ACADEMIC WRITING

Univerzita J. E. Purkyně pořádá odborný vědecký seminář Academic Writing. Seminář se uskuteční v termínu 19. a 20. dubna 2018 v prostorách multifunkčního centra v kampusu univerzity za účasti významných zahraničních hostů. Jste srdečně zváni.

Náplň semináře:

Úvod – význam publikování, charakteristika vědecké publikace, specifika vědeckého publikování, typy publikačních výstupů, aplikované vers. publikační výstupy, primární a souhrnné publikace

Autoři, recenzenti a ti další – role autorů, editorů, recenzentů, vydavatelů a dalších ve vědeckém publikování, peer-review a jeho význam, ekonomika, předplatitelský systém vers. open-access, predátorské aktivity, databáze a indexy, k čemu jsou a k čemu ne, autorská práva

Jak to má vypadat – Struktura vědecké publikace, význam jednotlivých částí, integrita, originalita, přínos, jak prezentovat a diskutovat výsledky, kdo je autor

Od nápadu k publikaci – vztah mezi výzkumem a publikacemi, plánování, provádění, vyhodnocení výzkumu, co, kdy, jak publikovat, výběr vhodného média (časopisu)

Konečně píšeme… – čtením k psaní, specifika odborného textu, sloh, styl, revize, jazyk, pár obecných rad

Od rukopisu do časopisu – od dopsání k přijetí, jak se vypořádat s připomínkami, co dělat při zamítnutí, jak psát recenze, hlavní důvody zamítání

Co se nedělá – publikační etika, falšování, selekce a fragmentace výsledků, plagiáty, účelovost a další prohřešky

Statistika nuda je – význam statistiky při analýze a prezentaci experimentálních dat, parametrické a neparametrické testy, přehled vícerozměrných metod, hlavní chyby

Meet the editors – pohled z druhé strany, hlavní příčiny odmítání rukopisů, volná beseda, možnost individuální konzultace rozpracovaného rukopisu s editory

Účast na semináři je bezplatná, ale prosíme o potvrzení účasti nejpozději do 15. 4. 2017 na adresu lenka.hyklova@ujep.cz.

 Pro zájemce je možné rezervovat ubytování na kolejích UJEP (cca 15 minut chůze od kampusu) za 300-510 Kč/noc.

Přednášející:

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
katedra regionálního rozvoje a veřejné správy, Fakulta sociálně-ekonomická, Univerzita J. E. Purkyně
Doc. Slavíková je odbornicí v oblasti ekonomie životního prostředí a institucionální ekonomie. Její výzkumné oblasti zahrnují fungování ekonomických nástrojů, resp. institucí obecně, v oblasti vodního hospodářství a ekosystémových služeb. Je autorkou nebo spoluautorkou 25 vědeckých publikací (z toho 16 evidovaných na WOS, h-index 6).

doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.
katedra technických věd, Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně
Doc. Trögl je odborníkem v oblasti environmentální mikrobiologie a biotechnologie. Jeho výzkumné aktivity zahrnují studium půdních mikrobních společenstev a použitím mikroorganismů pro detekci a odstraňování polutantů z vody a půdy. Je autorem nebo spoluautorem 30 vědeckých prací (z toho 25 evidovaných na WOS, h-index 9). Působí jako Associate Editor časopisu International Journal of Environmental Science and Technology (Springer, IF = 1,915).

prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
katedra technických věd, Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně
Prof. Janoš je předním odborníkem v oblasti chemie životního prostředí. Jeho výzkumné aktivity zahrnují širokou oblast znečištění životního prostředí, zejména detekci polutantů v různých matricích, studium jejich vazby, přeměn a šíření v ŽP, procesy pro jejich eliminaci z ŽP včetně vývoje tzv. reaktivních sorbentů. Je autorem nebo spoluautorem ca. 100 odborných prací (z toho 95 na WOS, h-index 21) a 8 patentů. Je šéfredaktorem časopisu Studia Oecologica.

Ing. Jan Popelka, Ph.D.
katedra informatiky a geoinformatiky, Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně
Dr. Popelka je odborníkem na statistické a geostatistické zpracování experimentálních dat. Jeho výzkumné aktivity zahrnují analýzu vícerozměrných datových souborů, časových řad, prostorově uspořádaných dat a dále aplikaci robustních statistických metod. Je autorem nebo spoluautorem 33 odborných prací (z toho 14 na WOS, h-index 4).

Zahraniční hosté:

prof. Hermann Heilmeier
Institut für Biowissenschaften, TU Bergakademie Freiberg, Německo
Prof. Heilmeier je světovým odborníkem v oblasti aplikované botaniky. Jeho výzkumné aktivity zahrnují studium výživových strategií rostlin, adaptací a stresových odpovědí rostlin na těžké kovy, nedostatek vody nebo oxidační stres, a na praktické využití rostlin při fytoremediacích a pro získávání kovů.  Je autorem nebo spoluautorem 125 vědeckých prací (z toho 62 evidovaných na WOS, h-index 19). Působí jako Editor-in-Chief časopisu Flora (Elsevier, IF=1,125).

prof. Steven S. Ripp
Center for Environmental Biotechnology, University of Tennessee, Knoxville, USA
Prof. Ripp je předním odborníkem oblasti environmentální mikrobiologie a biotechnologií. Jeho specializací je konstrukce a použití geneticky modifikovaných buněk (tzv. bioreportérů) pro snadnou detekci metabolických reakcí, probíhajících biotechnologických procesů nebo speciální toxicity. Je autorem nebo spoluautorem 117 vědeckých prací evidovaných na WOS, h-index 32. Působí jako Editor časopisu Ecological Indicators (Elsevier, IF=3,898).