Celoevropský projekt COST na FSE UJEP

Excelentní evropský výzkum na FSE UJEP. Naše univerzita získala pozici administrátora mezinárodního projektu LAND4FLOOD, který se věnuje otázkám snižování rizik spojených s povodněmi prostřednictvím opatření, která jsou v souladu s přírodou.

V červnu 2017 získal mezinárodní přípravný výbor pod vedením doc. Ing. Lenky Slavíkové, Ph.D (IEEP FSE UJEP) čtyřletý projekt COST s názvem Natural Flood Retention on Private Land (LAND4FLOOD). Schéma COST spadá pod excelentní evropský výzkum Horizon 2020, ale zaměřuje se především na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu napříč celou Evropou. Z každé země mohou být do projektu nominováni až čtyři zástupci.

Doc. Slavíková byla zvolena předsedkyní akce. Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byla přidělena funkce administrátora projektu. UJEP se tak stává třetí institucí na území ČR (po VUT Brno a Akademii věd ČR) v novodobé historii schématu COST, které úspěšně podalo a administruje projekt COST. Tyto významné role v projektu zahrnují četné vědecké i organizační výzvy, kterým bude nutné v následujících čtyřech letech čelit. Jak však shrnuje doc. Slavíková: „Je skvělé, že i lidé působící mimo česká vědecká centra mohou uspět, pokud chtějí, a mají příležitost koordinovat výzkum v celé Evropě.“

Tématem projektu LAND4FLOOD je problém realizace přírodě blízkých retenčních opatření v území, které je „zatíženo“ komplikovanými majetkovými vztahy a kompetencemi mnoha orgánů veřejné správy. Revitalizace (rozvolnění regulovaných břehů) potoků ve volné krajině nebo obnovování retenčních vlastností území přiléhajícího k řekám (např. s pomocí mokřadů, poldrů atd.) napomáhají snižovat povodňová rizika a přispívají také k řešení sucha. Jde o vhodný doplněk hrází, přehrad a dalších tradičních opatření „šedé infrastruktury“. Problémem je nedostatek dostupného území pro realizaci těchto opatření – i když jsou naplánována, nejsou často realizována z důvodů obtížné komunikace s velkým množství vlastníků, představitelů obcí aj. Cílem projektu je proto zabývat se různými motivačními nástroji k získávání půdy a/nebo k multifunkčnímu využití pozemků, a to jak v městském tak venkovské prostředí.

Více informací o projektu viz zde: http://www.land4flood.eu/
Přípravný výbor http://www.land4flood.eu/management-committee/