Mladí vědci představili práci v týmech SMART a MATEQ

Druhý ročník workshopu vztahujícího se k aktivitám výzkumných týmů Smart a Mateq na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně proběhl 5. listopadu 2018. Koncept Smart byl reprezentován tématem Smart Community, konkrétně problematikou vnímání a konstruktu regionu. Mladí kolegové z týmu Mateq ukázali možnosti využití nanotechnologií v běžném životě.

 

Workshop zahájila Jiřina Jílková, která ocenila spolupráci Ústeckého kraje (ÚK) s Univerzitou J. E. Purkyně (UJEP), která spočívá jednak v podpoře budování vědeckých týmů, ale také ve stále větší provázanosti při strategického plánování rozvoje regionu.

Odkaz na prezentace

Za Ústecký kraj se workshopu zúčastnili Mgr. Ing. Miroslav Andrt, předseda výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova a předseda komise pro Smart Region Ústecký kraj, Ing. Bohumil Ježek z Rady pro vědu, výzkum a inovace a Ing. Josef Svoboda, vedoucí oddělení regionálního rozvoje.

V dopolední části workshopu kolegové zabývající se kulturním dědictvím regionu upozornili na dosud nevyužité možnosti pro jeho zpracování a propagaci s cílem vytvoření silnějších kolektivních identit a pozitivního image regionu. Silvie Kučerová vybídla účastníky k úvaze nad tím, co pro ně Ústecký kraj znamená, Vladan Hruška hovořil o využití průmyslu v propagaci města a kraje, neboť „z historických pramenů vyplývá, že přes oblast Ústecka přicházela průmyslová revoluce do Českých zemí“ a proto vidí za jeden z hlavních cílů tématu Smart People „nalézt historické průmyslové artefakty, které by mohly ÚK reprezentovat navenek“. Dále Petr Hlaváček představil výstupy z jarního workshopu skupiny Smart People, jimiž bylo umělecké ztvárnění témat, jež rezonují v povědomí obyvatel o realitě v ÚK (např. brownfields, braindrain, povodně atd.).

Projekty zaměřené na pozitivní vnímání regionu představili R. Soběhart a M. Jánská. Řeč byla o projektu kultura.digital, na němž UJEP spolupracuje mj. s Technickou univerzitou v Drážďanech. R. Soběhart především zdůraznil podstatu „objevování“, neboť „kulturu nenajdeme jen v kamenném muzeu, ale je všude kolem nás a my ji každý den vytváříme a objevujeme“.

Odpolední část zahájila paní Pavla Čapková představením oblastí nanotechnologií, kterým se vědci na UJEP věnují, a také výsledků, které již byly uvedeny do praxe. Také upozornila na specifika aplikačního výzkumu, který nelze vždy vykazovat jen přes odborné studie. Jak dodala: „Řešením je právě současná a snad i budoucí spolupráce s Ústeckým krajem, díky jehož podpoře dokáže univerzita motivovat mladé vědce k další činnosti.“ Josef Trögl k tomu doplnil, že: „bez personálního rozvoje nelze využít moderní techniku pro výzkumné aktivity, kterou univerzita hradí např. z fondů EU či ministerstev ČR“.

Následovalo představení výsledků práce z nanosvěta v oblastech nanomateriály pro filtrační média nové generace (Petr Ryšánek), nanovlákenné struktury pro medicínské aplikace (David Poustka), nanomateriály jako nové lékové formy (Regina Herma) a (nano)materiály na bázi koordinačních polymerů a jejich využití v environmentální praxi a medicíně (Daniel Bůžek). Posluchači ocenili formu těchto prezentací, neboť byly velice srozumitelné a názorné. Mladým vědcům se podařilo zpopularizovat svá témata v té nejlepší formě.

Závěr workshopu byl věnován diskusi o významu propojení univerzity s „krajem“. Také tomu, jak je důležité pokračovat v rozvoji vědeckého poznávání a sdílení jeho výsledků s dalšími institucemi, firmami i občany samotnými.

 

Diskusní fórum proběhlo za finanční podpory Ústeckého kraje.

Ceny hejtmana Ústeckého kraje za vědu a výzkum

Další laureátka ceny hejtmana za vědu a výzkum z týmu MATEQ na UJEP.

Letos obdržela cenu hejtmana Zdeňka Kolská z Přírodovědecké fakulty jako ocenění za vědu a výzkum v oboru fyzikální chemie za rok 2017. „Příběh UJEP“ Zdeňky Kolské naleznete zde, bezprostřední reakce v článku Ústeckých novinek.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Cenu hejtmana Ústeckého kraje jako ocenění za vynikající občanské zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje nebo hrdinské a jiné výjimečné činy jednotlivých osob skupin osob. Mezi pět oblastí patří i věda a výzkum (ostatní jsou: regionální rozvoj, sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života, kultura, sport).

V minulých letech se laureáty této ceny stali další dva kolegové z týmu MATEQ, a to: Jaroslav Pavlík (2013) a Pavel Janoš (2016).

Jaroslav Pavlík Pavel Janoš

Komise pro Smart Region Ústecký kraj

Vytváření koncepčního a technologického prostředí pro lepší možnosti rozvoj „chytrých řešení“ v Ústeckém kraji je cílem poradního orgánu – Komise pro Smart Region Ústeckého kraje, která vznikla již na počátku tohoto roku.

V komisi jsou zástupci politických klubů, zástupci institucí výzkumné a akademické sféry (např. UJEP, ČVUT – Fakulty  dopravní), zástupce Inovačního centra ÚK (podpůrná infrastruktura VVI založená krajem), odborník (supervisor, facilitátor) pro celkovou koncepci Smart region, který má zkušenosti s realizací Smart konceptů a je schopen koordinovat výstupy komise do smysluplného tvaru.

Jmenovitě to jsou:

 • Ing. Jana Nedrdová, vedoucí oddělení, tajemnice komise pro Smart Region Ústecký kraj,
 • Mgr. Ing. Miroslav Andrt, předseda výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova a předseda komise pro Smart Region Ústecký kraj
 • Bc. Milan Rychtařík, Zastupitelstvo Ústeckého kraje
 • Bc. Hynek Hanza, Zastupitelstvo Ústeckého kraje, Výbor pro kulturu a památkovou péči
 • Ing. Lukáš Pařízek, Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova
 • Mgr. Bc. Petr Šmíd, náměstek hejtmana (kompetence – školství, mládež a sport)
 • Ing. Tomáš Siviček, PhD., Inovační centrum Ústeckého kraje
 • PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
 • Ing. Ondřej Smíšek, České vysoké učení technické
 • Gabriela Nekolová, DiS., Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký

Pro prioritní oblasti Komise zřídila pracovní skupiny:

PS IT architektura a data
Vedoucí PS Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí KÚÚK

PS Doprava
Vedoucí PS Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚÚK

PS Sociální věci
Vedoucí PS Petra Lafková, vedoucí odboru sociálních věcí KÚÚK

PS Energetická efektivita
Vedoucí PS Vladimír Skalník, energetik, KÚÚK

PS Pro města a obce
Vedoucí PS Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana

PS Věda a vzdělávání
Vedoucí PS Mgr. Roman Kovář, vedoucí odd. organizací a koncepcí, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Náplň činnosti komise:

 • řídí a zodpovídá za naplňování strategie koncepce Smart Region
 • koordinuje přípravu, realizaci a vyhodnocování jednotlivých systémových opatření přímé i nepřímé podpory smart aktivit na území Ústeckého kraje
 • monitoruje a hodnotí dosažení očekávaných výstupů a výsledků smart projektů, navrhuje a doporučuje Radě kraje priority pro realizaci smart projektů včetně doporučení možností financování těchto aktivit
 • navrhuje případné změny a aktualizaci koncepce Smart Region s ohledem na vývoj smart aktivit měst (smart cities) v kraji
 • napomáhá dosažení shody a synergie v kraji mezi klíčovými aktéry, uplatňující smart řešení, rozvíjí spolupráci všech zainteresovaných subjektů, tj. veřejného sektoru, podnikatelské sféry, akademické sféry, neziskových organizací apod.
 • pracovní skupiny odborně posuzují jednotlivé projekty, průběžně vyhodnocují jejich realizaci, navrhují technologická řešení, provázanost dat a jejich využití novým inovativním způsobem, dohlíží nad synergií a koncepčností jednotlivých řešení

Zdroj informací:
Tisková zpráva ze dne 10. října 2018, Ing. Lucie Dosedělová, odkaz: https://www.kr-ustecky.cz/radni-zridili-svuj-poradni-organ-komisi-pro-smart-region-ustecky-kraj/d-1729216

Komise pro Smart Region Ústecký kraj, odkaz: https://www.kr-ustecky.cz/komise%2Dpro%2Dsmart%2Dregion%2Dustecky%2Dkraj/os-17654/p1=204831