Úspěch SMART CITY – KRITICKÁ REFLEXE

SMART CITY v Ústeckém kraji má šanci! Proběhlo zásadní diskusní fórum mezi zástupci UJEP, ČVUT, představiteli Ústeckého kraje, Czech Smart City Clusteru a dalšími odborníky.  Koncept SMART CITY na Ústecku ožívá.

Fórum SMART CITY – kritická reflexe, které proběhlo 6. prosince na půdě univerzity, lze považovat za významný milník v diskuzi tématu SMART v Ústí nad Labem. Fóra se účastnili odborníci z ústecké univerzity, Ústeckého kraje, ale také kolegové z dalších vysokých škol a institucí z Prahy, Děčína, Českých Budějovic a dalších míst České republiky.

V úvodním bloku byly představeny výzkumné týmy UJEP ve výzkumných oblastech SMART a MATEQ. Jiřina Jílková (FSE) představila tým a záměry skupiny, jež se věnuje problematice SMART. Pavla Čapková (PŘF) představila vývoj oblasti MATEQ (Materiály a technologie pro životní prostředí a kvalitu života) a seznámila plénum s technologiemi a nanomateriály, kterými se týmy vědců napříč fakultami UJEP zabývají. Upozornila také na jedinečnost řešení, jež jsou v Ústí nad Labem vyvíjena. Pavel Janoš (FŽP) navázal prezentací projektu COMNID, jež podporuje přenos výsledků aplikovaného výzkumu do nových technologií a služeb, respektive jejich komercionalizaci.

Vystoupili také Petr Kalaš, odborník v oblasti životního prostředí, mj. bývalý ministr životního prostředí ČR a dnes poradce ministra životního prostředí a Jozef Regec, výkonný ředitel Czech Smart City Cluster, kteří vyjádřili podporu současným aktivitám Ústeckého kraje a Univerzity J. E. Purkyně.

Ve druhém bloku zaznělo kritické hodnocení konceptu Smart City. Jeden z referátů se zabýval (ne)úspěšnými pokusy o e-government v České republice (Aleš Rod) či možnostmi „levného“ využití elektronických karet (Pavel Juřík). Odpolední blok se zabýval především zaváděním inteligentních řešení v integrované dopravě v Ústeckém kraji (Jindřich Franěk, Ústecký kraj), současným dopravním řešením v Děčíně (Ondřej Smíšek, ČVUT), ale také v jiných místech České republiky i v zahraničí.

Fórum SMART CITY – kritická reflexe bylo významnou událostí ve spolupráci institucí našeho kraje, která má za cíl zvyšovat kvalitu života a odstraňovat překážky, které brání v zavádění chytrých řešení. Svedlo dohromady výzkumné týmy UJEP, zástupce Ústeckého kraje, představitele soukromého sektoru a další odborníky. Fórum se stalo příslibem spolupráce, která navazuje na více než roční úsilí ve společném projektu Rozvoj výzkumného týmu SMART a popularizace témat SMART v Ústeckém kraji mezi UJEP a Ústeckým krajem, jež projekt finančně podpořil.

SMART na UJEP v roce 2017

SMART na UJEP letos odstartoval hned tři projekty. První byl financován Ústeckým krajem s trváním jeden rok, druhé dva z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s trváním do roku 2022.

SMART na UJEP letos odstartoval hned tři projekty. První byl financován Ústeckým krajem s trváním jeden rok, druhé dva z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s trváním do roku 2022. Projekty mají za úkol podpořit rozvoj SMART témat v Ústeckém kraji, podpořit spolupráci mezi UJEP, institucemi a firmami a budovat slibnou výzkumnou infrastrukturu.

První úspěchem byla podpora ze strany Ústeckého kraje. Projekt s názvem Rozvoj výzkumného týmu SMART a popularizace témat SMART v Ústeckém kraji probíhal po celý rok 2017 a jeho cílem bylo posílení lidských zdrojů ve výzkumném záměru SMART na UJEP a popularizace témat SMART v Ústeckém kraji. Jednalo se především o podporu mladých vědeckých pracovníků (doktorandů a mladých výzkumných pracovníků), rozvoj spolupráce se zahraničními odborníky, rozvoj spolupráce s Ústeckým krajem v oblasti témat Smart Region.

V červnu následoval start projektu Škola doktorských studií – aplikovaná a behaviorální studia. Poskytovatelem dotace je MŠMT (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) a spolupracují na něm lidé z Fakulty sociálně ekonomické, Fakulty životního prostředí a z Přírodovědecké fakulty pod vedením profesorky Jiřiny Jílkové. Projekt má za cíl zkvalitnění podmínek pro výzkumné vzdělávání UJEP vytvořením nového doktorského programu „Regulace a behaviorální studia“ a modernizaci doktorských programů „Didaktika primárního přírodovědeckého vzdělávání“ a „Aplikovaná ekonomie a veřejná správa“.

Třetím úspěchem je Centrum regulace a behaviorálních studií pro výzkumně zaměřené studijní programy UJEP, financovaný také z MŠMT (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání), s obdobnou účastí fakult, opět vedený paní profesorkou Jiřinou Jílkovou. Cílem realizace projektu je vybudovat vědecko-výzkumnou infrastrukturu pro tvorbu a rozvoj doktorských programů „Školy doktorských studií – aplikovaná a behaviorální studia“. Projekt má smělé plány na vytvoření komplexního systému behaviorálních laboratoří pro společensko-vědní výzkum na UJEP, jejichž charakter a zaměření bude v kontextu vědy a výzkumu v ČR zcela jedinečný.

SMART CITY kritická reflexe – Diskusní fórum

Termín: 6. 12. 2017, 9:00 – 16:00 hodin, místo: UJEP. Co znamená koncept Smart City? Jak souvisí s naší univerzitou a jak s Ústeckým krajem?

Co znamená koncept Smart City? Jak souvisí s naší univerzitou a jak s Ústeckým krajem? Jaké aktivity se pod tímto konceptem aktuálně rozvíjí?

O těchto tématech bude řeč na diskusním fóru „Smart City – kritická reflexe“, na němž se nejen akademičtí zástupci UJEP a ČVUT, ale také představitelé soukromého sektoru a veřejné správy budou zabývat využitím konceptu Smart pro zvyšování kvality života v regionu.

V rámci příspěvků budou představeny vědeckovýzkumné aktivity UJEP a Ústeckého kraje v oblasti Smart City. Stranou nezůstanou dobré a špatné příklady praxe z České republiky a zahraničí a diskuze kritických a alternativních přístupů.

„Fórum bude rozděleno do tří bloků. V prvním se představí profilové týmy UJEP ve výzkumných tématech SMART a MATEQ, ve druhém proběhne diskuse samotného konceptu Smart City a třetí blok se zaměří na Smart řešení v dopravě,“ uvádí za organizátory fóra prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

Diskuzní fórum nebude sloužit jen jako platforma pro představení různých názorových pohledů na koncept Smart City, ale také bude prostorem pro networking mezi zástupci univerzit, veřejné sféry a soukromého sektoru.

Vítáni jsou pracovníci veřejné správy, akademici, ale také pracovníci konzultačních firem, IT firem.

Program: Program (PDF)

Termín: 6. 12. 2017, 9:00 – 16:00 hodin

Místo konání: místnost MF 1.14, budova rektorátu UJEP, Pasteurova 1, Ústí nad Labem

Svou účast, prosím, potvrďte na e-mail jitka.jezkova@ujep.cz.

Patent pro tým MATEQ a NANOVIA s.r.o.

V létě 2017 získali vědci týmu MATEQ patent v oblasti nanovlákenných vrstev, jež jsou využívány pro filtraci vzduchu.

V létě 2017 získali vědci týmu MATEQ patent v oblasti nanovlákenných vrstev, jež jsou využívány pro filtraci vzduchu. Výzkum byl financován z Operačního programu Podnikání Inovace Konkurenceschopnost, trval tři roky a byl realizován na popud firmy Nanovia s.r.o., Rakovník.

Firma NANOVIA s.r.o. vyvíjí produkty s vysokou přidanou hodnotou a neustále inovuje své technologie. NANOVIA vyrábí inovativní textilie zabraňující průniku prachových roztočů, obličejové masky proti mikroorganismům a prachovým částicím a filtrační média pro filtraci vzduchu. Prvotní impuls pro vývoj vzešel právě od firmy NANOVIA a vznikl tak tým desítky vědců, který usilovně pracoval na nové filtrační nanotextilii s antimikrobiálními účinky.

Nový nanomateriál umožní, aby přes filtry prošel pouze čistý vzduch. Škodlivé mikroorganismy zachytí a usmrtí je, aby tak nedocházelo k jejich množení na povrchu filtru. Tak se filtr stává bezpečnější pro lidi a disponuje delší životností. Nanovlákenné vrstvy s antimikrobiálními látkami mohou být využity v mnoha průmyslových odvětvích – vzduchotechnika v budovách, v kabinových filtrech dopravních prostředků, v lékařství v ochranných oděvech.

Tento úspěch je zadostiučiněním pro tým paní profesorky Pavly Čapkové, členů ze třech fakult UJEP a příslib budoucí spolupráce na vývoji dalších nanomateriálů pro filtrování vzduchu.

Zdroj obrázku: Patent 306831 je k nalezení v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem 306831.