Energetická politika ve střední Evropě a její změny za posledních 20 let

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem organizovala 21. 11. 2022 v Praze mezinárodní diskusní seminář, na kterém vystoupili přední čeští a rakouští odborníci v oblasti energetiky. Workshop se týkal toho, jak se změnily priority a cíle v oblasti energetické politiky v posledních 20 letech, jak se tyto cíle dařilo naplnit a jakým výzvám čelí energetika ve světle současné energetické krize. Diskusní seminář proběhl v rámci dlouhodobé spolupráce tzv. Česko-rakouské expertní skupiny pro energetiku (CZ-AT EEG) s Institutem pro ekonomickou a ekologickou, FSE UJEP, ČVUT a Technickou univerzitou ve Vídni.

Energetika čelí v současné době největším výzvám za posledních několik dekád. Na jedné straně stojí evropské cíle dekarbonizace ekonomik, na druhé straně pak otázka energetické bezpečnosti a připravenosti jednotlivých zemí tyto cíle naplnit. Česko-rakouská expertní skupina pro energetiku se těmto tématům dlouhodobě věnuje a zprostředkovává odbornou diskusi mezi akademiky, veřejnou a soukromou sférou.

Energetická bezpečnost, diverzifikace zdrojů a energetická politika je obzvláště v dnešních dnech velmi naléhavé téma. Česko-rakouská expertní skupina pro energetiku, u jejíhož zrodu stála nedávno zesnulá prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., se těmto tématům věnuje dlouhodobě. Letos tato skupina, složená z českých i rakouských vědců zabývající se energetikou z pohledu různých vědních disciplín, završila 20 let své existence. Při příležitosti letošního výročí se jednotliví odborníci ve svých příspěvcích a následné panelové diskuse ohlíželi nejen za zásadními milníky energetické politiky obou zemí v posledních 20 letech, ale také diskutovali současné naléhavé potřeby energetiky. Jsme rádi, že UJEP, jako spoluorganizátor této akce, mohla k této odborné diskusi přispět,“ uvedl po akci Dr. Jiří Louda, tajemník Česko-rakouské expertní skupiny pro energetiku a vědecký pracovník FSE UJEP.

Diskusní seminář, kterého se zúčastnilo přes 20 odborníků převážně z univerzit, veřejné správy, ale i neziskových organizací nebo soukromých firem, zahájil prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., Dr. h. c., emeritní rektor Univerzity Karlovy a předseda české sekce CZ-AT EEG. S úvodní zdravicí vystoupil Mag Georg Zehetner, LL.M. (rada-vyslanec a zástupce velvyslankyně Rakouska v ČR) a Mgr. Lucie Nebesářová z Ministerstva zahraničních věcí ČR. V prvním bloku zaměřeném na měnící se priority energetických politik vystoupili Ing. Tomáš Smejkal, vedoucí oddělení strategie na MPO ČR, Dipl.-Ing. Dr. Bettina Bergauer z rakouského ministerstva pro klimata, životního prostředí, mobilitu, inovace a technologie, Ing. Lukáš Minařík, ministerský rada na MŽP a Ing. Jiří Gavor, CSc., ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií. Druhý blok diskusního semináře se věnoval teoretickým východiskům pro praktické změny energetické politiky. Zde měli účastnici možnost vyslechnout příspěvky prof. Dr. Reinharda Haase, vedoucího pracovní skupiny Energy Economics Group na Technické univerzitě ve Vídni, prof. Ing. Jaroslava Knápka, CSc., vedoucího katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd ČVUT FEL, prof. Dr. Wolfganga Streichera, prorektora univerzity v Innsbrucku a prof. Dr. Amelu Ajanovic z Technické univerzity ve Vídni.

Prezentace z diskusního semináře naleznete na webových stránkách www.energy-europe.org.

Tato aktivita je na UJEP prováděna v rámci projektu Trvale udržitelná energetická politika v Evropě v roce 2022 financovaného z dotace poskytnuté ministerstvem zahraničních věcí ČR a v rámci projektu Smart City – Smart Region – Smart Community  (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435), realizovaného v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a spolufinancovaného Evropskou unií, jehož cílem je vytváření kvalitní infrastruktury pro život člověka a poskytování kvalitních veřejných služeb.

Ústecký kraj poroste přímo úměrně s kvalitou vzdělávání

„Ústecký kraj poroste přímo úměrně s kvalitou vzdělávání,“ říká bývalý děkan Fakulty sociálně ekonomické a zároveň bývalý nejmladší děkan v historii Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, odborník na regionální rozvoj postindustriálních oblastí, doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

O jeho pohledu na Ústí a severní Čechy, o tom, jak správně nastavit mix rozvojových programů, o tom, proč dnes studentské koleje zejí prázdnotou, i o tom, zda je lepší investovat nejprve do slepice, či do vejce.  O tom všem je rozhovor pro časopis vysokých škol Universitas.

Rozhovor se uskutečnil po Zoomu, protože se doc. Koutský momentálně nachází na výzkumné stáži na University of Strathclyde v Glasgow, přesněji v European Policies Research Centre. 

Celý rozhovor je k dispozici na: https://www.universitas.cz/osobnosti/8616-ustecky-kraj-poroste-primo-umerne-s-kvalitou-vzdelavani

Docenti Lenka Slavíková a Jan Slavík přednášeli v New Yorku

V rámci Fulbright-Masaryk stáže (Fulbright Commission Czech Republic) v USA vystoupili docenti Fakulty sociálně ekonomické Lenka Slavíková a Jan Slavík v Science Café Czech Republic v Czech Center New York.

Tématem jejich přednášky byla diskuse role ekonomů v ochraně životního prostředí. Důležitými diskusními body pak byly následující otázky:

Co ovlivňuje ochotu každého z nás něco pro ochranu životního prostředí dělat?
Co naopak způsobuje, že člověk životní prostředí poškozuje?
Jak může (environmentální) ekonomie přispět k pochopení a ke změně motivací lidí, např. v oblasti třídění a recyklace odpadu?

Oba docenti skvěle vystihli aktuální problematiku životního prostředí, jeho případné poškozování nebo naopak zlepšování např. tříděním a recyklací odpadu. Nezbytnou součástí ochrany životního prostředí je pak bezpochyby také environmentální ekonomie nejen na lokálních, ale rovněž na mezinárodních úrovních.

Přednáška se konala 7. dubna ve večerních hodinách středoevropského času.

V březnu začne již 17. ročník školy o energetických systémech v ČR a Rakousku

Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FSE UJEP ve spolupráci s FEL ČVUT a Technickou univerzitou ve Vídni organizuje již 17. rokem Interdisciplinární bilaterální jarní a letní školu o energetických systémech v ČR a Rakousku.

 Jarní a letní škola je organizována jako mimo semestrální kurz s dotací
4 ECTS kredit, který je zaměřen na interdisciplinární souvislosti výroby a spotřeby energie jako statku, který významně ovlivňuje kvalitu života společnosti a představuje důležitý faktor fungování hospodářství. Výuka není zaměřena na technická témata, ale je určena pro všechny studenty vysokých škol se zájmem o společenské, politické, technické, environmentální a sociální souvislosti výroby a využití energie.

Jarní část proběhne v Praze ve dnech 28.3. – 1.4.2022.

Letní část  bude 20.-24.6.2022 ve Vídni.

Zdroj: pixabay.com

Kurzu se účastní vždy maximálně 10 českých a 10 rakouských studentů vybraných na základě zaslané přihlášky (viz níže). Na kurz se mohou hlásit studenti ze všech univerzit v ČR a Rakousku a otevírá se tak prostor pro zajímavé diskuse různých aspektů energetiky z pohledu oborů, které jednotliví studenti studují. Vedle absolvování přímé výuky a exkurzí studenti vypracují bilaterální (česko-rakouskou) seminární práci na vybrané téma, kterou budou v rámci letní školy ve Vídni prezentovat. Kurz probíhá v angličtině, avšak bilaterální spolupráce studentů může probíhat v jakémkoliv jazyce.

Zapisování/přihlašování na kurs: vyplněnou přihlášku, která je ke stažení  na http://www.ieep.cz/energie-a-spolecnost/, studenti zašlou do 28.2.2022 na adresu simunek@ieep.cz. Pokud budou vybráni k účasti na kurzu, bude jim kurz individuálně zapsán do STAGU (X0002 nebo W0002 – Energie a společnost).

Více informací o kurzu na http://www.ieep.cz/energie-a-spolecnost.

Odkaz na leták ZDE.