Australský odborník na FSE UJEP

Profesor John Sheehan z University of Technology in Sydney hostuje na Fakultě sociálně ekonomické a v listopadu je možnost zúčastnit se jeho přednášky.

V rámci doktorského kurzu na FSE Spatial Planning and Governance se bude konat veřejná přednáška s názvem „Current developments in compensation for private property rights compulsorily acquired: the Australian experience“.

Kdy: 20. 11. 2018, 16 hodin
Kde: FSE UJEP, MO 409

Profesor John Sheehan je odborník na oblast vlastnických práv a na FSE UJEP přednášel vloni v listopadu. Jednalo se o přednášku s názvem: „Innovative Instruments of the Land Governance: Transferable Developmennt Rights in Australia“

Přednáška je součástí kurzu Spatial Planning and Governance určeném doktorandům FSE. Na vedení tohoto kurzu se podílejí Prof. Dr. John Sheehan a Dr. Thomas Hartmann. Oba pánové hostují na naší univerzitě, jejich domovskými pracovišti jsou University of Technology in Sydney v případě J. Sheehana a Wageningen University & Research v Holandsku v případě T. Hartmanna.

V rámci kurzu se studenti zúčastní dalších přednášek a aktivit:

 • Exploring dilemmas of planning and scarcity of land
 • Effective, efficient, legitimate and just instruments of spatial planning
 • Theory in spatial research
 • Academic writing workshop
 • Working session: peer-review

Tisková zpráva UJEP: http://fsetest.ujep.cz/img/upload/18/files/Sheehan_Hartmann_Final.pdf

Aktualita na UJEP: https://www.ujep.cz/cs/16585/ucime-se-od-expertu-australie-nizozemi

Aktualita FSE: http://www.fse.ujep.cz/cz/novinky/doktorandy-na-fse-prijedou-vyucovat-experti-z-australie-a-nizozemi.html?id=234

Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR

Kdy se dočkáme toho, že do Prahy z Ústí nad Labem dojedeme za necelou půl hodinu? Co všechno je spojené s výstavbou vysokorychlostní trati v Ústí nad Labem? Tím se zabývala konference v rámci projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR, která se konala ve čtvrtek 25. 10. 2018 v kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Předmětem konference byla plánovaná vysokorychlostní vlaková trať spojující Drážďany, Ústí nad Labem a Prahu. Prezentovány byly dosavadní výsledky práce jednotlivých účastníků projektu.

Představitelé České geologické služby a Saského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii představili možnosti vedení trasy podkrušnohorského železničního tunelu, jehož výstavba může být z důvodu geologických podmínek poměrně komplikovaná. Možným nárůstem počtu cestujících a dopady vybudování nové trati na osobní i nákladní dopravu v jednotlivých městech Saska a Ústeckého kraje se zabývali dopravní experti z řad SŽDC, SUDOP a Saského ministerstva průmyslu, práce a dopravy.

Pracovníci UJEP představili první výsledky probíhajícího dotazníkového šetření: „Zdá se, že nové vysokorychlostní spojení mezi Drážďanami, Ústím nad Labem a Prahou bude atraktivní zejména pro cestující, kteří mezi zmíněnými českými městy cestují za prací nebo za studiem. Přeshraniční cesty se týkají spíše příležitostných výletníků, pro které je důležitější cena jízdného než časová úspora. I proto lze z dosavadních výsledků vyčíst větší ochotu českých cestujících zaplatit za rychlejší cestu vlakem vyšší jízdné oproti dotazovaným na saské straně,“ řekl Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v rámci svého příspěvku.

Dotazníkové šetření prováděné ve vlacích, na nádražích a zastávkách v Praze a Ústí nad Labem studenty této univerzity bude dokončeno na jaře 2019, výsledky pak budou sloužit jako podklad pro další plánování vysokorychlostní tratě a budou představeny široké veřejnosti na dalších akcích v rámci projektu i mimo něj.

Na konferenci vystoupili zástupci projektových partnerů z České republiky a Svobodného státu Sasko, jimiž jsou:

 • Česká geologická služba
 • Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
 • Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Projekt je realizován v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 spolufinancovaného Evropskou unií. Jeho lídrem je Správa železniční dopravní cesty. Univerzita J. E Purkyně v Ústí nad Labem je spolu s Českou geologickou službou jedním z českých partnerů.

Čerpáno z Tiskové zprávy UJEPKONFERENCE K VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATI V ÚSTÍ NAD LABEM, Ústí nad Labem 29. 10. 2018

 Odkaz na projekt:
https://www.szdc.cz/interreg-sn-cz.html

SMART ITI má svou stránku i nový kabát

SMART ITI je zkratka pro velký projekt Smart City – Smart Region – Smart Community. Na UJEP běží od března 2018 a podílí se na něm především fakulty FSE, FŽP, PŘF a FUD.

Projekt se soustředí na rozvoj vědecko-výzkumných aktivit konceptu „Smart City“. Zaměřením projekt odpovídá zaměření RIS (Regionální inovační strategie) Ústeckého kraje – Inteligentní veřejná správa a jednou z hlavních domén specializace RIS3 (znalosti pro digitální ekonomiku a společenskovědní znalosti pro netechnické inovace – klíčové odvětví Digitální ekonomika a digitální obsah).

Volba dílčích vědecko-výzkumných aktivit se inspirovala zaměřením Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace, která definovala tyto priority (sociální soudržnost; krajina a životní prostředí; dopravní dostupnost a vnitřní propojení regionu; konkurenceschopná ekonomika postavená na moderních technologiích, znalostech a inovacích).

ITI (zkratka použitá v názvu projektu) znamená Integrovaná územní investice a je jedním z integrovaných nástrojů, které jsou využívány v programovém období 2014-2020 pro získávání finančních prostředků z operačních programů EU. Více zde.

Téma Smart bylo zvoleno jako jedno ze dvou stěžejních oblastí vědecko-výzkumných aktivit UJEP Ústí nad Labem, proto projekt posiluje specializaci profilové oblasti výzkumu a tvůrčí činnosti UJEP, interdisciplinární spolupráci a rozvoj výzkumných týmů UJEP témat SMART s odkazem „Chytrý region postavený na chytrých lidech“.

Grafický design loga zpracovala Katedra vizuální komunikace FUD UJEP.

Základní informace o projektu jsou na této stránce:

http://smart-mateq.cz/projekty/projekty-smart/smart-iti/

 

Výzkumné týmy
Další projekty SMART na UJEP

Studenti CZ a DE a kurz o ekosystémových službách

V říjnu ak. roku 2018/19 se uskuteční česko-německý výběrový kurz určený pro studenty UJEP, Hochschule Anhalt v Bernburgu a TU Dresden. Studenti se seznámí a vyzkouší si aplikaci metodiky hodnocení ekosystémových služeb zelené a modré infrastruktury měst.

Kurz „Identifikace a hodnocení ekosystémových služeb poskytovaných městskou zelenou a modrou infrastrukturou v Děčíně“ je součástí přeshraničního projektu „Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)“, který je podpořen Evropskou unií.

Ve smíšených česko-německých skupinách budou studenti pracovat na společném projektu, který si klade za cíl kvantifikaci a hodnocení ekosystémových služeb, které poskytují vybrané prvky městské zelené a modré infrastruktury v Děčíně. Kurz povedou němečtí a čeští výzkumní a akademičtí pracovníci. Výsledky práce studentských skupin budou využity v projektu.

Realizátoři kurzu:
Dr. Jiří Louda, louda@ieep.cz a Dr. Jiří Riezner, jiri.riezner@ujep.cz

Výuka proběhne ve třech soustředěních:

 • 8. 10. – 10. 10. 2018: úvodní workshop na UJEP v Ústí nad Labem (odborné přednášky, exkurze, zadání úkolů a mapování v Děčíně)
 • listopad 2018: jednodenní setkání v Drážďanech (diskuse metodického postupu a prezentace prvních výsledků)
 • únor 2019: jednodenní závěrečné setkání v Drážďanech (prezentace výsledků a diskuse)

UJEP
Hochschule Anhalt v Bernburgu
Technische Universität Dresden

Komentář k ekosystémovým službám a modré a zelené infrastruktuře od organizátorů kurzu

Pojmy jako letní vedra, ekologická katastrofa či vymírání druhů slyšíme z médií stále častěji. Tyto jevy mají značné dopady na zdraví a kvalitu života lidské populace, biologickou rozmanitost a využitelnost přírodních zdrojů. Velmi zřetelně se projevují ve městech důsledkem stále pokračující urbanizace. Čelit jejich důsledkům představuje jednu z nejpodstatnějších výzev 21. století. Proto jsou v současnosti na evropské úrovni rozvíjeny strategicko-plánovací přístupy (strategie EU pro zelenou infrastrukturu, koncept ekosystémových služeb), které jsou konkretizovány a v budoucnosti mají být implementovány do územního plánování měst.

Jako ekosystémové služby označujeme přínosy, které lidská společnost získává z ekosystémů. Dělíme je na služby zásobovací (potraviny, pitná voda, dřevo aj.), kulturní (estetické, vzdělávací, duchovní a rekreační), regulační (podnebí, povodní aj.) a podpůrné (cyklus živin, tvorba půdy aj.). Ekosystémové služby tedy představují průsečík mezi přírodními ekosystémy a lidským blahobytem. S ohledem na zachování schopnosti ekosystémů poskytovat služby byl v 90. letech 20. století v oblasti životního prostředí vytvořen koncept ekosystémových služeb (ES, ecosystem services). Atraktivita konceptu ekosystémových služeb se zakládá na propojení ekologických, ekonomických a sociálních přístupů. Je stále důležitější tyto souvislosti chápat, zohledňovat je při rozhodování na všech úrovních a zároveň je i zprostředkovat široké veřejnosti v rámci vzdělávání k udržitelnému rozvoji.

Také příroda ve městech přináší jejich obyvatelům řadu služeb. Kvalita života i budoucnost našich měst závisí na tom, zda se podaří sladit moderní městské bydlení, rostoucí nároky obyvatel na infrastrukturu a atraktivní nabídku práce i trávení volného času s ochranou biologické rozmanitosti.

Video o LAND4FLOOD

Projekt COST ACTION se představuje ve videu.

Video můžete shlédnout na tomto odkazu. Video vzniklo při příležitosti setkání partnerů LAND4FLOOD v Rize letos v červnu 19. – 21.

Členové vysvětlují:

 • o čem LAND4FLOOD je
 • proč je COST ACTION důležité
 • co  je COST ACTION skvělého
 • co jednotlivým partnerům COST ACTION přináší

Web projektu zde.

Projekty SMART
Výzkumné týmy SMART

Projekt kultura.digital ve videu

Kdy naposledy jste objevili něco, co stojí za to vidět, navštívit? Přispět k lepší orientaci mezi muzei, ateliéry, galeriemi a dalšími veřejnými prostory má napomoci digitální platforma, která vzejde z projektu kultura.digital.

Trefné představení projektu naleznete ve videu, které bylo publikováno na začátku léta 2018:

https://www.youtube.com/watch?v=hh61N5J_YWU&feature=youtu.be

Projekt „kultura.digital“ propojí současné umění v německo-českém pohraničním prostoru novou digitální platformou. Do roku 2019 vznikne digitální kulturní mapa zobrazující veškerá významná místa současného umění podél Labe. Bezplatný a aktuální webový portál nabídne individuální kulturní zážitky v Euroregionu Labe/Elbe a to tak, že uživatelům vytvoří návrhy výletů podle časových či finančních možností nebo zájmů, které propojí s  veřejnou dopravou a vznikne tak pro zájemce individuální cestovní plán tímto kulturním prostorem.

Projekt potrvá dva roky (4/2017 – 6/2019) a je spolufinancován EU v rámci sasko-českého programu „Interreg V A – 2014-2020“  podporujícího přeshraniční spolupráci. Projektový tým tvoří pracovníci Technické univerzity v Drážďanech, Státních uměleckých sbírek Drážďany, Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem a Euroregionu Labe/Elbe. Celkový rozpočet je 810.000 EUR.

Doplňující informace k projektu na webu FSE UJEP.
Informace k projektu na webu TU Dresden.
Aktuální informace na Facebooku.

On-line webinář projektu LAND4FLOOD (COST)

Shlédněte webinář k projektu LAND4FLOOD, který proběhl na začátku léta. Projekt je zaměřený na problematiku ochrany před povodněmi, financování protipovodňové ochrany a popovodňové obnovy, a vztahy veřejné správy s vlastníky pozemků, které jsou potřeba k realizaci rozlivových opatření.

Webinář proběhl v rámci mezinárodní konference COST projektu LAND4FLOOD, který řídí a koordinuje FSE UJEP. Do projektu je zapojeno kolem 100 vědců ze 30 zemí.

Odkaz na on-line webinář: https://www.iwra.org/land4floodwebinar/

Na webináři vystoupili:

 • Thomas Hartmann (Wageningen University & Research, Wageningen, The Netherlands)
 • Jochen Schanze (TU Dresden & Leibniz Institute of Ecological Urban & Regional Development, Germany) 
 • Simon McCarthy (Flood Hazard Research Centre, Middlesex University, UK) 
 • Lukas Löschner (University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria)
 • Lenka Slavíková (Jan Evangelista Purkyně University, Ústí nad Labem, Czech Republic)
 • Webinářem prováděl Scott McKenzie (PhD Candidate, University of British Columbia)
© Nauris Brunins

Projekt LAND4FLOOD je zaměřený na „půdu“ a „povodně“ – konkrétně jak získat (často soukromou) půdu k povodňovým rozlivům, které přichází jen jednou za čas, a jak propojit ochranu před povodněmi s územním plánováním. V rámci projektu se např. diskutují různé kompenzační platby pro zemědělce, rozsah a vhodnost dotací poskytovaných na obnovu po povodních, schémata komunikace s aktéry v konkrétním území. Velký důraz je kladen na opatření pro zadržení vody v krajině, která obvykle nemají podobu betonových hrází.

Cílem projektu není konkrétní výzkum, ale propojení pohledů a již existujících aktivit napříč celou Evropou.

FSE UJEP je třetí institucí na území České republiky (po VUT Brno a Akademii věd ČR) v novodobé historii COST, která řídí takový projekt.

© Nauris Brunins

IWRA je nezisková nevládní vzdělávací organizace, založená v roce 1971 se sídlem ve Francii. Propojuje profesionály, studenty, společnosti a instituce, jež se zabývají udržitelným využívání světových vodních zdrojů. Více informací o International Water Resources Association.

SMART
SMART PROJEKTY

Social and Economic Development & Regional Policy

Adaptation of Post-Industrial Society to Global Changes byl podtitul letošního 18. ročníku vědecké konference, kterou pořádala Fakulta sociálně ekonomická. Přítomní se zabývali především příležitostmi a zároveň zranitelností regionů, které v nedávné minulosti prošly zásadní proměnou struktury průmyslu.

Konference se účastnilo 50 odborníků z ČR, Německa a Polska a společně hledali odpovědi na otázky týkající se regionálního rozvoje a konkurenceschopnosti, životního prostředí, nových technologií v regionální správě, ale také společenských problémů a výzev. Během dvou dnů vystoupilo na 20 přednášejících z univerzit TU Dresden, Ostravská univerzita, Wroclaw University of Economics, Leibnitz Institute of Ecological Urban and Regional Development a samozřejmě naši kolegové z několika fakult UJEP.

Součástí konference byly také dva workshopy týkající se mezinárodní spolupráce na vědeckých projektech a hodnocení příspěvků do mezinárodních vědeckých časopisů.

Veškeré informace o konferenci jsou uvedeny na jejích stránkách (www.seder.ujep.cz). Do konce tohoto roku je ohlášen sborník s příspěvky z konference. Organizátoři velice děkují všem účastníkům za vřelé reakce a těší se na shledání na dalším ročníku za dva roky (2020).

Síla vizuální komunikace na FUD UJEP

V ateliéru Grafický design 1 na Fakultě umění a designu proběhl 16. – 20. dubna workshop Svět, ve kterém chceme žít. Cílem workshopu bylo propojit vědce a designéry tak, aby společně vytvořili nástroj komunikace – plakát – který by měl prezentovat hodnotné informace široké veřejnosti.

Pětidenní workshop The World We Want to Live In v rámci projektu Smart City – Smart Region – Smart Community (č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435) představuje první etapu průzkumu možností umělecké intervence do veřejného prostoru. Byl zaměřen na problematiku sdělování informací získaných vědeckou výzkumnou činností široké veřejnosti. Workshop byl pořádán ateliérem Grafický design I Fakulty umění a designu ve spolupráci s Fakultou životního prostředí a Fakultou sociálně ekonomickou.

Cílem bylo experimentálně ověřit formu schopnou vyjádřit množství informací optimální pro vizuální komunikaci ve veřejném prostoru s ohledem na návyky, které jsou vnímání diváka vtiskovány současným mediálním prostorem (definovaným zejména internetem a sociálními sítěmi).

Jako výstup workshopu bylo definováno dílo sestávající ze dvou obrazových formátů: první má formu plakátu, slouží k získání divákovy pozornosti a vymezení širšího tématu díla, druhý formát ve shodném rozměru nese informační grafiku.

Workshopu se zúčastnili lektoři:

Eduardo Barrera Arambarri (Mexiko)
Yossi Lemel (Holon Institute of Technology, Izrael)
Karel Míšek (FUD UJEP, Česká republika)
Mariusz Widerynski (Ateliér užité fotografie na Akademii výtvarných umění ve Varšavě)
Nadia Issa (Ateliér užité fotografie na Akademii výtvarných umění ve Varšavě) 

Pro práci v rámci workshopu byly vytvořeny týmy sestávající vždy z jednoho studenta Přírodovědecké fakulty, či Fakulty sociálně ekonomické v roli odborníka na komunikovaný obsah a 4–6 studentů Fakulty umění a designu. Každý tým měl za úkol vytvořit jedno dílo, tedy diptych plakátu a informační grafiky.

V průběhu akce vzniklo 6 samostatných děl vyjádřených dvojicemi plakátů a informačních grafik. Témata se týkala „odlivu mozků“, nezaměstnanosti v souvislosti se znalostí cizích jazyků, občanské společnosti, local foods, brownfields a povodní.

Vytvořená díla ukázala potřebu doplnění procesu tvorby o další profesní článek. Kritickou součástí děl jsou data, která mohou být vyjádřena informační grafikou, a textové informace. Oboje však nutně musí být extrahováno ze závěrů vědeckého výzkumu a převedeno do stručné a nezasvěcenému divákovi dobře srozumitelné formulace. Tento úkon nespadá do profesní způsobilosti studentů vědeckých, ani uměleckých oborů. Je proto třeba doplnit týmy tvořící díla, která mají být artikly intervence do veřejného prostoru, o odborníky se schopností psát texty populárně naučného charakteru a připravovat odpovídající datové podklady. Je na místě hledat možnosti spolupráce např. se studenty oborů zaměřených na český jazyk, či žurnalistiku. Vytvořená díla představují možnost využít již dobře známé a zažité způsoby intervence do veřejného prostoru, kterými je publikování plakátů na výlepních a inzertních plochách, citylightech, které jsou součástí městských mobiliářů, apod.Jedním z výsledků workshopu je ověření, že máme k dispozici nástroj, na jehož základě lze realizovat informační kampaně variabilního rozsahu a skrze ně aktivně ovlivňovat společenskou diskuzi a vývoj.

 

Autoři původní zprávy z workshopu:

prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D., MgA. Jiří Toman, Ph.D., MgA. Jakub Konupka

Workshop byl podpořen v rámci projektu Smart City – Smart Region – Smart Community (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007435) z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání podpořeného z Evropské unie.

Legenda Vernon Smith na UJEP

Nositel Nobelovy ceny za ekonomii přijel na pozvání FSE UJEP. Na půdě univerzity v Ústí nad Labem přijal čestný doktorát, pokřtil nově vznikající laboratoř behaviorálních studií a poté vystoupil v Praze v rámci Prague Conference on Behavioral Sciences 2018.

Vernon L. Smith obdržel Nobelovu cenu za ekonomii v roce 2002 za „ustanovení laboratorních experimentů jako nástroje empirické ekonomické analýzy“. Laboratorní experimenty jsou nedílnou součástí behaviorální ekonomie, o jejíž rozvoj usiluje Fakulta sociálně ekonomická a je zakotvená v projektu Smart City – Smart Region – Smart Community, který v současnosti FSE s kolegy z dalších fakult řeší.

Návštěva Vernona Smithe na naší univerzitě začala přátelskou rozpravou se zástupci FSE a rektorátu univerzity, pokračovala křtem vznikající experimentální laboratoře behaviorálních studií v prostorách kampusu UJEP a vyvrcholila slavnostním ceremoniálem udělení titulu doctor honoris causa. Předání titulu následoval rozhovor mezi pány Smithem a Zíkou.

Z ceremoniálu byl pořízen videozáznam, který můžete shlédnout na tomto odkazu.

Více k tématu behaviorální ekonomie např. zde.

Lze také shlédnout přednášku o behaviorální ekonomii Vojtěcha Zíky, která proběhla 17. května na půdě UJEP ze záznamu v čase 0:11:00 – 1:04:00.

Experimentální laboratoř je popsána v rozhovoru s doktorandem FSE UJEP V. Zíkou, zároveň ředitelem Centra behaviorálních experimentů (CEBEX) v Praze, laboratoře podobné té, která se buduje na UJEP, který uveřejnil portál Refresher. Vznikající experimentální laboratoř pro behaviorální vědy bude svou kapacitou řadit k nejvýznamnějším v ČR.

SMART
SMART PROJEKTY