Má Ústí potenciál těžit ze své minulosti?

Ústí nad Labem, potažmo celý Ústecký kraj, disponuje ohromným industriálním dědictvím, které v současné době není vnímáno příliš pozitivně. V mezifakultním projektu Smart City – Smart Region – Smart Community vznikají v rámci pracovního balíčku „Smart People“ návrhy na intervence do veřejného prostoru, které mají napomoci využít průmyslové dědictví regionu Ústecko-chomutovské aglomerace a napomoci ke změně jejího image, popř. napomoci jeho obyvatelům identifikovat se s téměř zapomenutou tradicí.

Ústí nad Labem a Ústecký kraj byly místem, kudy přicházela průmyslová revoluce do Česka a kde vznikaly inovace evropského významu. Region byl křižovatkou národů a kultur s krajinou protkanou industriální architekturou a známými značkami. Po zlomu spojeném s poválečným vývojem a následně se změnami v 90. letech minulého století se region stal místem, které se jen těžko adaptovalo na požadavky globální ekonomiky, což následně vyústilo v nadprůměrnou nezaměstnanost v regionu, sociální vyloučení v kulisách krásné přírodní scenérie doprovázené četnými průmyslovými brownfieldy.

Schůzka WP4, autor Josef Růžička

To jsou východiska, se kterými pracuje vědecký tým ze čtyř fakult UJEP (Přírodovědecká fakulta, Fakulta sociálně ekonomická, Fakulta umění a designu, Filosofická fakulta). Geografové, ekonomové, historikové, umělci a designéři společně vytváří inovativní a funkční nástroje (intervence do veřejného prostoru) spočívající ve znovuoživení starých průmyslových oblastí. Jejich cílem je zlepšení vnímání regionu a kvality veřejného prostoru/života. Klíčové myšlenky, kterými se při svém činění řídí, jsou následující:

  • Místní identita a image a vnitřní zdroje (především průmyslové dědictví) jako hlavní výchozí bod pro vývoj intervencí do veřejného prostoru.
  • Zapojení místních obyvatel do diskuse o budoucí podobě dané lokality, intervencí do veřejného prostoru a dalších virtuálních nástrojů, které podpoří jejich začlenění.
  • Důraz na multioborovou diskusi a řešení napříč přírodními, společenskými a uměleckými vědami.

V červenci byly představeny návrhy čtyř intervencí, které ctí stanovené klíčové myšlenky a které vzešly ze společné diskuse odborníků se studenty. Inspirací pro tyto návrhy byly právě historické kapitoly průmyslového života Ústí nad Labem.

Vodobraní

Autoři uměleckého zpracování: Jana Babická / 2. ročník BcA. Martina Shořovská / 2. ročník BcA. Katrin Bittnerová / 1. ročník MgA

Mezi Dolními Zálezly a Ledvicemi vede průmyslový vodovod, který zásobuje vodou tepelnou elektrárnu v Ledvicích. Měří kolem 27 km a má bohatou historii. Autoři připravili koncept naučné stezky a pochod, jehož cílem bylo upozornit na objekty spojené s vodovodem a přiblížení jejich historie.

Autoři fotografie: Jiří Dvořák a Jesika Štantejská

Celý projekt je možné shlédnout zde: http://gd1.cz/cs/projekty/vodobrani

Loděnice

Autoři uměleckého zpracování: Filip Lang / 2. ročník BcA. Zuzana Čermáková / 1. ročník MgA. Barbora Stehlíková / 1. ročník MgA

Projekt Loděnice má především upozornit na chátrající objekt loděnice na Střekově v Ústí nad Labem. Autoři přišli nejen s tím, jak o objekt vzbudit zájem – vytvořit dojem, že se zde bude konat kulturně společenská akce a vybudit tak veřejnost k tomu, aby se zapojila do participace na osudu veřejných věcí, ale také přišli s námětem, jak prostor využít.

Autoři fotografie: Jiří Dvořák a Jesika Štantejská

Celý projekt je možné shlédnout zde: http://gd1.cz/cs/projekty/lodenice

VINYL Music Center

Autoři uměleckého zpracování: Vitaliya Sinyatkina / 3. ročník BcA. Hanna Palamarchuk / 2. ročník BcA. Kseniia Melnikova / 3. ročník BcA

Na základě historie továrny na gramofonové desky, která sídlila v části města Střekov, vznikly dva projekty. Jedním je komiks Dějiny gramofonové továrny a druhým je VYNIL Music Center, který má zahrnovat hudební školu, kavárnu, prostor pro koncerty a poskytovat oddech v parku.

Autoři fotografie: Jiří Dvořák a Jesika Štantejská

Celé projekty je možné shlédnout zde: http://gd1.cz/cs/projekty/dejiny-gramofonove-tovarny a http://gd1.cz/cs/projekty/nasleduj-hudbu

Riecken

Autoři uměleckého zpracování: Heinrich Denisa Körnerová / 3. ročník BcA. Nikol Loskotová / 3. ročník BcA. Kristýna Onallah / 3. ročník BcA. Kristýna Svobodová / 3. ročník BcA

Inspirací pro vizuální hru byla Rieckenova vila v Litvínově. Cílem bylo upoutat pozornost na chátrající vilu a historii celého komplexu, kde kdysi sídlila přádelna a tkalcovna. Dílo spočívá v podrobném popsání vily z doby, kdy v ní bydlel sám továrník se svou rodinou.

Autoři fotografie: Jiří Dvořák a Jesika Štantejská

Celé projekty je možné shlédnout zde: http://gd1.cz/cs/projekty/riecken-design

Studentům se podařilo umělecky propojit všechna východiska daná pro hledání námětů pro intervence do veřejného prostoru. V blízké budoucnosti budou tyto projekty připravovány pro skutečnou realizaci, což bude zahrnovat odbornou diskusi z hlediska ekonomických podmínek, proveditelnosti a vyjednávání uplatnění projektů z hlediska klíčových aktérů, jako je veřejná správa, firmy a univerzita.

Tým „Smart People“ se dále věnuje následujícím aktivitám:

  • Výzkum klíčových faktorů a mechanismů utvářejících vnímání regionu a kvalitu veřejného prostoru
  • Wellbeingová mapa
  • Návrh a kalibrace vybraných SMART postupů pro zlepšení vnímání regionu a kvality veřejného prostoru/života
  • SMART Education
  • Spolupracuje s místními akčními skupinami, aktéry v průmyslu Ústeckého kraje

SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435