Projekty MATEQ

Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace (NKMEA)

Poskytovatel: OP VVV
Doba řešení: 4/2018 – 3/2021
Řešitel: prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Číslo projektu: CZ.021.01/0.0/0.0/17_48/0007399
Fakulta: FŽP
Partneři: VŠB TU Ostrava (hlavní řešitel)

Charakteristika: Hlavním cílem projektu je vývoj, příprava, charakterizace, optimalizace přípravy a analýza použitelnosti speciálních kompozitních materiálů schopných detekovat, resp. odstranit, nebezpečné látky z životního prostředí v různém skupenství v oblasti ostravské aglomerace. Tyto materiály přispějí k likvidaci starých zátěží, následků průmyslových a jiných havárií, čištění určitých typů odpadních vod a ovzduší, dekontaminaci vymezených prostor, apod. Umožní tak zlepšit kvalitu života a sníží zdravotní rizika, zvýší bezpečnost obyvatel a atraktivitu ostravské aglomerace pro její obyvatele a sníží počet lidí odcházejících z regionu v důsledku nekvalitního životního prostředí. Dalšími cíli projektu je analýza praktického využití výzkumných výsledku projektu, realizace společných aktivit partnerů směřujících k aplikaci výsledků v dlouhodobém horizontu, navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační sférou, pořízení infrastruktury nezbytné pro realizaci výzkumných záměrů a šíření výsledků výzkumné činnosti a jejich výstupů.

Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v ústeckochomutovské aglomeraci (CACTU)

Poskytovatel: OP VVV
Doba řešení: 1/2018 – 12/2023
Řešitel: doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008397
Fakulta: FŽP

Charakteristika: Hlavním cílem strategického projektu CACTU je vznik partnerství s významným subjektem z aplikační sféry (UNIPETROL RPA s.r.o.) a dobudování otevřené výzkumné infrastruktury na spojených pracovištích UJEP, UniCRE (Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.) a UNIPETROL RPA s.r.o. (konsorcium 3U), která bude v oblasti chemických a příbuzných technologiích garantovat dlouhodobou mezisektorovou spolupráci výzkumu s aplikační sférou se zaměřením na výzkum chemických procesů transformace surovinových zdrojů v regionu na tzv. zelené chemikálie.

Výzkum a vývoj technologie získávání zinkových surovin materiálovým využitím odpadů a vývoj inovativních výrobků z recyklátu (ZINEK 2)

Poskytovatel: OP PIK
Doba řešení: 1/2018 – 10/2020
Řešitel: Ing. Miroslav Richter, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_107/0012435
Fakulta: FŽP
Partneři: COTTEX Trade s.r.o. (hlavní řešitel)

Charakteristika: Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj nové technologie na materiálové využití zinkových odpadů vznikajících při zpracovávání zinku v průmyslu. Jedná se především o materiály ve formě zinkových stěrů, úkapů, sušin, popelů, úletů z filtrů, odprašků, šupin a aglomerovaných prachových části, což je materiál kontaminovaný ostatními nežádoucími složkami, jako např. sloučeniny ZnAl, ZnO, ZnPb, Cl a Ca. Následně bude realizován vývoj inovativních zinkových výrobků za použití produkovaných recyklátů.

Alotermní zařízení pro využití čístírenského kalu

Poskytovatel: OP PIK
Doba řešení: 1/2018 – 10/2020
Řešitel: doc. Ing. Karel Svoboda, CSc.
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_107/0012490
Fakulta: FŽP
Partneři: MPS Gradior s.r.o. (hlavní řešitel)

Charakteristika: Podstatou projektu je realizace pokročilých aktivit průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výstupem bude celosvětově unikátní prototyp Alotermního zařízení pro využití čistírenského kalu. Výsledek projektu v podobě prototypu bude překračovat technické parametry známých řešení, neboť prostřednictvím komplexní změny principu technologie nabídne vysoce inovativní kombinaci alotermní pyrolýzy a alotermního zplyňování s následným spalováním primárního pyrolýzního plynu.

MATEQ 2018 – Rozvoj excelentního výzkumného týmu

Poskytovatel: Ústecký kraj
Doba řešení: 01/2018 – 12/2018
Řešitel: prof. Pavla Čapková, DrSc.
Číslo projektu: 17/SML1267/SOPD/OKH
FakultaPŘF, FŽP
Partneři: Ústecký kraj

Charakteristika: Posílení lidských zdrojů pro excelentní výzkumný tým MATEQ, který je součástí velké výzkumné infrastruktury NanoEnviCz. Posílení bude směrováno do dvou oblastí: 1. udržení mladých výzkumníků v týmu MATEQ, 2. podpora výzkumníků spolupracujících s průmyslem v regionu v aplikovaném výzkumu. Menší část podpory věnujeme na PR aktivity, které jsou nedílnou součástí výzkumné strategie. Projektový tým zahrnuje pracovníky dvou fakult UJEP: Přírodovědecké fakulty a Fakulty životního prostředí. Obě fakulty v týmu na výzkumných projektech úzce spolupracují.

UniQSurf – Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů

Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba řešení: 4/2018 – 12/2022
Řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007411
FakultaPŘF

Charakteristika: Projekt je zaměřen na předaplikační výzkum a vývoj funkčních povrchů a hybridních materiálů pro aplikace v biomedicíně, bioanalytických metodách, katalýze a sorpčních procesech. Projekt se zabývá vývojem mikrozařízení pro testování léčiv na 3D buněčných kulturách, vývojem bioadhezivních a antiadhezivních povrchů a novými hybridními materiály pro organokatalýzu, separační procesy a sekvestraci plynů.

ZEBRACHIP – mikrofluidní čip pro automatizované masivní in vivo testování biologických účinků aktivních látek

Poskytovatel:  TAČR
Doba řešení: 1/2018 – 12/2019
Řešitel: Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D.
Číslo projektu:  TJ01000077
Fakulta: PŘF
Partneři: DRAKISA s.r.o.

Charakteristika: Projekt si klade za cíl vyvinout nový nástroj pro automatizované a vysoce paralelizované in vivo studie biologických účinků látek na rybím modelu Danio rerio. Bude vyvinut prototyp mikrofluidního zařízení, které umožní kultivaci rybích embryí s automatizovatelným způsobem plnění, kontrolu stěžejních podmínek kultivace, řízení toku látek a vyhodnocení vývoje embryí sběrem obrazové dokumentace. Cíl bude dosažen řešením dílčích úkolů: (i) návrh a modelování designu zařízení; (ii) studium využití 3D tiskové technologie pro výrobu prototypů zařízení; (iii) vývoj jednotky pro kontrolu podmínek kultivace; (iv) testování funkčnosti zařízení pro automatizované plnění embryí, kultivaci a kontinuální sběr obrazové dokumentace; (vi) ověření parametrů systému na modelových testech toxicity.

INVUST Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba řešení: 1/2018 – 7/2022
Řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002678
Fakulta: FŽP, PŘF

Charakteristika: Projekt je zaměřen na modernizaci infrastruktury pro výzkum spojené s výukou na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci komplementárního projektu STUVIN jsou plánovány inovace stávajících a tvorba nových studijních doktorských programů Aplikovaná fyzika materiálů, Aplikované nanotechnologie, Environmentální analytická chemie a Obnova krajiny. Tento projekt je zaměřen na vytvoření nezbytného infrastrukturního zázemí pro akreditaci těchto programů a realizaci všech cílů projektu STUVIN.

STUVIN Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba řešení: 1/2017 – 9/2022
Řešitel: Doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002735
Fakulta: FŽP, PŘF

Charakteristika: Cílem projektu je tvorba dvou nových a rozvoj dvou stávajících přírodovědných a technických doktorských programů. Rozvoj zahrnuje rozšíření témat, zapojení nových školitelů, rozvoj doctoral-schools se třemi ústavy AV ČR a intenzivnější spolupráci fakult přírodovědecké a životního prostředí. Potřeba rozvoje programů vychází z růstu výzkumných aktivit, zejména činnosti výzkumné infrastruktury NanoEnviCz.

Výzkum zinkových odpadů a vývoj zinkových produktů

Poskytovatel: Operační program Podnikání Inovace Konkurenceschopnost
Doba řešení: 5/2017 – 3/2020
Řešitel: Ing. Miroslav Richter, Ph.D. EUR ING
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0 /16_084/0010353
Fakulta: FŽP
Partneři: Cottex Trade s.r.o. (hlavní řešitel)

Charakteristika: Předmětem projektu je výzkum zpracování zinkových úletů a zinkových inkrustů, to je zinkových odpadů vznikajících při termickém nástřiku, neboli žárové metalizaci zinkem v průmyslu a vývoj zinkových produktů „Zinkový prášek“ (Fine Zinc Powder) a „Zinkové abrazivo“ (Zinc Shot) přímým přepracováním těchto odpadů.

Produkce biocharu termickým rozkladu kalů z ČOV

Poskytovatel: OP PIK
Doba řešení: 5/2017 – 10/2019
Řešitel: doc. Ing. Karel Svoboda, CSc.
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_084/0010363
Fakulta: FŽP
Partneři: Agmeco LT, s.r.o. (hlavní řešitel)

Charakteristika: Projekt je ve své podstatě zaměřen na environmentálně příznivé řešení jedné části problematiky odpadového hospodářství, kterou jsou kaly z čistíren odpadních vod. Tento projekt přináší technické řešení přepracování těchto kalů jednoduchým termickým (pyrolýzním) procesem na látky využitelné v zemědělství jako hnojiva. Očekávaným výsledkem projektu je zhotovení funkčního prototypu pro ověření všech vlastností jak vlastní termolýzní jednotky, tak i produktů vznikajících tímto termickým procesem.

Vývoj sedimentace v přehradních nádržích jako antropogenních bariérách v říčních systémech

Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 2017 – 2019
Řešitel: RNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc.
Číslo projektu: GAČR 17-06229S
Fakulta: FŽP
Partneři: Univerzita Palackého v Olomouci (hlavní řešitel)

Charakteristika: Cílem projektu je zjistit materiálovou bilanci přehradních nádrží a porozumět účinkům hrazení řek na distribuci sedimentu podél říčních toků včetně jejich zátěže antropogenními polutanty na základě multidisciplinárního studia geomorfologie, stratigrafie a geochemie přehradních sedimentů.

Inovativní čištění vod pomocí magnetických sorbentů

Poskytovatel: Operační program Podnikání Inovace Konkurenceschopnost
Doba řešení: 3/2017 – 9/2019
Řešitel: doc. Ing. Pavel Kuráň, Dr.
Číslo projektu: CZ.1.1.02/0.0/0.0/15_019/0004779
Fakulta: FŽP
Partneři: MikroChem LKT spol. s r. o. (hlavní řešitel), ASIO, spol. s. r. o.

Charakteristika: Cílem je vývoj produkce reaktivních magnetických sorbentů z levných materiálů pro použití v sanačních technologiích k odstraňování vybraných polutantů z kontaminovaných vod.

Detekce cirkulujících nádorových buněk (CTC) u pacientů s adenokarcinomem plic pomocí mikrofluidního čipu

Poskytovatel:  Agentura zdravotnického výzkumu MZD ČR
Doba řešení: 4/2016 – 12/2019
Řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Číslo projektu:  16-29738A
Fakulta: PŘF

Charakteristika: Cirkulující nádorové buňky (CTC) jsou jedním z významných diagnostických markerů pro monitorování metastatické progrese adenokarcinomu plic. Projekt je zaměřen na vývoj mikrofluidního čipu (MLC čip), který umožní izolovat (kvantifikovat) populace CTC buněk ve vzorku periferní krve pacientů s histologicky prokázaným adenokarcinomem plic fáze IIb-IV a rozdělit je dle jejich fenotypového projevu (epiteliální/mesenchymální) na úrovni jednotlivých buněk, s možností jejich následného uvolnění z čipu pro in vitro kultivaci, popř. analýzu genové exprese. MLC čip se bude skládat z filtrační a buněčné sortovací jednotky s imobilizovanými vazebnými proteiny pro zachycení buněk pomocí povrchových membránových markerů EpCAM a N-cadherinu. Hlavním cílem projektu je zhodnocení klinické relevance různých fenotypů CTC buněk na včasnou diagnostiku adenokarcinomu plic, korelovat je se stádiem onemocnění, rozdělit pacienty na high/low risk skupiny, predikovat diagnózu a ve výsledku uzpůsobit léčbu z hlediska individuálních potřeb pacienta.

Hi-tech materiály pro kosmické aplikace

Poskytovatel: Operační program Podnikání Inovace Konkurenceschopnost
Doba řešení:
1/2016 – 9/2019
Řešitel:
prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Číslo projektu: CZ.1.1.02/0.0/0.0/15_019/0005028
Fakulta: FŽP
Partneři:
TOSEDA s.r.o. (hlavní řešitel), ROKOSPOL a.s.

Charakteristika: Cílem je průmyslový výzkum, experimentální vývoj a realizace (výroba) hi-tech materiálů pro vesmírné aplikace v souladu s programovým zaměřením Evropské Kosmické Agentury (ESA). Dojde k těsné spolupráci mezi malým podnikem, univerzitou a výrobním podnikem a výsledky jejich činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů.

New Phytotechnology for Cleaning Contaminated Military Sites

Poskytovatel: NATO Science for Peace and Security
Doba řešení: 2016 – 2019
Řešitel: Prof. Ing. Valentina Pidlisnyuk, DrSc.
Číslo projektu: NATO SPS MYP G4687
Fakulta: FŽP, KTEV
Partneři: Kansas State University (USA), National University of Life and the Environmental Sciences, Kyjev (Ukrajina), National University Lvivska Polytechnika (Ukrajina), Institute of Plant Biology and Biotechnology, Almata (Kazachstán), University of Zagreb (Chorvatsko).
Web: http://military-site-cleaning.cz/

Charakteristika: Náplní projektu je výzkum pěstování energetických rostlin (především Miscanthus x giganteus) na lokalitách kontaminovaných vojenskou činností s cílem dosáhnout současného snížení znečištění, zlepšení půdních vlastností, obnovy ekosystémových funkcí a produkce energetické biomasy.

COMNID Podpora transferu výsledků aplikovaného výzkumu do nových technologií a služeb

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Doba řešení: 01/2016 – 12/2019
Řešitel: prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Číslo projektu: TG02010049
Fakulta: FŽP
Partneři: Ústav anorganické chemie AVČR, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Web: http://ctt.ujep.cz/COMNID.html

Charakteristika: Cílem projektu je vybudovat společnou infrastrukturu a mechanismy pro komercionalizaci výsledků v oblasti materiálového výzkumu, vývoje nových materiálů a jejich aplikací zejména v oblasti ochrany životního prostředí, případně v medicíně. Transformací a harmonizací činností existujících systémů pro komercionalizaci výsledků výzkumu jednotlivých účastníků projektu vznikne jednotný systém pro transfer idejí z fáze základního výzkumu přes aplikovaný výzkum po jejich realizaci ve formě nových výrobků a služeb.

Polymerní nanovlákenná antibakteriální filtrační média

Poskytovatel: Operační program Podnikání Inovace Konkurenceschopnost
Doba řešení: 9/2015 – 6/2018
Řešitel: prof. RNDr. Pavla Čapková, DRSc.
Číslo projektu: CZ.1.1.02/0.0/0.0/15_019/0001680
Fakulta: PŘF, FŽP
Partneři: NANOVIA s.r.o.,  Rakovník (hlavní řešitel)

Charakteristika: Cílem je vývoj nových filtračních nanotextílií s antimikrobiálními účinky pro použití např. v klimatizacích nebo lékařských rouškách dle požadavků partnera Nanovia s.r.o. Litvínov.

Nové karbosilanové dendrimery pro biomedicínské aplikace – interakce s biomolekulami a biomembránami

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2015 – 2017
Řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Číslo projektu: 15-05903S
Fakulta: PŘF
Partneři: Ústav chemických procesů AV ČR (hlavní řešitel)
Web: http://www.icpf.cas.cz/cs/nove-karbosilanove-dendrimery-pro-biomedicinske-aplikace-interakce-biomolekulami-biomembranami

Charakteristika: Projekt je zaměřen na vývoj nových typů glykodendrimerů, založených na karbosilanovém jádru povrchově dekorovaném (oligo)sacharidy a studium jejich interakcí s modelovými lipidickými dvojvrstvami a biomolekulami (anti-sense oligonukleotidy, amyloidní a prionické peptidy) pomocí komplexních biofyzikálních metod a počítačového modelování.

 

Výzkumné týmy MATEQ
Výzkumná oblast MATEQ