Inovované přírodovědné a technické programy pro doktorandy

FŽP a PŘF uspěly při reakreditaci doktorských programů. Oba úspěšné programy získaly oprávnění k výuce letos na jaře na následujících 10 let. Stalo se tak díky aktivitám v projektu STUVIN, který je společný pro zmíněné fakulty UJEP.

Příprava studijních programů v projektu STUVIN spočívá v rozšíření témat, zapojení nových školitelů, rozvoj doctoral-schools se třemi ústavy AV ČR a intenzivnější spolupráci fakult přírodovědecké a životního prostředí. V projektu se dbá na provázanost disciplín, resp. interdisciplinaritu a na řešení problematiky na mezinárodní úrovni. To je zakotveno ve skladbě programů a v obsahu jednotlivých předmětů.

Při přípravě programů napomáhají doprovodné cíle projektu, jež reprezentuje cílený personální rozvoj pracovníků prostřednictvím podpory praxí a zahraničních stáží perspektivních pracovníků (informovali jsme zde), zapojování zahraničních postdoků a pracovníků a posilováním personálního zázemí pro doktorské programy.

Přehled inovovaných doktorských studijních programů

Aplikované nanotechnologie (AN)

Podstatou programu je vychovat odborníky v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů, kteří budou vybaveni jednak solidními obecnými základy fyziky a chemie materiálů s důrazem na specifika nanomateriálů, dále budou mít širší přehled o fyzikálních a chemických metodách přípravy nanomateriálů a vedle těchto širších obecných principů a základů nanotechnologií budou specialisty v jedné z oblastí nanotechnologií podle zvoleného tematického okruhu své disertační práce:

1. Fyzikální metody přípravy nanomateriálů a to:
a) Přípravy nanomateriálů (nanovrstev, nanopovrchů a nanostruktur) pomocí plazmových technologií
b) Příprava nanostruktur pomocí iontových svazků
c) Příprava nanovlákenných struktur elektrostatickým zvlákněním
2. Chemické metody přípravy nanomateriálů (nanostruktur, nanočástic a funkčních nanopovrchů)
3. Počítačový design nanomateriálů a simulace technologických procesů

Podstatou rozvoje je definování nových témat disertačních prací odrážející se i v nově připravených předmětech, důraz na zahraniční zkušenost studentů a společná akreditace s ÚACH AV ČR, který významně rozšiřuje možnosti programu v personálním i technickém zázemí.

Významným činitelem aktivit „nano“ je zapojení UJEP do infrastruktury NanoEnvi.cz. Souhrnné informace o nanotechnologiích na UJEP jsou v tomto článku, o nanočásticových systémech jsme psali zde.

Environmentální chemie a technologie (ECHT)

Tento program byl inovován a jeho původní název zněl  Environmentální analytická chemie. Výzkumné aktivity, společné projekty i potřeby průmyslu už přesahují rámec čisté environmentální analytické chemie. Podstatou rozvoje programu je definování nových témat s vyšší interdisciplinaritou, vyšší zapojení výzkumných pracovníků ÚACH a společná akreditace rozšířeného programu.

Hlavní změna spočívá v tom, že si teď studenti mohou vybrat ze dvou zaměření:

  • Environmentální analytická chemie: obsah studia je velmi blízký obsahu studia ve stejnojmenném předchozím studijním oboru. Studium je zaměřeno na prohloubení znalostí analytické chemie, moderních analytických metod a řešení vybraných problémů chemie životního prostředí s využitím metod analytické chemie.
  • Pokročilé technologie pro ochranu životního prostředí: studium je zaměřeno na využití pokročilých oxidačních procesů, fotokatalýzy, speciálních a reaktivních sorbentů a vybraných biotechnologických postupů, např. fytoremediace.

Z aktuálních úspěchů lze poukázat na doktoranda FŽP Daniela Bůžka, který získal cenu za chemii za vývoj nanočástic pro fotodynamickou terapii.

Další aktuálně řešené téma v tomto oboru je např. příprava sorbentů pro odstranění kontaminace z životního prostředí a rozklad bojových látek (podílel se např. čerstvý absolvent Ph.D. Martin Šťastný), zde jeden z významných článků.

Lze také uvést projekt zaměřený na fytoremediace New Phytotechnology for Cleaning Contaminated Military Sites s významnou zahraniční účastí.

Partneři

Bez povšimnutí by neměl zůstat ani Ústav anorganické chemie https://www.iic.cas.cz/ Akademie věd České republiky https://avcr.cz/cs/, který se na projektu podílí a je partnerem i ve studijních projektech jako takových:

Garanti programů

Přínos pro UJEP a ÚK

Rozvoj vědecké práce v nanotechnologiích a analytické chemii je již po mnoho let předmětem mnoha aktivit, zejména práce vědeckých týmů na PřF a FŽP. Tyto aktivity se kontinuálně realizují v rámci četných běžících výzkumných projektů (nejvýznamnější k nalezení zde), ale jsou také součástí významného strategického projektového záměru MATECH. Ten se zároveň uchází o finanční podporu MŠMT ČR.

Více o záměru MATECH v tiskové zprávě UJEP. Více o záměru MATECH v rozhovoru s rektorem UJEP Martinem Balejem na iDNES.cz.

Nové obory poskytnou oporu pro další rozvoj nanotechnologií a analytické chemie na naší univerzitě, který je součástí jejích strategických cílů. Měl by na UJEP a do regionu přivést nové nadějné pracovníky. Díky tomu může region navázat na svou průmyslovou tradici v moderním a šetrném hávu.