifickou dovednost, která se navíc vytváří časem a nabytými zkušenostmi, tudíž není možné oslovovat lidi klasickými inzeráty či nabídkou vyššího platu. V závěru svého příspěvku Radek Soběhart apeloval na všechny zúčastněné, že efektivita eye-trackingu bude ještě vyšší, když překonáme uzavřenost vlastních pracovišť a institucí a budeme v maximální míře sdílet dobré i špatné zkušenosti s eye-trackingem, budeme vytvářet společné projektové žádosti a upozorňovat se navzájem na nabídky, kde bude možné eye-tracking využít. Druhý ze zástupců UJEP, Vojtěch Zíka, stručně popsal (ne)veselé zkušenosti s dosavadními experimenty na eye-tracking, při nichž se ukázalo, že nelze jen přebrat vytváření experimentů z oblasti behaviorální ekonomie, ale je důležité vnímat specifika eye-trackingového výzkumu. Dále se panelová diskuse zaměřila právě na otázku personálního rozvoje, kompatibility eye-trackingu s dalšími přístroji či na metodické a metodologické využití této technologie při konkrétních výzvách (GAČR, TAČR).

Všichni účastníci se shodli, že toto setkání by mělo tvořit počátek pravidelného cyklu konferencí věnovaných problematice eye-trackingu s cílem dostat tento nástroj více do povědomí českého akademického prostředí. Stejná shoda panovala na tom, že by bylo dobré vytvořit společnou platformu na sdílení dobrých a špatných zkušeností, konkrétních experimentů či jako informaci o získaných projektech, kde byla tato metoda uplatněna. A v neposlední řadě se velké pochvaly dočkal i model organizace konference, neboť právě aktivní účast zástupců soukromého sektoru přinesla konferenci další dynamický rozměr, který na akademických setkání není vůbec běžný.

SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435

Česko po roce opět našlo nejlepšího studenta bojujícího za přírodu

Autora nebo přesněji autorku nejlepší bakalářské nebo diplomové práce zabývající se ochranou životního prostředí ze společenskovědního pohledu vybrala v celorepublikovém klání soutěž Czech Envi Thesis. Soutěž oslovující studenty napříč celou republikou je pořádána na Fakultě sociálně ekonomické. Po nedávné Noci vědců se tak jedná o další významnou událost na naší univerzitě, která představuje a propaguje její výsledky a fungování široké veřejnosti.

Finále letos probíhalo online přes ZOOM a sdíleno bylo přes Facebook

V letošním velkém finále se nejlepším studentem bojujícím v Česku za přírodu stala Anna Tabášková z Univerzity Palackého v Olomouci. Na stupních vítězů ji ve vyrovnaném finále doplnila Adriana Ševčíková (Univerzita Karlova) a Patrik Šimůnek (České vysoké učení technické). Anna Tabášková uspěla v celorepublikové konkurenci 62 přihlášených prací z celkem 14 univerzit. „I když si to neuvědomujeme, působí na nás neustále celá řada vjemů, které ovlivňují naše chování. Moje práce potvrdila, že pokud umístíme nad koše s tříděným odpadem stimuly v podobě obrázku přírody, zvířat nebo sledujících očí, lidé mají tendenci více třídit. Naopak je tomu v přítomnosti obrázků s grafity,“ shrnula letošní vítězka výsledky svého výzkumu, který se zabývá vlivem nevědomých procesů v našem mozku na environmentální chování.

Sledující oči z prezentace vítězky

O vítězi letošního ročníku rozhodla vědecká rada soutěže, ve které byli přítomni uznávaní odborníci z oboru včetně zástupce Ministerstva životního prostředí, které Czech Envi Thesis zaštiťuje. „Z pohledu vědecké rady vidíme oproti minulému ročníku obrovské zvýšení zájmu studentů. Pro mě osobně je sledování prací svým tematickým rozsahem i zpracováním velmi inspirativní. Co mě obzvláště potěšilo, byl vítězný příspěvek Anny Tabáškové zabývající se behaviorální analýzou, což je nyní velmi populární směr environmentální ekonomie,“ zaznělo na finále z úst členky vědecké rady prof. Jiřiny Jílkové z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). „Ve vyrovnaném finále nás vítězka zaujala jak samotným tématem, tak svým přístupem, který do budoucna naznačuje praktické využití. O tom svědčí i to, že výsledky nejvíce zaujaly i náměstka ministerstva životního prostředí,“ sdělil na finále důvody vítězství Anny Tabáškové další člen vědecké rady doc. Miroslav Hájek z České zemědělské univerzity.

Mediální školení finalistů s Davidem Vaníčkem

Díky hlavnímu partnerovi soutěže, společnosti Vodafone, byli letošní finalisté na prezentace svých prací výborně připraveni. Dopředu totiž absolvovali školení s mediálním a komunikačním expertem Davidem Vaníčkem. Kromě společnosti Vodafone nejlepší studenty podpořili také další partneři soutěže – společnost Metrostav a Nadační fond Severočeská voda.

Anna Tabášková převzala titul nejlepšího studenta bojujícího za přírodu od loňské vítězky Kateřiny Tumové. Ta v loňském finále zvítězila se svojí prací zabývající se znovuvyužitím odpadní vody v domácnostech i ve větších komerčních prostorách. „Její vítězství popularizovalo téma znovuvyužití šedé vody napříč veřejností a přineslo jí i několik zajímavých spoluprací ve formě nabídky článků a rozhovorů. Několik letošních soutěžících se do soutěže přihlásilo také díky jejímu doporučení,“ odpovídá Marek Hekrle, jeden z organizátorů Czech Envi Thesis z UJEP, na dotaz, zda se z minulé vítězky skutečně stala tvář studentů bojujících v Česku za přírodu.

„Z pohledu nás organizátorů soutěž plní její hlavní účel – popularizovat aktuální témata v oblasti ochrany životního prostředí a podporovat mladé talenty,“ ohlíží se za letošním finále zakladatel soutěže Jan Macháč z UJEP. Další ročník soutěže bude vyhlášen opět příští rok. Plánujete-li na naší univerzitě obhajovat příští rok práci týkající se životního prostředí, uložte si web www.czechenvithesis.cz nebo likujte facebook soutěže https://www.facebook.com/Czechenvithesis.

Letošní vítězka soutěže Czech Envi Thesis Anna Tabášková a střípek z její finálové prezentace.

Pozvánka na letošní ročník na webu smart-mateq.cz:

Zprávy z loňského ročníku na webu smart-mateq.cz:

Česko po druhé najde nejlepší studenty bojující pro přírodu

Největší talenti mladé generace zabývající se otázkami životního prostředí. Kdo jsou ti, do kterých vkládáme naději, že vyřeší naše environmentální problémy? V rámci Česka budeme mít možnost se s nimi seznámit 3. prosince na velkém finále studentské soutěže Czech Envi Thesis. Představí se v něm 5 nejlepších studentek a studentů, kteří uspěli v konkurenci 62 studentů z 14 univerzit a vysokých škol napříč Českem.

Pět finalistů v něm představí práce z oblasti psychologie chování, obnovitelných zdrojů, sucha, změny klimatu a problematiky šetrného zemědělství v krajině. Dozvíme se v něm např. to, do jaké míry je naše ekologické či neekologické chování ovlivněno nevědomými procesy v našem mozku, zda se nám na střeše vyplatí instalace fotovoltaické elektrárny, zda sucho řeší občané i v malých obcích, zda lze zažalovat stát kvůli řešení změny klimatu, či zda zemědělce v praxi zajímají stromy rostoucí vedle polí.

Soutěž Czech Envi Thesis dává prostor nejlepším studentům již podruhé. „Oproti prvnímu ročníku se počet soutěžících zhruba ztrojnásobil. Potvrzuje se, že mladá generace se o problémy životního prostředí stále více zajímá a chce aktivně přispět k jejich řešení. Odvahu jim dodávají i hnutí a vzory ze zahraničí,“ shrnul letošní rekordní zájem o soutěž organizátor Jan Macháč z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Foto 2: Finále loňského ročníku soutěže se konalo na Univerzitě v Ústí nad Labem (autor Czech Envi Thesis 2019)

odborné komisi, která rozhodne o vítězi letošního ročníku, usednou kapacity oboru, jakými jsou například předsedkyně Komise RIA prof. Jiřina Jílková nebo bývalý ministr životního prostředí prof. Bedřich Moldan. Na jednom virtuálním podiu tak bude k vidění „přátelský střet“ těchto dlouhodobě uznávaných hvězd oboru i mladých vědců z řad studentů.

Program:

 • 14:00 Zahájení
 • 14:05 Prezentace finálových prací a jejich diskuse
 • 16:20 Přestávka na odpolední kávu
 • 16:40 Debata Viktorie Tenzerové s finalisty
 • 17:10 Vyhlášení vítězů soutěže

Finalisté mají za sebou mediální školení pod vedením bývalého novináře a televizního reportéra Davida Vaníčka. Jak uvádí Marek Hekrle z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, „nestačí být jen dobrý a produkovat excelentní výstupy, je potřeba umět své výsledky prezentovat. Ve spolupráci se společností Vodafone tak i letos bylo pro finalisty připraveno speciální školení koncipované tak, aby každý uměl srozumitelně a názorně představit svou práci i lidem mimo obor.“

Foto 1: Mediální školení finalistů pod vedením Davida Vaníčka_CET_2020 (autor Czech Envi Thesis 2020)

Z loňského ročníku vyšla vítězně Kateřina Tumová, která ve finále, a později také v několika rozhovorech pro média, představila téma znovuvyužívání odpadní vody v domácnostech, což je téma, které je s ohledem na ubývání zdrojů vody stále aktuálnější. Kdo bude její letošní nástupkyní nebo nástupcem a jaké téma vyhraje druhý ročník, uvidíme živě 3. prosince od 14 hodin.

Foto 3: Finalisté loňského ročníku (autor Czech Envi Thesis 2019)

Záštitu soutěži udělili a její podporu opakovaně vyslovili Ministerstvo životního prostředí, Vodafone, Metrostav a Nadační fond Severočeská voda.

Zprávy z loňského ročníku na webu smart-mateq.cz:

 

StudKon 2020 na UJEP po třetí

Již třetí ročník konference, na které zejména studenti doktorského studia prezentují výsledky své práce a debatují se zkušenými odborníky, se uskutečnil 29. června 2020 na Fakultě životního prostředí UJEP. Stejně jako tomu bylo u předchozích ročníků, na organizaci spolupracovaly Fakulta životního prostředí a Přírodovědecká fakulta UJEP.

Na konferenci STUDKON vystoupilo letos celkem 25 studentů nebo čerstvých absolventů doktorských programů na FŽP a PřF a účastnilo se také přibližně 30 hostů z řad oborové rady, školitelů, konzultantů a dalších odborníků působící mimo UJEP. Poprvé se měli možnost zapojit také studenti prvních ročníků nově akreditovaných inovovaných programů Environmentální chemie a technologie (FŽP), Aplikované nanotechnologie a Počítačové modelování ve vědě a technice (PřF). Tématika příspěvků byla velmi pestrá. Zahrnovala například mapování znečištěných přehradních a říčních sedimentů, fytoremediace s využitím energetických rostlin, nanotechnologie pro biomedicínské využití, příprava a charakterizace nových materiálů, počítačové modelování různých procesů a mnoho dalších.

Přestože byla organizace letošního ročníku konference výrazně zkomplikována nejasnou situací ohledně hygienických opatření a restrikcí díky COVID-19, kvalita akce si držela standard předchozího úspěšného ročníku. „Chvíli jsme uvažovali dokonce o zrušení letošního ročníku Studkonu. Jsem ale rád, že se akci nakonec podařilo uskutečnit. Letošní ročník proběhl v komornější atmosféře, abychom dostáli hygienickým předpisům, ale do hodnotících komisí se nám podařilo získat skvělé odborníky, kteří mohli dát studentům kvalitní zpětnou vazbu. Těší mě i větší zapojení studentů do diskuzí a celková pohodová atmosféra akce, kterou se nám podařilo vytvořit,“ hodnotí zpětně dojmy z konference Ing. Daniel Bůžek, PhD. z organizačního výboru. Dále zmínil, že šlo o důstojné rozloučení s budovou FŽP na Králově Výšině, neboť během léta se celá fakulta přestěhuje do nově vybudovaného centra.

Soutěže

Cena Miroslava Broula za nejlepší přednášku:

 1. Místo: Eliška Rezlerová (PřF)
 2. Místo: Jiří Smejkal (PřF)
 3. Místo: Diana Nebeská (FŽP)

Cenu M. Broula za nejlepší poster:

 1. Místo: David Poustka (PřF)
 2. Místo: Eliška Wildová (FŽP)
 3. Místo: Dominik Pilnaj (FŽP)

Cena Václava Štengla za nejinovativnější a nejoriginálnější nápad nebo řešení nějakého problému.

Petr Panuška (PřF)

Cenu Student Star, kterou si volili studenti mezi sebou, získal:

Petr Aubrecht (PřF)

Více informací o konferenci a o tom, kdo byli Miroslav Broul a Václav Štengl, na jejichž počest jsou udělovány studentské ceny, najdete na stránkách  konference: http://projects.fzp.ujep.cz/studkon/.

Informace k příspěvkům je k nahlédnutí na: http://projects.fzp.ujep.cz/studkon/

Kniha abstraktů ke stažení zde

Seznam přednášek

 • Michal Hošek: Environmental threat of the worst Hg pollution hotspot in central Europe
 • Štěpánka Tůmová: Geochemical properties and background functions of floodplain sediments of the Panenský Creek (Czech Republic)
 • Diana Nebeská: Activity of soil microorganisms during Miscanthus x giganteus cultivation: first results of the field study in the Czech Republic
 • Zuzana Žmudová: EGFR siRNA inhibition gene therapy in 2D and 3D cultures
 • Jiří Smejkal: Recombinant proteins as a substitute for antibodies in microfluidic chips for cell immunocapture
 • Petr Aubrecht: Preparation and characterisation of silan based surfaces for use in 3D tumor spheroid culture
 • Adéla Jagerová: High energy Au+ ion implantation of polar and nonpolar ZnO – Structural modification and optical properties
 • Martin Šťastný: Nanostructured manganese oxide-based catalysts: Comparison between assisted hydrolysis of bis(4-nitrophenyl)phosphate (BNPP) and catalytic decomposition of methanol
 • Jan Hubáček: Pyrolysis of plastic waste – process optimization, product analysis and dehalogenation
 • Eliška Rezlerová: Methane and carbon dioxide in dual-porosity organic matter: molecular simulations of adsorption and diffusion
 • Martin Kozakovič: Vertical bladed mixer: the analysis of polydisperse granular media flowing
 • Jan Dočkal: Molecular force field development for aqueous electrolytes

Seznam posterů

 • Burdová Hana: The impact of diesel pollution on growth Miscanthus x giganteus
 • Herma Regina: Study of biological effects of new types of carbosilane dendrimers
 • Kaule Pavel:  Direct lithiation-halogenation of metallacarborane cluster
 • Lupínková Simona: Sulphur particles immobilized on activated polymer surface
 • Nejedlá Zuzana: Class II biocompatible E-shell 300 3D printing material causes severe developmental toxicity in Danio rerio embryos – implications for 3D printed microfluidics
 • Panuška Petr: Microfluidic fish embryo test chip with the ability to remove individual eggs during long-term cultivation
 • Perner Jakub: Plasma treatment of poppy seeds in fluidized bed reactor
 • Pilnaj Dominik: Application of drones for tropospheric quality monitoring
 • Poustka David: Nanofibrous and nanostructured materials for biomedical microfluidic devices
 • Ryšánek Petr: Specific structure, morphology, and properties of polyacrylonitrile (PAN) membranes prepared by needleless electrospinning; Forming hollow fibers
 • Štojdl Jiří: New equipment constructed for bathymetry mapping at the Faculty of the Environment
 • Tolasz Jakub: Room-temperature synthesis of nanoceria for degradation of organophosphate pesticides and its regeneration and reuse
 • Wildová Eliška: Seasonal accumulation of manganese content in plant species of forest ecosystem affected by anthropogenic activities

O loňském ročníku konference jsme psali zde.

Z Texasu do Ústí nad Labem se přestěhovala konference PLPR

Naše univerzita pořádá konferenci mezinárodní asociace International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights (PLPR). Konference začíná v pondělí 17. února a program potrvá po celý týden za účasti mnoha významných odborníků z celého světa.

UJEP bude hostit 14. ročník konference, kterou si „převzala“ vloni přímo v Texasu. Každoroční PLPR konference poskytuje příležitost pro akademickou sféru vyjádřit se a diskutovat průnik témat plánování, práva a vlastnických práv (jako využití regulace a správy půdy, regionální a lokální plánování, rozvoj měst atd.). Letos budou značná část konference a hlavní přednášky věnovány problému fragmentace (ať už půdy, institucí či procesu plánování). To reflektuje realitu post-socialistické střední Evropy, která čelí vysoké fragmentaci vlastnictví půdy a roztříštěné zodpovědnosti a pravidlům pro využití veřejného prostoru.

Konference se zúčastní 120 odborníků z více než 24 zemí a 5 kontinentů. Klíčovými tématy budou vysidlování a transformace měst, bytová politika, hodnota půdy, kompenzace soukromým vlastníkům za omezení jejich práv ve veřejném zájmu a problematika zmírňování povodňových rizik.

Porta Bohemica, source: https://www.usti-nad-labem.cz/en/

Hlavními řečníky konference jsou:

Stručný přehled programu:

 • Pondělí 17. února se budou konat PhD workshopy.
 • Úterý 18. února se konají komentované prohlídky města Ústí nad Labem a exkurze do pivovaru a především oficiální zahájení konference, kde vystoupí děkan Fakulty sociálně ekonomické Jaroslav Koutský.
 • Středa 19. února bude nejprve věnována úvodním projevům rektora univerzity Martina Baleje a Richarda D. Nortona, prezidenta PLPR. Dále vystoupí Karel Maier. Konference poté bude pokračovat jednáním v sekcích, další společnou přednáškou Kariny Pallafst a kulatému stolu vedenému prof. Jiřinou Jílkovou.
 • Čtvrtek 20. února je věnován příspěvkům v rámci dalších tematických sekcí a kulatému stolu vedenému Elisabeth Marquard a gala večeři účastníkův na Větruši.
 • Pátek 21. února opět pokračují diskuse v sekcích a v odpoledních hodinách bude konference oficiálně zakončena, proběhne jednání výboru PLPR a večerní závěrečné neformální rozloučení.

Program všech aktivit na celý týden lze naleznout zde.

Ze seznamu zajímavých hostů, kteří do Ústí nad Labem v únoru přijedou, upozorňujeme zejména úvodní přednášku profesorky Kariny Pallagst (Fakulta územního plánování, Univerzita v Kaiserslauternu v Německu). Ta bude zaměřena na problémy transformujících se evropských měst (tzv. shrinking cities), která jsou postižen úpadkem tradičních odvětví, zejména útlumem těžby uhlí a hutnictví. „Tato města hledají cesty budoucí ekonomické prosperity v situaci omezených rozpočtů, specifické skladby obyvatelstva, problematického image a odlivu kvalifikované pracovní síly,“ vysvětluje doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. z PřF UJEP.

Dalším významným hostem bude emeritní izraelská profesorka práv Rachelle Alterman (Fakulta architektury, Technologický institut v Haifa). Zabývá se zaváděním veřejných politik a dalšími tématy zejména v oblasti bydlení (sociální bydlení, samospráva bytových domů, vyvlastňování opuštěných objektů). Na konferenci přednese příspěvek o efektivní správě bytových domů a problému koordinace spoluvlastníků za účelem obnovy společného majetku.

Záštitu nad konferencí převzali doc. Martin Balej (rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně), Oldřich Bubeníček (hejtman Ústeckého kraje) a doc. Jaroslav Koutský (děkan Fakulty sociálně ekonomické).

Konferenci spoluorganizují dvě ústecké fakulty, sociálně ekonomická a přírodovědecká. V souvislosti s ní vydala FSE UJEP, ve spolupráci s hnutím Re-vize Ústí.

V souvislosti s konferencí vydala Fakulta sociálně ekonomická ve spolupráci s hnutím Re-vize anglický překlad osvětové brožury Ústí nad Labem – Post-industrial Diamond.