Czech Envi Thesis

Soutěž Czech Envi Thesis chce zvýšit informovanost o řešeních zabývajících se problematikou životního prostředí z pohledu společenských věd. Soutěž je určena autorům bakalářských a diplomových prací, které byly a budou obhájeny do konce září 2019.

Cílem soutěže je zvýšit povědomí odborné veřejnosti o výsledcích vědecké činnosti studentů vysokých škol v České republice, a to prezentací výsledků bakalářských a diplomových prací zabývajících se problematikou životního prostředí. Vedle standardních přírodovědných a technických oborů jsou společenskovědní obory v otázkách životního prostředí velmi často neprávem opomíjeny, proto se soutěž bakalářských a diplomových prací ve svém prvním ročníku na společenskovědní aspekt zaměřuje a dává ho do popředí.

Společenskovědní obory poskytují vysvětlení celé řady společenských fenoménů (prostorová rozložení environmentální zátěže, dopady nárůstu populace, rozdílné preference lidí, determinanty chování), pomáhají hledat přijatelná, společensky optimální řešení, či navrhují optimální způsoby komunikace environmentálních témat.

Soutěž slouží nejen k ocenění nejlepších prací, má zároveň poskytnout nové zkušenosti autorům prací. Finální kolo soutěže je vedeno formou veřejné konference s odbornou porotou. Možnost prezentovat své práce a získat zpětnou vazbu od předních odborníků přispívá nejen k osobnímu rozvoji, ale taktéž k rozvoji tématu samému. Soutěž je pořádaná jako dvoukolová, termín pro přihlášení prací je 30. 9. a finálové kolo proběhne v prosinci. Autoři tří nejlepších finálových prací budou finančně odměněni (30.000, 20.000 a 10.000 tis. Kč).

Soutěž je organizována Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, odbornou porotu budou tvořit přední čeští odborníci napříč univerzitami a jinými vědeckými pracovišti v České republice.

Členy vědecké rady jsou:

Záštity nad soutěží se ujal ministr životního prostředí Richard Brabec, podporu poskytly společnosti Vodafone, Metrostav a Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Odkaz na soutěž: https://www.czechenvithesis.cz/o-soutezi