Studenti CZ a DE a kurz o ekosystémových službách

V říjnu ak. roku 2018/19 se uskuteční česko-německý výběrový kurz určený pro studenty UJEP, Hochschule Anhalt v Bernburgu a TU Dresden. Studenti se seznámí a vyzkouší si aplikaci metodiky hodnocení ekosystémových služeb zelené a modré infrastruktury měst.

Kurz „Identifikace a hodnocení ekosystémových služeb poskytovaných městskou zelenou a modrou infrastrukturou v Děčíně“ je součástí přeshraničního projektu „Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)“, který je podpořen Evropskou unií.

Ve smíšených česko-německých skupinách budou studenti pracovat na společném projektu, který si klade za cíl kvantifikaci a hodnocení ekosystémových služeb, které poskytují vybrané prvky městské zelené a modré infrastruktury v Děčíně. Kurz povedou němečtí a čeští výzkumní a akademičtí pracovníci. Výsledky práce studentských skupin budou využity v projektu.

Realizátoři kurzu:
Dr. Jiří Louda, louda@ieep.cz a Dr. Jiří Riezner, jiri.riezner@ujep.cz

Výuka proběhne ve třech soustředěních:

  • 8. 10. – 10. 10. 2018: úvodní workshop na UJEP v Ústí nad Labem (odborné přednášky, exkurze, zadání úkolů a mapování v Děčíně)
  • listopad 2018: jednodenní setkání v Drážďanech (diskuse metodického postupu a prezentace prvních výsledků)
  • únor 2019: jednodenní závěrečné setkání v Drážďanech (prezentace výsledků a diskuse)

UJEP
Hochschule Anhalt v Bernburgu
Technische Universität Dresden

Komentář k ekosystémovým službám a modré a zelené infrastruktuře od organizátorů kurzu

Pojmy jako letní vedra, ekologická katastrofa či vymírání druhů slyšíme z médií stále častěji. Tyto jevy mají značné dopady na zdraví a kvalitu života lidské populace, biologickou rozmanitost a využitelnost přírodních zdrojů. Velmi zřetelně se projevují ve městech důsledkem stále pokračující urbanizace. Čelit jejich důsledkům představuje jednu z nejpodstatnějších výzev 21. století. Proto jsou v současnosti na evropské úrovni rozvíjeny strategicko-plánovací přístupy (strategie EU pro zelenou infrastrukturu, koncept ekosystémových služeb), které jsou konkretizovány a v budoucnosti mají být implementovány do územního plánování měst.

Jako ekosystémové služby označujeme přínosy, které lidská společnost získává z ekosystémů. Dělíme je na služby zásobovací (potraviny, pitná voda, dřevo aj.), kulturní (estetické, vzdělávací, duchovní a rekreační), regulační (podnebí, povodní aj.) a podpůrné (cyklus živin, tvorba půdy aj.). Ekosystémové služby tedy představují průsečík mezi přírodními ekosystémy a lidským blahobytem. S ohledem na zachování schopnosti ekosystémů poskytovat služby byl v 90. letech 20. století v oblasti životního prostředí vytvořen koncept ekosystémových služeb (ES, ecosystem services). Atraktivita konceptu ekosystémových služeb se zakládá na propojení ekologických, ekonomických a sociálních přístupů. Je stále důležitější tyto souvislosti chápat, zohledňovat je při rozhodování na všech úrovních a zároveň je i zprostředkovat široké veřejnosti v rámci vzdělávání k udržitelnému rozvoji.

Také příroda ve městech přináší jejich obyvatelům řadu služeb. Kvalita života i budoucnost našich měst závisí na tom, zda se podaří sladit moderní městské bydlení, rostoucí nároky obyvatel na infrastrukturu a atraktivní nabídku práce i trávení volného času s ochranou biologické rozmanitosti.