Venkov chce být také smart

Vedle chytrých měst nesmíme opomíjet chytrý venkov. Na rozdíl od měst prochází venkov odlišným vývojem a pro implementaci konceptu smart city je omezen řadou faktorů. Koncept chytrého venkova usiluje o zamezení technologického zaostávání venkova za městy a o to, aby města s venkovem vytvářeli integrovaný funkční celek.

Tým odborníků z UJEP ve spolupráci s ICUK, MMR a Národní sítí MAS ČR přestavuje publikaci Koncept Chytrého venkova, která reaguje na existující problémy, trendy a rozvojové příležitosti pro venkovské obce. Součástí konceptu je zmapování oblastí pro vytvoření chytrých, resp. smart řešení, která mohou napomoci rozvoji venkovských oblastí, aby si venkov udržel atraktivitu v konkurenci s městy a byl stále místem, kde se dobře žije.

Koncept chytrého venkova zpracovává charakteristiky současného venkova a přístupy k jeho rozvoji. Dále reflektuje pojetí chytrého venkova na základě vyjádření expertů, kteří se problematikou dlouhodobě zabývají z různých úhlů pohledu. Vymezuje koncepční oblasti v podobě procesů, trendů a opatření do budoucna.

Autoři dospěli k názoru, že „není nutné uvažovat o konceptu Chytrého venkova jako o zcela novém přístupu. Technologická řešení problémů totiž nedokážou holisticky pokrýt veškeré rozvojové potřeby venkova. Jde spíše o obohacení stávajících přístupů k rozvoji venkova založených na aktivizaci místních aktérů, využití místních zdrojů a použití integrovaných přístupů a optimalizovaných technologických i netechnologických řešeních (str. 99).“ Pochopitelně, řešení daných problémů nemůže probíhat prostřednictvím unifikovaných procesů, ale je třeba mobilizovat místní komunitu a apelovat na jejich angažovanost. Zároveň moderní technologie mohou řešení problémů posunout výrazně vpřed.

Obr. Schéma Chytrého venkova v pojetí konceptu

Právě vydaný koncept se stal východiskem pro zpracování metodiky Chytrého venkova a podkladem pro připravované školení zástupců místních akčních skupin a obcí, které by jim mělo napomoci nejen ve tvorbě rozvojových strategií, ale zvláště v rozhodování, jaká chytrá řešení jsou optimální a odpovídají podmínkám místních komunit a obcí.

Vznik publikace, následný vývoj metodiky Chytrého venkova a školící workshop pro zástupce místních akčních skupin a obcí jsou hlavní aktivity, které jsou plánovány v rámci projektu Chytrý venkov: udržitelný rozvoj venkova s využitím Smart řešení, podpořeného Technologickou agenturou ČR.

Odkaz na publikaci.