Kontext proměn geografických systémů v doktorském studiu

Odborníci na strategické a environmentální plánování a územní rozvoj? Se znalostmi vycházejícími z mezinárodních politik a strategií? UJEP nabízí nový doktorský obor Geographies of transformations, díky kterému se zástup takových odborníků rozšíří. Jde o nově akreditovaný doktorský studijní program v anglickém jazyce, koordinovaný katedrou geografie na Přírodovědecké fakultě.

Tento interdisciplinárně pojatý program rozvíjí dovednosti studentů zkoumat a porozumět zpětným vazbám mezi rozmanitými socioekonomickými, kulturními a environmentálními procesy, ústícími v komplexní transformaci geografických systémů. Zkoumaná témata zahrnují např. lokální adaptace na klimatické změny, transformaci společnosti a ekonomiky starých průmyslových regionů, vlivy globalizace na udržitelnost tradičních komunit.

Geografické systémy jsou provázané soubory prvků, u nichž se projevuje prostorová dimenze (nikoliv pouze v rámci pevně daných hranic). Jedná se např. o sídelní geografické systémy (soubory osídlení např. určitého území), v nichž jednotlivá sídla mají funkční vztah k ostatním. Nebo ekonomické geografické systémy, jakými jsou sítě firem, které jsou provázány a tyto vazby mají i své geografické zákonitosti (např. ve vztahu lokace firem produkčního řetězce a podílu na přidané hodnotě výsledného výrobku). Geografickým systémem může být i společnost či její segment, stejně tak jím může být klimatický systém, který má své podmínky a faktory fungování a má své prostorové zákonitosti uspořádání – na globální úrovni jeho fungování ovlivňuje jiná skladba faktorů než na lokální.

Program reaguje na aktuální problémy a výzvy, plynoucí ze vztahu společnosti a přírodního prostředí. Skutečnost, že jsou tyto problémy a výzvy integrálně propojeny a mají prostorové ukotvení a projevy, jednoznačně dokládají např. dokumenty OECD (zejména Regional Outlook 2019: Leveraging Megatrends for Cities and Rural Areas). Konkrétně se pak problematika a její řešení projevují transformací geografických systémů. Při značné specializaci umožňuje geografie postihnout na jasně definovaných časových, prostorovýchfunkčních měřítkách procesy vedoucí k transformaci a jejich vzájemné vazby.

Témata, kterým se budou ve svých disertačních pracích doktorandi věnovat, jsou např.:

  • Management tradičních kulturních krajin v podmínkách environmentální změny
  • Transformační iniciativy a adaptace měst na klimatickou změnu
  • Změny nájemních modelů půdy v podmínkách ekonomické transformace
  • Měnící se politiky a aktéři ve smršťujících se městech
  • Dopady kulturní globalizace na udržitelné živobytí periferních území
  • Vizualizace změn prostorového chování společnosti
  • Koncept ekologické nejistoty a její percepce v mezinárodní komparativní perspektivě

Absolventi budou připravováni pro působení ve třech sférách:

(1) ve veřejné správě při tvorbě a koordinaci naplňování strategií a politik zaměřených na snižování rizik a nejistot plynoucích z transformace krajiny a společnosti a jejich vzájemných vazeb

(2) v neziskovém i soukromém sektoru, zaměřeném na monitoring a zvládání negativních projevů geografických transformací a iniciaci aktérů územního rozvoje. Zde uplatní především integrující pohled na mechanismy geografických transformací lokalit a regionů, a schopnost kriticky posoudit nejistoty v předpokladech rozvojových politik a strategií

(3) v akademické sféře a dalších výzkumných organizacích, v nichž uplatní zejména schopnost definovat výzkumný problém a k němu vhodný metodologický přístup, zpracovat analyticky výsledky výzkumu a formou geografické syntézy je komunikovat stejně jako předávat formou výuky studentům.

Informace o programu: Geographies of transformations