Mladí vědci představili práci v týmech SMART a MATEQ

Druhý ročník workshopu vztahujícího se k aktivitám výzkumných týmů Smart a Mateq na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně proběhl 5. listopadu 2018. Koncept Smart byl reprezentován tématem Smart Community, konkrétně problematikou vnímání a konstruktu regionu. Mladí kolegové z týmu Mateq ukázali možnosti využití nanotechnologií v běžném životě.

 

Workshop zahájila Jiřina Jílková, která ocenila spolupráci Ústeckého kraje (ÚK) s Univerzitou J. E. Purkyně (UJEP), která spočívá jednak v podpoře budování vědeckých týmů, ale také ve stále větší provázanosti při strategického plánování rozvoje regionu.

Odkaz na prezentace

Za Ústecký kraj se workshopu zúčastnili Mgr. Ing. Miroslav Andrt, předseda výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova a předseda komise pro Smart Region Ústecký kraj, Ing. Bohumil Ježek z Rady pro vědu, výzkum a inovace a Ing. Josef Svoboda, vedoucí oddělení regionálního rozvoje.

V dopolední části workshopu kolegové zabývající se kulturním dědictvím regionu upozornili na dosud nevyužité možnosti pro jeho zpracování a propagaci s cílem vytvoření silnějších kolektivních identit a pozitivního image regionu. Silvie Kučerová vybídla účastníky k úvaze nad tím, co pro ně Ústecký kraj znamená, Vladan Hruška hovořil o využití průmyslu v propagaci města a kraje, neboť „z historických pramenů vyplývá, že přes oblast Ústecka přicházela průmyslová revoluce do Českých zemí“ a proto vidí za jeden z hlavních cílů tématu Smart People „nalézt historické průmyslové artefakty, které by mohly ÚK reprezentovat navenek“. Dále Petr Hlaváček představil výstupy z jarního workshopu skupiny Smart People, jimiž bylo umělecké ztvárnění témat, jež rezonují v povědomí obyvatel o realitě v ÚK (např. brownfields, braindrain, povodně atd.).

Projekty zaměřené na pozitivní vnímání regionu představili R. Soběhart a M. Jánská. Řeč byla o projektu kultura.digital, na němž UJEP spolupracuje mj. s Technickou univerzitou v Drážďanech. R. Soběhart především zdůraznil podstatu „objevování“, neboť „kulturu nenajdeme jen v kamenném muzeu, ale je všude kolem nás a my ji každý den vytváříme a objevujeme“.

Odpolední část zahájila paní Pavla Čapková představením oblastí nanotechnologií, kterým se vědci na UJEP věnují, a také výsledků, které již byly uvedeny do praxe. Také upozornila na specifika aplikačního výzkumu, který nelze vždy vykazovat jen přes odborné studie. Jak dodala: „Řešením je právě současná a snad i budoucí spolupráce s Ústeckým krajem, díky jehož podpoře dokáže univerzita motivovat mladé vědce k další činnosti.“ Josef Trögl k tomu doplnil, že: „bez personálního rozvoje nelze využít moderní techniku pro výzkumné aktivity, kterou univerzita hradí např. z fondů EU či ministerstev ČR“.

Následovalo představení výsledků práce z nanosvěta v oblastech nanomateriály pro filtrační média nové generace (Petr Ryšánek), nanovlákenné struktury pro medicínské aplikace (David Poustka), nanomateriály jako nové lékové formy (Regina Herma) a (nano)materiály na bázi koordinačních polymerů a jejich využití v environmentální praxi a medicíně (Daniel Bůžek). Posluchači ocenili formu těchto prezentací, neboť byly velice srozumitelné a názorné. Mladým vědcům se podařilo zpopularizovat svá témata v té nejlepší formě.

Závěr workshopu byl věnován diskusi o významu propojení univerzity s „krajem“. Také tomu, jak je důležité pokračovat v rozvoji vědeckého poznávání a sdílení jeho výsledků s dalšími institucemi, firmami i občany samotnými.

 

Diskusní fórum proběhlo za finanční podpory Ústeckého kraje.

Australský odborník na FSE UJEP

Profesor John Sheehan z University of Technology in Sydney hostuje na Fakultě sociálně ekonomické a v listopadu je možnost zúčastnit se jeho přednášky.

V rámci doktorského kurzu na FSE Spatial Planning and Governance se bude konat veřejná přednáška s názvem „Current developments in compensation for private property rights compulsorily acquired: the Australian experience“.

Kdy: 20. 11. 2018, 16 hodin
Kde: FSE UJEP, MO 409

Profesor John Sheehan je odborník na oblast vlastnických práv a na FSE UJEP přednášel vloni v listopadu. Jednalo se o přednášku s názvem: „Innovative Instruments of the Land Governance: Transferable Developmennt Rights in Australia“

Přednáška je součástí kurzu Spatial Planning and Governance určeném doktorandům FSE. Na vedení tohoto kurzu se podílejí Prof. Dr. John Sheehan a Dr. Thomas Hartmann. Oba pánové hostují na naší univerzitě, jejich domovskými pracovišti jsou University of Technology in Sydney v případě J. Sheehana a Wageningen University & Research v Holandsku v případě T. Hartmanna.

V rámci kurzu se studenti zúčastní dalších přednášek a aktivit:

 • Exploring dilemmas of planning and scarcity of land
 • Effective, efficient, legitimate and just instruments of spatial planning
 • Theory in spatial research
 • Academic writing workshop
 • Working session: peer-review

Tisková zpráva UJEP: http://fsetest.ujep.cz/img/upload/18/files/Sheehan_Hartmann_Final.pdf

Aktualita na UJEP: https://www.ujep.cz/cs/16585/ucime-se-od-expertu-australie-nizozemi

Aktualita FSE: http://www.fse.ujep.cz/cz/novinky/doktorandy-na-fse-prijedou-vyucovat-experti-z-australie-a-nizozemi.html?id=234

Ceny hejtmana Ústeckého kraje za vědu a výzkum

Další laureátka ceny hejtmana za vědu a výzkum z týmu MATEQ na UJEP.

Letos obdržela cenu hejtmana Zdeňka Kolská z Přírodovědecké fakulty jako ocenění za vědu a výzkum v oboru fyzikální chemie za rok 2017. „Příběh UJEP“ Zdeňky Kolské naleznete zde, bezprostřední reakce v článku Ústeckých novinek.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Cenu hejtmana Ústeckého kraje jako ocenění za vynikající občanské zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje nebo hrdinské a jiné výjimečné činy jednotlivých osob skupin osob. Mezi pět oblastí patří i věda a výzkum (ostatní jsou: regionální rozvoj, sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života, kultura, sport).

V minulých letech se laureáty této ceny stali další dva kolegové z týmu MATEQ, a to: Jaroslav Pavlík (2013) a Pavel Janoš (2016).

Jaroslav Pavlík Pavel Janoš

Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR

Kdy se dočkáme toho, že do Prahy z Ústí nad Labem dojedeme za necelou půl hodinu? Co všechno je spojené s výstavbou vysokorychlostní trati v Ústí nad Labem? Tím se zabývala konference v rámci projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR, která se konala ve čtvrtek 25. 10. 2018 v kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Předmětem konference byla plánovaná vysokorychlostní vlaková trať spojující Drážďany, Ústí nad Labem a Prahu. Prezentovány byly dosavadní výsledky práce jednotlivých účastníků projektu.

Představitelé České geologické služby a Saského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii představili možnosti vedení trasy podkrušnohorského železničního tunelu, jehož výstavba může být z důvodu geologických podmínek poměrně komplikovaná. Možným nárůstem počtu cestujících a dopady vybudování nové trati na osobní i nákladní dopravu v jednotlivých městech Saska a Ústeckého kraje se zabývali dopravní experti z řad SŽDC, SUDOP a Saského ministerstva průmyslu, práce a dopravy.

Pracovníci UJEP představili první výsledky probíhajícího dotazníkového šetření: „Zdá se, že nové vysokorychlostní spojení mezi Drážďanami, Ústím nad Labem a Prahou bude atraktivní zejména pro cestující, kteří mezi zmíněnými českými městy cestují za prací nebo za studiem. Přeshraniční cesty se týkají spíše příležitostných výletníků, pro které je důležitější cena jízdného než časová úspora. I proto lze z dosavadních výsledků vyčíst větší ochotu českých cestujících zaplatit za rychlejší cestu vlakem vyšší jízdné oproti dotazovaným na saské straně,“ řekl Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v rámci svého příspěvku.

Dotazníkové šetření prováděné ve vlacích, na nádražích a zastávkách v Praze a Ústí nad Labem studenty této univerzity bude dokončeno na jaře 2019, výsledky pak budou sloužit jako podklad pro další plánování vysokorychlostní tratě a budou představeny široké veřejnosti na dalších akcích v rámci projektu i mimo něj.

Na konferenci vystoupili zástupci projektových partnerů z České republiky a Svobodného státu Sasko, jimiž jsou:

 • Česká geologická služba
 • Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
 • Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Projekt je realizován v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 spolufinancovaného Evropskou unií. Jeho lídrem je Správa železniční dopravní cesty. Univerzita J. E Purkyně v Ústí nad Labem je spolu s Českou geologickou službou jedním z českých partnerů.

Čerpáno z Tiskové zprávy UJEPKONFERENCE K VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATI V ÚSTÍ NAD LABEM, Ústí nad Labem 29. 10. 2018

 Odkaz na projekt:
https://www.szdc.cz/interreg-sn-cz.html

Komise pro Smart Region Ústecký kraj

Vytváření koncepčního a technologického prostředí pro lepší možnosti rozvoj „chytrých řešení“ v Ústeckém kraji je cílem poradního orgánu – Komise pro Smart Region Ústeckého kraje, která vznikla již na počátku tohoto roku.

V komisi jsou zástupci politických klubů, zástupci institucí výzkumné a akademické sféry (např. UJEP, ČVUT – Fakulty  dopravní), zástupce Inovačního centra ÚK (podpůrná infrastruktura VVI založená krajem), odborník (supervisor, facilitátor) pro celkovou koncepci Smart region, který má zkušenosti s realizací Smart konceptů a je schopen koordinovat výstupy komise do smysluplného tvaru.

Jmenovitě to jsou:

 • Ing. Jana Nedrdová, vedoucí oddělení, tajemnice komise pro Smart Region Ústecký kraj,
 • Mgr. Ing. Miroslav Andrt, předseda výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova a předseda komise pro Smart Region Ústecký kraj
 • Bc. Milan Rychtařík, Zastupitelstvo Ústeckého kraje
 • Bc. Hynek Hanza, Zastupitelstvo Ústeckého kraje, Výbor pro kulturu a památkovou péči
 • Ing. Lukáš Pařízek, Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova
 • Mgr. Bc. Petr Šmíd, náměstek hejtmana (kompetence – školství, mládež a sport)
 • Ing. Tomáš Siviček, PhD., Inovační centrum Ústeckého kraje
 • PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
 • Ing. Ondřej Smíšek, České vysoké učení technické
 • Gabriela Nekolová, DiS., Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký

Pro prioritní oblasti Komise zřídila pracovní skupiny:

PS IT architektura a data
Vedoucí PS Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí KÚÚK

PS Doprava
Vedoucí PS Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚÚK

PS Sociální věci
Vedoucí PS Petra Lafková, vedoucí odboru sociálních věcí KÚÚK

PS Energetická efektivita
Vedoucí PS Vladimír Skalník, energetik, KÚÚK

PS Pro města a obce
Vedoucí PS Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana

PS Věda a vzdělávání
Vedoucí PS Mgr. Roman Kovář, vedoucí odd. organizací a koncepcí, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Náplň činnosti komise:

 • řídí a zodpovídá za naplňování strategie koncepce Smart Region
 • koordinuje přípravu, realizaci a vyhodnocování jednotlivých systémových opatření přímé i nepřímé podpory smart aktivit na území Ústeckého kraje
 • monitoruje a hodnotí dosažení očekávaných výstupů a výsledků smart projektů, navrhuje a doporučuje Radě kraje priority pro realizaci smart projektů včetně doporučení možností financování těchto aktivit
 • navrhuje případné změny a aktualizaci koncepce Smart Region s ohledem na vývoj smart aktivit měst (smart cities) v kraji
 • napomáhá dosažení shody a synergie v kraji mezi klíčovými aktéry, uplatňující smart řešení, rozvíjí spolupráci všech zainteresovaných subjektů, tj. veřejného sektoru, podnikatelské sféry, akademické sféry, neziskových organizací apod.
 • pracovní skupiny odborně posuzují jednotlivé projekty, průběžně vyhodnocují jejich realizaci, navrhují technologická řešení, provázanost dat a jejich využití novým inovativním způsobem, dohlíží nad synergií a koncepčností jednotlivých řešení

Zdroj informací:
Tisková zpráva ze dne 10. října 2018, Ing. Lucie Dosedělová, odkaz: https://www.kr-ustecky.cz/radni-zridili-svuj-poradni-organ-komisi-pro-smart-region-ustecky-kraj/d-1729216

Komise pro Smart Region Ústecký kraj, odkaz: https://www.kr-ustecky.cz/komise%2Dpro%2Dsmart%2Dregion%2Dustecky%2Dkraj/os-17654/p1=204831

SMART ITI má svou stránku i nový kabát

SMART ITI je zkratka pro velký projekt Smart City – Smart Region – Smart Community. Na UJEP běží od března 2018 a podílí se na něm především fakulty FSE, FŽP, PŘF a FUD.

Projekt se soustředí na rozvoj vědecko-výzkumných aktivit konceptu „Smart City“. Zaměřením projekt odpovídá zaměření RIS (Regionální inovační strategie) Ústeckého kraje – Inteligentní veřejná správa a jednou z hlavních domén specializace RIS3 (znalosti pro digitální ekonomiku a společenskovědní znalosti pro netechnické inovace – klíčové odvětví Digitální ekonomika a digitální obsah).

Volba dílčích vědecko-výzkumných aktivit se inspirovala zaměřením Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace, která definovala tyto priority (sociální soudržnost; krajina a životní prostředí; dopravní dostupnost a vnitřní propojení regionu; konkurenceschopná ekonomika postavená na moderních technologiích, znalostech a inovacích).

ITI (zkratka použitá v názvu projektu) znamená Integrovaná územní investice a je jedním z integrovaných nástrojů, které jsou využívány v programovém období 2014-2020 pro získávání finančních prostředků z operačních programů EU. Více zde.

Téma Smart bylo zvoleno jako jedno ze dvou stěžejních oblastí vědecko-výzkumných aktivit UJEP Ústí nad Labem, proto projekt posiluje specializaci profilové oblasti výzkumu a tvůrčí činnosti UJEP, interdisciplinární spolupráci a rozvoj výzkumných týmů UJEP témat SMART s odkazem „Chytrý region postavený na chytrých lidech“.

Grafický design loga zpracovala Katedra vizuální komunikace FUD UJEP.

Základní informace o projektu jsou na této stránce:

http://smart-mateq.cz/projekty/projekty-smart/smart-iti/

 

Výzkumné týmy
Další projekty SMART na UJEP

Studenti CZ a DE a kurz o ekosystémových službách

V říjnu ak. roku 2018/19 se uskuteční česko-německý výběrový kurz určený pro studenty UJEP, Hochschule Anhalt v Bernburgu a TU Dresden. Studenti se seznámí a vyzkouší si aplikaci metodiky hodnocení ekosystémových služeb zelené a modré infrastruktury měst.

Kurz „Identifikace a hodnocení ekosystémových služeb poskytovaných městskou zelenou a modrou infrastrukturou v Děčíně“ je součástí přeshraničního projektu „Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)“, který je podpořen Evropskou unií.

Ve smíšených česko-německých skupinách budou studenti pracovat na společném projektu, který si klade za cíl kvantifikaci a hodnocení ekosystémových služeb, které poskytují vybrané prvky městské zelené a modré infrastruktury v Děčíně. Kurz povedou němečtí a čeští výzkumní a akademičtí pracovníci. Výsledky práce studentských skupin budou využity v projektu.

Realizátoři kurzu:
Dr. Jiří Louda, louda@ieep.cz a Dr. Jiří Riezner, jiri.riezner@ujep.cz

Výuka proběhne ve třech soustředěních:

 • 8. 10. – 10. 10. 2018: úvodní workshop na UJEP v Ústí nad Labem (odborné přednášky, exkurze, zadání úkolů a mapování v Děčíně)
 • listopad 2018: jednodenní setkání v Drážďanech (diskuse metodického postupu a prezentace prvních výsledků)
 • únor 2019: jednodenní závěrečné setkání v Drážďanech (prezentace výsledků a diskuse)

UJEP
Hochschule Anhalt v Bernburgu
Technische Universität Dresden

Komentář k ekosystémovým službám a modré a zelené infrastruktuře od organizátorů kurzu

Pojmy jako letní vedra, ekologická katastrofa či vymírání druhů slyšíme z médií stále častěji. Tyto jevy mají značné dopady na zdraví a kvalitu života lidské populace, biologickou rozmanitost a využitelnost přírodních zdrojů. Velmi zřetelně se projevují ve městech důsledkem stále pokračující urbanizace. Čelit jejich důsledkům představuje jednu z nejpodstatnějších výzev 21. století. Proto jsou v současnosti na evropské úrovni rozvíjeny strategicko-plánovací přístupy (strategie EU pro zelenou infrastrukturu, koncept ekosystémových služeb), které jsou konkretizovány a v budoucnosti mají být implementovány do územního plánování měst.

Jako ekosystémové služby označujeme přínosy, které lidská společnost získává z ekosystémů. Dělíme je na služby zásobovací (potraviny, pitná voda, dřevo aj.), kulturní (estetické, vzdělávací, duchovní a rekreační), regulační (podnebí, povodní aj.) a podpůrné (cyklus živin, tvorba půdy aj.). Ekosystémové služby tedy představují průsečík mezi přírodními ekosystémy a lidským blahobytem. S ohledem na zachování schopnosti ekosystémů poskytovat služby byl v 90. letech 20. století v oblasti životního prostředí vytvořen koncept ekosystémových služeb (ES, ecosystem services). Atraktivita konceptu ekosystémových služeb se zakládá na propojení ekologických, ekonomických a sociálních přístupů. Je stále důležitější tyto souvislosti chápat, zohledňovat je při rozhodování na všech úrovních a zároveň je i zprostředkovat široké veřejnosti v rámci vzdělávání k udržitelnému rozvoji.

Také příroda ve městech přináší jejich obyvatelům řadu služeb. Kvalita života i budoucnost našich měst závisí na tom, zda se podaří sladit moderní městské bydlení, rostoucí nároky obyvatel na infrastrukturu a atraktivní nabídku práce i trávení volného času s ochranou biologické rozmanitosti.

Video o LAND4FLOOD

Projekt COST ACTION se představuje ve videu.

Video můžete shlédnout na tomto odkazu. Video vzniklo při příležitosti setkání partnerů LAND4FLOOD v Rize letos v červnu 19. – 21.

Členové vysvětlují:

 • o čem LAND4FLOOD je
 • proč je COST ACTION důležité
 • co  je COST ACTION skvělého
 • co jednotlivým partnerům COST ACTION přináší

Web projektu zde.

Projekty SMART
Výzkumné týmy SMART

Projekt kultura.digital ve videu

Kdy naposledy jste objevili něco, co stojí za to vidět, navštívit? Přispět k lepší orientaci mezi muzei, ateliéry, galeriemi a dalšími veřejnými prostory má napomoci digitální platforma, která vzejde z projektu kultura.digital.

Trefné představení projektu naleznete ve videu, které bylo publikováno na začátku léta 2018:

https://www.youtube.com/watch?v=hh61N5J_YWU&feature=youtu.be

Projekt „kultura.digital“ propojí současné umění v německo-českém pohraničním prostoru novou digitální platformou. Do roku 2019 vznikne digitální kulturní mapa zobrazující veškerá významná místa současného umění podél Labe. Bezplatný a aktuální webový portál nabídne individuální kulturní zážitky v Euroregionu Labe/Elbe a to tak, že uživatelům vytvoří návrhy výletů podle časových či finančních možností nebo zájmů, které propojí s  veřejnou dopravou a vznikne tak pro zájemce individuální cestovní plán tímto kulturním prostorem.

Projekt potrvá dva roky (4/2017 – 6/2019) a je spolufinancován EU v rámci sasko-českého programu „Interreg V A – 2014-2020“  podporujícího přeshraniční spolupráci. Projektový tým tvoří pracovníci Technické univerzity v Drážďanech, Státních uměleckých sbírek Drážďany, Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem a Euroregionu Labe/Elbe. Celkový rozpočet je 810.000 EUR.

Doplňující informace k projektu na webu FSE UJEP.
Informace k projektu na webu TU Dresden.
Aktuální informace na Facebooku.

Fytoremediace, Miscanthus a Diana Nebeská

Doktorandka FŽP Diana Nebeská byla hostem Magazínu Leonardo Českého rozhlasu plus, kde poskytla rozhovor o fytoremediaci kontaminovaných půd. Problematika se tak stává srozumitelnou i pro neodborníky na revitalizaci krajiny.

Rozhovor D. N. začíná v 16. minutě pořadu:

https://plus.rozhlas.cz/fytoremediace-slibna-metoda-obnovy-kontaminovane-pudy-7565434

Fytoremediace půdy spočívá v čištění půdy (např. od těžkých kovů, pesticidů, ropných látek), její obohacení a celkové podpoře ekosystému (proti erozi, podpora mikroorganismů) prostřednictvím pěstování rostlin, v případě UJEP Miscanthus giganteus. Její výsledky závisí na počátečním stavu půdy. Rostlina ukotví těžký kov v půdě a část natáhne do kořenového systému (což je již nyní jasně prokázáno), ale zatím neexistují výsledky po dlouhodobém (např. 20 let) pěstování. Nadzemní část rostliny zůstává čistá a lze ji využít jako biomasu. Rostlina roste dlouhodobě, stabilní výnos biomasy poskytuje tak po třech letech.

Problematice fytoremediací se na FŽP věnují vedle Diany Nebeské také prof. Pidlisnyuk, doc. Trögl, dr. Malinská (PřF) a Jan Černý v rámci společného projektu NATO SPS Military sites cleaning. Zapojeno je do něj několik institucí:

 • Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem, Czech Republic
 • National University of Life and the Environment, Kyiv, Ukraine
 • Kansas State University
 • Institute of Plant Biology and Biotechnology, Kazakhstan
 • National University “Lvivska Polytechnika”

UJEP má v projektu vedoucí pozici, koordinuje práce u všech partnerů a je zodpovědný za sumarizaci výsledků.

Náplní projektu je výzkum pěstování energetických rostlin (především Miscanthus giganteus) na lokalitách kontaminovaných vojenskou činností s cílem dosáhnout současného snížení znečištění, zlepšení půdních vlastností, obnovy ekosystémových funkcí a produkce energetické biomasy. Spojuje se tak ekologický a ekonomický přínos.