Komise pro Smart Region Ústecký kraj

Vytváření koncepčního a technologického prostředí pro lepší možnosti rozvoj „chytrých řešení“ v Ústeckém kraji je cílem poradního orgánu – Komise pro Smart Region Ústeckého kraje, která vznikla již na počátku tohoto roku.

V komisi jsou zástupci politických klubů, zástupci institucí výzkumné a akademické sféry (např. UJEP, ČVUT – Fakulty  dopravní), zástupce Inovačního centra ÚK (podpůrná infrastruktura VVI založená krajem), odborník (supervisor, facilitátor) pro celkovou koncepci Smart region, který má zkušenosti s realizací Smart konceptů a je schopen koordinovat výstupy komise do smysluplného tvaru.

Jmenovitě to jsou:

 • Ing. Jana Nedrdová, vedoucí oddělení, tajemnice komise pro Smart Region Ústecký kraj,
 • Mgr. Ing. Miroslav Andrt, předseda výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova a předseda komise pro Smart Region Ústecký kraj
 • Bc. Milan Rychtařík, Zastupitelstvo Ústeckého kraje
 • Bc. Hynek Hanza, Zastupitelstvo Ústeckého kraje, Výbor pro kulturu a památkovou péči
 • Ing. Lukáš Pařízek, Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova
 • Mgr. Bc. Petr Šmíd, náměstek hejtmana (kompetence – školství, mládež a sport)
 • Ing. Tomáš Siviček, PhD., Inovační centrum Ústeckého kraje
 • PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
 • Ing. Ondřej Smíšek, České vysoké učení technické
 • Gabriela Nekolová, DiS., Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký

Pro prioritní oblasti Komise zřídila pracovní skupiny:

PS IT architektura a data
Vedoucí PS Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí KÚÚK

PS Doprava
Vedoucí PS Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚÚK

PS Sociální věci
Vedoucí PS Petra Lafková, vedoucí odboru sociálních věcí KÚÚK

PS Energetická efektivita
Vedoucí PS Vladimír Skalník, energetik, KÚÚK

PS Pro města a obce
Vedoucí PS Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana

PS Věda a vzdělávání
Vedoucí PS Mgr. Roman Kovář, vedoucí odd. organizací a koncepcí, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Náplň činnosti komise:

 • řídí a zodpovídá za naplňování strategie koncepce Smart Region
 • koordinuje přípravu, realizaci a vyhodnocování jednotlivých systémových opatření přímé i nepřímé podpory smart aktivit na území Ústeckého kraje
 • monitoruje a hodnotí dosažení očekávaných výstupů a výsledků smart projektů, navrhuje a doporučuje Radě kraje priority pro realizaci smart projektů včetně doporučení možností financování těchto aktivit
 • navrhuje případné změny a aktualizaci koncepce Smart Region s ohledem na vývoj smart aktivit měst (smart cities) v kraji
 • napomáhá dosažení shody a synergie v kraji mezi klíčovými aktéry, uplatňující smart řešení, rozvíjí spolupráci všech zainteresovaných subjektů, tj. veřejného sektoru, podnikatelské sféry, akademické sféry, neziskových organizací apod.
 • pracovní skupiny odborně posuzují jednotlivé projekty, průběžně vyhodnocují jejich realizaci, navrhují technologická řešení, provázanost dat a jejich využití novým inovativním způsobem, dohlíží nad synergií a koncepčností jednotlivých řešení

Zdroj informací:
Tisková zpráva ze dne 10. října 2018, Ing. Lucie Dosedělová, odkaz: https://www.kr-ustecky.cz/radni-zridili-svuj-poradni-organ-komisi-pro-smart-region-ustecky-kraj/d-1729216

Komise pro Smart Region Ústecký kraj, odkaz: https://www.kr-ustecky.cz/komise%2Dpro%2Dsmart%2Dregion%2Dustecky%2Dkraj/os-17654/p1=204831