Laboratoře Fakulty životního prostředí

Fakulta životního prostředí významně přispívá do vědy a výzkumu reprezentující UJEP v několika oblastech. Jako zázemí své badatelské činnosti využívá několik moderních laboratoří v rámci UJEP ale i dalších, spřízněných pracovišť. Velká část výsledků se odráží v projektech oblasti MATEQ.

Oblastí, kterým se výzkumníci FŽP věnují, je několik. Jde především o využití reaktivních sorbentů, nanomateriálů, fytoremediace se zaměřením na odhalování znečištění, čištění vody a půd a využití odpadů.

FŽP disponuje širokým laboratorním zázemím. Jde o laboratoře především chemického zaměření přímo v budově fakulty, ale také laboratoře CADORAN  a UNICRE.

Laboratoř CADORAN je společné pracoviště UJEP a Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a nejvýznamnější institucí působící v regionu, která zkoumá obsah cizorodých látek vyskytující se v životním prostředí a sleduje dopad na lidské zdraví. Cílem instituce je soustředit se na materiální a odborné kapacity, směřující ke zvýšení kvality environmentálních výzkumů a životního prostředí. Laboratoř vychází ze specifických podmínek pro severočeský region, ale snaží se také angažovat v zahraničí, zapojuje se do mezinárodních výzkumných infrastruktur a navazuje spolupráci s německými partnery, v neposlední řadě tato laboratoř vychovává studenty magisterských a doktorských studijních programů UJEP.

Laboratoře CARODAN jsou vybaveny vysoce kvalitní technologií, zaměřují se na stanovení stopových koncentrací organických polutantů (pesticidy, léčiva a rezidua). Katedra technických věd ve spolupráci s touto institucí neustále rozšiřuje výzkum toxických látek.

Laboratoř UNICRE se zabývá základním a aplikovaných výzkumem, a to pro oblast ekologické výroby motorových paliv, přípravě surovin pro výrobu polymerů, trvale udržitelného využívání obnovitelných surovin, snižování emisí apod. Vlastní instrumentální techniku (například plynový chromatograf) zaměřenou na zpracování a analýzu vzorků vod, půd a ovzduší z životního prostředí, slouží pro přípravu a testování nových speciálních sorbetů pro environmentální aplikace.

Laboratoř může využívat technologickou laboratoř pro široké spektrum mechanických operací, jako je například příprava větších množství vzorku v kg, mletí či sítování. UNICRE se zaměřuje na výzkum vývoje koncentrace EDTA a komplexotvorných látek v průmyslových odpadních vodách, stanovení uhlovodíků v půdě a vodě, sledování sorpční či degradační účinnosti a kinetiky pesticidů apod. V oblasti mikrobiologie zkoumá laboratoř indikační fosfolipidy z buněčných membrán. UNICRE vlastní know-how pro přípravu humínových látek a solí pro environmentální a veterinární aplikace. Smluvně monitoruje komplexotvorné látky pro společnost Mondi Štětí, a.s. a pro Spolchemii, a.s. identifikuje neznámé látky v technologických tocích.

UNICRE se podílí na vzdělávání vysokoškolských studentů po všechny tři stupně studia, a na svých výzkumech spolupracuje s aplikační sférou v ČR, a také s prestižními univerzitami (i v zahraničí).