SMART

MĚSTO – REGION – KOMUNITA

Smart City – Smart Region – Smart Community představuje komplexní pohled na vytváření kvalitní infrastruktury pro život člověka a poskytování kvalitních veřejných služeb s návazností na společenské výzvy. SMART podporuje spolupráci výzkumných organizací, soukromého a veřejného sektoru, posiluje specializaci oborového zaměření UJEP, interdisciplinární spolupráci, rozvoj výzkumných týmů témat SMART.

Naše vize SMART:

Vychází z definice Smart City Evropské komise:
„Smart City je místo, kde jsou tradiční sítě a služby poskytovány efektivněji s využitím digitálních a telekomunikačních technologií ve prospěch jejich obyvatel a firem.“
(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/smart-cities)

Cíle SMART na UJEP:
 • Vyšší efektivita veřejných služeb
 • Nový management veřejných služeb
 • Vyšší participace občanů na rozhodovacích procesech
 • Efektivnější spolupráce mezi veřejnou správou, univerzitou, občany a soukromým sektorem
To vše prostřednictvím:
 • Orientace na občana
 • Open data
 • Sdílení informací, služeb, kapitálu, know how
 • Využití moderních technologií
 • Expertní politika
 • Komplexní řešení
 • Spolupráce výzkumných organizací, soukromého a veřejného sektoru

Tematické okruhy SMART na UJEP

Komplexní projekt pro SMART na UJEP, dotýkající se většiny uváděných témat: SMART ITI http://smart-mateq.cz/projekty/projekty-smart/smart-iti/

Kvalita života a inovativní veřejná správa

Rozhodující faktor pro: prostředí pro občany a jejich identifikaci s regionem

Dílčí témata:

 • Nástroje a procesy řízení obcí a regionů
 • Snižování administrativních nákladů veřejné správy
 • Demokratizace
 • Participace
 • Restrukturalizace
 • Přeměna starých průmyslových regionů
 • Podpora inovativnosti a podnikavosti

Běžící projekty: REG BE, REG BES, SMART UK 2018 – Rozvoj výzkumného týmu UJEP

Veřejné služby a infrastruktura v obcích a regionech

Rozhodující faktor pro: fungování měst, obcí a regionům

Dílčí témata:

 • Doprava
 • Voda
 • Odpady
 • Energie
 • Budovy
 • „Zelená infrastruktura“

Běžící projekty: Rozvoj metod ekonomického hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech, Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Česko – Sasko; Podpora rozvoje železniční dopravy v úseku Praha – Drážďany, CE-HEAT, Vliv demografického vývoje a ‚vytěsňovacího efektu‘ na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství

Příroda, voda a krajina

Rozhodující pro: kvalitu života a socioekonomické dopady adaptačních strategií

Dílčí témata:

 • Rekultivace krajiny
 • Povodně
 • Úloha vody v krajině
 • Ekosystémové služby

Běžící projekty: LAND4FLOOD, STRIMAII: Sasko-český management povodňových rizik II, BIDELIN

Umění, historie a kulturní dědictví

Rozhodující faktory pro: identitu regionu a jeho komunity

Dílčí témata:

 • Umění ve veřejném prostoru
 • Sociální úloha umění a designu
 • Ochrana památek a jejich úloha v rozvoji města a regionu

Běžící projekty: Kultura.digital, Agents of Change in Old Industrial Regions in Europe

 

Projekty SMART
MATEQ