Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

Letos v zimě byl reakreditován magisterský obor Analytická chemie životního prostředí a toxikologie, který je klíčovým pro několik bakalářských programů UJEP. Existence oboru dokládá účelnou spolupráci mezi fakultami a navíc v ústeckém regionu má chemie a chemické vzdělávání dlouhou tradici. Studenti UJEP mají možnost na Ústecké univerzitě posunout své vzdělání v oblasti analytické chemie dokonce až na doktorskou úroveň.

Analytická chemie je součástí základního vzdělání každého chemika. Tento samostatný obor ale existuje jen na několika málo školách. Na UJEP se  analytickou chemií zabývají bakalářské obory Ochrana životního prostředí (FŽP) a Toxikologie a analýza škodlivin (PřF). V oblasti chemie probíhá výuka také v doktorském studiu v oboru Environmentální chemie a technologie (FŽP). Mezeru mezi těmito obory vyplní navazující magisterský obor Analytická chemie životního prostředí a toxikologie, který přesně navazuje na dva již zmíněné bakalářské obory.

Obor Analytická chemie životního prostředí a toxikologie je schopen vstřebat absolventy bakalářských studií, ať už chemických, či  nechemických oborů. Velmi dobře funguje mezifakultní spolupráce a velkou výhodou je těsná vazba oboru na výzkumnou činnost na obou zmíněných fakultách Fakultě životního prostředí a na Přírodovědecké fakultě.

Poptávka po absolventech chemických oborů trvale výrazně převyšuje nabídku. Přechod do praxe bývá u těchto absolventů snazší než v jiných oborech. Snadno se adaptují i mimo vlastní obor a uplatní se v průmyslové praxi i ve výzkumu.

Obor analytické chemie se skládá převážně ze studia samotné chemie a nauky o ochraně životního prostředí. Nejzajímavějším prvkem výuky je spojení analytické chemie a toxikologie, což studenti hodnotí velmi kladně. Toto spojení je pro UJEP poměrně specifické.

S předmětem studia souvisí také některé zajímavé projekty, jako například „Inovativní technologie čištění odpadních vod s využitím sorbentů“, „Polymerní nanovlákenná antibakteriální filtrační média“ nebo „Hi-tech materiály pro kosmické aplikace“. Nejvýznamnějším projektem, na kterém se studenti podílejí také formou svých diplomových prací, je projekt NATO: New Phytotechnology for Cleaning Contaminated Military Sites.

Vědeckovýzkumnou základnu studia tvoří též tzv. velká výzkumná infrastruktura NanoEnviCz (Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost) jejíž součástí jsou i FŽP UJEP a PřF UJEP. Členové Katedry chemie rozvíjejí výzkumné aktivity v několika specializovaných oblastech chemie, většinou ve spolupráci s ústavy AV ČR; i zde nacházejí studenti prostor pro svou samostatnou tvůrčí práci.

Chemické vzdělávání má v Ústeckém kraji velkou tradici. Ústecký Spolek pro chemickou a hutní výrobu  zde působí již od roku 1856. Spolek byl při svém založení koncipován velice moderně s přihlédnutím k možnostem i potřebám kraje a patřil mezi nejmodernější podniky v celé Evropě. Nejvýznamnějším výzkumným ústavem v Ústeckém kraji byl Výzkumný ústav anorganické chemie (VUAnCh). Ten před několika lety zanikl, ale v budově bývalého výzkumného ústavu působí skupina výzkumníků v laboratořích UniCRE. Hlavním faktem ovšem je, že v této budově je vybudováno několik specializovaných laboratoří UJEP, například mimořádně vybavené Centrum pokročilých laboratorních technik v budově UniCRE. Zde mají studenti nejen nově vybavené laboratoře, ale i dobré zázemí a mohou se tak denně potkávat se zkušenými výzkumníky bývalého VUAnCh. Dalo by se říci, že UJEP takto přebírá štafetu od svých předchůdců.

Na FŽP je kladen velký důraz na praxi v oboru chemie. UJEP má k dispozici dvě akreditovaná pracoviště, studenti se tak mohou již při studiu seznámit s fungováním akreditované laboratoře, což je pro ně velkým plusem.

Protože jsou analytické laboratoře UJEP vybavené velmi kvalitně, obracejí se na ně podniky, jednotlivci či instituce v případech, kdy neuspějí v běžné komerční laboratoři. Velmi často jim pracovníci UJEP dokáží poradit, a to hlavně díky jejich vysoké kvalifikaci, špičkovým přístrojům, kontaktům na jiná akademická pracoviště a podobně.

Oblast chemie je s Ústeckým krajem spojena již spoustu let a právě absolventi chemických i nechemických oborů UJEPu zde mohou najít uplatnění. Je proto třeba stále zvyšovat úroveň výuky a klást důraz na praxi, aby absolventi měli co nejlehčí a úspěšný vstup do praktického života.

Katedra environmentální chemie a technologie Fakulty životního prostředí UJEP
Katedra chemie Přírodovědecké fakulty UJEP a její práce.