Social and Economic Development & Regional Policy

Adaptation of Post-Industrial Society to Global Changes byl podtitul letošního 18. ročníku vědecké konference, kterou pořádala Fakulta sociálně ekonomická. Přítomní se zabývali především příležitostmi a zároveň zranitelností regionů, které v nedávné minulosti prošly zásadní proměnou struktury průmyslu.

Konference se účastnilo 50 odborníků z ČR, Německa a Polska a společně hledali odpovědi na otázky týkající se regionálního rozvoje a konkurenceschopnosti, životního prostředí, nových technologií v regionální správě, ale také společenských problémů a výzev. Během dvou dnů vystoupilo na 20 přednášejících z univerzit TU Dresden, Ostravská univerzita, Wroclaw University of Economics, Leibnitz Institute of Ecological Urban and Regional Development a samozřejmě naši kolegové z několika fakult UJEP.

Součástí konference byly také dva workshopy týkající se mezinárodní spolupráce na vědeckých projektech a hodnocení příspěvků do mezinárodních vědeckých časopisů.

Veškeré informace o konferenci jsou uvedeny na jejích stránkách (www.seder.ujep.cz). Do konce tohoto roku je ohlášen sborník s příspěvky z konference. Organizátoři velice děkují všem účastníkům za vřelé reakce a těší se na shledání na dalším ročníku za dva roky (2020).