Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR

Kdy se dočkáme toho, že do Prahy z Ústí nad Labem dojedeme za necelou půl hodinu? Co všechno je spojené s výstavbou vysokorychlostní trati v Ústí nad Labem? Tím se zabývala konference v rámci projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR, která se konala ve čtvrtek 25. 10. 2018 v kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Předmětem konference byla plánovaná vysokorychlostní vlaková trať spojující Drážďany, Ústí nad Labem a Prahu. Prezentovány byly dosavadní výsledky práce jednotlivých účastníků projektu.

Představitelé České geologické služby a Saského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii představili možnosti vedení trasy podkrušnohorského železničního tunelu, jehož výstavba může být z důvodu geologických podmínek poměrně komplikovaná. Možným nárůstem počtu cestujících a dopady vybudování nové trati na osobní i nákladní dopravu v jednotlivých městech Saska a Ústeckého kraje se zabývali dopravní experti z řad SŽDC, SUDOP a Saského ministerstva průmyslu, práce a dopravy.

Pracovníci UJEP představili první výsledky probíhajícího dotazníkového šetření: „Zdá se, že nové vysokorychlostní spojení mezi Drážďanami, Ústím nad Labem a Prahou bude atraktivní zejména pro cestující, kteří mezi zmíněnými českými městy cestují za prací nebo za studiem. Přeshraniční cesty se týkají spíše příležitostných výletníků, pro které je důležitější cena jízdného než časová úspora. I proto lze z dosavadních výsledků vyčíst větší ochotu českých cestujících zaplatit za rychlejší cestu vlakem vyšší jízdné oproti dotazovaným na saské straně,“ řekl Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v rámci svého příspěvku.

Dotazníkové šetření prováděné ve vlacích, na nádražích a zastávkách v Praze a Ústí nad Labem studenty této univerzity bude dokončeno na jaře 2019, výsledky pak budou sloužit jako podklad pro další plánování vysokorychlostní tratě a budou představeny široké veřejnosti na dalších akcích v rámci projektu i mimo něj.

Na konferenci vystoupili zástupci projektových partnerů z České republiky a Svobodného státu Sasko, jimiž jsou:

 • Česká geologická služba
 • Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
 • Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Projekt je realizován v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 spolufinancovaného Evropskou unií. Jeho lídrem je Správa železniční dopravní cesty. Univerzita J. E Purkyně v Ústí nad Labem je spolu s Českou geologickou službou jedním z českých partnerů.

Čerpáno z Tiskové zprávy UJEPKONFERENCE K VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATI V ÚSTÍ NAD LABEM, Ústí nad Labem 29. 10. 2018

 Odkaz na projekt:
https://www.szdc.cz/interreg-sn-cz.html

On-line webinář projektu LAND4FLOOD (COST)

Shlédněte webinář k projektu LAND4FLOOD, který proběhl na začátku léta. Projekt je zaměřený na problematiku ochrany před povodněmi, financování protipovodňové ochrany a popovodňové obnovy, a vztahy veřejné správy s vlastníky pozemků, které jsou potřeba k realizaci rozlivových opatření.

Webinář proběhl v rámci mezinárodní konference COST projektu LAND4FLOOD, který řídí a koordinuje FSE UJEP. Do projektu je zapojeno kolem 100 vědců ze 30 zemí.

Odkaz na on-line webinář: https://www.iwra.org/land4floodwebinar/

Na webináři vystoupili:

 • Thomas Hartmann (Wageningen University & Research, Wageningen, The Netherlands)
 • Jochen Schanze (TU Dresden & Leibniz Institute of Ecological Urban & Regional Development, Germany) 
 • Simon McCarthy (Flood Hazard Research Centre, Middlesex University, UK) 
 • Lukas Löschner (University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria)
 • Lenka Slavíková (Jan Evangelista Purkyně University, Ústí nad Labem, Czech Republic)
 • Webinářem prováděl Scott McKenzie (PhD Candidate, University of British Columbia)
© Nauris Brunins

Projekt LAND4FLOOD je zaměřený na „půdu“ a „povodně“ – konkrétně jak získat (často soukromou) půdu k povodňovým rozlivům, které přichází jen jednou za čas, a jak propojit ochranu před povodněmi s územním plánováním. V rámci projektu se např. diskutují různé kompenzační platby pro zemědělce, rozsah a vhodnost dotací poskytovaných na obnovu po povodních, schémata komunikace s aktéry v konkrétním území. Velký důraz je kladen na opatření pro zadržení vody v krajině, která obvykle nemají podobu betonových hrází.

Cílem projektu není konkrétní výzkum, ale propojení pohledů a již existujících aktivit napříč celou Evropou.

FSE UJEP je třetí institucí na území České republiky (po VUT Brno a Akademii věd ČR) v novodobé historii COST, která řídí takový projekt.

© Nauris Brunins

IWRA je nezisková nevládní vzdělávací organizace, založená v roce 1971 se sídlem ve Francii. Propojuje profesionály, studenty, společnosti a instituce, jež se zabývají udržitelným využívání světových vodních zdrojů. Více informací o International Water Resources Association.

SMART
SMART PROJEKTY

Studentská konference doktorandů oboru Environmentální analytická chemie

Doktorandi třech fakult UJEP se sešli na prezentaci výsledků svých výzkumů, které spadají do oblastí výzkumného zaměření MATEQ. Akce se konala 4. června 2018 na Fakultě životního prostředí v Ústí nad Labem.

Na konferenci studenti doktorských oborů Fakulty životního prostředí, Přírodovědecké fakulty a Fakulty strojního inženýrství přednesli přednášky a prezentovali postery za účasti členů oborové rady, školitelů, vyučujících a dalších odborníků.

Jako nejlepší byly vyhodnoceny a odměněny prezentace:

Jakub Tolasz – FŽP – UACH
Eliška Wildová – FŽP
Diana Nebeská – FŽP

Jako nejlepší byly vyhodnoceny a odměněny postery:

Martin Šťastný – FŽP – UACH
Petr Ryšánek – PřF
Klára Jirounková – FSI

Seznam přednášek

 • Diana Nebeská: Monitoring of phytoremediation with biomass production
 • Jiří Štojdl: Maping of contaminants in sediments of rivers
 • Michal Hošek: Distribuce polutantů v říčních nivách
 • Eliška Wildová: Accumulation and dynamics of manganese content in plant species of forest ecosystem
 • Štěpánka Tůmová: Historical development of the Ploučnice River pollution
 • Jakub Tolasz: Influence of the preparation of nCeO2 on its properties
 • Věra Pilařová: Magneticky se separovatelné sorbenty
 • Michela Š. Slušná: Hf doped TiO2 materials for photocatalytic and stoichiometric degradation of pollutants

Seznam posterů

 • Hana Burdová: Validace metody stanovení sumy PLFA v zeminách pomocí GC-MS
 • Mária Králiková: Electrochemical oxidation of organic pollutants
 • Zdeňka Kwoczynski: Bioavailability of elements in ligno-cellulose matrix
 • Čestmír Berčík: Gamaspektrometrie v environmentálních analýzách
 • Jan Matkovič: Neutronová aktivační analýza
 • Jitka Fikarová: Organic pollutants in floodplain sediments
 • Slavomír Adamec: Photodegradation of methyl-parathion by a carbon-doped zinc oxide
 • Marek Došek: Electrochemical properties of selected organophosphate pesticides
 • Jakub Ederer: Graphene oxide – Characterization of surface functional groups
 • Daniel Bůžek: Zirconium metal-organic framework UiO-66: stability in aqueous environment and its relevance for organophosphate degradations
 • Martin Šťastný: Novel recyclable reactive sorbents based on Ti/Mg composites for the stoichiometric degradation of chemical warfare agent (CWA) simulants
 • Petr Ryšánek: Antibacterial electrospun nanofiber membranes: fabrication, structure, antibacterial activity
 • Monika Benkocká : Nanostructured surfaces of polymers for bioapplications
 • Regina Herma: Phosphonium carbosilane dendrimers are efficient non-viral vectors for siRNA cell delivery on model cell lines in vitro
 • Jiří Škvára: Separation of racemic mixtures: Molecular dynamic study
 • Simona Lupínková: Changes in surface properties by chemical modification of polymer surface
 • Jaromír Cais: Výzkum povlaků na FSI
 • Klára Jirounková: Vliv modifikátorů na mikrostrukturu slitiny AlSi7Mg 0,3
 • Pavel Kraus: The effect of the heat treatment on microstructure and hardness of AlSi7CrMnCu5 alloy

MATEQ
VĚDECKÉ TÝMY MATEQ

Social and Economic Development & Regional Policy

Adaptation of Post-Industrial Society to Global Changes byl podtitul letošního 18. ročníku vědecké konference, kterou pořádala Fakulta sociálně ekonomická. Přítomní se zabývali především příležitostmi a zároveň zranitelností regionů, které v nedávné minulosti prošly zásadní proměnou struktury průmyslu.

Konference se účastnilo 50 odborníků z ČR, Německa a Polska a společně hledali odpovědi na otázky týkající se regionálního rozvoje a konkurenceschopnosti, životního prostředí, nových technologií v regionální správě, ale také společenských problémů a výzev. Během dvou dnů vystoupilo na 20 přednášejících z univerzit TU Dresden, Ostravská univerzita, Wroclaw University of Economics, Leibnitz Institute of Ecological Urban and Regional Development a samozřejmě naši kolegové z několika fakult UJEP.

Součástí konference byly také dva workshopy týkající se mezinárodní spolupráce na vědeckých projektech a hodnocení příspěvků do mezinárodních vědeckých časopisů.

Veškeré informace o konferenci jsou uvedeny na jejích stránkách (www.seder.ujep.cz). Do konce tohoto roku je ohlášen sborník s příspěvky z konference. Organizátoři velice děkují všem účastníkům za vřelé reakce a těší se na shledání na dalším ročníku za dva roky (2020).