Studkon po čtvrté

Přestože akademický rok 2020/2021 už proběhl na Fakultě životního prostředí (FŽP) a Přírodovědecké fakultě (PřF) UJEP v nových prostorách Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO), studenti si budovu vzhledem k pandemii COVID-19 zatím moc užít nemohli. Na konci června tu však bylo živo. Konal se totiž čtvrtý ročník studentské konference STUDKON, kterou FŽP a PřF společně pořádají pro své studenty doktorských programů s přírodovědným a technickým zaměřením.

 

Konference STUDKON je už tradičním zakončením akademického roku pro studenty doktorských programů Environmentální chemie a technologie (FŽP), Aplikované nanotechnologie (PřF) a Počítačové modelování ve vědě a technice (PřF). Letos se poprvé odehrála pod společnou střechou obou fakult v budově CPTO. V ostatních ohledech si akce držela svůj standard z předchozích let. Studenti prezentovali v angličtině pokrok ve svých výzkumných projektech formou ústní nebo posterové prezentace a měli pak možnost diskutovat s ostatními studenty, absolventy, školiteli, zástupci oborových rad studijních programů i pozvanými hosty z dalších univerzit a aplikační sféry.

Stejně jako v předchozích letech byla paleta prezentovaných témat velmi pestrá. Zazněly příspěvky například z oblastí materiálové chemie, přípravy a analýzy nanomateriálů, vývoje nových postupů pro testování toxicity materiálů, environmentální analytické chemie, technologií pro přepracování a využití odpadů, matematického modelování a simulací, fytoremediací a mnoha dalších.

Přestože se účastníci konference shodli na tom, že všechny příspěvky dosahovaly vysoké kvality, několik z nich bylo navíc komisemi složenými z odborníků UJEP i dalších institucí oceněno Cenou Miroslava Broula za nejlepší ústní prezentaci a poster. Na nejvyšší ocenění dosáhli student druhého ročníku Aplikovaných nanotechnologií Mgr. David Poustka za prezentaci o izolaci „nanováčků“, tzv. exosómů, pomocí mikrofluidních čipů s potenciálním využitím v moderní medicíně. V posterové sekci komisi nejvíce zaujalo vystoupení studenta čtvrtého ročníku Počítačových metod ve vědě a technice Mgr. Jana Dočkala, který se zabýval modely pro předpověď vlastností skupiny vybraných elektrolytů, tzv. alkalických halidů.

Součástí programu konference je vždy i přednáška pozvaného hosta, který se se studenty podělí o zkušenosti z některé oblasti jejich studia. Tentokrát pozvání přijal prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc. z Univerzity Pardubice, který se studenty debatoval na téma „Doktorské studium – role školitele a moje zkušenosti“. Studenti tuto možnost velmi ocenili s ohledem na to, že vztah studenta a školitele je jedním z klíčových aspektů pro úspěšné dokončení doktorského studia.

„Jsme rádi, že se konferenci navzdory nepříznivé situaci v průběhu roku podařilo zorganizovat ve srovnatelné kvalitě s předchozími ročníky a studenti tak nepřišli o možnost představit pokrok ve své výzkumné práci, procvičit si prezentační schopnosti v angličtině, reagovat na dotazy, získat podněty pro jejich další práci i navázat nové kontakty. To všechno jsou důvody, proč konferenci pořádáme a doufáme, že další ročníky budou stejně úspěšné jako ten letošní,“ shrnuje Ing. Daniel Bůžek, Ph.D. z organizačního výboru konference.

Kompletní pořadí výherců ceny Miroslava Broula je

Přednášky:

  1. David Poustka
  2. Norchene Aloui
  3. Petr Panuška

Postery:

  1. Jan Dočkal
  2. Jan Štěpka
  3. Dominik Pilnaj

Další informace jsou k dispozici na webu konference STUDKON: http://projects.fzp.ujep.cz/studkon/

Psali jsme o:

STUVIN – Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n.L.,
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002735