Zelené střechy nejsou výstřednost ale přednost

Střecha osázená zelení byla vnímána jako estetický prvek domu, snad i jako výstřednost. V souvislosti s klimatickou změnou se ale „zelené střechy“ staly velmi funkčním nástrojem, jak s problémy spojenými s městským životem bojovat. 6. červen se stal celosvětovým dnem zelených střech. Při této příležitosti je na místě upozornit na publikaci Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech, na níž spolupracovali Jan Macháč, Lenka Dubová a Jiří Louda z FSE, kterou vydal Svaz zakládání a údržby zeleně. Publikace vysvětluje podstatu zelených střech, dívá se na ně očima ekonoma, právníka, úředníka a uvádí i případové studie z různých míst v Evropě.

Zelená střecha je taková, kterou pokrývá tzv. vegetační souvrství s vegetací. To je hned několik pojmů, které mají relativně přehledné vysvětlení hned na samém začátku publikace. Vegetace je soubor rostlin, které rostou na několika vrstvách (vegetační, filtrační, hydroakumulační, drenážní, ochranná, separační, kořenovzdorná). Každá z těchto vrstev má svou funkci, ne všechny jsou potřeba na každé střeše a dohromady tvoří prostředí, které poskytuje vhodné prostředí pro růst rostlin.

Samy střechy se rozdělují podle různých kritérií: podle druhu vegetace, podle toho, zda a jak se na nich dá trávit volný čas, podle jejich převažující funkce, podle počtu vrstev, podle sklonu a podle toho, zda jsou napojeny na okolní přírodu. Podle typu střechy se pochopitelně volí typy vhodného porostu, aby střecha byla dlouhodobě funkční.

Zelené střechy mají už i svůj den v celosvětovém kalendáři, je to 6. června. Doporučujeme následující hashtag #WGRD2020, na Facebooku vás provede mnoha zajímavými profily, které se k „oslavám dne zelených střech“ připojily. Čeká zde mnoho inspirace.

 

Ekonomické hodnocení zelené střechy spočívá ve vyjádření nákladů na ni a užitků, které přináší nejen vlastníkovi budovy, ale svému okolí. Užitky autoři rozdělili do čtyřech skupin:

  • Regulační služby: odtok a retence vody, mikroklima, kvalita ovzduší (regulace přírodních procesů)
  • Produkční služby: biomasa, plodiny (produkty získané z ekosystému)
  • Podpora biodiverzity: tvorba biotopu, podpora biodiverzity (prostor pro faunu a floru)
  • Kulturní služby: estetická funkce, rekreační funkce, vzdělávací funkce (nemateriální užitky)

Vyčíslení uvedených užitků není vysloveně triviální záležitost, ale zdaleka to není nemožné. Publikace jednak shrnuje závěry z různých studií, způsob výpočtu a také uvádí konkrétní výpočet nákladů a užitků pro konkrétní budovu.

Videospot Svazu zakládání a údržby zeleně ke Světovému dni zelených střech, které představuje několik úspěšných projektů ozelenění střech budov, naleznete zde.

Pro budování zelených střech je potřeba disponovat určitými předpoklady. Nejdůležitějšími jsou přístup veřejné správy, který vychází z povědomí jejich zástupců, ale také legislativa, kdy v té české jsou zelené střechy zmiňovány zatím spíše okrajově. Nicméně je třeba počítat s rámcem několika zákonů, jimž se autoři poměrně podrobně věnují. Nedílnou součástí jsou i další normy i standardy.

Vzhledem k proklamované společenské užitečnosti zelených střech je třeba řešit i jejich podporu. Jak na národní tak i na komunální úrovni existují nástroje ve formě dotačních programů, legislativy v oblasti životního prostředí, finanční příspěvky na realizace a úlevy a slevy na realizaci či povolování výstavy vůbec.

Odkaz na European Federation of Green Roof Associations
Odkaz na World Green Roof Day 2020

Část publikace je věnována případovým studiím, které se nevěnují jednotlivým stavbám, ale tomu, jak problematiku v jiných evropských zemích uchopili na komunální a národní úrovni.

Zelené střechy hrají významnou roli v otázkách adaptace na změny klimatu a zvyšování kvality života obecně. Jejich výhodou je, že nepotřebují žádný dodatečný prostor, a naopak využívají ten, který již k dispozici je a nabízí mnoho možností využití.

Autorem publikace Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech jsou: Pavel Dostal spolu s Janem Macháčem, Lenkou Dubovou a Jiřím Loudou.

Naši kolegové z FSE se aktivně tématům souvisejícím s opatřeními adaptace na změny klimatu velmi aktivně věnují. Věnují se tématům povodní, dalším adaptačním opatřením, odpadovému hospodářství a kvalitě života v lidských sídlech vůbec. Své aktivity zaštiťují pod hlavičkou různých projektů, z nichž některé jsou velmi prestižní.

Projekty vztahující se k problematice zelených střech a dalších adaptačních opatření na změnu klimatu, které řeší kolegové z UJEP z týmu SMART: