MATEQ

Materials and Technologies for the Environment and Quality of Life

MATEQ představuje výzkumnou oblast se zaměřením na materiály a technologie pro ochranu životního prostředí a biomedicínské aplikace. Důvodem je reflexe potřeby regionu v oblasti životního prostředí a zároveň mezinárodně uznaná excelence vědeckých týmů výzkumu na Přírodovědecké fakultě a Fakultě životního prostředí ve spolupráci s partnerskými ústavy AV ČR.

Výzkumná základna MATEQ má širokou síť spolupracujících organizací v ČR ale i v zahraničí. Jedná se o významné národní i mezinárodní instituce. Univerzita je již nyní součástí takových výzkumných struktur jako je výzkumná infrastruktura NanoEnviCz nebo Výzkumné centrum pro analýzu organických látek v životním prostředí CADORAN a zároveň vyvíjí aktivity směřující ke komercionalizaci výsledků některých svých výsledků.

Oblasti našeho výzkumu v oblasti MATEQ s konkrétními výsledky:

  • Nové luminiscenční materiály
  • Modelování chemických procesů
  • Bioanalytika s využitím bioreportérů
  • Reaktivní sorbenty a jejich použití
  • Povrchové modifikace
  • Materiály pro medicínské aplikace
  • Fotodynamická terapie s využitím metal-organic frameworks
  • Povrchové charakterizace materiálů

V rámci MATEQ Univerzita intenzívně rozvíjí inovační potenciál v  progresivně rostoucím výzkumu oblasti nanotechnologií a environmentálních technologií a rozpracovává jej do následujících výzkumných aktivit:

BIONANO: Nanomateriály pro biomedicínské aplikace

BIONANO v posledních dvou letech realizuje projekty týkající se studia interakce dendrimerních nanočástic s modelovými biologickými objekty, využití dendrimerů jako nosičů léčiv, výzkumem a vývojem biosensorů a nových polymerních nanovlákenných materiálů pro biomedicínské aplikace.

V budoucnu bude rozvíjen další výzkum nanomateriálů zejména na bázi grafenu pro biomedicínské aplikace, a biosenzorů pro analýzu tělních tekutin.

NANOMAT: Nanomateriály se specifickými funkcemi

NANOMAT navazuje na realizaci projektu OP VaVpI a zaměřuje se na nové kompozitní materiály na bázi grafenu a oxidů. Cílem je aktivně vyhledávat nové aplikace existujících nanomateriálů, ale především vyvinout nové typy nanokompozitních materiálů využitelných k odstranění obtížně degradovatelných polutantů a jejich přípravu pro komercializaci.

NANOSURF: Nanostrukturované povrchy

NANOSURF se zabývá povrchovým inženýrstvím a povrchovou chemií a to: plazmovou i chemickou aktivací povrchů se specifickými funkcemi pro tkáňové inženýrství a pro senzoriku, přípravou tenkých vrstev magnetronovým naprašováním a také plazmovou aktivací práškových materiálů.

Výzkum bude pokračovat vývojem nových metod přípravy funkčních nanopovrchů kombinací plazmových a chemických technologií.

NANOSAN: Nanomateriály pro inovativní sanační technologie

NANOSAN se zaměřuje na vývoj nových nanomateriálů pro ochranu životního prostředí. Byl vybudován systém na podporu transferu znalostí z badatelské fáze směrem k realizaci a je dále rozvíjen v projektu COMIND: Podpora transferu výsledků aplikovaného výzkumu do nových technologií a služeb (TAČR/GAMA).

V posledních dvou letech byl v uvedené oblasti zahájen základní výzkum v oblasti polymerních nanovláken, připravených technologií Nanospider k využití v environmentálních aplikacích.

Hlavním cílem je tvorba nových sanačních technologií založených jednak na specifických nanofiltracích a na nanomateriálech pro degradaci polutantů ve vodách, odpadních plynech i v půdě.

PHOTOMAT: Fotoaktivní klastry a materiály pro konverzi energie

PHOTOMAT se zabývá vývojem nových sloučenin a materiálů s mimořádnými fotofyzikálními a fotochemickými vlastnostmi, fotochemickou stabilitou a porozitou, v těchto výzkumných oblastech využití boranových hydridových sloučenin pro vývoj nových fluorescenčních materiálů pro laserové technologie a energeticky úspornou elektroniku, vývoj fotoaktivních porézních materiálů se specifickými vlastnostmi pro luminiscenční, separační a biomedicínské aplikace.

Tyto nové materiály mají potenciál ve využití jako koherentní světelné zdroje v optoelektronice, spektroskopii, v detekčních zařízeních a jako chromofory v luminiscenčních solárních koncentrátorech, ale i v dermatologii.

NANOCOMP: Molekulové modelování pro design nanostruktur a simulace technologických procesů

NANOCOMP řeší dva typy úkolů. Vyvíjí metodiku simulace technologických procesů (elektrospinning) a simulace chování kapalin v omezených geometriích a extrémních podmínkách (nanopóry) na molekulární úrovni a modeluje nanostruktury, vytvářené v rámci ostatních klíčových aktivit.

Cílem je predikce struktury a vlastností těchto nanostruktur a zefektivnění vývoje a optimalizace nových biomedicínských nanomateriálů (nosiče léčiv, molekulární komponenty pro bioanalytiku).

Projekty MATEQ
SMART