Síla vizuální komunikace na FUD UJEP

V ateliéru Grafický design 1 na Fakultě umění a designu proběhl 16. – 20. dubna workshop Svět, ve kterém chceme žít. Cílem workshopu bylo propojit vědce a designéry tak, aby společně vytvořili nástroj komunikace – plakát – který by měl prezentovat hodnotné informace široké veřejnosti.

Pětidenní workshop The World We Want to Live In v rámci projektu Smart City – Smart Region – Smart Community (č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435) představuje první etapu průzkumu možností umělecké intervence do veřejného prostoru. Byl zaměřen na problematiku sdělování informací získaných vědeckou výzkumnou činností široké veřejnosti. Workshop byl pořádán ateliérem Grafický design I Fakulty umění a designu ve spolupráci s Fakultou životního prostředí a Fakultou sociálně ekonomickou.

Cílem bylo experimentálně ověřit formu schopnou vyjádřit množství informací optimální pro vizuální komunikaci ve veřejném prostoru s ohledem na návyky, které jsou vnímání diváka vtiskovány současným mediálním prostorem (definovaným zejména internetem a sociálními sítěmi).

Jako výstup workshopu bylo definováno dílo sestávající ze dvou obrazových formátů: první má formu plakátu, slouží k získání divákovy pozornosti a vymezení širšího tématu díla, druhý formát ve shodném rozměru nese informační grafiku.

Workshopu se zúčastnili lektoři:

Eduardo Barrera Arambarri (Mexiko)
Yossi Lemel (Holon Institute of Technology, Izrael)
Karel Míšek (FUD UJEP, Česká republika)
Mariusz Widerynski (Ateliér užité fotografie na Akademii výtvarných umění ve Varšavě)
Nadia Issa (Ateliér užité fotografie na Akademii výtvarných umění ve Varšavě) 

Pro práci v rámci workshopu byly vytvořeny týmy sestávající vždy z jednoho studenta Přírodovědecké fakulty, či Fakulty sociálně ekonomické v roli odborníka na komunikovaný obsah a 4–6 studentů Fakulty umění a designu. Každý tým měl za úkol vytvořit jedno dílo, tedy diptych plakátu a informační grafiky.

V průběhu akce vzniklo 6 samostatných děl vyjádřených dvojicemi plakátů a informačních grafik. Témata se týkala „odlivu mozků“, nezaměstnanosti v souvislosti se znalostí cizích jazyků, občanské společnosti, local foods, brownfields a povodní.

Vytvořená díla ukázala potřebu doplnění procesu tvorby o další profesní článek. Kritickou součástí děl jsou data, která mohou být vyjádřena informační grafikou, a textové informace. Oboje však nutně musí být extrahováno ze závěrů vědeckého výzkumu a převedeno do stručné a nezasvěcenému divákovi dobře srozumitelné formulace. Tento úkon nespadá do profesní způsobilosti studentů vědeckých, ani uměleckých oborů. Je proto třeba doplnit týmy tvořící díla, která mají být artikly intervence do veřejného prostoru, o odborníky se schopností psát texty populárně naučného charakteru a připravovat odpovídající datové podklady. Je na místě hledat možnosti spolupráce např. se studenty oborů zaměřených na český jazyk, či žurnalistiku. Vytvořená díla představují možnost využít již dobře známé a zažité způsoby intervence do veřejného prostoru, kterými je publikování plakátů na výlepních a inzertních plochách, citylightech, které jsou součástí městských mobiliářů, apod.Jedním z výsledků workshopu je ověření, že máme k dispozici nástroj, na jehož základě lze realizovat informační kampaně variabilního rozsahu a skrze ně aktivně ovlivňovat společenskou diskuzi a vývoj.

 

Autoři původní zprávy z workshopu:

prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D., MgA. Jiří Toman, Ph.D., MgA. Jakub Konupka

Workshop byl podpořen v rámci projektu Smart City – Smart Region – Smart Community (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007435) z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání podpořeného z Evropské unie.