SMART ITI

Smart City – Smart Region – Smart Community

SMART ITI = komplexní pohled na vytváření kvalitní infrastruktury pro život člověka a poskytování kvalitních veřejných služeb s návazností na společenské výzvy.

Kdy: 3/2018 – 12/2022
Kde: Ústí nad Labem, aglomerace ITI ÚChA
Kdo: UJEPFSE, FŽP, PŘF, FUD, FF
Partner projektu: České vysoké učení technické v Praze
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435

Zkoumané oblasti:
Veřejná správa
Veřejné služby a infrastruktura
Kvalita života a životního prostředí
Sociální soudržnost

Princip spolupráce

Cíle projektu:

 • Rozvíjet odbornou kompetenci a infrastrukturu pro výzkum a aplikací prvků SMART City, SMART Region a SMART Komunita
 • Přispět k řešení dlouhodobých společenských potřeb obyvatel, zlepšení kvality života a konkurenceschopnosti v ÚK
 • Dobudování centra pro předaplikační výzkum
 • Rozvoj strategické spolupráce
 • Zapojení veřejnosti do rozhodování – princip partnerství

Očekávané výsledky:

 • Vyšší počet nových výzkumných pracovníků ve výzkumných organizacích, v soukromém a veřejném sektoru
 • Vznik nových výzkumných pracovních míst v organizacích
 • Rozšíření a modernizace výzkumných pracovišť
 • Mezinárodní patentová přihláška
 • Odborné publikace s mezinárodním přesahem
 • Posílení mezinárodní spolupráce ve výzkumu témat SMART


WP1 – SMART Veřejná správa

SMART veřejná správa se opírá o dobře nastavený institucionální rámec a podporuje vyšší zapojení občanů do veřejného rozhodování a veřejných aktivit v rámci konceptu Smart City

Cíle WP SMART Veřejná správa

 • Vyšší efektivita veřejných služeb
 • Nový management veřejných služeb
 • Vyšší participace občanů na rozhodovacích procesech
 • Efektivnější spolupráce mezi veřejnou správou, univerzitou, občany a soukromým sektorem
 • Analýza diskursu samotného pojmu „Smart City“, zakotvení vědecko-výzkumní roviny tohoto pojmu

Očekávané výsledky

 • Metodika Smart City určená pro veřejnou správu
 • Metodika využití behaviorálních metod při tvorbě veřejných politik v ČR
 • Implementace konceptu open data do rozhodovacích procesů veřejné správy
 • Rozvoj asistivních technologií
 • Metodika využití well-beingových kritérií pro zkvalitnění veřejné správy
 • Modelování individuální kvality života
 • Zvýšení politické participace na rozhodování (e-demokracie)
 • Zvýšení informovanosti mezi veřejnou správou a občany
 • Vytvoření datové báze s cílem snížit transakční náklady komunikace mezi občany a veřejnou správou
 • Zvýšení motivace občanů při každodenních problémech ve městě

 Pilíře

 • Smart řízení města a chytrá regulace
 • Participace veřejnosti

Keywords

Nahoru

WP2 – SMART Veřejné služby

Veřejné služby a infrastruktura v obcích a regionech významně určují prostředí pro fungování měst, obcí a regionů. Moderní přístupy k poskytování veřejných služeb „Smart Administration“:

 • Zvýšit efektivitu poskytování veřejných služeb
 • Zvýšit jejich kvalitu (resp. subjektivní vnímání kvality ze strany veřejnosti)
 • Minimalizovat náklady, maximalizovat užitky

Cíle WP SMART Veřejné služby

 • Zkoumat náklady a přínosy aplikace vybraných SMART opatření do praxe s pilotním ověřením na příkladech měst a obcí, resp. soukromých subjektů v regionu ÚChA
 • Vytvořit analytické a metodické podklady pro aplikaci SMART přístupů a formulovat doporučení pro aplikační sektor (zda vůbec, jak, či v jaké formě SMART opatření implementovat)
 • Aplikovat digitální a telekomunikační technologie, IT řešení a další inovace

Očekávané výsledky

 • Případové studie k ověření navrhovaných SMART opatření
 • Zobecnění závěrů z případových studií
 • Modelové scénáře, CBA
 • Doporučení pro města a obce, soukromý sektor a domácnosti
 • Odborné semináře
 • Odborné publikace

Pilíře

 • Energetika
 • Vodní hospodářství
 • Odpadové hospodářství
 • Mobilita a doprava

 Keywords

Nahoru

WP3 – Kvalita života a životního prostředí

Kvalita života je provázána s kvalitou životního prostředí. V posledních letech dochází k výrazným projevům změny klimatu a významně se projevuje na kvalitě života ve městech, kde bude žít postupně čím dál více lidí a kam mnoho obyvatel dojíždí za prací.

Cíle WP SMART Kvalita života a životního prostředí

 • Tvorba nástrojů pro zvýšení kvality života a životního prostředí ve městech k vazbě na klimatickou změnu a další environmentální rizika
 • Ekonomické hodnocení přírodě blízkých adaptačních opatření využívajících zelenou a modrou infrastrukturu
 • Výzkum vztahu horního a dolního toku v rámci povodí a jeho vliv na ochranu měst před povodněmi

 

Očekávané výsledky

 • Metodiky pro mapování a hodnocení environmentální zranitelnosti města
 • Metodiky pro mapování a hodnocení sociálně-demografické zranitelnosti města
 • Metodika pro zapojení veřejnosti v oblasti životního prostředí
 • Odborné publikace

Pilíře

 • Příroda a ekosystémové služby
 • Zranitelnost města a adaptační opatření
 • Voda

Keywords

Nahoru

WP4 – SMART People

Kvalita veřejného prostoru, participace na jeho utváření a vzdělávání jako nástrojů zvyšování konkurenceschopnosti starých strukturálně postižených území. Negativní vnímání regionu působí na potenciální residenty, návštěvníky a investory, což přispívá k dalšímu zhoršování socioekonomické situace regionu a snižování konkurenceschopnosti.

Cíle WP SMART People:

 • Testovat inovativní přístupy a nástroje s využitím veřejného prostoru ke změně percepce a zvýšení míry identifikace a participativních praktik obyvatel ve svém městě/regionu na příkladu starého průmyslového regionu
 • Ověřit možnosti inovativních přístupů ve vzdělávání k zvýšení kvality a efektivity výuky s vazbou na problematiku SMART City

Principy aktivity:

 • Interdisciplinarita a mezioborovost
 • Cílová skupina mezi 15-30 lety nejlépe a nejaktivněji přijímá novinky a inovace doprovázející koncept Smart City
 • Specifický prostor univerzity, kde dochází transferu znalostí, dovedností a zkušeností
 • Propojení studentů magisterského a doktorského stupně studia s vědeckými týmy

Očekávané výsledky:

 • Identifikace klíčových faktorů negativního vnímání u průmyslových regionů s příkladem Ústecko-chomutovské aglomerace
 • Návrh interaktivní geoinformační systému pro analýzu wellbeingu v území
 • Návrh SMART nástroje pro zlepšení vnímání regionu a kvality veřejného prostoru/života
 • Zavedení a ověření inovativních metod výuky založených na aktivní participaci studentů na výuce, využití moderních neuro-behaviorálních technologií
 • Nové kurzy založené na konceptu Smart City

Pilíře:

 • SMART Community
 • SMART Education

Keywords

Nahoru

Zapojené instituce

Vedoucí aktivit

WP1 – SMART Veřejná správa:
PhDr. Radek Soběhart, Ph.D.

WP2 – SMART Veřejné služby
Ing. Jan Slavík, Ph.D.

WP3 – Kvalita života a životního prostředí
Ing. Jan Macháč

WP4 – SMART People
Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.

 

Výzkumné týmy
Další projekty SMART na UJEP